31.0821 – שירות מילואים-נוהל גיוס חירום-מאחרים או מנותקים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"לכללי
1. לצורך פקודה זאת חייל מאחר או מנותק קשר פירושו:-
א. חייל מילואים שנקרא לשירות מיוחד ולא הצטרף ליחידתו מכל סיבה שהיא.
ב. חייל מילואים שבשעת חירום מנותק קשר מיחידתו, כמפורט בפ"מ 31.0515, ועקב זאת לא נקרא לשירות מיוחד, ואין בידו צו התייצבות תקופתי או צו קריאה המורה על התייצבותו ביחידה.
2. פקודה זאת באה לקבוע:-
א. את חובותיו של חייל מאחר או מנותק.
ב. אחריות ונוהל הכוונתם של מאחרים או מנותקים ע"י היחידות, קציני ערים, בסיסי חמ"צ ומחנות מעבר מרחביים.
3. פקודה זו תיכנס לתוקפה,בהתאם להוראה מיוחדת של מטכ"ל-אכ"א.חובות חייל מאחר או מנותק.
4. חייל מאחר או מנותק אשר:-
א. לא ידוע לו מקום משרד הקישור של יחידתו,
ב. לא מצא במשרד הקישור את נציגות יחידתו,
ג. לא ידועה לו יחידתו, 
יתייצב מייד במשרדי קצין העיר או בבסיס משטרה צבאית הקרוב.
פעולות משרד הקישור
5. משרדי הקישור של יחידות מילואים יהיו פתוחים בשעת חירום במשך 24 שעות ביממה.
6. ביחידות הדרג הנפרס תפעלנה נציגויות היחידות במסגרת דרגי ב´ עוצבתיים או יחידתיים. במקומות הקישור הקבועים והידועים לחיילים ולקציני הערים.
7. באותם מקרים בהם מקום ההתייצבות הקבוע לשמירת הקשר, בזמן שלום, הידוע לחיילי היחידה ולקציני הערים, אינו זהה עם מקום הפעלת משרד הקישור בשעת חירום, חייבת המפקדה או היחידה לקבוע הסדר להכוונת חיילים המתייצבים במקומות הידועים להם.
8. התייצב חייל מאחר או מנותק במשרד הקישור, יפעלו משרד הקישור ונציגות היחידות בדרג ב´ כלהלן:-
א. חייב החייל בהתייצבות לשירות מיוחד, יופנה ליחידתו, בהתאם למפורט בסעיף 9 להלן.
ב. לא חייב החייל בהתייצבות לשירות מיוחד – ייבדקו מסמכיו האישיים, תעודכן כתובתו, ייקבע לו מועד התייצבות ע"ג צו ההתייצבות התקופתי (טופס 524) והחייל ישוחרר.
ג. התייצב מאחר או מנותק ומתברר שאינו מוצב ביחידה – יצויד בטופס 521 ויישלח למשרד קצין העיר הקרוב לאיתור.
ד. אם ידוע ליחידה ממנה הוצב החייל שם היחידה אליה הוצב, יישלח החייל למקום הקישור של יחידתו החדשה, תוך ציון בטופס 521 :הוצב ליחידה ב-תש"מ.
9. מאחרים או מנותקים של יחידות הדרג הנפרס החייבים בהתייצבות לשירות מיוחד יופנו ע"י משרדי הקישור בדרגי ב´ ליחידותיהם כלהלן:-
א. יישלחו ליחידה באמצעות רכב העומד לרשות דרג ב´.
ב. במשרד הקישור או דרג ב´ השולח חיילים ליחידתם בהתאם לאמור לעיל, יבוצע לפני שיגור החיילים תהליך קליטה, כולל מילוי טופס 429-1, כשיום תחילת השירות נחשב כיום התייצבות החייל במשרד הקישור – דרג ב´.
ג. חיילים אלו יצוידו בטופס 521 ב2- העתקים, כשההעתק השלישי יושאר בדרג ב´ לצורך מעקב.
