בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0824 – נוהל טיפול בנפקדי גיוס בשעת חירום-שירות מילואים

31.0824 – נוהל טיפול בנפקדי גיוס בשעת חירום-שירות מילואים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. לצורך פקודה זאת - חייל, הנפקד מגיוס לשירות מילואים מיוחד, הינו חייל מילואים, שנקרא לשירות מיוחד, בכל דרך שהיא, ע"י יחידתו ולא התייצב במועד שנקבע להתייצבותו.
2. מטרת פקודה זו לקבוע:-
א. אחריות היחידות, לרבות דרגי ב´, לנושא חיפוש נפקדי גיוס.
ב. נוהל הטיפול בנפקדי גיוס ע"י הדרגים השונים.
ג. טיפול בנפקדים, שהתייצבו או שנעצרו.


חובת חייל מילואים שנקרא לשירות
3. חייל מילואים, אשר נקרא לשירות מיוחד באחת הדרכים ה-ר"מ, חייב להתייצב במקום ובמועד, שנקבע להתייצבותו:-
א. קיבל צו קריאה לשירות מיוחד למקום מגוריו.
ב. קיבל מברק בדואר ישראל, המורה לו להתייצב לשירות מיוחד.
ג. הובא לידיעתו, כי במקום מגוריו הודבקה או הושמה תווית גיוס (טופס 531), המורה לו להתייצב לשירות מיוחד.
ד. קיבל הודעה ב-ע"פ מטעם מפקדו, בדבר חובתו להתייצב לשירות מיוחד.
ה. יחידתו נקראה לשירות מילואים מיוחד בגיוס גלוי (פומבי).


נוהל החיפוש אחר נפקדים
4. אחריות לחיפוש החייל מוטלת על הגורמים ה-ר"מ:-
א. היחידות ודרגי ב´, תוך 7 ימים מהיום שנקבע כתחילת הגיוס.
ב. מפקדת קצין משטרה צבאית ראשי בשיתוף עם משטרת ישראל - לאחר קבלת רשימות נפקדי הגיוס מה-של"ר.
5. יחידות הדרג הנפרס, העוזבות את שטח ההתארגנות לפני תום 7 ימים כנ"ל, תעברנה את האחריות להמשך החיפוש של נפקדי הגיוס לנציגויות במסגרת דרג ב´. לשם כך תעברנה היחידות לדרג ב´ את הרשימות המעודכנות של נפקדי גיוס סמוך למועד תזוזת היחידה.
6. הכנת רשימה של נפקדי גיוס:-
א. רשימת נפקדי גיוס לצורך סעיף זה - רשימה שלא תכלול את החיילים ה-ר"מ:-
1) חיילים ששוחררו.
2) חיילים ששירותם נדחה.
3) חיילים חולים.
4) חיילים במאסר.
5) חיילים ב-חו"ל.
6) חיילים שלא נקראו.
7) חיילים, שאין ודאות, שהופץ להם צו או שאין ודאות, כי קבלו את ההודעה על הגיוס.
ב. בתום 7 ימים מהיום שנקבע כתחילת הגיוס, תכין היחידה או דרג ב´ רשימה שמית, מעודכנת, של נפקדי גיוס וכן טופסי 347 לדיווח על נפקדות לגבי כל חייל, תציין את כתובתו האזרחית, כתובת מקום עבודתו והפעולות שנעשו לאיתורו.
ג. הרשימה השמית המעודכנת של נפקדי הגיוס תישלח למפקדת הפיקוד או החיל תוך 7 ימים מתחילת הגיוס, בצירוף מכתב, עליו יחתום מפקד היחידה או המפקדה הממונה או קש"ל דרג ב´, ובו תצוין הערה כלהלן:- 
 "הנני מאשר בזאת, שהחיילים המופיעים ברשימה זו נקראו לשירות מילואים מיוחד ולא התייצבו, והנני מכריז עליהם כעל נפקדי גיוס". 
 העתק של הרשימה וטופסי 347 "דיווח על נפקדות" יישלחו ל-של"ר - מדור עריקים.
ד. כל החיילים, שהוזכרו כנפקדי גיוס, יירשמו ביומן השינויים (טופס 416) בדף "נפקדים ועריקים".
ה. אם יפקוד צוות 429 של של"ר את היחידה או את דרג ב´ בעת הכנת הרשימה וטופסי 347, יימסר החומר לצוות, לצורך העברתו ל-של"ר. בכל מקרה לא יעוכבו הרשימה ודיווחי הנפקדות יותר מ7- ימים.
7. ביצוע החיפוש אחר נפקדי גיוס:-
א. היחידות או דרגי ב´ יפעילו חוליות חיפוש, בהקדם האפשרי, אשר תנסינה לאתר את נפקדי הגיוס לפי כתובות המגורים שלהם ומקום עבודתם.
ב. דרגי ב´ עוצבתיים יפעילו חוליות חיפוש עוצבתיות או יחידתיות, בהתאם לחלוקה מרחבית, לגבי נפקדי גיוס של כל היחידות, הנכללות בדרג ב´.
ג. חוליות חיפוש כנ"ל תצוידנה בפקודות מעצר שמיות לגבי כל אחד מנפקדי הגיוס, חתומות ע"י קצין שיפוט, בהתאם לאמור ב-פ"מ 33.0309. כמו כן תצוידנה, במידת הצורך, ברכב, כדי להקל על פעולת החיפוש.
8. למרות האמור בסעיף 7 לעיל, רשאי קצין שלישות פיקודי או חילי להחליט, לאור הנסיבות, לא לבצע חיפוש נפקדים.
 
הכוונת נפקדי גיוס, שהתייצבו או שנעצרו ע"י דרג ב´, ורישום תחילת
שירותם המיוחד
9. דרגי ב´ יכוונו ליחידותיהם חיילים נפקדי גיוס, שהתייצבו או נעצרו על ידם. לפני שיפנה החייל ליחידתו, ימלא דרג ב´ לגבי החייל טופס 429, יבצע לגביו את תהליך הקליטה וישלח את החייל ליחידתו, כאמור בפ"מ 31.0821 לגבי מאחרים ומנותקים. תאריך תחילת השירות בטופס 429 יהיה תאריך ההתייצבות בדרג ב´, וחותמת גורם מדווח תהיה של ה-יח"ר העוצבתי העורפי לשליטה.
10. בטופס 521 של נפקדי הגיוס תצוין, בסעיף "הערות", אחת מההערות הר"מ:- 
"נפקד גיוס, התייצב ביום ____________ " 
"נפקד גיוס, נעצר ביום _____________ "


פעולות מפקדת הפיקוד או מפקדת החיל
11. עם קבלת הרשימה מהיחידה, תפעל מפקדת הפיקוד או החיל כמפורט להלן, כדי לוודא שהחיילים אכן נפקדי גיוס:-
א. תבדוק התייצבות החייל לשירות מילואים ברישומי המחשב (למקרה שהחייל התייצב ביחידה אחרת).
ב. תבדוק אם החייל שוהה בר"מ 2 או בכלא.
ג. בדיקות נוספות, שייקבעו ע"י מפקדת הפיקוד או החיל.
12. חיילים, שדווח עליהם ע"י היחידות כעל נפקדי גיוס, ובבדיקות מפקדת הפיקוד או החיל נמצא, כי הם מאושפזים בבית חולים, שוהים בכלא או שנקלטו ביחידות אחרות - תדווח על כך המפקדה ליחידות המדווחות.
13. מפקדת הפיקוד או החיל תעדכן את של"ר - מדור עריקים, תוך 10 ימים ממועד הגיוס, לגבי חיילים, אשר יש להוציאם מרשימת הנפקדים, ותורה את היחידה או דרג ב´ לבטל את דיווח הנפקדות (טופס 347) לגביהם. ביטול דיווח על נפקדות או עריקות ייעשה, כמפורט בפ"מ 31.0513.


פעולות השל"ר
14. של"ר - מדור עריקים יזין למערכת הממוכנת את טופסי 347 ויבטל דיווחים על נפקדות בהתאם לעדכוני הפיקוד או החיל.
15. של"ר תבדוק ברישומי המחשב ותכין רשימת נפקדים סופית, לאחר שתוודא, שהחיילים אינם בשירות (לפי רישומי המחשב), תוך 14 יום ממועד תחילת הגיוס. חיילים, אשר נמצא, כי הינם בשירות, אך דווח עליהם כעל נפקדים - תעביר של"ר הודעה על כך למפקדת הפיקוד או החיל ותזין למערכת הממוכנת הפסקת נפקדות.
16. רשימת הנפקדים תועבר, תוך 14 יום ממועד הגיוס, למפקדת קמצ"ר.
 
פעולות מקמצ"ר
17. עם קבלת הרשימות של נפקדי הגיוס משל"ר, תערוך מקמצ"ר את רשימות הנפקדים לפי המחוזות של משטרת ישראל, ותעבירו, במהירות האפשרית, למחוזות המתאימים. העתק מהרשימות יועבר למטה הארצי של משטרת ישראל.
18. עדכונים לרשימות הנפקדים, שיגיעו משל"ר למקמצ"ר, יועברו, מידי יום, למחוזות משטרת ישראל ולמטה הארצי.


פעולות משטרת ישראל
תוקף סעיפים 19 עד 25  מה15- ינו´ 86
19. משטרת ישראל תסייע לצה"ל בחיפושים אחר נפקדי גיוס ומעצרם בשעת חירום.
20. בחיפושים ישתתפו שוטרים ממשטרת ישראל ושוטרים צבאיים. מפקדי המרחבים במשטרה הצבאית אחראים לתיאום עם משטרת ישראל.
21. במקרים שבהם אין ניתן לצרף שוטרים צבאיים לחיפושים, תבצע משטרת ישראל, כמיטב יכולתה, את החיפושים, בלי השתתפות שוטרים צבאיים.
22. נפקדי הגיוס שייעצרו יובאו ע"י צוותי החיפוש לבסיסי המשטרה הצבאית הקרובים.
23. המשטרה הצבאית תודיע ליחידות או לדרגי ב´ על נפקדי הגיוס שנעצרו. היחידות או דרגי ב´ אחראים לאסוף את נפקדי הגיוס.
24. חיילים, שלא התייצבו או לא נעצרו, תוך 14 יום מהיום שנקבע להתייצבותם, יוכרזו כעריקים, והטיפול בהם יהיה בהתאם לנוהל הקיים בזמן רגיעה (ראה פ"מ 31.0513).


נוהל טיפול בנפקדי גיוס ע"י היחידה
25. התייצב ביחידה חייל נפקד גיוס או חייל, שנעצר ע"י אחת מחוליות החיפוש, או שנשלח אליה ע"י דרג ב´ או ע"י בסיס משטרה צבאית, תפעל היחידה כלהלן:-
א. תוודא אם מולא לגבי החייל דו"ח התייצבות לשירות מילואים (טופס 429 או 429-1) בהתאם לפ"מ 30.0321. אם לא מולא דו"ח כנ"ל ימולא לגביו ביחידה טופס 429-1.
ב. תעדכן את הרישומים ביומן השינויים.
ג. תעמיד את נפקד הגיוס לדין.

השארת תגובה

Leave a Message