31.0822 – חיילי מילואים-שירות מילואים נוסף

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. חייל מילואים רשאי להתנדב לשירות מילואים פעיל, לתקופה מוגבלת, תקופה נוספת על זו שהוא חייב בה לפי סעיפים  19, 20, 21 ו26- בחוק שירות ביטחון תשי"ט1959-  (נוסח משולב).
תוקף סעיף 2  מה25- מרס 88
2. יש לשים לב שתקופת שירות המילואים ביחד עם תקופות שירות המילואים החודשי והשנתי, בהן חייב החייל לפי החוק, לא תעלה על 102 יום בשנת מילואים אחת, אלא אם התיר ראש אכ"א לקרוא למתנדב לתקופה ארוכה יותר תקופה שלא תעלה על  180 יום בשנת מילואים אחת או ראש מנה"ס או הקשל"ר או סגנו התיר זאת לגבי שירות בתנאי קבע.
3. אישור לשירות מילואים נוסף, לשם ביצוע פעולות ביטחון שוטף - ראה פ"מ 31.0815.
4. דיווח על שירות המילואים ייעשה כרגיל, בהתאם לפ"מ 35.0206.


נוהל הגשת הבקשה
תוקף סעיף 5  מה1- דצמ´ 85
5. הצהרת ההתנדבות תוגש ע"י חייל המילואים בשני העתקים, בהתאם לנוסח המובא בנספח א´ לפקודה זו. החייל יחתום בחלק א´ של ההצהרה. חייל מילואים, ששחרורו עוכב עקב מחלתו או פציעתו, יגיש את בקשתו להתנדב להמשך שירות מילואים ע"ג טופס "דו"ח המשך שהייה בר"מ 2" (טופס 1-193). הטיפול בטופס ייערך כמפורט בגוף הטופס, למעט חלק ז´.
6. אם ימליץ מפקדו של החייל על האישור לשירות הנוסף, ימלא את חלק ב´ של ההצהרה בשני העתקיו ויעבירם באמצעות המפקדות הממונות לסמכות המאשרת המתאימה כמפורט בסעיף 12 להלן.
תוקף סעיף 7  מה25- מרס 88
7. אישר הגורם המוסמך את ההצהרה, יחתום ע"ג טופס הצהרת ההתנדבות, בשני העתקיו ויעביר העתק אחד בצינורות הפיקוד למפקד יחידת החייל והעתק שני למקשל"ר-מסו"ר להזנה או למת"ש-ענף קבע וגימלאות לביצוע תשלום בתנאי קבע.
8. מסו"ר, לאחר ההזנה, או מת"ש, הכל בהתאם למקרה, יעבירו את האישור לתיוק בתיקו האישי של החייל.
9. יחידת החייל תתייק את האישור במעטפת המסמכים האישיים (טופס 77-4) ביחידה ותרשום ע"ג הכרטיס האישי לחייל את עובדת ההתנדבות.
10. החייל יוזמן לשירות פעיל נוסף, עפ"י הצהרתו, רק לאחר שהתקבל אישור הגורם המוסמך.
 
הסמכות לאישור התנדבות
11. הסמכות לאשר את ההתנדבות לשירות מילואים פעיל נוסף מוקנית אישית לבעלי התפקידים הר"מ:-
א. לתקופה של עד 15 יום:-
1) קציני השלישות בפיקודים המרחביים.
תוקף סעיף משנה א´ 2)  מה25- מרס 88
2) קצין השלישות במפח"ש.
3) ראש להק כוח-אדם בחיל-האוויר.
4) ראש מספן כוח-אדם בחיל-הים.
ב. לתקופה ארוכה יותר, תקופה שלא תעלה על 102 יום בשנת מילואים אחת:-
1) ראש מנה"ס - לגבי קצינים.
תוקף סעיף משנה ב´ 2) ו3-)  מה25- מרס 88
2) קשל"ר או סגנו - לגבי חוגרים.
3) קרפ"ר ורע"ן רפואה במקרפ"ר - לגבי קצינים וחוגרים, המוצבים או מסופחים ליחידות ר"מ 2 של חר"פ, עקב מחלה או פציעה בלבד.
תוקף סעיף משנה ג´  מה25- מרס 88
ג. לגבי חיילים המשרתים ביחידות חיליות מטכ"ליות כגון: יחידות הכפופות למפקדת קתמ"ר, קרפ"ר וכד´, תהיה הסמכות בידי ראש מנה"ס או קשל"ר או סגנו בלבד לתקופה שלא תעלה על 102 יום בשנת מילואים אחת.
ד. לתקופה של עד 180 יום - ראש אכ"א או ראש מנה"ס לגבי תנאי שירות קבע.
תוקף סעיף 12  מה25- מרס 88
12. ראש מנה"ס או קשל"ר או סגנו יוכלו לבטל, בכל עת, את הסכמת הצבא לשירות המילואים הנוסף, ולהורות על שחרורו של החייל לפני תום התקופה אליה התנדב. ביטול תקופת השירות הנוספת מעל 102 ימי שירות פעיל בשנת עבודה, תיעשה ע"י ראש אכ"א וע"י ראש מנה"ס לגבי מתנדבים לשירות בתנאי קבע.


תנאי השירות של חייל בשירות נוסף
13. בתקופת שירות המילואים הנוספת, שישרת החייל עפ"י התנדבותו, נחשב הוא לכל דבר ועניין, לחייל המשרת שירות מילואים פעיל לפי חוק שירות ביטחון, ויחולו עליו כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים, לפי כל דין ולפי כל פקודות הצבא.
 
תוקף סעיף 14  מה25- מרס 88
14. ככלל, תהיה ההתנדבות לשירות מילואים נוסף בתנאי שירות מילואים. במקרים מיוחדים רשאים ראש אכ"א, ראש מנה"ס או קשל"ר או סגנו לאשר שירות בתנאי קבע עפ"י שיקול דעתם, כולל תשלום וזאת גם לפני שביצע  חייל המילואים את השמ"פ שאותו הוא חייב לפי החוק באותה שנה, במקרים של שירות המתבצע ביחידה שונה מהיחידה שבה מוצב החייל במילואים.


שחרור משירות מילואים נוסף
15. חייל מילואים שהתנדב לתקופת שירות נוספת ישרת את מלוא תקופת השירות אליה התנדב ולא ישוחרר מהשירות אלא באחד המקרים הר"מ:-
א. אם הורתה הרשות המאשרת, לפי הנוסח המפורט בנספח א´ לפקודה זו, על שחרורו של החייל לפני התקופה אליה התנדב.
ב. אם הודיע החייל, בכתב, למפקד יחידתו על רצונו להשתחרר מהשירות וזאת חודש ימים לפחות לפני המועד שנקבע להתייצבותו.
 


תוקף נספחים א´ ו-ב´ מה25- מרס 88
נספח א´ לפקודה 31.0822


מוגבל
חותמת היחידה
 מקשל"ר 279 - מסו"ר  
יחידה ______________ - מפקד


הצהרת התנדבות לשירות מילואים נוסף


 סימוכין_____________
 תאריך_______________


חלק א´
1. אני הח"מ


4    1


11                        5


 


12       23


24     30


36             31


 3360


 


 


 


 


 


 


מס´ אישי


דרגה


שם משפחה


שם פרטי


לשימוש מסו"ר


מצהיר בזאת, כי הנני מתנדב לשרת שירות מילואים בצה"ל, שירות נוסף לתקופת שירות המילואים, שבה הנני חייב עפ"י חוק שירות ביטחון, תשי"ט- 1959 ( נוסח משולב ). 


לתקופה של __________ ימים, אשר תתחיל בתאריך ____________ ותסתיים בתאריך _________.
2. ידוע לי, כי בתקופת שירותי בהתנדבות יחול עלי החוק הצבאי.
3. עד למועד הגשת בקשה זו שירתתי בשנת העבודה הנוכחית: סה"כ ___________ ימים בשירות פעיל וסה"כ ___________ ימים בהתנדבות.
4. הנני מבקש שתקופת השירות הנוספת תהיה:-

ם  בתנאי שירות מילואים

ם  בתנאי שירות קבע
____________     _____________
   (תאריך)          (חתימה)  
 
חלק ב´ - המלצת מפקד היחידה או מקרפ"ר - רע"ן רפואה
1. אני הח"מ, מפקד ____________ או רע"ן רפואה במקרפ"ר*,                            (שם היחידה) 
מאשר בזה, שהחייל חתם על ההצהרה בנוכחותי.
2. החייל הנ"ל ממלא ביחידה תפקיד של __________, והריני ממליץ לתת אישור על שירות מילואים נוסף בהתאם לתאריכים שהצהיר לעיל, וזאת בתנאי שירות מילואים או תנאי שירות קבע*. 

_________________________________________________________ 
 (תאריך)  (מס´ אישי) (דרגה) (שם פרטי)  (שם משפחה)  (תפקיד)  (חתימה)

 

חלק ג´ - אישור הגורם המוסמך ראש אכ"א, ראש מנה"ס, קרפ"ר, קשל"ר או סגנו
ם  הריני מאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל לשירות מילואים נוסף בתנאי שירות מילואים מתאריך __________ לסה"כ _________ ימים.


ם  הריני מאשר את התנדבותו של החייל הנ"ל לשירות מילואים נוסף בתנאי שירות קבע מתאריך __________ עד תאריך ____________. 
פקודת התשלום תוצא ע"י מקשל"ר-ענף קבע. 

_________________________________________________________ 
 (תאריך)  (מס´ אישי) (דרגה) (שם פרטי ושם משפחה)  (תפקיד)  (חתימה)

ם  ציין * במשבצת המתאימה

* מחק את המיותר 
 מוגבל
 

 

נספח ב´ לפקודה 31.0822

 

הוראה בדבר שחרורו של מתנדב מתקופת 
שירות מילואים נוספת לפני תום תקופת השירות
1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 13  (ה) לחוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב) שהועברה לי ע"י שר הביטחון, אני מורה בזה על שחרורו של החייל:-
  


 


 


 


 


מס´ אישי


דרגה


שם משפחה


שם פרטי


יחידה


2. החייל ישוחרר בתאריך

  


 


 


שנה


חודש


יום__________________________________________________________________________ 
 (תאריך)  (ראש אכ"א,  ראש מנה"ס,  קרפ"ר,  רע"ן רפואה במקרפ"ר או קשל"ר או סגנו)

___________________________________________           
(מספר אישי)(דרגה)(שם משפחה)(שם פרטי)(תפקיד) 

השארת תגובה

Leave a Message