בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0521 – חיילים בשירות סדיר וחיילים שהתייצבו לשירות מילואים פעיל

31.0521 – חיילים בשירות סדיר וחיילים שהתייצבו לשירות מילואים פעיל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. הפקודה עוסקת בנפקדים ובעריקים משירות סדיר ובחיילים בשירות מילואים, שנעדרו לאחר שנענו לצו קריאה והתייצבו לשירות מילואים פעיל.הגדרות


2. "נפקד" - כהגדרת מושג זה בפ"מ 31.0513.
3. "עריק" - חייל בשירות סדיר וחייל בשירות מילואים שהתייצב לשירות מילואים פעיל והיה נפקד במשך ארבעה עשר ימים רצופים.
4. "נגד בכיר" - כהגדרת מושג זה בפ"מ 31.0513.
5. "יחידה" - כהגדרת מושג זה בפ"מ 31.0513.טיפול בנפקדים עד שבעה ימים


6. מיד עם היוודע דבר היעדרו של חייל מן היחידה, תיערך בדיקה יסודית - רישומית ופיזית - בטרם ייקבע, כי החייל נעדר שלא ברשות, על מנת לוודא, כי אין מדובר במי שנפגע או שנעדר מסיבה מוצדקת אחרת.
7. בתום ארבעים ושמונה שעות מעת שנודע על היעדרות החייל יירשם דבר היעדרותו ביומן השינויים.
8. התברר, כי החייל אינו ביחידה - ישלח המפקד עד היום השישי ממועד ההיעדרות חייל מחפש:-
א. דרגת החייל המחפש תהיה כלהלן:-
1) לגבי חוגר בשירות חובה - חייל, שדרגתו סמל, לפחות.
2) לגבי חוגרים בשמ"פ - חייל, שדרגתו רב"ט, לפחות.
3) לגבי קצין בשירות סדיר או בשמ"פ, או לגבי נגד בשירות סדיר - חייל, שדרגתו אינה נמוכה מדרגת הנפקד.
ב. החייל המחפש יצויד בפקודת מעצר נגד החייל הנפקד, ובסמכותו לעצור אותו. בתום החיפוש, יגיש המחפש למפקד היחידה או לקצין, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, דוח ברור ומפורט על מהלך החיפוש. הדוח ימולא בשלושה העתקים, ויתויק - לאחר שעיינו בו מפקד היחידה או קצין, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, כאמור לעיל, ואישרו אותו - בתיק טופסי 347, סמוך לטופס הדיווח המתאים.
ג. חייל, שצויד בפקודת מעצר, רשאי להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניח שהנפקד נמצא בו, וכן להשתמש בכוח סביר כנגד אדם או רכוש לצורך ביצוע המעצר.
ד. אם לא חזר החייל ליחידה, או לא נעצר במהלך החיפוש, יש לציין את הסיבה לכך על טופס 347-2, וכן את הפעולות שנעשו להחזרתו.
 
9. לא נמצא החייל בביתו, או שנמצא וסירב להצטרף לחייל המחפש - יושאר בביתו מכתב, שדוגמתו ניתנת בפקודה זו:-
א. לגבי חייל בשירות סדיר - בנספח א לפקודה.
ב. לגבי חייל בשמ"פ - בנספח ב לפקודה.
10. בגמר החיפוש, יגיש החייל המחפש למפקד היחידה או לקצין בתקן רס"ן, לפחות, דוח על מהלך החיפוש, על טופס 347-2 ובשלושה העתקים. בדוח יירשמו סיבת אי מעצרו של החייל הנפקד, והפעולות שנעשו להחזרת החייל ליחידה. הדוח יאושר על ידי מפקד היחידה, או על ידי קצין בתקן רס"ן, לפחות.
11. נעצר החייל הנפקד, או שב ליחידה ביוזמתו - יפעל המפקד כמפורט בסעיפים 19 - 22 להלן.
12. התייצב החייל ביחידה לאחר שבעים ושתיים שעות - ישקול קצין  שיפוט בכיר את מעצרו עד להעמדתו לדין.
13. התקבלה ביחידת החייל הודעה מבסיס משטרה צבאית, על מעצר חייל שנפקד מהיחידה - ישלח מפקד היחידה חייל, שדרגתו כדרגת הנפקד, לפחות, ושאינה נמוכה מדרגת סמל, כדי להחזירו ליחידה, עשרים וארבע שעות, לכל היותר, מהמועד בו התקבלה ההודעה.    
14. דיווח:-
א. נפקדות, שאינה ארוכה משבעה ימים, תירשם ברישומי המחשב לפי טופס 630, שלפיו נידון החייל על נפקדות (תקופת הנפקדות תירשם בטופס).
ב. לא ידווח בטופס 347 על נפקדות ועל חזרה מנפקדות, שאינה ארוכה משבעה ימים.נפקדים - תקופה ארוכה משבעה ימים


15. אם הנפקדות היא תוצאה של אי התייצבות החייל עקב הצבה או סיפוח, יבדוק מפקד היחידה הקולטת עם היחידה השולחת, שהחייל אמנם נשלח. הדיווח על הנפקד, והמשך הטיפול, ייעשו על ידי מפקד היחידה השולחת, למעט במקרים המפורטים בפ"מ 31.0513.
16. דיווח על נפקדות ושליחת מכתב למשפחת החייל:-
א. ביום השמיני לנפקדות רצופה, לאחר שייבדק, שהחייל אינו קלוט ביחידה אחרת, יעביר מפקד היחידה שממנה נפקד החייל דיווח על טופס 347. אם חל היום השמיני ביום שישי, שבת או חג, יועבר הדיווח ביום העבודה שלאחריו.
ב. לגבי כל מקרה של נפקדות, יודפס מכתב אישי נפרד, בהתאם לאמור בסעיף 10 לעיל. אין להשתמש במכתב ששוכפל או צולם.
ג. מפקד היחידה, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, או קש"ל היחידה, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, יחתמו אישית על דיווח הנפקדות. בהיעדר מפקד יחידה או קש"ל היחידה, יחתום קצין בדרגה מקבילה, מהמפקדה הממונה על היחידה, על דיווח הנפקדות. טופס 347 ימוספר במספר סודר שוטף מתוך סדרת הטפסים לדיווח, ויירשם ביומן השינויים.
ד. טופס 347 יופץ כך:-
1) למקשל"ר-מסו"ר - לגבי יחידות שאינן ממוכנות, ולתיקיית מקשל"ר - ביחידות ממוכנות.
2) למקמצ"ר-רמ"ד עריקים.
3) למפקד יחידת האם של החייל - אם החייל נפקד מהיחידה שאליה היה נספח.
4) העתק אחד יישאר ביחידה ויתויק בתיק מיוחד, שייקרא "תיק דיווח על נפקדות ועריקות", סמוך לטופס הדיווח המתאים.
ה. לאחר הדיווח על הנפקדות, ייערך חיפוש פיזי נוסף, כאמור בסעיפים 9 - 11, בין היום העשירי ליום השנים עשר לתחילת הנפקדות.
17. במידת הצורך, תוכל היחידה להיעזר במשטרה הצבאית המרחבית לביצוע המעצר, וזאת לאחר תיאום מראש. 
חזרה מנפקדות
18. מפקד יחידת החייל יוודא, שמיד עם שובו של החייל או החזרתו מנפקדות - ייעצר החייל, תוגש נגדו תלונה (טופס 630), ויינקטו כל הצעדים להעמידו לדין, כמפורט בפ"מ 33.0301 ובפ"מ 33.0302.
19. לגבי חייל, שכבר נפקד בעבר - יוכל מפקד היחידה להביא את עניינו בפני פרקליט צבאי פיקודי או חילי, על מנת שישקול להורות על העמדתו לדין בפני בית דין צבאי.
20. מיד עם חזרת הנפקד או מעצרו (לאחר שהוכרז נפקד), תדווח היחידה על חזרתו כלהלן:-
א. לגבי חייל סדיר - על טופס 630.
ב. לגבי חייל מילואים - על טופס 347.
ג. אם חייל המילואים נשפט, ביום חזרתו מהנפקדות, או ביום מעצרו, ידווח רק על טופס 630.
ד. הטופס יישלח לגורמים, שאליהם נשלחה ההכרזה על החייל כנפקד. תאריך החזרה מנפקדות יהיה יום התייצבות החייל ביחידה. חזר החייל ביום השמיני עצמו - יש לדווח על הכרזת נפקדות, ועל סיומה.
21. מעקב אחר דיווח על חזרה מנפקדות:-
א. סיום נפקדות ידווח על טופס 630 - לגבי חייל סדיר, או על טופס 347 - לגבי חייל מילואים, וכל זאת אם חזר החייל ליחידה.
ב. מקשל"ר-מדור עריקים יערוך מעקב חודשי אחר הטיפול בנפקדויות.
ג. מכתב על כך יישלח, על פי הנחיות רע"ן רו"ב, לפיקוד או ליחידה.
ד. המעקב על ידי מקשל"ר-מדור עריקים אינו גורע מאחריות מפקד היחידה לגבי חובת דיווח על פי פקודה זו, או לגבי חובת העמדתו לדין של החייל.הטיפול בעריקים


22. חייל, שנפקד מהשירות למעלה מארבעה עשר ימים ברציפות - הינו עריק.
23. מפקד היחידה, שהכריזה על החייל כנפקד, אחראי לוודא, מעל לכל ספק, בכל דרך שתיראה לו, לרבות באמצעות מכתבים ושיחות טלפון, כי נפקדותו של החייל נמשכה יותר מארבעה עשר ימים ברציפות, ורק אז יפעל להכרזתו כעריק. (למען הסר ספק, יובהר כי אם הוכרז החייל נפקד על ידי היחידה שאליה הוא נספח, תכריז זו על היותו "עריק").
24. מפקד היחידה יטיל על קצין או על נגד בכיר להגיש   לו דוח, בכתב, (טופס 347-1) על נסיבות היעדרותו של החייל מן היחידה, או על אי התייצבותו ביחידה.
25. הדוח יפרט את הפעולות, שנעשו על ידי היחידה לאיתור החייל, תוך ציון תאריכים מדויקים. 
הכרזה על עריקות
26. הכרזה על עריקות תיעשה על טופס 347-1, בין היום החמישה עשר ליום השבעה עשר לנפקדותו של החייל, ורק לאחר שתיבדק הרשומת, ויובהר כי החייל אינו קלוט ביחידה אחרת.
27. מפקד היחידה, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, או קש"ל יחידה, שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, יחתמו אישית על טופס 347-1, לאחר שיוודאו, שהוראות פקודה זו בוצעו במלואן. פעולת ההכרזה על עריקות תירשם ביומן שינויים. ביחידות, שבהן אין מפקד יחידה או קש"ל, שדרגתם לפי תקן רס"ן, לפחות, או בעת היעדרם, יאשר את הדיווח קצין מטה בדרגה מקבילה, מהיחידה או מהמפקדה הממונה. מפקד היחידה ימלא חוות דעתו על טופס הדיווח (347-1), לשימוש קצין השיפוט בכלא, ולשם העמדת החייל בפני ועדת התאמה לשירות, כמפורט בהק"א 30-01-07.
28. טופס 347-1 יופץ לגורמים האלה:-
א. מקשל"ר-מדור עריקים, בצירוף המסמכים האלה:-
1) העתק מטופסי 347-2 לגבי כל החיפושים שנערכו (שניים לפחות).
2) העתק מטופס 347, שנשלח בעת ההכרזה על הנפקדות.
3) מעטפת המסמכים האישיים, וכל המסמכים האישיים האחרים של העריק, הנמצאים ביחידה.
4) כל המסמכים האפסניים של העריק, כמפורט בפ"מ 55.0207, כולל העתק מטופס 1065, אם קיים.
ב. מקמצ"ר-רמ"ד עריקים, בצירוף העתקים מטופס 347-2 לגבי כל החיפושים שנערכו.
ג. מפקד יחידת האם של החייל - אם החייל נפקד מהיחידה, שאליה היה נספח.
ד. העתק אחד מטופס 347-1 יישאר ביחידה, ויצורף להעתק מטופס 347 המתאים, המתויק בתיק "דיווחים על נפקדות ועריקות".
29. מקשל"ר-מדור עריקים יפעל כך:-
א. יבדוק את תקינות הדיווח.
ב. יבדוק אם בוצעו כל הפעולות, ואם צורפו לטופס הדיווח כל המסמכים, המפורטים בפקודה זו.
ג. מקשל"ר-רמ"ד עריקים רשאי לדרוש מהיחידה לערוך ביקור בית נוסף.
ד. בדיקות תקינות הדיווח ואישור דיווח העריקות יבוצעו בתוך שבעה ימים מיום קבלת דיווח העריקות במדור עריקים, למעט במקרים חריגים, המחייבים נקיטת פעולות נוספות, או השלמת חומר חסר, כאמור בסעיפי משנה ב ו- ג לעיל.
 
30. לאחר שיבדוק את הפרטים, המפורטים לעיל, וימצאם תקינים, יפעל מקשל"ר-מדור עריקים כמפורט להלן:-
א. יאשר את דיווח העריקות, ויוודא הזנתה לרישומי המחשב. עקב ההזנה, יוצב החייל לר"ם 6ב, מתאריך תחילת נפקדותו. אולם, דיווח עריקות של קצין או של נגד בקבע יאושר אך ורק על ידי קשל"ר או סגן קשל"ר.
ב. יודיע ליחידה המדווחת, באמצעות הודעה ממוכנת, כי אושר הדיווח על העריקות.
ג. דוח אודות חומר הראיות והמסמכים שישמשו בסיס לאישור המעצר יועברו לעיון הפרקליט הפיקודי או החילי.
ד. יעביר למקמצ"ר-מדור עריקים אישור לעצור את החייל.
פעולות היחידה לאחר הכרזת החייל כעריק
31. לאחר הכרזת החייל כעריק, תפעל היחידה כך:-
א. תעקוב אחר קבלת הודעה ממוכנת ממקשל"ר-מדור עריקים, לגבי אישור עריקות החייל, ואישור גריעתו ממצבתה.
ב. אם בתוך עשרה ימים מיום משלוח הדיווח למקשל"ר לא התקבל אישור ממקשל"ר, ולא הוזנה עריקותו של החייל לקובץ רישום אישי, יברר נציג היחידה את סיבת העיכוב, ויפעל לקבלת אישור העריקות ממקשל"ר-מדור עריקים.
32. מלבד האמור לעיל, תדווח היחידה למקשל"ר-מדור עריקים, ולמקמצ"ר-מדור עריקים על כל ידיעה, שהגיעה אליה אודות העריק, בכתב או בעל פה, לאחר שדווח על עריקותו. היחידה תפעל לגבי אותה ידיעה לפי הנחיות מקשל"ר-מדור עריקים ומקמצ"ר-מדור עריקים.
33. חייל, שנתפס על ידי נציג יחידתו, או שהתייצב ביחידתו לאחר שהוכרז עריק או לאחר ארבעה עשר ימי נפקדות, ייעצר על ידי היחידה, ויועבר לבסיס המשטרה הצבאית המרחבי הקרוב ביותר.
34. על היחידה לדווח מיד, בטלפון ובמברק, למקמצ"ר-מדור עריקים ולמקשל"ר-מדור עריקים על חזרתו ליחידה או על מעצרו של החייל העריק.
35. ביקשו מפקד היחידה או מישהו מטעמו לשפוט את העריק ביחידה מטעמים מיוחדים - יוכלו לפנות לפרקליט צבאי (פיקודי או חילי) לקבלת אישור על שיפוט העריק ביחידה.
36. נתקבל אישור כאמור - תדווח היחידה, מיד, בטלפון ובמברק, למקמצ"ר-מדור עריקים ולמקשל"ר-מדור עריקים על שיפוט החייל.
37. היחידה תוודא, כי הפרקליט הצבאי ישלח אישור, בכתב, אודות שיפוט כאמור, ותצרף אישור זה לדיווח סגירת העריקות.   
 
נספח א לפקודה 31.0521
דוגמת מכתב בדבר נפקדותו של חייל בשירות סדיר
צבא   ההגנה   לישראל 
דואר צבאי ___________
   סימננו _______________
תאריך _______________
לכבוד
_________________
אדון/גברת* נכבד/ה*


1. אני, מפקדו של ______________________________________________________________ 
                           (מספר אישי)    (דרגה)    (שם פרטי)     (שם משפחה) 
מודיעך בזאת, כי הוא/היא* נעדר/ת* מן השירות שלא ברשות מהיחידה מיום ________________________.
2. היעדרות מן השירות ללא היתר היא עבירה חמורה, הפוגעת בעצם חובת שירות ביטחון. לכן, קבעה הכנסת בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-, שניתן להטיל עונש של שלוש שנות מאסר על היעדרות כזאת.
3. יתר על כן, אם ________________________ ייעדר/תיעדר* מן השירות ארבעה עשר ימים רצופים
                         (שם פרטי)    (שם משפחה) 
או יותר, הוא/היא* יוכרז/תוכרז* על ידי הצבא כעריק/ה* ויטופל/תטופל* בהתאם על ידי רשויות הצבא ומוסדותיו, ויהיה צפוי/תהיה צפויה* לעונשי מאסר כבדים, כקבוע בחוק. 
הריני להזהירך, כי במידה ויורשע/תורשע* על ידי בית דין צבאי, יירשם הדבר במרשם הפלילי, רישום העלול להיות לו/לה* למכשול, הן במשך שירותו/שירותה* הצבאי, והן בחייו/חייה* האזרחיים.
4. כמו כן, קובע חוק שירות הביטחון, כי כל יום של היעדרות מהשירות שלא כדין, וכן כל יום של מאסר או של מחבוש, שניתנו כעונש על היעדרות משירות או על עריקה, לא ייחשבו במכסת השירות, שהחייל חייב בה, ולא יינתן עבורם שכר. מכאן יובן, שאם ___________________________ יימצא                                                                    
                                                                                    (שם פרטי של הנפקד/נפקדת*)  
אשם/תימצא אשמה* בעבירה זאת, יהיה/תהיה* חייב/ת* בשירות נוסף, כמספר ימי ההיעדרות ו/או המאסר.
5. אם אתם מקבלים תמיכה כספית מצה"ל, תיפסק תמיכה זו מיום הנפקדות הראשון.
6. הנני מדגיש כל זאת, כדי שיובן באיזו מידה חמור המעשה, ובמטרה להבהיר, שככל שיקדים/תקדים* הנפקד/ת* לחזור לשירות, כן יגדל הסיכוי להקלה בעונשו/עונשה*.


* מחק את המיותר.


 


         בברכה,
                                                                                                   מפקד היחידה.
 
נספח ב לפקודה 31.0521
דוגמת מכתב בדבר נפקדותו של חייל בשירות מילואים פעיל
צבא הגנה  לישראל
דואר צבאי________
סימננו____________
תאריך____________


 


אל
_____________________
אדון/גברת* נכבד/ה*


1. לאחר התייצבותך לשירות מילואים פעיל, בתאריך _____________, נודע לי, כי עזבת את מקום השירות ללא היתר, ולפיכך הינך נחשב/ת* לנפקד/ת*.
2. היעדרות מן השירות ללא היתר היא עבירה חמורה, הפוגעת בעצם חובת שירות ביטחון. לכן, קבעה הכנסת בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-, שניתן להטיל עונש של עד שלוש שנות מאסר על היעדרות כזאת.
3. יתר על כן אם תיעדר/י* מן השירות ארבעה עשר ימים רצופים או יותר, תוכרז/י* על ידי הצבא כעריק/ה*, תטופל/י* בהתאם, על ידי רשויות הצבא ומוסדותיו, ותהיה/י* צפוי/ה* לעונשי מאסר כבדים, כקבוע בחוק. הריני להזהירך, כי במידה ותורשע/י* על ידי בית דין צבאי, יירשם הדבר במרשם הפלילי, רישום העלול להיות לך למכשול, הן בהמשך שירותך הצבאי, והן בחייך האזרחיים.
4. כמו כן, קובע חוק שירות הביטחון, כי כל יום של היעדרות מן השירות שלא כדין, וכמו כן כל יום של מאסר שניתן כעונש על היעדרות משירות או עריקה, לא ייחשבו כימי שירות מילואים פעיל, ולא יינתן עבורם שכר.
5. הנני מדגיש כל זאת, כדי שיובן באיזה מידה חמור המעשה, ובמטרה להבהיר, שככל שתקדים/י* לחזור לשירות, כן יגדל הסיכוי להקלה בעונשך.                                                                                                      
                                                                                                                                  בברכה,         
*  מחק את המיותר.    
מפקד היחידה.

השארת תגובה

Leave a Message