31.0808 – שירות מילואים-התייצבות לשירות חודשי

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. תקנות שירות ביטחון (חובות אנשי מילואים) תשט"ז1956- שפורסמו ב-הפ"ע 5.0631, מחייבות חייל מילואים שאינו בשירות סדיר לשמור על קשר עם יחידתו, לפחות אחת ל6- חודשים.
תוקף סעיף 2  מה15- אוק´ 73
2. אי לכך חייל מילואים ייקרא לשירות חודשי לצורך עדכון הרישום ושמירת הקשר איתו לא פחות מפעם אחת ב6- חודשים ולא יותר מפעמיים בשנה.
3. מועד התייצבות כנ"ל ייקבע בשעות שהן לאחר שעות העבודה המקובלות במקומות עבודה אזרחיים, ולא לפני שעה 17.00. במקרים בהם מבקשת היחידה לקיים התייצבות בשעה מוקדמת יותר, עליה לקבל אישור מוקדם לכך בכתב מאת המפקדה הממונה, לה כפופה היחידה פיקודית.
4. כדי להימנע מתורים ומבזבוז זמנם של החיילים, יש לזמנם בקבוצות, ברווחי זמן מתאימים, תוך התחשבות בהספק סגל היחידה העומד לרשות הפעולה.
5. חייל מילואים הנקרא לשירות מילואים חודשי לתקופה כלשהי, שלא למטרה כאמור בסעיף 2 לעיל, תנוצל התייצבותו זאת גם לצורכי עדכון הרישום לשמירת הקשר.
תוקף סעיף 6  מה1- נוב´ 71
6. לגבי חייל מילואים, אשר בגלל ריחוק מקום מגוריו ממקום שירותו, חייב להתחיל בנסיעה אל מקום השירות עוד ביום הקודם למועד שנקבע להתייצבותו וכן לגבי חייל אשר יוכל, בגלל ריחוק המקום, להגיע חזרה ממקום השירות למקום מגוריו רק למחרת יום שחרורו, יש להביא בחשבון את זמן הנסיעה ההכרחי אל מקום השירות או ממנו. כימי שירות מילואים פעיל.
תוקף סעיף 7  מה15- נוב´ 79
7. במקרים בהם המרחק ממקום מגוריו של החייל אל מקום ההתייצבות עולה על 100 ק"מ, והפעילות המתוכננת הינה לצורך עדכון פרטים אישיים בלבד, ייעשה העדכון באמצעות הדואר, אלא אם כן החליט מפקד שדרגתו סא"ל לפחות, שחלה על החייל חובת התייצבות פיזית במקום השירות. החלטתו של מפקד כאמור יכולה להינתן באופן כללי לגבי חיילי יחידתו או באופן פרטי לגבי חייל מסוים.
 
תוקף סעיפים 8 עד 10  מה1- נוב´ 71
8. חייל מילואים הנקרא לשירות מילואים חודשי, יומי, דו-יומי או תלת-יומי, שלא למטרה המוגדרת בסעיף 2 לעיל, יועסק באימונים או בביצוע כל תפקיד או משימה של יחידתו וכל הכרוך בפעולתה או בהפצת צווי קריאה לגיוס חירום או תירגול, אולם הוא לא ייקרא אך ורק כדי לבצע עבודות מחנה שונות, כגון:- ניקוי ו-כיו"ב.
9. בהתאם לסעיף 20 (2) ל-חש"ב, אין לקרוא חייל מילואים לשירות מילואים חודשי בשבתות או במועדי ישראל.
10. התייצבות תקופתית של חיילים תושבי אילת תהיה בהתאם לאמור ב-פ"מ 31.0827.
תוקף סעיף 11  מה20- אבג´ 80
11. חייל מילואים, שעובד באופן קבוע בסיני או ב-מרש"ל, לא ייקרא להתייצבות תקופתית, אלא בימי שישי.
שינון
תוקף סעיף 12  מה16- מאי 78
12. פקודה זו תשונן למפקדים וסגלי הקישור הסדירים, אחת לשלושה חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message