בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0603 – דחיית שירות מילואים בזמן רגיעה מסיבות משקיות ולימודים בבתי ספר גבוהים

31.0603 – דחיית שירות מילואים בזמן רגיעה מסיבות משקיות ולימודים בבתי ספר גבוהים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות


1. לצורך פקודה זו:-
א. "הוועדה או ולת"מ" - ועדה לתיאום משקי של מועדי שירות מילואים פעיל.
ב. "מפעל" - פירושו:-
1) מוסד ממשלתי או ציבורי, שירות המדינה, משק חקלאי, מפעל תעשייתי או בית מלאכה ו-כיו"ב.
2) עובד עצמאי (כולל בעלי מלאכה, שאינם מעסיקים עובדים) המבקש דחיית שירותו מסיבות משקיות.
תוקף סעיף משנה ב´ 3)  מה1- אפר´ 77
3) חייל מילואים שלומד ונרשם לבחינות בבתי ספר מקצועיים מוכרים (למעט הנדסאים בלימודי יום שיפנו ל-ולת"מ סטודנטים), לרבות בחינות התמחות של לשכת עורכי הדין ובחינות מועצת רואי החשבון ושבידיו אישור מהמוסד בו הוא לומד.
תוקף סעיף משנה ג´  מה15- נוב´ 84
ג. "רשות פוסקת" פירושה:-
1) אלוף הפיקוד - לגבי חיילים המוצבים ביחידות הכפופות לו כפיפות פיקודית או לצורך מינהלה מרחבית, למעט ביחידות כמפורט בסעיפי משנה ג´ 2) עד 4) להלן.
2) מפקד ח"א או ח"י - לגבי חיילים המוצבים ביחידות ח"א או ח"י, הכל לפי העניין.
3) ראש מנה"ס - לגבי קצינים ביחידות הכפופות לקציני חיל ראשיים או במיתקנים מטכ"ליים (למעט קצינים ביחידות הכפופות ל-מפח"ש), לגבי קצינים העובדים במפעלי מערכת הביטחון, לגבי קצינים המוצבים ביחידות מעבר כלליות ולגבי סטודנטים ומרצים, כמפורט ב-פ"מ  31.0825.
4) השליש הראשי - לגבי חוגרים ביחידות הכפופות לקציני חיל ראשיים או במיתקנים מטכ"ליים (למעט חוגרים ביחידות הכפופות ל-מפח"ש), לגבי חוגרים העובדים במפעלי מערכת הביטחון ולגבי חוגרים המוצבים ביחידות מעבר כלליות.
5) מפקד ה-מפח"ש - לגבי חיילים ביחידות הכפופות ל-מפח"ש.
6) הרשויות הפוסקות המפורטות בסעיפי משנה ג´ 1) עד 5) לעיל, מוסמכות להאציל מסמכויותיהן לקציני השלישות הפיקודיים, לראש להק כוח-אדם בחיל-האוויר, לראש מספן כוח-אדם בחיל-הים, לעוזר ראש מנה"ס, ל-רע"ן פרט ב-של"ר ולקצין שלישות מפח"ש.
 
ד. "נציג צה"ל" - פירושו:- 
קצין בשירות סדיר במינוי רב-סרן ומעלה בדרגת סרן לפחות, בתפקיד קצין שלישות או מקביל לו שמונה ע"י אלוף הפיקוד כנציג צה"ל בוועדה לתיאום שירות מילואים.  במקרים מיוחדים ניתן למנות כנציג צה"ל גם קצין בשירות מילואים פעיל בדרגה ובתפקיד כאמור לעיל, דבר הטעון אישור מוקדם של ראש מטכ"ל-אכ"א.כללי


