31.0606 – דחיית שירות בשעת חירום מסיבות אישיות-חיילי מילואים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי              תוקף סעיף 1  מה10- נוב´ 691. חייל מילואים, שנקרא לשירות מיוחד, רשאי להגיש בקשה לדחיית שירותו, מסיבות אישיות או משפחתיות מיוחדות, בהתאם לנוהל המפורט בסעיפים 4 עד 8 להלן.
2. חייל מילואים ששירותו נדחה לתקופה שאינה עולה על 30 יום יישאר מוצב ביחידתו.
3. חייל מילואים ששירותו נדחה לתקופה העולה על 30 יום יוצב לר"מ 81  (מחנה מעבר מתאים – בהתאם למקום מגוריו של החייל).
נוהל הגשת בקשה ואישור דחיית שירות מיוחד          תוקף סעיף 4  מה10- יולי 904. חייל, המבקש לדחות את שירותו, יגיש את בקשתו, בכתב, למפקדו הישיר. בקשה לדחיית שירות, שאין בסמכות מפקד היחידה לאשרה, תוגש ע"י החייל על טופס 55-1 "בקשה לדחיית שירות וקיצור שירות", שימולא בשלושה העתקים.
5. בקשת החייל לדחיית השירות תוגש למפקדו או תועבר ע"י מפקדו הישיר, ללא דיחוי, בצינורות הפיקוד כלהלן:-
א. בקשה לתקופה שאינו עולה על 3 ימים – למפקד היחידה.
ב. בקשה לתקופה שאינה עולה על 7 ימים – למפקד אשר דרגתו, לפי תקן, סא"ל או מעלה.
ג. בקשה לתקופה שאינה עולה על 30 יום – למפקד אשר דרגתו, לפי תקן, אל"מ.
     תוקף סעיף משנה ד´  מה25- יוני 87ד. בקשה לתקופה העולה על 30 יום – לראש מנה"ס – לגבי קצינים ולקשל"ר – לגבי חוגרים.
6. 
א. בקשה לתקופה שאינה בסמכות מפקד היחידה ושאינה ארוכה מ30- יום תועבר, בשני העתקים, למפקד המוסמך. ההעתק השלישי ייגנז במפקדת יחידת הרישום.
     תוקף סעיף משנה ב´  מה25- יוני 87
ב. בקשה לתקופה ארוכה מ30- יום תועבר ע"י יחידת הרישום בהעתק אחד למפקדה הממונה, וההעתק השני יועבר במישרין לקצין העיר המתאים במרחבו מתגורר החייל, לחקירה. המפקדה הממונה, לאחר רישום חוות דעתה, תעביר את הטופס למנה"ס או למקשל"ר בהתאם למקרה. 
ההעתק השלישי ייגנז ביחידת הרישום.
 
7. מפקד, המקבל את בקשת החייל, רשאי לאשרה או לדחותה בהתאם לסמכויותיו. החלטת המפקד המתאים תינתן במועד קרוב ככל האפשר לאחר קבלת הבקשה, אולם בכל מקרה לא יאוחר מ48- שעות מעת קבלתה. ההחלטה תובא מייד לידיעת החייל.
תוקף סעיף 8  מה10- יולי 90
8. קצין העיר, המקבל העתק מטופס 55-1 "בקשה לדחיית שירות וקיצור שירות", יוודא, שהחקירה תיערך מייד, וישלח את תוצאותיה למנה"ס – לגבי קצינים ולמקשל"ר – לגבי חוגרים.
תוקף סעיפים 9 עד 19  מה25- יוני 87
9. האמור בסעיף 8 לעיל לא יתקיים, אם הנחה רמ"ח פרט באכ"א, שלא לערוך חקירה בשע"ח.
סדרי דחיית שירות מיוחד10. חייל, שאושרה לו דחיית שירות – תירשם הדחייה בכרטיס אישי לחייל מילואים בעמודה "הגבלות בקריאה". הרישום יכלול את תקופת הדחייה והסיבה.
דחיית התייצבות לשירות באמצעות קצין העיר11. במקרים יוצאים מהכלל, כאשר נמנע מחייל מילואים להתייצב במקום המפגש שנקבע לו, יפנה לקצין העיר הקרוב.
12. קצין העיר, לאחר שבדק ושוכנע, שאכן נמנע מהחייל להתייצב במקום המפגש שנקבע לו, רשאי לדחות מועד התייצבותו לתקופה שאינה עולה על 48 שעות.
13. אישר קצין העיר דחיית התייצבותו של החייל, יציידו באישור בכתב ויודיע על כך ליחידת החייל במברק דחוף.
14. בתום תקופת הדחייה של התייצבות החייל ע"י קצין העיר, יתייצב החייל ביחידתו ויציג את האישור בכתב שניתן לו ע"י קצין העיר.
דחיית שירות מסיבות אחרות15. לא יידחה שירותו של חייל מילואים מטעמי מחלה בהתאם לפקודה זו ובהתאם לפ"מ 31.0823.
16. במקרה שהחייל פסול לשירות ביחידתו, עקב כושרו הגופני, ייקרא לשירות ותוגש בקשה למקשל"ר – מדור כוח-אדם המתאים להצבתו מהיחידה. אושרה הבקשה, תוצא פקודת הצבה מתאימה.
נוהל הגשת בקשה ואישור דחיית שירות מיוחד – חייל מילואים השוהה בחו"ל17. חייל מילואים, השוהה בחו"ל ומבקש לדחות את שירותו, יגיש את בקשתו , בכתב, לנספח צה"ל או לסגנו. במדינות, שאין בהן נציגות צבאית, או אם אין לחייל אפשרות להגיע אל נספח צה"ל, תוגש הבקשה לקונסול ישראל.
 
18. לקונסול ישראל, נספח צה"ל וסגנו ונספח אכ"א ניתנת הסמכות לדון בבקשה ולאשרה או לדחותה, עפ"י שיקול דעתם.
19. ההחלטה תינתן במועד קרוב, ככל האפשר, לאחר קבלת הבקשה, אולם בכל מקרה לא יאוחר מ48- שעות מעת קבלתה. ההחלטה תובא מייד לידיעת החייל. 
החלטה חיובית תועבר למקשל"ר 279 – רע"ן פרט.
   תוקף סעיפים 20 ו21-  מה10- יולי 90
20. מי שהוסמך ע"י שהב"ט, כמפורט בפ"מ 5.0651, רשאי לקבוע, שחייל, שנדחה שירותו, לא יתחיל את השירות מייד בתום תקופת הדחייה, אלא במועד שיקבע המוסמך.
תחולה21. פקודה זו תיכנס לפי הוראה מיוחדת של אכ"א-ארגון.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים