• בית
  • פקודות מטכ"ל
  • 31.0825- קריאה לשירות מילואים בזמן רגיעה-תלמידים ומרצים בבתי-ספר גבוהים

31.0825- קריאה לשירות מילואים בזמן רגיעה-תלמידים ומרצים בבתי-ספר גבוהים

כללי1. תלמידים ומרצים בבתי ספר להשכלה גבוהה, שהינם חיילי מילואים, יוצבו ליחידות מילואים בהתאם להכשרתם

כללי
1. תלמידים ומרצים בבתי ספר להשכלה גבוהה, שהינם חיילי מילואים, יוצבו ליחידות מילואים בהתאם להכשרתם הצבאית ולנתוניהם האישיים האחרים.
2. כדי לא להפריע להם בלימודיהם ובמבחנים, יחולו סייגים, במידת האפשר, על קריאתם לשירות פעיל בתקופת הלימודים והמבחנים כפי שיפורט להלן.
3. הפקודה חלה על תלמידים או מרצים במוסדות המפורטים להלן (למעט תלמידים במסגרות העתודה האקדמית):-
א. האוניברסיטה העברית בירושלים.
ב. אוניברסיטת בר-אילן (כולל שלוחותיה).
ג. המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניון.
ד. אוניברסיטת תל-אביב.
ה. אוניברסיטת חיפה (כולל שלוחותיה).
ו. מדרשת פיינברג במכון ויצמן ללימודים במדעי הטבע.
ז. בצלאל - אקדמייה לאמנות ועיצוב בירושלים.
ח. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (באר שבע).
ט. מכינה קדם אקדמית בית ברל - לתלמידים בלבד.
י. בית הספר הגבוה לטכנולוגיה - ירושלים.
יא. אקדמייה למוסיקה ע"ש רובין ירושלים.
יב. המכללה לטכנולוגיה של אופנה וטכסטיל ע"ש שנקר.
תוקף סעיפי משנה י"ג ו-י"ד  מה25- מאי 90
יג. בתי ספר להנדסאים, במסלול יום, במסלול קדם הנדסאות ובמסלול הנדסאות בלבד.
יד. מכללת תל-חי - תלמידי המגמה לטכנאות, מורים וסגל הוראה.
תוקף סעיף משנה ט"ו  מה1- אוג´ 85
טו. המכללה לחינוך גופני במכון וינגייט.
תוקף סעיף משנה ט"ז עד י"ח  מה25- פבר´ 86
טז. מדרשת רופין - החוג לכלכלה ומינהל.
יז. המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.
יח. מכללת בית-ברל.
4. תלמידים לצורך פקודה זו ייחשבו אלה:-
א. תלמידי מכינות.
ב. תלמידי קדם הנדסאות והנדסאות במסלול יום בלבד, ותלמידי המגמה לטכנאות במכללת תל-חי.
ג. תלמידים הלומדים לתואר ראשון.
תוקף סעיף משנה ד´  מה1- יולי 82
ד. תלמידים הלומדים לתואר שני או שלישי (עליהם לא יחול סעיף 15 להלן).
5. מרצים לצורך פקודה זו ייחשבו אלה:-
א. פרופסור מן המניין.
ב. פרופסור חבר.
ג. מרצה בכיר.
ד. מרצה.
ה. מדריך.
ו. אסיסטנט.
ז. עוזר הוראה.
תוקף סעיף משנה ח´  מה25- מאי 90
ח. מורים בבתי ספר להנדסאות במגמת יום במשרה מלאה.
תוקף סעיף 6  מה25- מאי 90
6. על אף האמור בסעיפים 3 ו5- לעיל לא תחול פקודה זו על מרצים ומדריכים בבתי-ספר לרפואה ורפואת שיניים. סגל זה ייקרא בהתאם לסדרי קריאת הרופאים בצה"ל בתיאום בין מקרפ"ר והמוסדות.
7. רמ"ח תכנון כ"א באכ"א יהיה מוסמך להכיר בבתי ספר גבוהים, שאינם מופיעים ברשימת המוסדות המפורטת בסעיף 3 לעיל, בתנאי שיהיו מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה, לצורך קריאה לשירות מילואים פעיל של תלמידים ומרצים בהתאם לפקודה זו.
 