ד. בטופס 521 יציין דרג ב´ שהחייל עבר תהליך קליטה, כולל מילוי טופס 429-1.פעולות קצין העיר או בסיס מ"צ
תוקף סעיפים 10 עד 13  מה15- באוג´ 91
10. אם בוטלה יחידתו של החייל כשהיה מנותק ממנה, יישלח החייל לממ"א 800, ובידו צו קריאה כמפורט בפ"מ 31.0515; ממ"א 800 יציבו בהתאם.
11. התייצב חייל מאחר או מנותק במשרד קצין העיר, או בבסיס משטרה צבאית, ייעשו לגביו הפעולות האלה:-
א. מצויד החייל בצו קריאה אישי לשירות מיוחד או הודיע כי נקרא, בכל דרך שהיא לשירות מיוחד וטרם התייצב במשרד הקישור או דרג ב´ של יחידתו – אם כתוצאה מאי ידיעת חובתו זאת או כתוצאה מאי ידיעת מקום משרד הקישור או דרג ב´ – תימסר לו הכתובת והוא יופנה אליה.
ב. התייצב חייל שלא נקרא לשירות מיוחד ויש בידו צו התייצבות תקופתי או צו קריאה רגיל המעידים על קיום קשר תקין עם יחידתו – יישלח למשרד הקישור של יחידתו לבירור.
ג. התייצב חייל שאין בידיו כל מסמכים המעידים על קיום קשר תקין עם יחידתו והינו גבר החייב בשירות ביטחון, יפעל קצין העיר כלהלן:-
1) יאתר יחידתו במקשל"ר-מכ"א 50 ויכוונו ליחידתו כאמור בסעיף 10 סעיף משנה א´ לעיל.
2) התברר, לאחר איתור, שאין למאחר יחידה צבאית עקב היותו עריק – יצויד בצו התייצבות (טופס 521) ויופנה למחנה מעבר מרחבי.
3) התברר, לאחר איתור, שאין המאחר חייל אך הינו בגיל שירות ביטחון – יופנה ללשכת הגיוס הקרובה.פעולות מחנה מעבר מרחבי
12. מחנה מעבר מרחבי, המקבל חיילים שכוונו אליו ע"י קציני ערים או בבסיס משטרה צבאית, לצורך איתור או הכוונה ליחידתם, יפעל כלהלן:-
א. חיילים המוצבים ביחידות יכוונו על ידו, במרוכז, ליחידותיהם.
ב. חיילים שאינם משובצים ביחידות ישובצו לפי הצרכים והנחיות בקו"ם בלבד.
ג. בכל מקרה יצוידו הנשלחים ליחידות בטופס 521 שהעתק ממנו יושאר במשרד, לצורך מעקב. בסעיף "הערות" יצוין "הכוונה או הצבה ליחידה".
ד. מחנה מעבר מרחבי יחזיר לגורם השולח את תלוש אישור ההתייצבות של טופס 521 של חייל שהגיע אליו מקציני ערים או מבסיס משטרה צבאית להכוונה ליחידתו בהתאם לאמור לעיל.פעולות היחידה המקבלת חיילים מאחרים או מנותקים
13. אם חייל מאחר או מנותק, אשר נשלח באמצעות דרג ב´ או מחנה מעבר מרחבי, התייצב ביחידה, תפעל היחידה כך:-
א. תחזיר את תלוש אישור ההתייצבות – טופס 521 לדרג ב´ או למחנה מעבר מרחבי.
ב. תמלא לחייל דוח התייצבות לשירות מילואים (טופס 429-1) בהתאם לפ"מ 30.0321,  אם טרם מולא בעבורו טופס 429-1, כאמור בסעיף 9 לעיל. 
בכל תחילת שירות מיוחד יצוין תאריך הוצאת צו קריאה ע"י מחנה מעבר מרחבי.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים