31.0701 – יציאה לחוץ לארץ – חיילים בשירות סדיר

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

 

תוקף סעיפים  1 עד 38 מה- 28 במארס 99

הגדרות


1. בפקודה זו:
א. "חייל" – חוגר או קצין בשירות סדיר.
ב. "חייל בשירות חובה" – חוגר או קצין בשירות חובה, למעט חיילים בשירות חובה בתנאי קבע.
ג. "חייל בשירות קבע" – נגד או קצין בשירות קבע, לרבות חיילים בשירות חובה בתנאי קבע.
ד. "כניסה למדינה" – כניסה לתוך שטחה של מדינה, לתחום המים הטריטוריאליים שלה או למרחב האווירי שלה.

אישור יציאה לחו"ל לחיילים

כללי


2. חייל לא ייצא לחוץ לארץ, אלא אם כן נשלח בתפקיד או אם ניתן לו היתר לצאת לחוץ לארץ בזמן חופשה, בהתאם לקבוע בפקודה זו.
3. חייל בשירות חובה יוכל לבקש היתר יציאה לחוץ לארץ אם הוא אחד מאלה, ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:
א. חייל שהוכר כבודד לפי פ"מ 35.0808 יוכל לצאת לחוץ לארץ, בהתאם לכללים המפורטים בפקודה הנ"ל.
ב. חייל שאינו מוכר כבודד יוכל להגיש בקשה לבקר את הוריו (לרבות את אחד ההורים), השוהים בחוץ לארץ או לבקר אח או אחות, אם אין לו הורים, אם לא ניפגש עמם בארץ או בחוץ לארץ במשך שישה חודשים, לפחות, ובתנאי שאין הם עתידים לשוב ארצה במשך שלושה חודשים ממועד היציאה הנקוב בבקשת החייל. על החייל היוצא לחוץ לארץ, כאמור לעיל, יחולו המגבלות הבאות:
1) חייל רשאי לצאת לחופשה מיוחדת בת עשרים ואחד ימים, לכול היותר, פעם אחת בכול שנת
שירות. אם עומדים לזכות החייל ימי חופשה רגילה, יקוזז מספר ימי החופשה הרגילה ממספר
ימי החופשה המיוחדת שתאושר לחייל. כמו כן, יוכל חייל לבקש היתר יציאה לחוץ לארץ על
חשבון כל חופשה אחרת המגיעה לו לפי פקודות הצבא, אם צורכי הצבא יאפשרו זאת,
ובהמלצת מפקד היחידה.
2)  הסמכות המאשרת, כמפורט בסעיף 7 להלן, רשאית, במקרים חריגים, לאשר לחייל יציאה נוספת
לחוץ לארץ. כל יציאה לחוץ לארץ תהיה במסגרת דחיית שירות, למעט חופשת אבל בת שלושים
ימים, לכול היותר, שתיחשב כחופשה מיוחדת.
ג. חייל שאינו עונה על הקריטריונים הקבועים בסעיפים א ו- ב לעיל יוכל לבקש לצאת לחוץ לארץ במסגרת דחיית שירות, פעם אחת במשך כל תקופת שירות החובה, למשך תקופה שאינה עולה על עשרים ואחד ימים, מסיבות מיוחדות המצדיקות זאת. לבקשה זו יצרף החייל אישורים ומסמכים המאמתים את הסיבות לבקשה.
ד. חייל הנישא בהיותו בשירות חובה, ושאינו חדל לשרת שירות חובה בצה"ל עקב נישואיו, יוכל לצאת לחוץ לארץ למשך עשרה ימים, לכול היותר, במסגרת החופשה המגיעה לו עקב נישואיו, כמפורט בפ"מ 35.0410.
ה. חייל הנשלח לחוץ לארץ בשליחות רשמית-ייצוגית על ידי מוסד או על ידי ארגון רשמי יוכל לצאת לחוץ לארץ, בהתאם להמלצת המוסד מטעמו הוא יוצא. המלצת המוסד תינתן בכתב ותצורף לבקשת החייל.
ו. במקרים חריגים ביותר, לפי החלטת הסמכות המאשרת ועל חשבון דחיית שירות בלבד.
4. חייל הנמצא בחופשה בחוץ לארץ אינו זכאי לטיפול רפואי על חשבון צה"ל, כמפורט בפ"מ 33.0203.
5. נוהל היציאה לחוץ לארץ לגבי חיילים בשירות סדיר בתפקיד, לרבות למטרת השתלמות, מפורט בפ"מ 1.0121 ובפ"מ 31.0707.

תהליך אישור יציאה לחוץ לארץ


 

6. חייל המבקש לצאת לחוץ לארץ בעת חופשתו יגיש למפקדו בקשה על טופס 56 – "בקשת חופשה/דחיית שירות/שחרור לשם יציאה לחוץ לארץ/הגירה" (להלן – טופס 56). מפקד החייל יעיר את הערותיו, ימליץ את המלצותיו על הטופס ויעבירו לסמכות המאשרת.
7. הבקשה תועבר להחלטת הסמכות המאשרת, כמפורט להלן:
א. לגבי חיילים בשירות חובה, לרבות חיילים בשירות חובה בתנאי קבע:
1) ראש חטיבת הסגל – לגבי קצינים.
2) אכ"א-רמ"ח פרט – לגבי חוגרים.
ב. לגבי חיילים בשירות קבע:
1) לנגדים ולקצינים שדרגתם סא"ל, לכול היותר – מפקד שדרגתו, לפי תקן, אל"ם, לפחות, או
גורמים נוספים שהואצלה להם הסמכות, לפי סעיף 43 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב],
התשמ"ו1986-, כמפורט בהפ"ע 5.0651.
2) לקצינים שדרגתם אל"ם ותא"ל – מפקד שדרגתו, לפי תקן, אלוף, לגבי הקצינים הכפופים לו.
3) לקצינים שדרגתם אלוף – הרמטכ"ל.
ג. לגבי נגדים וקצינים שדרגתם אלוף, לכול היותר, המוצבים ביחידות אכ"א-חטיבת הפרט-מחלקת פרישה – אכ"א-חטיבת הפרט-רמ"ח פרישה. לגבי קצינים שדרגתם אלוף, יידע רמ"ח פרישה את לשכת הרמטכ"ל.
ד. לגבי נגדים וקצינים שדרגתם אל"ם, לכול היותר, המוצבים ביחידת ההשתלמויות של חטיבת הסגל – מפקד יחידת ההשתלמויות.
ה. לגבי בני ישיבות בתקופת השל"ת ועתודאים בתקופת דח"ש – בקו"ם-רע"ן תגבורת מילואים, בקו"ם-רמ"ד בני"ש ועתודה טכנולוגית או בקו"ם-רמ"ד עתודה אקדמית.
8. קצין הנושא מינוי משנה יצרף לבקשה מכתב המלצה של מפקד היחידה בה הוא נושא את מינוי המשנה, בו יצוין שהוא נושא מינוי משנה.
9. הסמכות המאשרת לא תאשר את היציאה לחוץ לארץ אם אין אישור של גורמי אמ"ן-מחב"ש, כמפורט בסעיפים 14-10 להלן.

אישור ביטחון שדה


10. עם הגשת הבקשה ליציאה לחוץ לארץ למפקד החייל, ישלח מגיש הבקשה ליחידת ביטחון שדה של הפיקוד, של המרחב, של החיל או של המרכז המתאים (להלן – יחידת ביטחון שדה), לקבלת היתר יציאה לחוץ לארץ ותדריך ביטחוני מטעם יחידת ביטחון השדה, בטרם תועבר בקשתו לאישור הסמכות המאשרת.
11. ככלל, לא יורשו חיילים לבקר במדינות המפורטות בנספחים א ו- ב לפ"מ 31.0703.
12. חייל שלא אושרה יציאתו לחוץ לארץ יוכל לערער על כך באמצעות מפקד יחידת ביטחון השדה, בפני אמ"ן-רמחב"ש. החלטתו של אמ"ן-רמחב"ש בנדון תהיה ההחלטה הסופית.
13.
א. מפקד יחידת ביטחון השדה רשאי להורות לחייל להשתמש, מטעמי ביטחון, בכלי התחבורה של חברה מסוימת בלבד בדרכו לחוץ לארץ, במשך שהותו בחוץ לארץ ובנסיעתו חזרה ארצה, וכן להורות לחייל להתגורר, מטעמי ביטחון, במקומות שהייה מסוימים. ניתנה הוראה כאמור – יוחתם החייל ביחידת ביטחון השדה על הצהרה שבה הוא מאשר, כי ההוראה הובאה לידיעתו, וכי הוא מתחייב לקיימה במלואה.
ב. חייל שמסיבות כספיות או שמסיבות אישיות אחרות איננו יכול להשתמש בכלי התחבורה שעליהם הורה מפקד יחידת ביטחון השדה, רשאי לפנות לאכ"א-רמ"ח פרט, באמצעות קצינת תנאי השירות או רכזת תנאי השירות של יחידתו. אם שוכנע אכ"א-רמ"ח פרט, כי לחייל סיבות המצדיקות את השימוש בכלי תחבורה שונים מהכלים עליהם הורה מפקד יחידת ביטחון השדה, ימליץ בפני אמ"ן-רמחב"ש לשנות את ההחלטה. אמ"ן-רמחב"ש יחליט בדבר, תוך התחשבות בהמלצת אכ"א-רמ"ח פרט.
14. החליטו גורמי אמ"ן-מחב"ש לאשר את בקשת החייל – יקבל החייל תדריך ביטחוני ביחידת ביטחון השדה. בתום התדריך, יוחתם טופס 56, בחלק המיועד לאישור הביטחוני, על ידי יחידת ביטחון השדה. כמו כן, יצויד החייל בהעתק חתום של ההוראה בדבר השימוש בכלי תחבורה מסוימים (אם ניתנה הוראה כזו). החייל ימסור את האישורים למפקדו, שיעבירם להחלטת הסמכות המאשרת.

אישור הסמכות המאשרת


 

15. הסמכות המאשרת לה הוגשה הבקשה תבדוק את הדברים האלה:
א. לגבי כלל החיילים:
1) למבקש יש אישור ביטחון שדה.
2) למבקש אין אינדיקציה על הליך משפטי (חקירת מצ"ח פתוחה או אינדיקציית עיכוב יציאה
לחוץ לארץ), לפי בדיקה במערכת הממוכנת או בתיקו האישי של החייל.
ב. לגבי חיילים בשירות קבע בלבד:
1) מספר ימי החופשה המבוקשים אינו עולה על מספר ימי החופשה להם זכאי המבקש, לפי פ"מ
36.0401 ולפי פ"מ 31.0517.
2) למבקש אין מינוי משני, שלא במסגרת הפיקוד, החיל או האגף.
16. אם למבקש יש מינוי משני, שלא במסגרת הפיקוד, החיל או האגף, יש לקבל את המלצת יחידת המילואים בה יש לו מינוי משני. במקרה של התנגדות יחידת המילואים בה יש לו מינוי משני, ליציאתו לחוץ לארץ (עקב תעסוקה וכד´), תועבר הבקשה להחלטת ולאישור חטיבת הסגל-הענף המתאים.
17. אם למבקש יש אינדיקציה על הליך משפטי, תתבקש חוות דעת הפרקליט המתאים, וינהגו בהתאם להמלצתו.
18. ההחלטה על אישור פדיון חופשה צבורה תועבר על ידי הסמכות המאשרת למת"ש-ענף שכר קבע לשם הזנתה.
19. בקשת חייל בשירות קבע, שאינה עונה על התנאים המפורטים בסעיף 15 לעיל, תועבר להחלטת חטיבת הסגל-הענף המתאים – לגבי קצינים, או לחטיבת הסגל-מנהל הנגדים – לגבי נגדים.
20. בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, חטיבת הסגל לא תאשר את בקשת היציאה לחוץ לארץ:
א. לא ניתן לאשר לחייל חופשה מיוחדת, כמפורט בפ"מ 35.0411 ובפ"מ 36.0407.
ב. לגבי קצין הנושא מינוי משנה – אם יציאתו של הקצין לחוץ לארץ תפגע בתכנון העסקתו ביחידה בה הוא נושא מינוי משנה.
21. החלטת חטיבת הסגל תועבר לידיעת המבקש.

נוהל מתן היתר יציאה לחוץ לארץ


22. לאחר אישור מתן היתר היציאה לחוץ לארץ, תמלא הסמכות המאשרת את החלק המתאים (אישור הסמכות המאשרת) על טופס 56, המשמש אישור למתן היתר יציאה, על פי חוק שירות ביטחון.
23. קצין שלישות הכפוף לסמכות המאשרת ימלא לחייל בשירות חובה, היוצא לחוץ לארץ, היתר יציאה לחוץ  לארץ על טופס 430. קצין השלישות יתייק בתיקו האישי של החייל את החלק של טופס 430 המיועד לכך. יתר החלקים יימסרו לחייל.
24. חייל בשירות חובה יציג בפני משטרת הגבולות את טופס 430.
25. חייל בשירות קבע יציג בפני משטרת הגבולות את החותמת שהוטבעה בדרכונו ביחידתו על ידי קצין השלישות או קצין כח האדם.

מעמד החייל השוהה בחוץ לארץ


26. חייל היוצא לחוץ לארץ בזמן חופשה יישאר מוצב ביחידתו למשך תקופת השהייה בחוץ לארץ, למעט חייל היוצא לחוץ לארץ במסגרת דחיית שירות, שלגביו ינהגו כמפורט בפ"מ 31.0601.
27. כל חייל השוהה בחוץ לארץ כפוף פיקודית לנספח הצבאי הישראלי. אם אין כזה, הוא יהיה כפוף לראש חטיבת הסגל – לגבי קצינים, לחטיבת הסגל-ראש מנהל הנגדים – לגבי נגדים ולקשל"ר – לגבי חוגרים, באמצעות הנציגות הישראלית באותה מדינה או במדינה הסמוכה לה.
28. הנספח הצבאי או הנציגות הישראלית יעבירו לחייל כל פקודה מטעם שלטונות הצבא המוסמכים. החייל יוכל להפנות אליהם כל שאלה, בירור וכד´, שהיה מעביר למפקדו או דרך מפקדו אילו היה בארץ.

הארכת השהייה בחוץ לארץ


29. חייל השוהה בחוץ לארץ כמפורט בפקודה זו, והמבקש להאריך את שהותו שם, יגיש את בקשתו,
מייד עם התברר הצורך בהארכה, לנספח הצבאי, או בהיעדרו, לנציגות הישראלית הקרובה ביותר.
ככלל, יש להגיש את הבקשה באופן אישי, אך אם בגלל המרחק הגאוגרפי אין באפשרותו של החייל
להתייצב אישית, ישלח החייל מכתב בדואר רשום.
30. הנספח הצבאי, או בהיעדרו, הנציגות הישראלית, רשאים להאריך שהותו של חייל בשירות חובה
לתקופה של ארבעה עשר ימים, לכול היותר, ואת שהותו של חייל בשירות קבע לתקופה של שלושה ימים, לכול היותר.
31. בקשה של חייל להאריך את שהותו בחוץ לארץ לתקופה הארוכה מזו הקבועה בסעיף 30 לעיל
תועבר על ידי הנספח הצבאי או על ידי הנציגות הישראלית, מייד עם הגשתה, לגורם המתאים מבין הגורמים המנויים בסעיף 27 לעיל. בבקשה יצוינו הפרטים הבאים אודות החייל:
א. מספר אישי, שם פרטי, שם משפחה ודרגה.
ב. מועד יציאה לחוץ לארץ והמועד המאושר לחזרה לארץ.
ג. משך ההארכה המבוקש.
ד. הסיבות לבקשת ההארכה.
32. הגורם המתאים מבין הגורמים המנויים בסעיף 27 לעיל, שקיבל בקשה כאמור בסעיף 31 לעיל, יתייעץ עם מפקד יחידת החייל וישיב לבקשה תוך שבעים ושתיים שעות מרגע הגעתה. התשובה לפנייה תינתן באמצעות מברק או פקס, שיישלחו לנספחות הצבאית או לנציגות הישראלית המתאימה. העתק מהתשובה יישלח ליחידת החייל.
יציאה לחוץ לארץ בשעת חירום
33. בעת מתן צו של שר הביטחון, בתוקף סמכותו לפי סעיף 34 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-, מוכרז צו חירום, ויציאת חיילים לחוץ לארץ מעוכבת.
34. בקשה של חייל בשירות חובה ושל נגד תועבר להחלטת הסמכות המאשרת, כמפורט להלן:
א. ראש חטיבת הסגל – לגבי קצינים בשירות חובה ולגבי נגדים.
ב. אכ"א-רמ"ח פרט – לגבי חוגרים בשירות חובה.
35. בקשתו של קצין בשירות קבע תועבר לקשל"פ של הפיקוד שבו משרת הקצין. הקשל"פ יעביר את בקשת הקצין, בצירוף המלצתו, להחלטת הסמכות המאשרת, כמפורט להלן:
א. ראש חטיבת הסגל – לגבי קצינים שדרגתם סא"ל, לכול היותר.
ב. ראש אכ"א – לגבי קצינים שדרגתם אל"ם.
ג. הרמטכ"ל – לגבי קצינים שדרגתם תא"ל, לפחות.

מעקב ובקרה


36. כל חידה תעקוב ותבצע בקרה אחר יציאתם לחוץ לארץ של חיילים בשירות קבע המוצבים בה, בהתאם להוראות פקודה זו.
37. בכול ביקורת של מפקדה ממונה בנושאי שלישות ביחידה ובכול ביקורת אכ"א ייבדק קיום הוראות פקודה זו.
38. חייל בשירות קבע שיצא לחוץ לארץ ללא קבלת ההיתרים המפורטים בפקודה זו – תפתח יחידתו בהליכי חקירת מצ"ח, כמפורט בפ"מ 33.0304.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים