31.0703 – יציאה לחוץ לארץ-חיילים בשירות מילואים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

הגדרותתוקף סעיפים 1 עד 47 מה- 28 במארס 99
1. בפקודה זו:
א. "היתר יציאה" – היתר יציאה אישי לחוץ לארץ, כמשמעו בסעיף 43א לחוק שירות ביטחון [נוסח    
 משולב], התשמ"ו1986-.
ב. "חייל מילואים" – יוצא צבא, הנמנה עם כוחות המילואים של צבא ההגנה לישראל, מלבד חייל הנמצא בדחיית שירות סדיר, לו יינתן היתר יציאה לחוץ לארץ, כמפורט בפ"מ 31.0601.
ג. "פעיל גיוס" – חייל מילואים הממלא תפקיד של ראש אזור, של ראש ציר הפצה או כל תפקיד חיוני אחר במערך הגיוס של יחידתו, למעט תפקיד של ראש חוליה או של סגן ראש חוליה.
ד. "אוכלוסיות מיוחדות" – חיילי מילואים העונים לאחד מהקריטריונים הבאים, לפחות:
1) נמנים עם קהיליית המודיעין.
2) בעלי מקצוע צבאי המוגדר כמקצוע מודיעין, גם אם אין הם מוצבים ביחידה הנמנית עם קהיליית המודיעין.
3) שותפי סוד, כפי שנקבעו בשמותיהם על ידי אמ"ן-מחב"ש, לרבות כל קצין מילואים שדרגתו,אל"ם, לפחות.
4) חיילי מילואים ביחידות אחרות שקבע שר הביטחון.היחידות והמקצועות המפורטים לעיל ייקבעו, מעת לעת, על ידי אמ"ן מחב"ש. חייל מילואים הנמנה עם האוכלוסיות המיוחדות יקבל הודעה על כך מיחידתו.
ה. "כניסה למדינה" – כניסה לתוך שטח מדינה, לתחום המים הטריטוריאליים שלה או למרחב    האווירי שלה.
כללי
2. חייל בשירות מילואים יוכל לצאת לחוץ לארץ על יסוד רישום בדרכונו האישי, למעט יציאה למדינות, המפורטות בנספחים א ו- ב לפקודה זו (להלן – נספחים א ו- ב), המצריכה גם היתר יציאה אישי, כמפורט בסעיפים 22-17 להלן. הרישום בדרכונו האישי של חייל מילואים ייעשה בהטבעת חותמת בדרכונו על ידי קצין הקישור של יחידת החייל או על ידי אחד מקציני הערים. קצין העיר חייב להחתים את דרכונו של החייל, לאחר שווידא כי החייל הינו חייל בשירות מילואים. מפוטר משירות ביטחון יוכל להציג בפני משטרת הגבולות את החותמת בדרכון או את תעודת הפטור.
3. חייל מילואים רשאי לצאת מהארץ מבלי לקבל היתר יציאה אישי לחוץ לארץ ומבלי לתאם את יציאתו עם יחידת הקישור שלו, בהתקיים שני התנאים האלה:
א. אין בידו צו לשירות מילואים לתקופה החופפת, חלקה או כולה, לתקופת שהותו המתוכננת בחוץ לארץ.
ב. אינו נמנה עם מנגנון פעילי גיוס או עם האוכלוסיות המיוחדות, החייבות בקבלת תדריך ובקבלת היתר מאמ"ן-מחב"ש, כמפורט בסעיפים 5 ו- 6 להלן.
תדריך לחיילי מילואים4. חייל מילואים, בהתייצבותו ביחידת המילואים או בקצין העיר, יקבל דף הסבר (טופס 438). בדף יפורטו הכללים המפורטים בפקודה זו לגבי יציאה לחוץ לארץ של חיילי מילואים, לרבות חובות החיילים וזכויותיהם. חייל המילואים יאשר בחתימתו על הטופס את קבלת דף ההסבר.
תדריכים לאוכלוסיות מיוחדות ולפעילי גיוס5. חייל מילואים הנמנה עם האוכלוסיות המיוחדות יוחתם על "הצהרה על סדרי יציאה לחו"ל – אוכלוסיות מיוחדות" (טופס 437), עם הכללתו באוכלוסיה זו. הטופס יתויק בתיקו האישי של החייל ביחידתו.
6. חייל מילואים הנמנה עם פעילי גיוס יוחתם במרכז הגיוס על "התחייבות לדווח על היציאה לחו"ל" (טופס 436), עם קבלת התפקיד. הטופס יתויק במרכז הגיוס.
החתמה חוזרת7. אחת לשנה, יוחתם חייל מילואים על הטפסים, כמפורט בסעיפים 5 ו- 6 לעיל. 
חובות חייל מילואים בנוגע לשירות מילואים
8. אם הגיע לידי חייל המילואים צו קריאה לשירות מילואים (כולל צו קריאה לשירות חד יומי) בעודו בארץ, מחייב הצו את התייצבותו בהתאם.
9. חייל שיש בידו צו לשירות מילואים, לתקופה החופפת, חלקה או כולה, לתקופת שהותו המתוכננת בחוץ לארץ, רשאי להגיש בקשה לקיצור שירות המילואים, לדחייתו או לשחרור משירות המילואים אליו נקרא, בהתאם למפורט בפ"מ 31.0607.
10. אם לא אושרה בקשתו של חייל המילואים, כאמור בסעיף 9 לעיל, עליו להתייצב לשירות המילואים, כנדרש לפי הצו שבידו.
11. חייל מילואים שזומן לשירות מילואים ושלא התייצב לשירות, ולפי המידע מהרשומת האכ"אית הממוכנת עולה שהחייל יצא לחוץ לארץ ארבעה ימים, לפחות, לאחר שנשלח אליו צו הקריאה – ינקוט לגביו קצין הקישור את הצעדים האלה:
א. יבדוק אם אישר החייל את הצו שנשלח אליו.
ב. יאמת בקובץ כח אדם, ובמידת הצורך – בתקשורת חוץ לארץ של משרד הפנים, באמצעות מקשל"ר-מדור בקרת הרשומת, שהחייל אכן שוהה בחוץ לארץ. הבדיקה תיערך על טופס שדוגמתו ניתנת בנספח ג לפקודה זו.
ג. יברר בירור נוסף עם קרובי החייל לגבי מקום הימצאו של החייל.
12. אם העלו תוצאות הבירור שהחייל יצא מהארץ ארבעה ימים, לפחות, לאחר משלוח הצו הראשון, יראו את החייל כמי שקיבל צו לשירות, אלא אם כן יוכיח החייל אחרת. עם שובו של החייל ארצה, ייערך בירור בנושא. אם יתברר שהחייל אכן קיבל את הצו, יינקטו נגדו הליכים, כמפורט בפ"מ 33.0301 ובפ"מ 33.0302. 13. אם יתברר שהחייל אישר את הצו או שיצא מהארץ ארבעה ימים, לפחות, לאחר משלוח צו שני רשום, יראו את החייל כמי שקיבל צו לשירות, גם אם הצו הרשום חזר כ"לא נדרש". החייל יטופל לפי נוהל הכרזת נפקדות ועריקות לגבי חייל מילואים שלא התייצב לשירות מילואים פעיל (להלן – שמ"פ), כמפורט בפ"מ 31.0513 ובפ"מ 31.0522.
14. צו קריאה לשירות מילואים שנשלח לחייל בעת שהותו בחוץ לארץ בהתרעה מספקת, כמתחייב מפקודות הצבא, יחייב אותו להתייצב לשירות במועד תחילת השמ"פ שנקבע בצו, או לאחר עשרים ואחד ימים מיום שובו ארצה, לפי המועד המאוחר מבין השניים. מניין הימים אינו כולל את יום החזרה ארצה. יודגש, שעל החייל להתייצב במועד, אף אם המועד חל לאחר תאריך תחילת השירות שנקבע בצו הקריאה. אם חל יום ההתייצבות ביום שישי, ביום שבת או ביום חג, על החייל להתייצב ביום החול שלאחריהם.
יציאה לחוץ לארץ במהלך שירות מילואים פעיל15. לא ייצא חייל מילואים לחוץ לארץ בזמן שהוא משרת בשמ"פ, או בזמן שהוא נמצא בחופשה במהלך שמ"פ. כל יציאה לחוץ לארץ במהלך שמ"פ מותנית בהפסקת השמ"פ, כמפורט בסעיף 16 להלן.
16. 
א. חייל המעוניין לצאת לחוץ לארץ במהלך שמ"פ, מסיבות אישיות, משפחתיות, או בשל כל צורך דחוף אחר, רשאי להגיש בקשה לשחרור משירות המילואים, לפיצולו ולדחיית המשכו.