2. פקודה זו אינה דנה בבקשות לדחיית שירות מסיבות אישיות או משפחתיות. לגבי מקרים אלה יש לפעול בהתאם ל-פ"מ 31.0606 או 31.0607, לפי המקרה.
3. הטיפול בבקשות לדחיית שירות מילואים פעיל של 4 ימים ומעלה, בהתאם לפקודה זו, מוטל על הפיקודים המרחביים אשר במרחבם נמצא המפעל המבקש את הדחייה.
4. הטיפול בבקשות לדחיית שירות יבוצע ע"י הוועדות המופעלות בערים הראשיות.
5. מקום מושב הוועדה יהיה ליד משרד קצין העיר או ליד מיתקן אחר, שיאפשר גישה נוחה לאזרחים, בהתאם לקביעת אלוף הפיקוד. קצין העיר יהיה האחראי להפעלת הוועדה.
6. מפקדי עוצבות או יחידות לא ידונו בבקשות לדחיית שירות מילואים פעיל של 4 ימים ומעלה, מסיבות משקיות או לשם בחינות בבתי ספר מקצועיים מוכרים ולשכת עורכי הדין ומועצת רואי החשבון אלא יפנו את המבקש לוועדה.
7. לגבי דחיית שירות מילואים פעיל של מרצים ותלמידים בבתי ספר גבוהים - ראה פ"מ 31.0825.
8. הוועדה לתיאום שירות מילואים תטפל גם בבקשות לדחיית שירות מילואים פעיל של חיילי מילואים המבקשים לצאת ל-חו"ל מסיבות משקיות, ובמועד שהותם ב-חו"ל תוכננה קריאתם לשירות מילואים פעיל, ומסיבה זו מפקדם אינו מתיר להם לצאת ל-חו"ל. הטיפול בבקשות אלה יהיה בהתאם למפורט ב-פ"מ 31.0703.
תוקף סעיף 9  מה20- יולי 82
9. אכ"א-מחלקת תכנון תוציא, מידי פעם, הנחיות וקריטריונים לפעולות הוועדות. כמו כן, יקיים פיקוח שוטף על פעולתן. מטכ"ל-אכ"א ייכנס, אחת לשנה, את חברי הוועדות בכל רחבי הארץ לשם מסירת תדריך והנחיות.
10. ניתן צו הדוחה את שירות מילואים - לא ייקרא החייל לשירות מילואים שנתי ולא ישרת שירות כאמור, תוך תקופת הדחייה.
תוקף סעיפים 11 ו12-  מה20- יולי 82
11. של"ר-ענף פרט ישמש כוועדה לדחיית שירות מילואים פעיל של מפעלים ביטחוניים חסויים. הגדרת המפעלים שייפנו ל-ולת"מ זה תיעשה ע"י מחלקת תכנון ב-אכ"א.
12. מפעל רשאי להגיש, לגבי אותו חייל מילואים, בקשה לדחיית שירות, רק אחת לשנת עבודה (שנת עבודה פירושה מ1- באפריל ועד ל31- במרס שלאחריה), פרט למקרים ה-ר"מ:-
א. אם בקשתו הקודמת נדחתה ע"י הוועדה או הרשות הפוסקת.
 
      תוקף סעיף משנה ב´  מה1- מאי 85
ב. כאשר הבקשה אושרה ע"י הוועדה או הרשות הפוסקת, אולם הזימון לשירות מילואים בוטל שלא עפ"י בקשת החייל.                                .
13. במצב כוננות מיוחד ניתן לבטל את תוקפן של החלטות ולת"ם. ביטול החלטות יבוצע עפ"י הוראות אכ"א. דבר ביטול ההחלטה יובא לידיעת החייל ע"ג צו מתאים, שיישלח אליו ע"י מפקד יחידתו, ובו יצוין דבר ביטול ההחלטה.
נוהל הפניות לוועדה
             תוקף סעיף 14  מה1- מאי 83
14. מפעל, המבקש לדחות שירות מילואים של אחד מעובדיו, יפנה במישרין לוועדה הפועלת במרחב שבו נמצא המפעל. לצורך זה יש להשתמש בטופס 540, שיוגש לגבי כל חייל בנפרד בשני העתקים. במקרה שנקראו מספר חיילים של אותו המפעל העובדים באותו המקצוע לתקופה חופפת, יגיש המפעל את כל הבקשות במרוכז.
15. הבקשה תוגש למזכירות הוועדה, מייד עם היוודע למפעל דבר קריאתו של החייל לשירות מילואים שנתי ולא יאוחר מ30- יום לפני המועד שנקבע לתחילת השירות, אלא אם כן הצו הגיע לחייל בתאריך מאוחר יותר מ30- יום לפני תחילת השירות.
16. קצין העיר, אשר בכפיפות אליו פועלת הוועדה, יהיה מוסמך לאשר, במקרים יוצאי דופן, דיון בבקשה, אף אם הגיעה למזכירות הוועדה במועד מאוחר יותר מהאמור לעיל, אם ימצא את סיבת האיחור כמוצדקת.
17. כל בקשה תהיה מנומקת ומפורטת, חתומה בידי מנהל המפעל המבקש או מטעמו, וכן חתומה בידי החייל, המצהיר, כי הבקשה  הוגשה ע"י המפעל בהסכמתו.
18. נוהל הפנייה המפורט לעיל יתפרסם ברבים מידי פעם בפעם ע"י המטה הכללי.סמכויות


19. סמכויות הוועדה הן:-
א. לדחות את תחילת שירות המילואים של החייל לפרק זמן שאינו עולה על 3 חודשים.
ב. לקצר את משך שירות המילואים הפעיל אליו נקרא החייל, במועד בו נקרא החייל או בכפיפות לסעיף משנה א´ לעיל.
ג. לדחות את בקשת המפעל לדחיית שירות המילואים.
            תוקף סעיף 20  מה20- יולי 82
20. הוועדה תדון בבקשת מפעל לגבי אותו חייל מילואים, לא יותר מפעם אחת בשנת עבודה, פרט למקרים שפורטו בסעיף 12 לעיל.
21. החליטה הוועדה לדחות את השירות, לקצרו או לדחות את בקשת המפעל, יחתום נציג צה"ל על צו (בחלק הרביעי סעיף ד´ של טופס הבקשה), אשר יתבסס על סעיף 28 לחוק שירות הביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב).
 
22. במקרה שנציג צה"ל מתנגד להחלטת הרוב בוועדה וכן במקרה שהדעות בוועדה בעד ונגד אישור הבקשה, הינן שקולות, תועבר הבקשה להכרעתה של הרשות הפוסקת.
23. הרשות הפוסקת, שקיבלה את הבקשה להחלטה כאמור בסעיף 22 לעיל, תחליט, תוך 48 שעות, ותחזיר את כל החומר, בצירוף החלטתה, על טופס 547 למזכיר הוועדה.
הרכב הוועדה ושיטת עבודתה
24. הרכב הוועדות:-
א. הוועדות יורכבו מהנציגים הר"מ שיהיו בעלי זכות הצבעה:-
תוקף סעיף משנה א´ 1)  מה1- פבר´ 77
1) משרד הביטחון.
תוקף סעיף משנה א´ 2)  מה1- דצמ´ 85
2) משרד התעשייה והמסחר.
תוקף סעיף משנה א´ 3)  מה1- פבר´ 77
3) משרד החקלאות.
תוקף סעיפי משנה א´ 4) עד 6)  מה1- דצמ´ 85
4) משרד העבודה והרווחה.
5) משרד החינוך והתרבות.
6) צה"ל.
ב. ראש אכ"א רשאי לאשר צירוף נציגים נוספים לוועדות, כולן או מקצתן.
ג. המשרדים המיוצגים בוועדה יציעו ממלאי מקום מתאימים לנציגיהם הקבועים, אשר ישתתפו בישיבות הוועדה בכל מקרה שהנציג הקבוע ייעדר מסיבת מחלה, חופשה וכיו"ב.
תוקף סעיף משנה ד´  מה15- נוב´ 84
ד. נציג משרד לא יכהן כחבר ועדה למשך תקופה העולה על 3 שנים ברציפות. נציג כנ"ל יוכל לחזור ולכהן כחבר בוועדה, רק לאחר שחלפו שנתיים, לפחות, מתום 3 שנים רצופות בכהונתו הקודמת.
ה. הפיקודים יקבלו, אחת לשנה, ממשרדי הממשלה הנוגעים בדבר רשימת עובדיהם, שישמשו כנציגים קבועים בוועדות ואת ממלאי מקומם ויוציאו כתבי מינוי בחתימת אלוף הפיקוד או קצין השלישות הפיקודי.
ו. יו"ר הוועדה ימונה ע"י אלוף הפיקוד, מבין חבריה, עפ"י המלצות הוועדה.
ז. העתקי כתב המינוי יועברו לאכ"א-תכנון כל שנה, ב1- בינואר, בצירוף  שמות נציגי הצבא בכל הוועדות.
 
