בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0810- שירות מילואים פעיל-נוהל טיפול בפונים להשתחרר מסיבת מחלה

31.0810- שירות מילואים פעיל-נוהל טיפול בפונים להשתחרר מסיבת מחלה

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. פקודה זו דנה בחיילי מילואים שאינם יכולים לצאת לשירות פעיל בגלל מחלה.
2. מבחינים בשתי אוכלוסיות:-
א. חיילים חולים, שבתוקף הנסיבות אינם יכולים להגיע ליחידתם או למיתקן צבאי לצורך עריכת בדיקה או הגשת מסמכיהם הרפואיים.
ב. חיילים שלמרות מחלתם מגיעים ליחידה לקבלת טיפול או להשתחרר מן השירות.
3. בפקודה זו, רופא צבאי הינו, רופא היחידה או רופא מהמרפאה אליה קשורה היחידה.


תוקף סעיף 4  מה20- ינו´ 89
4. נוהל הטיפול בחיילי מילואים, שאינם יכולים לצאת לשירות מיוחד לפי סעיף 34 לחוק שירות ביטחון, (נוסח משולב), התשמ"ו1986- מפורט בפ"מ 31.0823.


אי התייצבות מסיבת מחלה
תוקף סעיף 5  מה12- אוק´ 93
5. חייל מילואים, שנקרא להתייצב לשירות מילואים פעיל, בן שלושה ימים, לפחות, ואינו יכול להתייצב בגלל מחלה, ידאג שהודעה על כך תגיע ליחידתו בשעה 17:00, לכל היותר, ביום שנקבע להתייצבותו. בהודעתו של החייל תצוין הכתובת בה הוא שוהה.


תוקף סעיף 6  מה20- ינו´ 89
6. להודעה יצורף ספח אישור רפואי, שהוא חלק מצו הקריאה (טופס 525), חתום ע"י רופא אזרחי, המאשר כי עפ"י בדיקתו אין חייל המילואים מסוגל להתייצב ביחידתו או במתקן צבאי לשם בדיקה רפואית, בגלל בעיה רפואית, כמפורט בתעודה הרפואית המצורפת.


תוקף סעיפים 7 עד 10  מה1- אפר´ 86
7. להודעה ולאישור הרפואי כאמור לעיל, תצורף תעודה רפואית חתומה, אשר תימסר ע"י מפקד היחידה לרופא צבאי, אשר הוא ורק הוא רשאי לעיין בה.
8. נמצא, כי האישור הרפואי והתעודה הרפואית תקינים, יפעל מפקד היחידה כלהלן (עפ"י המלצות הרופא הצבאי):-
א. ידחה את מועד התייצבותו של החייל לתאריך אחר, כאשר מועד תום השירות לא יהיה אחרי תאריך סיום השירות המקורי.
ב. אם מועד תום השירות יחול אחרי תאריך סיום השירות המקורי אליו זומן החייל, הוא יזומן בהתראה בת 42 יום.
 
9. נמצא, כי האישור הרפואי והתעודה הרפואית אינם תקינים, תפעל היחידה להבאתו של החייל ליחידה ולבדיקתו על ידי רופא צבאי. נמצא, כי החייל כשר לשירות - יגויס. נמצא, כי החייל איננו כשר לשירות - יש לפעול לפי סעיף 8 לעיל.
10. נמצא, כי האישור הרפואי או התעודה  הרפואית זויפו - יגויס החייל ויועמד לדין.


בדיקה על ידי רופא - מרפאה איזורית
תוקף סעיפים 11 עד 19  מה20- ינו´ 89
11. חייל מילואים, שנקרא לשירות פעיל של 3 ימים או יותר, והוא חלה ביום ההתייצבות, או בתוך 48 שעות שלפני מועד ההתייצבות, רשאי לפנות לרופא במרפאה איזורית הסמוכה למקום הימצאו.
12. עם התייצבות החייל במרפאה האיזורית יוחתם צו הקריאה לשמ"פ בחותמת המרפאה האיזורית, בציון תאריך ההתייצבות במרפאה.
13. רופא המרפאה האיזורית יבדוק את החייל ויעיין במסמכיו הרפואיים, לאחר שיוודא, שבידי החייל צו קריאה לשירות.
א. אם לדעת הרופא אין מקום לדחות את התייצבות החייל לשירות מילואים פעיל - יודיע לחייל להתייצב במועד שנקבע בצו להתייצבותו, ויציידו באישור, ועליו יציין את אבחנתו.
ב. אם מצא הרופא, שיש לדחות את התייצבות החייל לשירות מילואים פעיל, יתן הרופא ביד החייל אישור, ובו המלצה לדחיית מועד התייצבותו לשירות, לתקופה שאינה עולה על 3 ימים; תחילת תקופה זו - ביום שנקבע להתייצבות.


תוקף סעיף משנה ג´  מה12- אוק´ 93
ג. ההמלצה תופנה - על ידי החייל או על ידי בא כוחו - למפקד יחידת החייל, וזה ינהג בהתאם לאמור בסעיף 19 להלן.
14. אין רופא המרפאה האיזורית רשאי לדחות או לשחרר את החייל מהשירות הפעיל, שאליו נקרא.
15. חייל מילואים, שנדחתה התייצבותו לשירות מילואים פעיל ע"י רופא המרפאה האיזורית, אינו רשאי לחזור ולפנות למרפאה זו, אלא חייב לפנות ליחידתו.
16. מובהר כי חייל, שתחילת שירות המילואים הפעיל שלו נדחה כמפורט בהוראות פקודה זו, אינו בשירות מילואים פעיל לכל דבר ועניין, וחוקי השיקום (חוק הנכים - (תגמולים ושיקום) וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) אינם חלים עליו.


התייצבות ביחידה
17. לחייל מילואים, שהתייצב ביחידתו לשירות פעיל ומבקש להשתחרר מהשירות או לדחותו בגלל מחלה, תינתן האפשרות להיבדק ע"י רופא צבאי.
18. נמצא, כי החייל כשר לשירות מבחינה רפואית, יגויס ויצא לשירות מילואים פעיל.
 
19. לגבי חייל, שהרופא אישר, שהוא אכן חולה, ימליץ הרופא בפני מפקד היחידה על התקופה הנחוצה לחייל המילואים להבראה. מפקד היחידה יכבד את ההמלצה הרפואית ויפעל כך:-
א. ידחה את תחילת השירות של החייל לתאריך אחר; מועד תום השירות לא יהיה אחרי תאריך סיום השירות המקורי.
ב. אם מועד תום השירות יחול אחרי תאריך סיום השירות המקורי אליו זומן החייל, הוא יזומן בהתראה בת ארבעים ושנים יום.


תוקף סעיפים 20 עד 22  מה12- אוק´ 93
20. אם מחלתו של החייל עלולה להשפיע על הפרופיל הרפואי שלו, יפעל הרופא כמפורט בפ"מ 32.0402.


טיפול בחיילי מילואים, שאושפזו או שחולים במשך תקופה ארוכה
21. יחידה, שקראה לחייל לשירות, והתברר כי הוא מאושפז, היה מאושפז בפרק הזמן שחלף מאז שירות המילואים הפעיל האחרון, או שהוא חולה במשך תקופה של שישה שבועות, לפחות, תפנה לענף מיון רפואי במקרפ"ר, ותבדוק אם צריך לשנות את הפרופיל הרפואי של החייל.
22. אם ועדה רפואית תחליט על שינוי הפרופיל ל- 24, יוצב החייל ליחידת מעבר ד´ של הפיקוד.


תוקף סעיפים 23 עד 26  מה20- ינו´ 89
23. אם ייקבע לו פרופיל 21 - יפוטר.
24. ההצבה או הפיטור יכולים להיעשות שלא בנוכחות החייל, אם מצבו הרפואי מונע ממנו להתייצב ביחידתו החדשה או להתייצב לפיטור.
25. ביצוע הפיטור שלא בנוכחות החייל טעון אישור בכתב ומראש ע"י רע"ן רישום ובקרה במקשל"ר.


שינון
26. פקודה זו תשונן לחיילים בשירות מילואים, אחת לשישה חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message