ב. הגיש חייל בקשה כאמור בסעיף משנה א לעיל, בשל צורכי פרנסה, לימודים, טיפול רפואי לו או לבני משפחתו, השתתפות באירועים משפחתיים או כל צורך דחוף אחר שלא ניתן היה לצפותו מראש – חייב מפקד היחידה לאשר את בקשתו, למעט במצבי כוננות, ובלבד שמשך החופשה אינו עולה על שמונה ימים. במקרה כזה, יחתום החייל על טופס הסכמה לפיצול השירות ולמרווח קצר בין שמ"פ לשמ"פ, שלא במגבלות הקריאה הקיימות, ישוחרר משמ"פ לתקופה בת שמונה ימים, לכול היותר, ויחזור לאחר מכן לתקופת שמ"פ נוספת. גיוסו מחדש של החייל לשמ"פ מחייב פתיחת שמ"פ נוסף.
כללי ביטחון שדה17. כניסה למדינות המפורטות בנספח א לפקודה זו אסורה על כל חייל מילואים, אלא אם, מלבד החותמת בדרכונו, יהיה בידי חייל המילואים היתר יציאה אישי, החתום בידי קצין ביטחון שדה שדרגתו סג"ם, לפחות.
18. חייל מילואים הנמנה עם האוכלוסיות המיוחדות לא ייכנס למדינות המפורטות בנספח ב לפקודה זו, אלא אם, מלבד החותמת בדרכונו, יהיה בידו היתר יציאה אישי, החתום בידי קצין ביטחון שדה שדרגתו סג"ם, לפחות.
19. כל חייל מילואים המבקש לצאת למדינות המפורטות בנספח א לפקודה זו, או חייל מילואים הנמנה עם האוכלוסיות המיוחדות המבקש לצאת למדינות המפורטות בנספח ב לפקודה זו, שאושרה יציאתם כאמור בסעיפים 17 ו- 18 לעיל, יתודרכו תדרוך ביטחוני בחוליית ביטחון השדה הסמוכה למקום מגוריהם, ויקבלו היתר יציאה לארצות המבוקשות. חיילי מילואים הנמנים עם האוכלוסיות המיוחדות, לפי סעיף 1, סעיף משנה ד, סעיף קטן 4 לעיל, יתודרכו ביחידה הממונה על הביטחון במשרד הביטחון. לפי שיקולי ביטחון שדה יזומן החייל, בסמוך לחזרתו, לתחקיר אודות תקופת שהותו בחוץ לארץ.
20. ההיתר יישמר בידי החייל למקרה של בירור. החייל ישאיר את ההיתר בביתו בעת יציאתו לחוץ לארץ.21. חייל מילואים יוודא מראש, בעת רכישת כרטיס טיסה, שנתיב הטיסה הרגיל של אותה טיסה אינו עובר במרחבן האווירי של המדינות, שהכניסה אליהן נאסרה כאמור בסעיפים 17 ו- 18 לעיל, וכן שאינו כולל נחיתות והמראות ביניים בתחומן של אותן מדינות. תהליך מתן ההיתר יהיה לפי נוהלי אמ"ן-מחב"ש הפנימיים.
22. אם לא אושרה יציאת חייל המילואים למדינה או למדינות שאליהן ביקש לצאת, יוכל לפנות, באמצעות מפקד יחידת ביטחון השדה, למשרד הביטחון-היועץ המשפטי, ולערער על החלטת אמ"ן-מחב"ש.
אוכלוסיות מיוחדות ופעילי גיוס – דיווח למשרד הקישור23. חיילי מילואים הנמנים עם האוכלוסיות המיוחדות, או חיילים הנמנים עם פעילי הגיוס, חייבים לדווח, בטלפון או בכתב, למשרד הקישור של יחידתם או למרכז הגיוס, בהתאמה, על מועד יציאתם מהארץ ועל מועד חזרתם המשוער, אלא אם כן קיבלו מיחידתם פטור, בכתב, מחובה זו.
24. אם יתברר, בדיעבד, שחייל מילואים הנמנה עם האוכלוסיות המיוחדות, או עם פעילי הגיוס, יצא לחוץ לארץ מבלי לדווח למשרד הקישור, כמפורט בסעיף 23 לעיל, תערוך יחידתו בירור בנושא, תודיע על כך לאמ"ן-מחב"ש-רע"ן 2 – לגבי חייל מילואים הנמנה עם האוכלוסיות המיוחדות ותוודא, במידת הצורך, את העמדתו לדין.
25. חדל חייל מילואים להימנות עם האוכלוסיות המיוחדות או לשמש כפעיל גיוס – תודיע לו יחידתו, בכתב, כי הינו פטור מהחובות המיוחדות שהוטלו עליו, כמפורט לעיל. תוקפו של הפטור יהיה ממועד קבלת ההודעה ואילך.
הפקדת נשק26. חייל מילואים, החתום על נשק ביחידתו, יפקיד את הנשק ביחידה לפני יציאתו לחוץ לארץ.
הנחיות לחייל מילואים השוהה בחוץ לארץ27. חייל מילואים השוהה בחוץ לארץ רשאי להפנות כל שאלה או בירור לנספח הצבאי הישראלי במקום. אם אין באותה מדינה נספח צבאי, יפנה את השאלה לראש חטיבת הסגל – לגבי קצינים, או למפקד בקו"ם – לגבי חוגרים, באמצעות הנציגות הישראלית במקום.
יציאה מהארץ28. חיילים בשירות מילואים יציגו בפני ביקורת הגבולות חותמת בדרכון, שתוטבע בדרכונם ביחידתם או בקצין העיר.
29. בתחנות היציאה לחוץ לארץ של ביקורת הגבולות, ייבדק במחשב משטרת הגבולות אם החייל נכלל ברשימת מוכללי צה"ל. נמצא שהחייל נכלל ברשימת המוכללים – ינהגו בו לפי הנהלים המפורטים בהקמ"א רש16- ובהקמ"א רש18-.
30. ממכ"א יפיק הודעה ממוחשבת על יציאתו ועל חזרתו של חייל המילואים מחוץ לארץ. ההודעה תופץ ליחידת החייל.יציאה לחוץ לארץ בשעת חירום31. בתקופה שעליה הכריז שר הביטחון כעל תקופת חירום מיוחדת, בתוקף סמכותו לפי סעיף 43 א
לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-, לא יהיה תוקף לחותמת המוטבעת בדרכונו של חייל מילואים. עם הכרזת שעת חירום, יפרסם אכ"א-קצין קשרי ציבור, בשיתוף עם דובר צה"ל, הודעה בכלי התקשורת בדבר עיכוב יציאת חיילי מילואים לחוץ לארץ בשעת חירום, וכן
יפרסם נוהל הגשת בקשה ליציאה לחוץ לארץ.
32. חייל בשירות מילואים המבקש לצאת לחוץ לארץ בשעת חירום ימלא טופס 56 – "בקשת
חופשה/דחיית שירות/שחרור לשם יציאה לחו"ל/הגירה" (להלן – טופס 56) ביחידתו. אל הבקשה תצורף המלצת מפקדו ואישור ביטחון השדה. הבקשה תועבר להחלטת הסמכות המאשרת, כמפורט
להלן:
א. הרמטכ"ל – לגבי קצינים שדרגתם אלוף.
ב. ראש אכ"א – לגבי קצינים שדרגתם תא"ל.
ג. ראש חטיבת הסגל – לגבי קצינים שדרגתם אל"ם, לכול היותר.
ד. קשל"ר או סגנו – לגבי חוגרים.
33. חייל בשירות מילואים המבקש לצאת לחוץ לארץ בשעת חירום מסיבה משקית או מסיבה עסקית, יפנה את בקשתו לוועדה סקטוריאלית לתיאום שירות מילואים. אישרה הוועדה את בקשתו – יעביר חייל המילואים את הבקשה לאישור הסמכות המאשרת, כמפורט בסעיף 32 לעיל. לא
אישרה הוועדה את בקשתו של החייל – לא תאושר יציאתו לחוץ לארץ.
34. אישרה הסמכות המאשרת את בקשתו של החייל – תחתום על טופס 430 – "היתר יציאה לחו"ל"
(להלן – טופס 430).
35. חייל בשירות מילואים, שבקשתו לצאת לחוץ לארץ לא אושרה, יוכל לערער על ההחלטה בפני      
הגורמים האלה:
א. הרמטכ"ל – לגבי קצינים שדרגתם תא"ל, לפחות.
ב. ראש אכ"א – לגבי קצינים שדרגתם אל"ם, לכול היותר.
ג. סגן ראש אכ"א – לגבי חוגרים.
הצבה לר"ם 70 – חיילי מילואים השוהים בחוץ לארץ36. חייל מילואים היוצא לחוץ לארץ ישאר מוצב ביחידת המילואים אליה השתייך לפני יציאתו, לרבות חייל המצהיר על כוונתו להגר מהארץ לצמיתות או המוותר על אזרחותו הישראלית, למעט במקרים המפורטים בסעיפים 39-37 להלן.
37. חייל מילואים השוהה בחוץ לארץ שנים עשר חודשים רצופים או שנים עשר חודשים שאינם רצופים, מתוך שמונה עשר חודשים רצופים, בתנאי שלא חזר ארצה לתקופה העולה על שלושה חודשים רצופים, יוצב לר"ם 70, בכפוף לאמור להלן.
38. חייל שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 37 לעיל ייגרע לר"ם 70, רק אם היחידה אליה הוא שייך תבקש לגורעו לר"ם 70. היחידה רשאית לא לגרוע את החייל לר"ם 70, גם אם מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף 37 לעיל, לפי שיקול דעתה.
39. האמור בסעיף 37 לעיל לא יחול על האוכלוסיות המפורטות להלן, ונוהל הטיפול בהן יהיה כמפורט להלן:
א. חייל מילואים שגילו ארבעים ושתיים שנים, לפחות, ומוצב ביעוד 0-1, או חייל שגילו ארבעים ושש שנים, לפחות, ומוצב ביעוד 2-5, לא יוצבו לר"ם 70 ויפוטרו משירות ביטחון.
ב. חיילים היוצאים לחוץ לארץ בשליחות רשמית מטעם המדינה, שאינם מוצבים ביחידה מחוץ לסד"כ, אם תציג יחידתם העתקי מסמכים רלוונטיים המעידים על יציאתם הייצוגית, יוצבו לר"ם 70, לאחר שהייה של שישה חודשים רצופים בחוץ לארץ.
ג. בעלי פרופיל רפואי 24, שאינם מתנדבים לשירות מילואים, ישארו מוצבים בימ"מ ד´ פיקודי.
ד. נשים, למעט רופאות, אחיות מוסמכות, אחיות טיפול נמרץ, אחיות חדר ניתוח, פיזיוטרפיסטיות ובעלות מקצועות פרה רפואיים, תישארנה מוצבות ביחידותיהן.
ה. קצינים בדרגת אל"ם, לפחות, יוצבו לר"ם 70, אך ורק באישור ראש חטיבת הסגל.
ו. חיילים מתנדבים שאינם חייבים בשירות ביטחון, כמפורט בפ"מ 31.0108, יפוטרו משירות ביטחון.
40. יחידת חייל מילואים, שמתקיימים לגביו התנאים להצבה לר"ם 70, כמפורט בסעיף 37 לעיל, תפנה 
לבקו"ם-ענף תו"ש מילואים-מדור ר"מות (להלן – מדור ר"מות), במכתב שדוגמתו ניתנת בנספח ד     לפקודה זו, לשם הצבת החייל לר"ם 70. על המכתב יחתום מפקד החייל או קצין שלישות מהיחידה או מהמפקדה הממונה שדרגתם, לפי תקן, סא"ל, לפחות.  
41. מדור ר"מות יאמת את בקשת היחידה בעזרת תקשורת צה"ל ותקשורת משטרת הגבולות, ואם מתקיימים לגבי החייל התנאים הדרושים, יציבו לר"ם 70.
42. חיילי מילואים המוצבים לר"ם 70 יפוטרו משירות ביטחון על פי קריטריונים שייקבעו על ידי
אכ"א-רח"ט תומכ"א-ראש עתכ"א מילואים.
43. ר"ם 70 ינהל מעקב אחר יציאה מהארץ והכניסה אליה של חיילי מילואים המוצבים ביחידה, באמצעות רשומת חוץ לארץ ועזרי המחשב העומדים לרשותו. הבדיקה תבוצע אחת לחודשיים, לפחות.
44. מדור ר"מות יזמן חיילי מילואים המוצבים בר"ם 70 שחזרו ארצה לתקופה בת שלושה חודשים, לפחות (על פי רשומת חוץ לארץ), לשם מיון ושיבוץ מחדש.
45. אם צו ההתייצבות שנשלח לחייל, לפי סעיף 44 לעיל, הוחזר ליחידה בצירוף הצהרת קרוב משפחה מדרגה ראשונה, לפיה החייל שוהה בחוץ לארץ – יועבר החומר לבקו"ם-רע"ן תו"ש מילואים, שיחליט אם תיפתח לחייל ברשומת אינדיקציית חוץ לארץ, בהתאם לדיווח הקרובים.
