בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0508 – חיילים במצב משפטי מיוחד-שירות סדיר ושירות מילואים

31.0508 – חיילים במצב משפטי מיוחד-שירות סדיר ושירות מילואים

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרה


1. "חייל במצב משפטי מיוחד" - חייל, שננקטו נגדו אחד מן ההליכים, המפורטים בסעיף 4 להלן.כללי


2. פקודה זו קובעת את נוהל הטיפול בחיילים, שאינם יכולים להתייצב ביחידתם בשל הליכים משפטיים שננקטו נגדם, אך שהיעדרותם מן השירות לא מהווה תקופה בלתי נמנית, כמשמעותה בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-.
3. בפקודה זו, פעולות קשל"ר או סגנו לגבי חוגרים מקבילות לפעולות רמנה"ס לגבי קצינים.תחולה


4. פקודה זו תחול על חיילים, שננקטו נגדם ההליכים האלה:-
א. מעצר אזרחי לפני משפט.
ב. שחרור ממעצר אזרחי בערבות, בתנאים שאינם מאפשרים שירות תקין של החייל ביחידתו, לפי סעיף 44 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב1982-.
ג. עונש של שירות לתועלת הציבור, שניתן במשפט פלילי, ושתנאיו אינם מאפשרים שירות תקין של החייל ביחידתו, לפי סעיף 71א לחוק העונשין, התשל"ז1977-.
ד. עונש של פיקוח שירותי המבחן (עם או בלי הרשעה), שתנאיו אינם מאפשרים שירות תקין של החייל ביחידתו, לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט1969-.
ה. מאסר לכפיית תשלום חוב אזרחי או מזונות, לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז1967-.
ו. מאסר לכפיית מתן גט או מתן חליצה, לפי סעיף 6 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, השתי"ג1953-.
ז. מאסר ומעצר לכפיית ציות לצו של בית המשפט או לכפיית התנהגות ראויה בבית המשפט, לפי חוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד1984- ולפי פקודת ביזיון בית משפט.
ח. מאסר שהוטל בצו מיוחד של בית המשפט על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, שהוגשה עקב אי תשלום קנס פלילי, לפי סעיף 71א סיפא לחוק העונשין, התשל"ז1977-.
ט. מעצר מנהלי וצווי הגבלה וצמצום לפי תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945, או לפי חוק סמכויות לשעת חירום (מעצרים), התשל"ט1979-.
י. הליך משפטי או פעולה משפטית אחרת, שעוזר פצ"ר ליעח"ק במפצ"ר בתיאום עם אכ"א-רמ"ח ארגון ובקרה קבע, כי תחול עליהם פקודה זו.שירות סדיר


5. ננקט נגד חייל בשירות סדיר הליך עליו חלה פקודה זו - תדווח יחידת החייל על הליך זה, בטלפון ובמברק שדרגת דחיפותו "מיידי", למקשל"ר-מדור השוואות.
6. מקשל"ר-מדור השוואות יבצע אימות של הנתונים, שהתקבלו מהיחידה, מול הגורם, שנקט את ההליך נגד החייל.
7. חייל כאמור יסופח ממועד תחילת ההליך לר"ם 3ב (שבאחריות מקשל"ר-מדור השוואות), ולא תירשם לו תקופה בלתי נמנית.
8. אם בעת תחילת ההליך מסופח החייל מיחידתו ליחידה אחרת, שלא במסגרת מתקן כליאה, חייבת היחידה אליה מסופח החייל להפסיק את סיפוחו.
9. מקשל"ר-מדור השוואות יעביר הודעה על תחילת ההליך, דרך המערכת הממוכנת, ליחידת האם של החייל ובמידת הצורך - גם ליחידה אליה היה מסופח.
10. חייל יוצב לר"ם 3ב באחד מהמקרים האלה:-
א. בתום שישים ימים להימצאות החייל בהליך כאמור.
ב. לפי הנחיות קשל"ר או סגנו (במקרים מסוימים רשאים קשל"ר או סגנו להורות על הצבת החייל לר"ם 3ב ממועד תחילת ההליך, או לפני תום שישים ימים לשהותו בר"ם 3ב).
11. אחת לשלושה חודשים (או בתוך תקופה קצרה יותר, אם קבעו כך קשל"ר או סגנו), יובא תיקו האישי של חייל בשירות סדיר, ששוהה בר"ם 3ב, בצירוף כל החומר הרלוונטי, לעיון קשל"ר או סגנו, ואלה יחליטו אם לשחרר את החייל משירות סדיר, אם לפטרו משירות ביטחון או אם להותירו בשירות סדיר, וינהגו כך:-
א. החליטו להותיר את החייל בשירות סדיר - יובא עניינו שוב לעיונם כעבור שלושה חודשים (או בתוך תקופה קצרה יותר, אם קבעו כך), וחוזר חלילה.
ב. החליטו לשחרר את החייל משירות סדיר או לפטרו משירות ביטחון - יירשמו סיבת הפטור או סיבת השחרור, כמפורט להלן:-
1) בתעודת השחרור של חייל, ששוחרר בתאריך תום שירות חובה, תירשם הסיבה "תום שירות חובה".
2) בתעודת השחרור של חייל, ששוחרר לפני סיום תאריך תום שירות חובה, תירשם הסיבה - "צמצום הכוחות הסדירים".
3) בתעודת השחרור של חייל, שפוטר משירות ביטחון, תירשם הסיבה - "צמצום כוחות המילואים".
12. אם צפוי להגיע מועד שחרורו משירות סדיר של חייל, המוצב בר"ם 3ב, יפנה מקשל"ר-מדור השוואות ארבעים וחמישה ימים, לפחות, קודם לכן (ואם מועד השחרור צפוי להגיע תוך פרק זמן הקצר מארבעים וחמישה ימים תיעשה הפנייה בהקדם האפשרי), אל הגורם הממונה על הטיפול בחייל (שירותי המבחן, שירות בתי הסוהר וכד´), בבקשה לאפשר לו להגיע לבקו"ם לשם שחרורו, או בבקשה להביאו לבקו"ם באותו יום.
א. הגיע החייל או הובא לשחרור כאמור - ישוחרר.
ב. לא הגיע החייל לבקו"ם ביום שחרורו - יינקטו הליכים לשחרורו שלא בפניו, כמפורט בפקודות הצבא.
13. חייל, שסופח לר"ם 3ב, ושלאחר מכן התגבשה לגביו תקופה בלתי נמנית בתאריכים, החופפים במלואם או בחלקם את תקופת שהייתו בר"ם 3ב, יוצב בדיעבד לר"ם 3ב בתאריכים אלה, ותירשם לו תקופה בלתי נמנית בהתאם (לדוגמה: החייל נידון למאסר, ונקבע כי תקופת המאסר תחל מיום מעצרו).סיום הפעולות המשפטיות


14. נסתיימו הפעולות המשפטיות או ההליכים המשפטיים, שהביאו את החייל תחת תחולתה של פקודה זו - תפנה ר"ם 3ב את החייל, כשבידו צו הצבה (טופס 521), כמפורט להלן:-
א. חייל, ששהה בר"ם 3ב תקופה קצרה משישים ימים - ליחידת האם שלו.
ב. חייל, ששהה בר"ם 3ב תקופה ארוכה משישים ימים - לבקו"ם-מדור מעבר, ושם יעבור שיבוץ מחדש.
15. העתק מצו ההצבה יישלח בדואר רשום ליחידת האם של החייל או לבקו"ם-מדור מעבר, בהתאמה.
16. על אף האמור בפ"מ 31.0513, חייל, שלא הגיע לשיבוץ מחדש בתאריך שנקבע לו (לאחר שהוצב מחדש, כאמור בסעיף 14 סעיף משנה ב לעיל) - ביצוע נוהל נפקדים לגביו יהיה באחריות בקו"ם.שירות מילואים


17. חייל, הנמנה עם כוחות המילואים, ושננקט לגביו הליך, כמפורט בסעיף 4 סעיפי משנה א ו- ב לעיל, לא יזומן לשירות מילואים.
18. חייל, הנמנה עם כוחות המילואים, ושננקט לגביו הליך, כמפורט בסעיף 4 סעיפי משנה ג עד י לעיל, יוחלט אם ובאיזה אופן לזמנו לשירות מילואים, בהתאם לתנאי ההליך המשפטי שננקטו כנגד החייל.מעקב ובקרה


19. מקשל"ר-מדור השוואות ינהל מעקב ובקרה אחר חיילים,  המוצבים בר"ם 3ב.
20. במידת הצורך, מקשל"ר-מדור השוואות יצור קשר עם הגורמים, המטפלים בחיילים בר"ם 3ב, ואף יזמן את החיילים אליו לבירורים, לאחר תיאום עם אותם גורמים.
21. הצבה לר"ם 3ב וממנה תהיה בסמכות מקשל"ר-מדור השוואות בלבד.

השארת תגובה

Leave a Message