בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0513 – נפקדים ועריקים-שירות סדיר ושירות מילואים-נוהל חיפוש, דיווח והצבה

31.0513 – נפקדים ועריקים-שירות סדיר ושירות מילואים-נוהל חיפוש, דיווח והצבה

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"לכללי


* תוקף סעיפים 1 עד 40 מה - 2 יולי 96


1. הפקודה עוסקת בנפקדים ועריקים משירות סדיר ומשירות מילואים, ומפרטת את העקרונות הכלליים של הטיפול בהם.
2. חיילים, שנעדרו משירות סדיר או משירות מילואים פעיל אליו התייצבו, יטופלו כמפורט בפ"מ 31.0521.
3. חיילים בשירות מילואים שלא נענו לצו קריאה יטופלו כמפורט בפ"מ 31.0522.
4. חיילים בשירות סדיר בשעת חירום וחיילי מילואים, שלא התייצבו לשירות מילואים מיוחד (בשעת חירום), יטופלו כמפורט בפ"מ 31.0824.
5. מלש"בים, המשתמטים מהתייצבות לשירות סדיר, יטופלו בהתאם להוראות קבע למתקני אכ"א  מג09-05-.
6. על עריקים, המוצבים במאגרי בקו"ם (ר"ם 4א, ר"ם 4ב, ר"ם 4ג) ידווח כמפורט בהוראות קבע למתקני מטכ"ל אכ"א.
7. עריקים, השוהים בחוץ לארץ, יטופלו כמפורט בהק"א 31-02-08.
8. עריקים, שקיבלו ימי "ג", יטופלו כמפורט בהק"א 42-07-01.הגדרות


9. "נפקד" - אחד מאלה:-
א. חייל, שנקרא להתייצב לשירות ולא התייצב במועד שנקבע.
ב. חייל, שעזב את יחידתו או את תפקידו ברשות אך לא חזר בזמן.
ג. חייל, שלא נמצא במקום, שהיה צריך להימצא בו באותו זמן.
ד. חייל, שנשלח מיחידתו ליחידה אחרת ולא התייצב ביחידה החדשה במועד.
10. "עריק" - נפקד אשר:-
א. לגבי חייל בשירות סדיר ולגבי חייל בשירות מילואים פעיל - היה נפקד במשך ארבעה עשר ימים רצופים.
ב. לגבי חייל מילואים שלא התייצב לשירות מילואים פעיל - היה נפקד למעלה משלושים ימים רצופים, או מי שמפקד היחידה הכריז עליו כעריק, לאחר שהיה נפקד עשרים ימים, כמפורט בפ"מ 31.0522.
11. "נגד בכיר"  - נגד, שדרגתו רס"ל, לפחות.
12. "יחידה" - היחידה, שבה מוצב החייל או שאליה הוא נספח, ושממנה הוא נעדר, לרבות במקרים, שבהם נשלח החייל לשיבוץ ביחידה זו (הצבה או סיפוח), ולא התייצב בה. ביטול דיווח על נפקדות או על עריקות


13. בכל מקרה, שבו דווח על נפקדות או עריקות של חייל, בין בשירות סדיר ובין בשירות מילואים,  והתברר כי החייל לא היה נפקד או עריק, יפעל מפקד היחידה כך:-
א. הוכרז החייל נפקד וטרם הוכרז עריק - יודיע, מיד, במברק, למקשל"ר-רמ"ד עריקים ולמקמצ"ר-רמ"ד עריקים על ביטול הנפקדות. כמו כן, יעביר למקשל"ר-רמ"ד עריקים, בתוך שלושה ימים מיום משלוח המברק, מכתב, המסביר את הסיבות לדיווח המוטעה, ומפרט את האחראים לו.
ב. הוכרז חייל עריק - חייב מפקד היחידה להודיע על ביטול דיווח העריקות למקשל"ר-מדור עריקים, למקמצ"ר-מדור עריקים ולמפקדה הממונה. ההודעה תועבר, מיד, במברק ובטלפון, בנוסף להודעות הנ"ל.
ג. הוכרז חייל נפקד או עריק על ידי היחידה, שאליה הוא נספח - יישלח העתק מהמברק ליחידת האם של החייל.פעולות מקשל"ר ומקמצ"ר


14. נפקד או עריק, שנעצרו  על ידי משטרה צבאית, או שהתייצבו ביוזמתם במשטרה הצבאית - תיגבה עדותם תחת אזהרה, כאמור בחוק השיפוט הצבאי, השתט"ו1955-, ובמסגרתה יוצע להם למסור הצהרה (על טופס 353) על כך שנעדרו מן השירות ללא רשות. בהצהרה ימלאו את פרטיהם האישיים, את תקופת היעדרותם מן השירות ואת נסיבותיה.
15. מפקד יחידת משטרה צבאית בה התייצב החייל יעצור את החייל, וידווח כמפורט להלן:-
א. למקשל"ר-מדור עריקים, וזה יבדוק, ברישומי המחשב, אם החייל כבר דווח נפקד או עריק. נמצא שעדיין לא הוכרז כאמור - ידווח מדור עריקים על החייל כעל נפקד או כעל עריק בהתאם למספר ימי היעדרותו מן השירות, על סמך הצהרתו של החייל.
ב. ליחידת  החייל (ליחידת האם של החייל, ואם היה מסופח - גם ליחידה אליה היה מסופח).
16. אם תהיה סתירה בין הצהרתו של החייל לגבי משך נפקדותו או עריקותו לבין הדיווח של היחידה, יערוך מקשל"ר-מדור עריקים בירור עם יחידתו של החייל. מקשל"ר-ראש ענף רישום ובקרה רשאי לפנות לגורם המתאים, ולהורות על הקמתה של ועדת חקירה באשר לאמינות הדיווח.
17. אם נעצרו או התייצבו נפקד או עריק, שאין לגביהם דיווח, תברר המשטרה הצבאית פרטים נוספים עם יחידת החייל, ותדווח למקשל"ר-מדור עריקים. ההודעה תכלול את הפרטים האלה:-
א. תאריך תחילת הנפקדות (לפי בירור עם היחידה) ושם היחידה ממנה נפקד.
ב. תפקיד נציג היחידה שעמו נערך הבירור.
ג. תאריך המעצר או תאריך התייצבות החייל במ"צ, ונסיבותיהם.
ד. פרטי השוטר המברר עם יחידת החייל.
18. לגבי חיילי מילואים - יועבר הדיווח למקשל"ר-מדור עריקים, בלבד.
19. חייל עריק, שנעצר או שהתייצב ביחידה צבאית כלשהי, יישלח בליווי של חייל אחד, לפחות, לבסיס מ"צ הקרוב ביותר, עם דוח ברור המפרט את נסיבות מעצרו או התייצבותו.
20. בסיס משטרה צבאית, שקיבל עריק לרשותו,  יעבירו לבסיס כליאה חמ"צ. החייל יוצב, מיד, על ידי בסיס הכליאה מר"ם 6ב לר"ם 3א של בסיס הכליאה. תאריך שינוי מצבה (להלן - תש"ם) ההצבה יהיה יום מעצר החייל, או יום התייצבותו.
21. רשימות העריקים שהתייצבו או שנעצרו יועברו מידי יום ממקמצ"ר-מדור עריקים למקשל"ר-מדור עריקים ונפקדים, ואלה יעבירו את מסמכיהם האישיים של החיילים למקמצ"ר.
22. חייל עריק, שהתייצב במקשל"ר, ושנקבע על ידי פרקליט צבאי, כי הוא יועמד לדין בפני קצין שיפוט במקשל"ר, ולא יועבר למשטרה הצבאית, יוצב לר"ם 6ג, שבאחריות מקשל"ר.שיפוט חייל עריק שנעצר או שהתייצב


23. חייל עריק, שנעצר או שהתייצב, יישפט בפני קצין שיפוט בבי"ד צבאי.
א. הורה הפרקליט להעמידו לדין בפני קצין שיפוט - יישפט העריק כלהלן:-
1) בפני קצין שיפוט בכיר בדרג פיקודי מסוים, שנקבע על ידי פרקליט צבאי. בעדיפות ראשונה - קצין שיפוט בכיר מיחידת האם של העריק.
2) בפני קצין שיפוט בכיר, שנקבע במיוחד לשיפוט עריקים במתקן כליאה.
24. הורה פרקליט צבאי להעמיד את החייל לדין משמעתי בפני קצין שיפוט בכיר - תודיע המשטרה הצבאית למפקד יחידת החייל את מקום מעצר החייל, למקרה שירצה לבוא לשפוט אותו.
25. לא התייצב מפקד מיחידת החייל לשפוט את החייל בתוך תשעים ושש שעות ממועד העברת ההודעה ליחידה, או הורה פרקליט להעמידו לדין מיד - יישפט החייל בידי קצין שיפוט בכיר, לפי החלטת הפרקליט הצבאי.
הנחיות מיוחדות לגבי נפקדות ועריקות
26. במאגרי בקו"ם וביחידות ר"ם 2, ייעשה חיפוש נפקדים ועריקים על ידי חייל, שדרגתו רב"ט, לפחות. החייל המחפש יצויד בפקודת מעצר נגד החייל הנפקד או העריק, ובסמכותו לעצור אותו. במאגרי בקו"ם לא ינוהל יומן שינויים.
27. טופסי 347 יועברו על ידי מקשל"ר-מסו"ר, לאחר הזנתם, לאלה:-
א. לחטיבת הסגל-הענף המתאים - לגבי קצינים.
ב. למקשל"ר-מנהל הנגדים - לגבי נגדים בשירות קבע.
ג. לתיק אישי - לגבי חוגרים בשירות חובה או בשירות מילואים.חיפוש נפקדים ועריקים שברשותם כלי נשק


28. יש לתת עדיפות לחיפוש נפקד או עריק, שברשותם כלי נשק, על פני נפקד או עריק, שאין ברשותם כלי נשק.
29. בכל ניסיון כאמור לעיל, יש לעשות ככל הניתן על מנת לקבל בחזרה את הנשק, בין אם הנפקד או העריק נמצאו ובין אם לאו. יחד עם זאת, אין לפתוח חדרים וארונות או לחטט בכלי הבית ללא הסכמת בני הבית, אלא אם כן המחפש הינו שוטר צבאי, שבידיו צו חיפוש.
30. בדוח החיפוש והמעצר יצוין אם הנשק הוחזר ליחידה.
תשלומים תשלומי משפחה וחישוב תקופת השירות
31. משכרו של חייל, שנפקד או שערק, ינוכה כל יום של נפקדות או עריקות, פרט למקרה שהחייל היה נפקד לזמן, הקצר מעשרים וארבע שעות.
32. חייל בשירות סדיר, המקבל תשלומי משפחה, שנפקד או שערק, ושדווח על נפקדותו או על עריקותו למקשל"ר-מדור עריקים - יופסק התשלום למשפחתו, החל ממועד תחילת הנפקדות.
33. חייל כנ"ל, שחזר ליחידתו, ושדווח על חזרתו לשירות על טופס 347 או על טופס 630, וכן בטופס 429 נוסף לגבי חייל מילואים (אם נסגר השמ"פ הקודם) - יחודש תשלום המשפחה מתאריך שובו של החייל לשירות.
34. אם זוכה חייל כנ"ל בדין, יקבלו הוא ומשפחתו את כל התשלומים גם עבור תקופת הנפקדות או העריקות.אי דיווח על עריקות


35. בכל מקרה, שבו נעצר עריק, שדבר עריקותו לא דווח, תדווח מקמצ"ר-מדור עריקים, במברק, למקשל"ר-מדור עריקים.
36. מקשל"ר-מדור עריקים יעביר את פרטי המקרה למקשל"ר-רע"ן רו"ב, לאחר שאימת כי לא דווח על עריקותו של החייל.
37. מקשל"ר-רע"ן רו"ב יפעל מיד, בהתאם לנסיבות המקרה, באחת הדרכים המפורטות להלן:-
א. יפנה אל הרשות הממנה המוגדרת בהפ"ע 5.0201, וידרוש מינוי ועדת חקירה (להלן - וח"ק). דרישה זו תועבר לידיעת הגורמים האלה:-
1) אלוף הפיקוד, מפקד מפח"ש, מפקד זרוע או ראש האגף המתאים במטכ"ל.
2) קשל"פ, רלכ"א, רמכ"א, אמ"ן-רמ"ח אוכ"א או אט"ל-רמ"ח אוכ"א - כל אחד לגבי העריקים שבסמכותו.
3) מפקד אוגדה או מפקד ברמה מקבילה.
4) מפקד יחידת החייל.
ב. יזמן, לפי שיקול דעתו, את המעורבים בדבר לבירור.
38. עם קבלת תוצאות הבירור או ממצאי הווח"ק, יפעל  מקשל"ר-רע"ן רו"ב באחת הדרכים המפורטות להלן:-
א. יורה על השלמת עבודתה של ועדת החקירה, במקרה הצורך.
ב. יגיש תלונה, מכוח סמכותו על פי פ"מ 33.0301, נגד המפקד האחראי על אי הדיווח על העריקות.
ג. יגיש קבילה למפקדו של המפקד האחראי על אי הדיווח על העריקות. 
מפקד היחידה, שקיבל קבילה כזאת, חייב להגיש תלונה נגד המפקד האחראי על טופס 630, ולדווח למקשל"ר-רע"ן רו"ב על תוצאות הדין המשמעתי האמור לעיל.
ד. יורה את רלכ"א (בזרוע האוויר), רמכ"א (בזרוע הים), אמ"ן-רמ"ח אוכ"א, אט"ל-רמ"ח אוכ"א, או הקשל"פ בפיקוד המתאים, לערוך בירור עם הגורמים הנוגעים בדבר, ולהעביר לידיעתו את תוצאותיו.
ה. יעביר את תיק הווח"ק לפרקליט צבאי מתאים, על מנת שישקול להורות על מינוי קבו"ד או על פתיחת חקירת מצ"ח, או שימליץ על הצעדים שיש לנקוט במקרה זה.הכרזת שווא על עריקות


39. אם גילה מקמצ"ר, תוך כדי חיפוש עריקים, מקרה הנראה כדיווח שווא, ידווח על כך במברק לידיעת הגורמים האלה:-
א. מקשל"ר-רע"ן רו"ב, שיעביר לידיעת קשל"ר או לידיעת סגנו.
ב. אלוף הפיקוד, מפקד מפח"ש, מפקד זרוע או ראש האגף המתאים במטכ"ל.
ג. קשל"פ, רלכ"א, רמכ"א, אמ"ן-רמ"ח אוכ"א, או אט"ל-רמ"ח אוכ"א.
ד. מפקד אוגדה או מפקד ברמה מקבילה.
ה. פרקליט צבאי פיקודי או פרקליט צבאי חילי.
ו. מפקד יחידת החייל.
40. נמצא שהיתה הכרזת שווא על עריקות - יזמן מפקד היחידה את החייל למשרדו, ויביע בפניו את התנצלותו על הדיווח המוטעה. דיווח על ההתנצלות יועבר לסגן קשל"ר או לרע"ן רו"ב. כמו כן, יש לשקול מתן פיצוי, בהתאם לכללים, שנקבעו בפ"מ 35.0207.  
 


""
""
 
כללים להכרזת חייל נפקד בזמן מעבר מיחידה ליחידה

""


41.     האחריות להכרזה על חייל כעל נפקד בזמן מעבר מיחידה ליחידה (לאחר נפקדות של שבעה ימים) מוטלת על מפקד, כמפורט להלן:-

מספר סודר


סוג השירות


סוג התנועה


פירוט המקרה


אחריות על הכרזת נפקדות


מקורות מידע


 


א


ב


ג


ד


ה


# 1.


סדיר


הצבה


חייל, שנשלח מיחידה אחת ליחידה אחרת למטרת הצבה, על ידי גורם, המוסמך להציב את החייל


מפקד היחידה, אליה נשלח החייל


א. קבלת העתק טופס
    521 בציון שיגור
    החייל למטרת
    הצבה


ב. הודעה ממוכנת


 2.


סדיר


הצבה


חייל, המשוגר למטרת הצבה מר"מי 3 או מר"ם 2 ליחידה, או הגומר סיפוח וחוזר מר"מי 3 או מר"ם 2 ליחידה (כולל חיילים, הנשלחים לר"ם 4ב)


א. מפקד היחידה,
    אליה נשלח
    החייל


ב. בקו"ם - לגבי ר"ם
   


א. קבלת העתק
    מטופס 521 +
    טופס 2-8 מר"מי 3
    או טופס 2-92
    מר"ם 2


ב. הודעה ממוכנת


 3.


סדיר


הצבה


כל מקרה שאינו כלול בסעיפים 1 ו- 2 לעיל


מפקד היחידה, השולחת את החייל


א. אי קבלת אישור
    התייצבות
    מהיחידה אליה
    נשלח החייל


ב. הודעה ממוכנת


השארת תגובה

Leave a Message