ח. בכל מקרה של החלפת נציגים במשך השנה, אזרחיים וצבאיים כאחד, ידווח על כך אכ"א-תכנון לאחר הוצאת כתב מינוי מתאים.
ט. ישיבות הוועדה יהיו חוקיות בהשתתפות לפחות 3 מחבריה הקבועים בעלי זכות הצבעה, בתנאי שאחד מהם יהיה נציג צה"ל.
י. לכל ועדה יהיה מזכיר קבוע, קצין או נגד בשירות סדיר, שייקבע לצורך זה על ידי מפקדת הפיקוד, שיוציא לו מינוי מתאים.
25. שיטת העבודה של הוועדה:-
א. ישיבות הוועדה יתקיימו, אחת לשבוע, ביום קבוע מראש, אלא אם כן, בגלל ריבוי הבקשות, יורה אלוף הפיקוד לקיימן במשך תקופה מסוימת, לעיתים תכופות יותר.
ב. הוועדה תערוך חקירה, לפי הצורך, ע"י ביקור במפעל המבקש, ע"י כל חברי הוועדה או ע"י חבר מחבריה שימונה כנציגה. תוצאות החקירה יירשמו ע"ג טופס 542.
ג. הוועדה רשאית, לצורך קבלתה של חוות דעת ולנימוק יתר של הבקשה, להזמין נציגים של המפעלים וגופים שונים לישיבות בהן נידונות בקשות הקשורות לאותם גופים. נציגים אלה לא יקחו חלק ולא יהיו נוכחים בעת דיוני הוועדה לסיכום הבקשה ובעת קבלת ההחלטה.
      תוקף סעיף משנה ד´  מה1- מאי 83
ד. הוועדה תקבל ממפקד יחידת החייל עדכון על שינוי באופי השמ"פ, דחייתו או ביטולו ותפעל בהתאם לנובע מהעדכון.
26. נוהל עבודת מזכיר הוועדה:-
א. עם קבלת בקשה לדחיית שירות מילואים, יפעל מזכיר הוועדה כלהלן:-
1) ירשום את הבקשה ביומן הוועדה (טופס 541). יש לרשום גם בקשה שלא תטופל מסיבה כלשהי.
2) יפתח תיק אישי (טופס 542) לחייל המופיע בבקשת הדחייה, אם עדיין לא קיים בגנזך הוועדה תיק עבורו.
  תוקף סעיף משנה א´ 3)  מה1- מאי 83
3) יודיע, ע"ג טופס 544, בצירוף העתק מטופס 540, ובטלפון, לפי הצורך, ליחידת החייל ולמפקדה הממונה על קבלת הבקשה ויבקש ממפקד היחידה (או קצין הקישור של יחידת המילואים) חוות דעתו בעניין דחיית השירות המבוקשת.
4) יוודא מעקב אחר קבלה של חוות דעת היחידה במועד שנקבע.
       תוקף סעיפי משנה א´ 5) עד 9)  מה20- יולי 82
5) אם לא התקבלה חוות דעת כנדרש תוך 5 ימים, יבקש שוב חוות דעת.
 
6) לא הגיעה חוות דעת, תוך שבוע ימים, ישלח מברק ליחידה ויבקש את חוות דעתו של מפקד היחידה בטלפון ובמברק חוזר.
7) אם גם בתום שבוע לא הגיעה חוות דעת מהיחידה, יעביר מזכיר הוועדה דו"ח למפקד היחידה ולמפקד המפקדה הממונה על היחידה ויבקש תגובתם.
8) העתק מהדו"ח יועבר לשליש הראשי.
9) השליש הראשי יזמן אליו לפי שיקול דעתו את קצין השלישות של היחידה כדי לקבל את הסברו.
ב. עם קבלתה של חוות דעת היחידה, יפעל מזכיר הוועדה כלהלן:-
1) יקבע את מועד הדיון בבקשה, מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר מאשר 19 יום לפני מועד תחילת השירות, אלא אם כן ניתן אישור לדון בבקשה במועד מאוחר יותר מהאמור לעיל.
2) יעשה את כל אשר ניתן, כדי לרכז את הדיונים לגבי חיילים מיחידה מסוימת למועד אחד, וזאת כאשר מדובר ביציאה מרוכזת לשמ"פ.
3) יביא את הבקשה, יחד עם התיק האישי וחוות דעת היחידה לישיבת הוועדה.
4) ירשום את החלטות הוועדה ע"ג טופס 542 ויחתים עליו את חברי הוועדה. כן יוודא שחבר הוועדה שהסתייג מההחלטה (אם יש כזה) ירשום את הסתייגותו תוך ציון נימוקיו בטופס 542.
ג. עם קבלתה של החלטת הוועדה, יחתים מזכיר הוועדה את נציג צה"ל על הצו המאשר את החלטת הוועדה, המופיע בחלק שלישי סעיף ד´ של טופס 540, על צו לדחיית השירות או קיצורו שיישלח ליחידת החייל והמפקדה הממונה ע"ג טופס 545.
ד. עם גמר הדיון בוועדה ומתן החלטת נציג צה"ל, יפעל מזכיר הוועדה כלהלן:-
1) ירשום את החלטת נציג צה"ל כלהלן:-
א) ביומן הוועדה - טופס 541.
ב) בתיק האישי - טופס 542.
2) אושרה בקשת הדחייה לדחיית השירות או קיצורו, ישגר את הצו החתום ע"י נציג צה"ל ליחידה ולמפקד הממונה ע"ג טופס 545.
תוקף סעיף משנה ד´ 3)  מה15- נוב´ 81
3) יודיע למפעל שהגיש את הבקשה על החלטת הוועדה (חיובית ע"ג טופס 546 ושלילית ע"ג טופס 546-1), בציון נימוקי הוועדה לדחיית הבקשה.
4) יוודא קבלת אישור לביצוע החלטת נציג צה"ל מיחידת החייל.
ה. התנגד נציג צה"ל להחלטת הוועדה, או היו הדיעות בוועדה שקולות - יעביר מזכיר הוועדה להחלטת הרשות הפוסקת, בלוויית טופס 547  (טופס לרישום החלטת הרשות הפוסקת), את המסמכים הר"מ:-
1) בקשת הדחייה - טופס 540.
2) התיק האישי - טופס 542.
3) חוות דעת מפקד היחידה - טופס 544.
ו. עם קבלתה של החלטת הרשות הפוסקת, יפעל מזכיר הוועדה בהתאם להחלטה ויודיע לכל הגורמים כמפורט בסעיף 26 סעיף משנה ד´.
ז. מזכיר הוועדה ינהל מעקב אחר הטיפול בבקשות הדחייה באמצעות יומן הוועדה (טופס 541).
ח. כל הודעה טלפונית הקשורה בבקשה שתתקבל אצל מזכיר הוועדה תירשם ע"ג טופס רישום שיחה טלפונית (טופס 85) ותיגנז בתיקו האישי של החייל.
27. עזרים בשימוש הוועדה - בנספח א´ לפקודה זו ניתן פירוט העזרים בשימוש ולת"מ, ייעודם וצורת אחזקתם.
אחריות מפקד היחידה
28. מפקד היחידה יוודא, שהטיפול בנושאים המפורטים להלן, הקשורים בחייל מיחידתו, שלגביו הוגשה לולת"מ בקשה לדחיית שירות, יבוצעו במהירות על ידו או ע"י סגל הקישור הכפוף לו:-
 תוקף סעיף משנה א´  מה20- יולי 82
א. תוך 48 שעות ממועד פניית מזכיר הוועדה ליחידה, חייב מפקד היחידה להעביר תשובתו למזכיר הוועדה ע"ג טופס 544 ובנוסף לכך להודיע, אם ישגר את נציגו לדיוני הוועדה. אי משלוח תשובת היחידה במועד תגרום לנקיטת צעדים, כמפורט בסעיף 26 לעיל.
    תוקף סעיף משנה ב´  מה15- ינו´ 85
ב. המפקדה הממונה תנחה את היחידה באשר לדרך מילוי חוות דעת ותפקח על איכות מילוי חוות הדעת והעברתה במועד למזכירות הוועדה. היחידה תפרט בחוות הדעת את אופי התעסוקה, שאליה זומן החייל, מקום השירות וכן תציין עד כמה חיוני החייל לתעסוקה.
ג. במקרה שלאותה יחידה יש מספר פניות לאותה ועדה, ישגר מפקד היחידה נציג או יבקש מהמפקדה הממונה לשגר נציג לדיוני הוועדה.
ד. שיגור נציג היחידה או המפקדה הממונה לדיוני הוועדה אינו פוטר את היחידה מהגשה של חוות-דעת ע"ג טופס 544.
ה. אם החייל אינו שייך ליחידה, יודיע על כך מפקד היחידה באמצעות טלפון ומברק למזכיר הוועדה.
ו. אם יש חשש, שחוות הדעת לא תגיע במועד למזכיר הוועדה, יש להעביר את חוות הדעת במקביל בטלפון.
     תוקף סעיפי משנה ז´ עד ט"ז  מה1- מאי 83
ז. מפקד היחידה יעדכן את הולת"מ לגבי כל שינוי באופי השמ"פ, דחייתו או ביטולו.
 
ח. החליטה הוועדה לדחות את שירות המילואים של החייל והודיעה על כך ליחידה, חייבת היחידה לאשר לוועדה ביצוע צו דחיית השירות וכן להודיע על כך לחייל ע"י ביטול צו הקריאה הנוכחי וקביעת מועד חדש לשירות (אם כבר ניתן לקבוע באותו שלב). הוגש ערר ע"י היחידה, לא תימסר לחייל הודעה על הדחייה עד לקבלת ההחלטה של הרשות הפוסקת. אולם אין להוציא את החייל לשירות כל עוד לא שונתה ההחלטה ע"י הרשות הפוסקת.
ט. התקבלה ביחידת החייל החלטת הוועדה בדבר דחיית שירות המילואים של חייל, לתקופה שאינה עולה על 42 יום מיום קבלת ההודעה ביחידה, תשלח היחידה לחייל את צווי הקריאה למועד החדש, תוך 72 שעות ממועד קבלת ההחלטה של הוועדה ביחידה (אם אמנם דרוש שירותו של החייל למועד זה).
י. החליטה ולת"מ על דחייה או קיצור שירות מילואים של חייל, המיועד לצאת לקורס עפ"י זימון שמי של מנה"ס או השל"ר, חייבת היחידה להודיע על כך למנה"ס או לשל"ר - קצין זימון קורסים, לפי המקרה, מייד עם קבלת ההודעה על החלטת הוועדה.
יא. במקרה של עודף מתייצבים לשירות, יתחשב מפקד היחידה גם בבקשות מפעלים לשחרור חיילים מסיבות משקיות שנדחו ע"י הוועדה או ע"י הרשות הפוסקת.
יב. בכל מקרה שהוועדה דחתה את בקשת המפעל לשחרור או לקיצור שירות של חייל מילואים והיחידה שיחררה את החייל ביום ההתייצבות, מכל סיבה שהיא (סיבות אישיות, עודפי התייצבות וכד´), חייבת היחידה להודיע על כך במברק לוועדה.
יג. נודע למפקד היחידה באמצעות ספח אישור קבלת צו קריאה, כי הוגשה בקשה לוועדה לדחיית שירות של חייל מילואים מחייליו, ואותו חייל הגיש במקביל או לפני זה בקשה לדחיית שירותו מסיבות אישיות, אשר נענתה בחיוב, יודיע על כך מפקד היחידה לוועדה.
יד. התקבלה החלטה לשחרור החייל, לאחר שכבר החל את שירותו, יבצע מפקד  היחידה את החלטת הוועדה מייד וישחררו או יקצר שירותו בהתאם להחלטת הוועדה. במקרה זה חייבת היחידה לדווח על סיום שירותו של החייל בטופס 3010. אם ההחלטה התקבלה ביום גיוס החייל, ידווח על שחרור החייל בטופס 3010-1.
טו. ההחלטה על דחיית השירות תירשם ע"י היחידה בכרטיס אישי של החייל בעמודה "הגבלות בקריאה".
טז. החליט מפקד היחידה להגיש ערר על החלטת הוועדה, יפעל כאמור בסעיף ז´ להלן.
עררים
תוקף סעיפים 29 עד 34  מה20- יולי 81
29. על החלטת הוועדה, לאשר או לדחות בקשה כנ"ל, ניתן להגיש ערר בפני הרשות הפוסקת, תוך 7 ימים. הימים ייספרו ממועד קבלת ההחלטה בוועדה ועד למועד קבלת הערר בולת"מ. כמו כן תינתן לקציני הערים הסמכות לאשר חריגה של 4 ימים ממשך זמן זה.
30. אם תוך פרק זמן זה לא יתקבל אצל מזכיר הוועדה ערר, תיחשב החלטת הוועדה כסופית. לא תינתן אפשרות להגיש ערר לאחר מועד זה.
31. אלה רשאים להגיש ערר:-
 
א. על דחיית הבקשה - המפעל המבקש.
    תוקף סעיף משנה ב´  מה1- אוג´ 85
ב. על אישור הבקשה - מפקד יחידת החייל ומפקדה ממונה, בתנאי שהגישו חוות דעת למזכירות הוועדה כנדרש. 
בכל מקרה יהיה מגיש הערר קצין ברמת קצין שלישות חטיבתי ומעלה.
32. מפקדה ממונה רשאית לסווג מראש את סוגי העררים שיחידה רשאית להגיש.
33. אין ערר על החלטת הרשות הפוסקת.
34. החלטה, שעליה הוגש ערר, עומדת בתוקפה כל עוד לא הורתה הרשות הפוסקת אחרת. לפיכך, חייל, אשר לגביו החליטה הוועדה לא לאשר את הבקשה, חייב להתייצב בהתאם לצו הקריאה שקיבל, גם אם בינתיים הוגש ערר ע"י המפעל על ההחלטה. אם מאידך החליטה הוועדה לאשר את הבקשה והיחידה מערערת על החלטה זאת, לא יוצא החייל לשירות עד לשינוי ההחלטה ע"י הרשות הפוסקת.
          תוקף סעיף 35  מה15- נוב´ 81
35. מפעל, המגיש ערר, יצרף לכתב הערר אישור או המלצה בכתב ממשרד ממשלתי מתאים (לדוגמה: מפעל תעשייתי יצרף אישור או המלצה ממשרד מחוזי של משרד המסחר והתעשייה, משק חקלאי יצרף אישור המלצה מהמשרד המחוזי של משרד החקלאות, משרד ממשלתי המערער על דחיית בקשה הנוגעת לאחד מעובדיו, יצרף אישור של נציבות שירות המדינה). סעיף זה אינו חל על הסוכנות היהודית, על עובדים עצמאיים (כולל בעלי מלאכה שאינם מעסיקים עובדים) שאינם קשורים לגורם ממשלתי כלשהו, ועל בתי ספר גבוהים.
   תוקף סעיפים 36 ו37-  מה1- מאי 83
36. כתב הערר של המפעל יועבר, תוך שלושה ימים, למזכיר הוועדה. מזכיר הוועדה יעביר ליחידת החייל הודעה בדבר הגשת הערר. ההודעה תועבר ע"ג טופס 547.
37. מפקד היחידה או המפקדה הממונה יגישו את הערר תוך 7 ימים, כאמור בסעיף 29 לעיל. הערר יועבר ישירות למזכיר הוועדה עם העתק לרשות הפוסקת ולקצין שלישות מפקדה ממונה. 


הערר יכלול את הפרטים הר"מ:-
א. מטרת השירות אליו נקרא החייל.
ב. נימוקי הערעור.
ג. כמה חיילים נקראו לשירות באותו מקצוע.
ד. כמה חיילים דרושים לשירות באותו מקצוע.
ה. האם היו שחרורים לגבי אותו מקצוע, תוך ציון פרטי השחרור לפי הוראת ולת"מ או סיבות אישיות.
 
תוקף סעיף 38  מה20- יולי 81
38. הרשות הפוסקת או מי שהוסמך על ידה לדון בערר על החלטת ולת"מ תבצע בדיקה בדבר אמינות המידע, כפי שהינו מוצג ע"י היחידה, כמפורט בסעיף 36 לעיל.
תוקף סעיף 39  מה1- מאי 83
39. מזכיר הוועדה יודיע למפעל ע"ג טופס 547 את עובדת הגשתו של הערר ע"י היחידה.
תוקף סעיפים 40 עד 42  מה20- יולי 81
40. מזכיר הוועדה, שקיבל ערר על החלטת הוועדה, יעביר מייד לרשות הפוסקת את כתב הערר בליווי טופס 547, אליו יצורפו המסמכים המפורטים בטופס.
41. הרשות הפוסקת תחליט בערר תוך 48 שעות ממועד קבלתו, תציין את ההחלטה ע"ג חלק ב´ של טופס 547, תודיע את החלטתה טלפונית למזכיר הוועדה ותחזיר אליו את כל החומר בדואר רשום או ע"י רץ.
42. מזכיר הוועדה יעביר את החלטת הרשות הפוסקת ליחידת החייל ע"ג טופס 545, ולמפעל - ע"ג טופס 549.
סמכות מיוחדת בענייני יצוא
תוקף סעיפים 43 ו44-  מה20- יולי 80
43. במקרים בהם יגרום הגיוס לשירות מילואים נזק ליצוא, יוגש ערעור לראש מנה"ס - לגבי קצינים או לשליש הראשי - לגבי חוגרים ע"י משרד התעשייה והמסחר, בכל הנושאים הקשורים לתחום טיפולו של המשרד.
44. בנושא התעשייה המאוגדת בהתאחדות התעשיינים תפנה גם "ההתאחדות" בתיאום עם משרד התעשייה והמסחר.
תוקף סעיפים 45 עד 49  מה10- יולי 80
45. הפנייה תוגש בכתב, לאחר שימוצו כל ההליכים בשלב הדיון בולת"מ וערעור בפני אלוף הפיקוד.
46. החלטתו של ראש מנה"ס או השליש הראשי בנדון תהיה סופית.דיווח


47. הוועדות יגישו, אחת לחודש, דו"ח על פעולותיהן ב3- העתקים למפקדות הפיקודים המרחביים ע"ג דו"ח, שמתכונתו תיקבע ע"י אכ"א-מחלקת תכנון - עתכ"א מילואים.
48. מפקדות הפיקודים יעבירו לאכ"א - מחלקת תכנון את הדו"חות של הוועדות הפועלות במרחבן בשני העתקים, בכל 15 בחודש.
49. מפקדות הפיקודים המרחביים, מפקדת ח"א, ח"י ומפח"ש יעבירו בכל 15 בחודש דו"ח על טיפול בערעורים בחודש החולף. הדו"ח יוגש ב2- העתקים לאכ"א - מחלקת תכנון. 
צורת הדו"ח תיקבע ע"י אכ"א-מחלקת תכנון - עתכ"א מילואים.
 


נספח א לפקודה 31.0603


רשימת העזרים בשימוש ולת"מ
מספר
סודר שם העזר ייעודו צורת ההחזקה משך שמירה בגנזך
 א ב ג ד
1.  טופס 540  טופס בקשה.  בתיק האישי  התיק האישי יישמר
 לתקופה של שנתיים
 ויבוער בוועדה
 לפי פ"מ 30.0603.
2.  טופס 541  יומן הוועדה לתיאום
 שירות מילואים. 
 לפי סדר א´-ב´ 
3.  טופס 542  תיק אישי.  לפי מס´ אישי 
4.  טופס 544  חוו"ד על קריאה
 ל-שמ"פ. 
 בתיק האישי 
5.  טופס 545  צו דחיית קיצור שירות
 מילואים ליחידה. 
 בתיק האישי 
6.  טופס 546  הודעת תשובה חיובית
 למפעל 
 בתיק האישי 
7.  טופס 546-1  הודעת תשובה שלילית
 למפעל 
 בתיק האישי 
8.  טופס 547  החלטת הרשות הפוסקת
 ליחידה. 
 בתיק האישי 
9.  טופס 548  הודעה ליחידה על הגשת
 ערר ע"י המפעל. 
 בתיק האישי 
10.  טופס 548-1  הודעה למפעל על הגשת
 ערר ע"י היחידה. 
 בתיק האישי 
11.  טופס 549  דיון בערר על דחיית
 שירות מילואים פעיל
 למפעל 
 בתיק האישי
  


תוקף נספח ב´ מה- 1 מאי 83


נספח ב´ לפקודה 31.0603
רשום


ולת"מ ליד קצין העיר - _____________ 
______________________________ 
פיקוד ________ - קשל"פ 
מפקדה ממונה - __________ - קש"ל


        הנדון: ערר על החלטת ולת"מ של
                    ____________________________________________ 
                 (מס´ אישי)    (דרגה)    (שם משפחה)    (שם פרטי)
1. הנ"ל נקרא למילואים לצורך ___________________ מתאריך __________ 
                                          אימונים, תעסוקה * 
עד תאריך _____________. סה"כ ________ ימים.
2. בקשתו של הנ"ל נדונה בוועדה לתיאום שירות מילואים בישיבתה 
מיום ___________.
3. השלמת פרטים אודות שירותו של החייל:-
א. מקצוע צבאי או תפקיד בשירות אליו נקרא ___________.
1) מתאריך _________ עד תאריך ________  סה"כ ______ ימים.
2) מתאריך _________ עד תאריך ________  סה"כ ______ ימים.
3) מתאריך _________ עד תאריך ________  סה"כ ______ ימים.
ב. שמ"פ בשנת תעסוקה נוכחית:-
1) מתאריך __________ עד תאריך _______  סה"כ ______ ימים.
2) מתאריך __________ עד תאריך _______  סה"כ ______ ימים.
3) מתאריך __________ עד תאריך _______  סה"כ ______ ימים.
 


ג. האם קוצר או נדחה שירותו במילואים בשנתיים האחרונות:-
1) תאריך ________  סיבה ________________  ע"י מי ______________
2) תאריך ________  סיבה ________________  ע"י מי ______________
3) תאריך ________  סיבה ________________  ע"י מי ______________
ד. מספר חיילים באותו מקצוע, תפקיד-:*
1) זומנו ______ חיילים.
2) נדרשים _____ חיילים.
3) שוחררו עד מועד הגשת הערעור _____ חיילים.
4) נדרשים _____ חיילים לצורך ה-שמ"פ.
ה. הנני מבקש לערער על החלטת ה-ולת"מ מהסיבות ה-ר"מ:- 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 


פרטי מגיש הערר:- 


 ________________________________________________       __________ 
    (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   (תפקיד)              (חתימה) 


* מחק את המיותר.

השארת תגובה

Leave a Message