46. חייל מילואים ששהה בחוץ לארץ ושב לישראל יצור קשר עם יחידתו, בהתאם להוראות תקנות שירות ביטחון (חובות אנשי מילואים), התשט"ז1956-.
47. חייל מילואים המוצב בר"ם 70, שחזר ארצה, כאמור בסעיף 43 לעיל, ושלא התייצב בהתאם לצווים שנשלחו אליו – ר"ם 70 יחל בביצוע נוהל נפקדים ועריקים לגביו, כמפורט בפ"מ 31.0513.
  תוקף נספחים א עד ד מה- 28 במארס 99
נספח א לפ"מ 31.0703
רשימת מדינות שהכניסה אליהן אסורה ללא היתר מיוחדאוקראינה, איחוד האמירויות הערביות, אירן, אלג´יריה, אפגניסטן, בחריין, בלרוס, דובאי, כווית, לבנון, לוב, מאוריטניה, סומאלי, סודאן, סוריה, עיראק, ערב הסעודית, פקיסטן, קוריאה הצפונית, קטאר, רוסיה, תוניס ותימן. נספח ב לפ"מ 31.0703
רשימת מדינות שהכניסה אליהן אסורה לאוכלוסיות מיוחדות ללא היתר מיוחדאוגנדה, וייטנאם, ירדן, לאוס, מצרים (לרבות סיני), מרוקו, קובה, קמבודיה ורומניה. נספח ג לפ"מ 31.0703
דוגמת פנייה לבירור יציאה מהארץ
מקשל"ר -279מדור בקרת הרשומת
 הנדון: בירור יציאה מהארץ וחזרה ארצה של חייל/ת מילואים
48. אבקשך לבדוק ברישומי משרד הפנים אם החייל/ת הר"מ שוהה בחוץ לארץ או חזר/ה ארצה, ומהו מועד יציאתו/ה וחזרתו/ה._________________________________________________________________________________
 (מספר אישי)     (מספר זהות)     (דרגה)     (שם פרטי)     (שם משפחה)      (תאריך לידה)      (שם האב)
49. פירוט סיבת הבקשה (סמן * במקום המתאים).
____לא מצוין ברישומי היחידה, כי הנ"ל יצא לחוץ לארץ, אך התקבל מידע מ- ______________, כי יצא  מהארץ בתאריך משוער____________.
____ ברישומי היחידה מצוין, כי הנ"ל שוהה בחוץ לארץ החל מ- _________________, אך התקבל מידע מ- _____________, כי חזר לארץ בתאריך משוער _______________.
       (מקור מידע) _______________________________________________________________________________
    (תאריך)                 (מספר אישי)               (דרגה)                (שם פרטי)               (שם משפחה)    
נספח ד לפ"מ 31.0703                                                                               יחידה_________________
                                                                                    מספר טלפון____________
                                                                                    סימוכין_______________
                                                                                    תאריך________________
בקו"ם -377ענף תגבורת מילואים-רמ"ד ר"מות                                                   הנדון: בקשת הצבה לר"ם 70
1.  פרטי החייל: ________________________________________________________________________
     (מספר אישי)              (דרגה)              (שם פרטי)              (שם משפחה)              (חיל)2.  לפי בדיקתנו החייל שוהה בחוץ לארץ מתאריך ___________, ומתקיימים לגביו התנאים להצבה     לר"ם 70, כמפורט להלן:[  ] שוהה בחוץ לארץ שנים עשר חודשים ברציפות. [  ] שוהה בחוץ לארץ שנים עשר חודשים לא רצופים, מתוך שמונה עשר חודשים רצופים.
      
      [  ] החייל יצא לחוץ לארץ לשליחות מטעם המדינה ושוהה שם שישה חודשים ברציפות (יש לצרף
           מסמכים המעידים על כך).  * יש לסמן את האפשרות המתאימה.   3. כתובת החייל קישור בארץ היא:     __________________________________________________________________________
             (עיר)              (רחוב)              (מספר בית)             (מיקוד)               (מספר טלפון)4.  אבקש להציב את החייל הנ"ל לר"ם 70. 
חתימת מפקד החייל או קצין שלישות (בדרגת סא"ל, לפי תקן, לפחות):     _________________________________________________________________________
          (מספר אישי)           (דרגה)             (שם פרטי)            (שם משפחה)             (תאריך)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים