בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0308 – בקשה לשינוי שיבוץ-חוגרים בשירות חובה או בשירות מילואים

31.0308 – בקשה לשינוי שיבוץ-חוגרים בשירות חובה או בשירות מילואים

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל
כללי   1. חוגר בשירות חובה או בשירות מילואים, המבקש לשנות את מקצועו, את תפקידו, את מקום שירותו או את מסלול השירות שלו,יגיש למפקדו את הבקשה על טופס "בקשת חייל לשינוי שיבוץ" (טופס 355).   הטיפול ביחידה   2. המפקד הישיר ומפקד היחידה יבחנו את בקשת החייל, ויחוו את דעתם על טופס הבקשה. ההתייחסות תהיה לדברים האלה :- א. תקופת השירות של החייל ביחידה. ב. המשמעת בעברו של החייל. ג. מקצועו הצבאי של החייל, כפי שמופיע בקובץ הרישום האישי. ד. התפקיד בו משובץ החייל בפועל. ה. חוות דעת על האפשרות לשבצו ביחידה בתפקיד ובמקצוע אותם הוא מבקש. ו. המלצה לגבי שינוי השיבוץ. 3. מולא טופס בקשה לשינוי מקצוע על ידי חייל, הנספח ליחידה - ימלא החייל את הטופס בהעתק נוסף, וזה יועבר ליחידת האם של החייל, בצירוף מכתב לוואי, שבו יצוין, כי הטיפול בבקשה נעשה בידי היחידה אליה נספח החייל. 4. אם אין באפשרות מפקד היחידה לשנות את שיבוצו של החייל על פי בקשתו, או שהוא סבור, כי אין הצדקה לשינוי השיבוץ, תועבר הבקשה להמשך טיפול בסמכות התגבורת. 5. משך הטיפול ביחידה בבקשת החייל יהיה בתוך שבעה ימים, לכל היותר, ממועד הגשת הבקשה.   הפעולות בסמכות התגבורת   6. סמכות התגבורת, המקבלת בקשה כנ"ל, תבדוק האם השיבוץ שהחייל מבקש הוא בתחום סמכותה, ותטפל בבקשה בהתאם לכך. 7. אם השיבוץ שמבקש החייל הוא בתחום סמכותה, תבצע סמכות התגבורת את הפעולות האלה:- א. תבדוק את הבקשה. ב. תחליט אם לאשר את הבקשה אם לאו, ותרשום את החלטתה על טופס 355. ג. תשיב בכתב, בהתאם, ליחידת החייל. ד. תשלח העתק מטופס 355, וזה יצורף לתיק האישי של החייל במקשל"ר. ה. אם אושר שינוי המקצוע העיקרי, תזין בהתאם את המקצוע העיקרי החדש לרישומת החייל בקובץ הרישום האישי. 8. אם השיבוץ שמבקש החייל אינו בתחום סמכותה, תבצע סמכות התגבורת את הפעולות האלה:- א. תבדוק את הבקשה. ב. תרשום את חוות דעתה על טופס 355. ג. תעביר את הטופס לענפים המתאימים בבקו"ם:- 1) ענף תגבורת סדיר-מדור תנאי שירות - לגבי חוגרים בשירות חובה, במהלך תקופת הכשרתם הבסיסית. 2) ענף תו"ש סדיר-מדור תנועה - לגבי חוגרים בשירות חובה, לאחר סיום הכשרתם הבסיסית. 3) ענף תגבורת סדיר-מדור נשים - לגבי חוגרות בשירות חובה. 4) ענף תו"ש מילואים-מדור תנועה מילואים - לגבי חוגרים בשירות מילואים. ד. תיידע בהתאם את יחידת החייל. 9. לגבי חוגרות, תבדוק את הבקשה גם קצינת הח"ן של סמכות התגבורת, ותרשום את חוות דעתה על טופס 355, במקום המתאים. 10. משך הטיפול בבקשה בסמכות התגבורת יהיה בתוך שבעה ימים, לכל היותר, ממועד קבלת הבקשה. הפעולות בבקו"ם 11. התקבל בבקו"ם טופס 355 כנ"ל - יפעל ראש המדור המתאים כך:- א. יבדוק את הבקשה. ב. ינהל מעקב אחר הבקשה. ג. יקבע אם לאשר את הבקשה אם לדחותה, וירשום את החלטתו על טופס 355. ד. ישיב בכתב, בהתאם, ליחידת החייל ולסמכות התגבורת. ה. ישלח העתק מטופס 355 לתיקו האישי של החייל במקשל"ר. 12. אם אושרה בקשת החייל, יבצע גם את הפעולות האלה:- א. לגבי חיילים בשירות סדיר - 1) יורה בקו"ם את יחידת החייל, את המפקדה הממונה ואת סמכות התגבורת, לשבץ את החייל בתפקיד אחר, או לשלוח אותו לשיבוץ מחדש בבקו"ם-ענף תגבורת סדיר-מדור מעבר - לגבי חוגרים, או בבקו"ם-ענף תגבורת סדיר-מדור נשים - לגבי חוגרות. 2) ידווח על שינוי מקצוע, אם הוחלט לשנות את מקצועו של החייל. 3) יציב את החייל מחדש, אם הוחלט לשנות את החיל של החייל. ב. לגבי חיילים בשירות מילואים - 1) יפרסם פקודת הצבה משוערת ליחידה החדשה של החייל, אם הוחלט לשבצו ליחידה חדשה. 2) ידווח על שינוי מקצוע, אם הוחלט לשנות את מקצועו של החייל. 3) ישים את החייל מחדש, אם הוחלט לשנות את החיל של החייל. 13. החלטת בקו"ם תינתן בתוך ארבעה עשר יום, לכל היותר, ממועד קבלת הבקשה. במקרים חריגים, שלגביהם קיים צורך באיסוף מידע נוסף (אסמכתות), מוסמך ראש המדור המתאים בבקו"ם לאשר טיפול ממושך יותר, שבכל מקרה, יהא שלושים יום, לכל היותר, ממועד קבלת הבקשה. במקרים אלה, יש ליידע את הגורמים המטפלים בבקשה, כי הטיפול בה במסגרת בקו"ם יוארך.   משך הטיפול בבקשה   14. משך הטיפול הכולל בבקשתו של חייל - שלושים וחמישה יום, לכל היותר, ממועד הגשת הבקשה למפקד היחידה. 15. לא קיבל החייל תשובה, ועברו ארבעים יום מיום הגשת טופס הבקשה - רשאי לפנות ישירות לבקו"ם לקבלת התשובה. 16. אם בקשתו של החייל דחופה במיוחד (לדוגמה: שינוי במקצוע, המחייב את כניסתו של החייל לקורס מיוחד, הנערך אחת לתקופה ארוכה, ושמועד פתיחתו קרוב ביותר) יטפלו בה בהקדם האפשרי. 17. הגוף המטפל יעביר את טופס הבקשה לשינוי שיבוץ, שהטיפול בו הסתיים, להמשך טיפול של גוף מטפל נוסף.   ערעור   18. חייל רשאי לערער על ההחלטה בעניין שינוי השיבוץ. בקשתו המנומקת תופנה במכתב אישי, באמצעות שליש היחידה או קצין הקישור של היחידה, לגוף שנתן את ההחלטה, לסמכות התגבורת או לבקו"ם. 19. ערעור חייל, שהופנה לסמכות התגבורת, יובא לקצין השלישות של סמכות התגבורת, ולאחר שזה יוסיף את חוות דעתו, יועבר להחלטת הבקו"ם. 20. ערעור חייל, שהופנה לבקו"ם, יובא לרע"ן המתאים, והוא יפסוק בנושא. 21. החלטת הגוף שדן בערעור תועבר בשלושה העתקים: ליחידת החייל, לסמכות התגבורת ולתיק האישי של החייל במקשל"ר. יחידת החייל תביא את ההחלטה לידיעת החייל.   בקשות חוזרות   22. חייל רשאי להגיש בקשה חוזרת לשינוי שיבוץ, רק אם יצביע על שינוי נסיבות, או אם יש בידו מסמכים נוספים, שלא היו בידו בעת הגשת הבקשה הראשונה. על החייל לציין במפורש בבקשה החוזרת, שכבר הגיש בקשה בעבר, וזו נדחתה. 23. נוהל הגשת בקשה חוזרת, ונוהל הטיפול בה, יהיו כנהלים, המפורטים לגבי בקשה ראשונה.

השארת תגובה

Leave a Message