תלמיד מן המניין ושלא מן המניין בבית-ספר גבוה - חובת הודעה
תוקף סעיף 8  מה25- מאי 90
8. חייל מילואים, שהתקבל כתלמיד מן המניין או כתלמיד שלא מן המניין באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה, המפורטים בפקודה זו, יודיע ליחידתו על כל שינוי שחל במצבו האישי (ראה פ"מ 30.0303).
9. חייל כנ"ל יצרף להודעתו אישור רשמי מהמוסד שבו הוא לומד על עובדת היותו תלמיד בשנת הלימודים השוטפת ויפרט את כתובתו החדשה, אם השתנתה.
10. אישור זה יומצא ע"י החייל ליחידתו מידי שנה ובמשך כל תקופת לימודיו במוסד ותוך החודש הראשון לתחילת הלימודים.
11. על סמך אישור זה תציין היחידה בתדפיס האישי של חייל המילואים בעמודת "הגבלות קריאה" את היות החייל תלמיד מוסד להשכלה גבוהה או של מוסד אחר כמפורט בסעיף 3, תוך ציון "פרטי המוסד".
12. רישום זה נועד לסייע בתכנון קריאתו של התלמיד לשירות במשך שנת הלימודים השוטפת, בהתאם לסייגים בפקודה זו.


קריאה לשירות מילואים בזמן רגיעה
תוקף סעיף 13  מה1- יולי 82
13. שנת עבודה לסטודנט, לעניין פקודה זו - התקופה המתחילה ב15- באפריל ומסתיימת ב31- במרס בשנה שלאחריה.
תוקף סעיפים 14 ו15-  מה25- מאי 90
14. שנה אקדמית לעניין פקודה זו - התקופה המתחילה באוקטובר ומסתיימת ב31- ביולי בשנה שלאחריה.
15. תלמיד או מרצה במוסד להשכלה גבוהה ייקרא לשירות מילואים פעיל בשנה אקדמית אחת עד למירב הימים המפורטים להלן:-

 


מספר


סודר


פקולטות לימוד


תקופת שירות


ברצף מרבי


 


סה"כ ימי שירות


בשנה האקדמית


 


 


א


ב


 


ג


 


1.


 מכינות קדם אקדמיות


 קדם משפטים,


 קדם פסיכולוגיה


 וקדם הנדסאות.


 


10


 


10


 


2.


 הנדסאות במסלול יום


 הנדסאים בלימודי הנדסה.


 


16


 


16


 


3.


 רפואה, רפואת שיניים, רוקחות


 ופיזיוטרפיה - שנה א´


 


16


 


20


 


4.


 רפואה, רפואת שיניים


 רוקחות ופיזיוטרפיה


 בשנים שנייה עד רביעית.


 


20


 


20


 


5.


 הנדסה, מדעי הטבע,


 מתמטיקה, מחשבים, כלכלה,


 חשבונאות וסטטיסטיקה.


 


שנה א´


 


16


 


שנה ב´


ואילך


21


 


שנה א´


 


21


 


שנה ב´


ואילך


34


 


6.


 יתר הפקולטות


 שנה א´


 


21


 שנה ב´


ואילך


34


 שנה א´


 


34


 שנה ב´


ואילך


34


 

תוקף סעיף 16  מה1- יולי 82
16. אין באמור כדי למנוע את זימונו של סטודנט או מרצה להשלמת יתרת ימי המילואים, עד למכסימום ימי השירות השנתיים המותרים עפ"י חוק שירות הביטחון, בפגרת הלימודים, היינו בתקופה שבין 31 ביולי ל25- באוקטובר.
דחיית שירות מילואים מסיבות לימודים או הוראה
17. תלמיד או מרצה שנקרא לשירות מילואים פעיל ויציאתו לשירות עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו או בהוראתו, אף אם אין הקריאה נוגדת את האמור בפקודה זו, רשאי להגיש בקשה לדחיית שירותו הפעיל, לקיצורו או לביטולו.
תוקף סעיף 18  מה25- מאי 90
18. הבקשה תוגש לרמ"ד ולת"מ סטודנטים בענף אקדמאים במנה"ס בכתב, על טופס 570 "בקשה לדחיית שרות מילואים - סטודנט או מרצה", בשני העתקים, באמצעות המוסד האקדמי שבו לומד מגיש הבקשה או המרצה. הבקשה תוגש בתוך 7 ימים מיום קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ30- יום לפני המועד שנקבע להתייצבות לשירות. הוועדה תדון בבקשה שהוגשה במועד מאוחר יותר במקרים חריגים רק באישור הסמכויות האלה:-
א. רמ"ד ולת"ם - רשאי לאשר טיפול בבקשה שהוגשה עד 21 יום לפני מועד ההתייצבות.
ב. רע"ן אקדמאים - רשאי לאשר טיפול בבקשה שהוגשה פחות מ21- יום לפני מועד ההתייצבות.
19. בעת מילוי הבקשה יקפיד התלמיד או המרצה על ציון הפרטים האלה:-
א. המועדים המדויקים של תחילת השירות הפעיל וסיומו.
ב. מועדים מדויקים ככל האפשר בהם מבקש החייל להשתחרר מן השירות לפי סדר עדיפות (אם יוחלט להיענות חלקית לבקשה).
תוקף סעיף 20  מה25- מאי 90
20. בטופס הבקשה יצהיר התלמיד או המרצה, בכל מקרה, על הסכמתו להיקרא לשירות מפוצל ובהתראה קצרה מ42- יום אך לא קצרה מ7- ימים, בעקבות דחיית השירות ע"י רע"ן אקדמאים או ע"י רמ"ד ולת"ם, וזאת רק אם צו הקריאה יישלח בתוך 72 שעות מקבלת ההחלטה.

סמכויות רע"ן אקדמאים ורמ"ד ולת"ם במנה"ס
21. ראש ענף אקדמאים במנה"ס או ראש מדור ולת"ם (להלן - הרשות המוסמכת) ידון בבקשות תלמידים ומרצים, רק אם הבקשה הועברה באמצעות המוסד האקדמי ותוך התייחסות למועדי הבחינות או הלימודים.
22. הרשות המוסמכת תדון בבקשות שיוגשו ובסמכותה להחליט כלהלן:-
א. לדחות את בקשת הפונה, אם סבורה הרשות המוסמכת ששירות המילואים אינו פוגע באופן ממשי בלימודים או כאשר צורכי הצבא מחייבים הוצאתו לשירות.
ב. להיעתר לבקשת הפונה.
ג. נעתרה הרשות המוסמכת לבקשת הפונה, לכולה או לחלקה, תחליט כלהלן:-
1) הוחלט לדחות את השירות - יקבע בהחלטה את המועד ממנו ניתן יהיה לקרוא לחייל, ובכל מקרה לא תעלה תקופת הדחייה על ארבעה חודשים.
2) הוחלט לקצר את תקופת השירות - ייקבעו בהחלטה המועדים המדויקים בהם ישרת (יצוינו תאריכי הגיוס והשחרור המדויקים).
3) הוחלט לקצר את השירות תוך פיצולו - לאפשר את שחרור החייל לתקופה מעל 72 שעות וגיוסו מחדש להשלמת שירות המילואים באופן מיידי ובהתראה קצרה, כך שמועד סיום השירות המקורי לא ישתנה. פיצול זה לא יימנה במניין סך הפיצולים המאושרים בשנת העבודה, ועבור ימי חופש אלו לא יבוצע תשלום בימי מילואים.
4). לאפשר חופשה (עד 72 שעות) - חופשה זו תינתן לצורך בחינות, הרצאות או פיקוח על בחינות. במקרה זה תוגדר אורך חופשה בשעות (לא כולל זמן נסיעה). ימי חופשה אלו יימנו במניין ימי השירות שעל החייל לבצע ובגינם יהיה זכאי בתשלום ימי מילואים.
23. החלטת הרשות המוסמכת תינתן על טופס 570 "בקשה לדחיית שירות מילואים סטודנט או מרצה" ותובא לידיעת הפונה באמצעות המוסד בו לומד החייל ולידיעת יחידתו על טופס 571 "החלטה בענין בקשה לדחיית שירות מילואים מרצה או סטודנט" תוך 72 שעות מקבלת ההחלטה ולא יאוחר מ14- יום לפני המועד שנקבע ליציאת החייל לשירות.
24. הרשות המוסמכת רשאית להזמין, לצורך דיון בבקשה, את התלמיד או המרצה אשר בקשתו תידון בוועדה וכן נציגים מן המוסד האקדמי.
25. הרשות המוסמכת תזמן את יחידת החייל לדיון המרוכז ובמקרים דחופים תיצור קשר טלפוני, כדי לקבל את חוות דעת היחידה.


ערעור על החלטת הרשות המוסמכת
תוקף סעיף 26  מה25- מאי 90
26. ראש מנה"ס ישמש כרשות הפוסקת הדנה בערעורים על החלטות רע"ן אקדמאים; רע"ן אקדמאים משמש כרשות הפוסקת בהחלטות של רמ"ד ולת"ם. החלטתם תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
27. על החלטות של הרשות המוסמכת רשאים לערער אלה:-
א. מגיש הבקשה, באמצעות המוסד האקדמי שבו לומד או מרצה.
ב. מפקד יחידת התלמיד או המרצה - אם נעתרה הרשות המוסמכת לבקשה כולה או מקצתה. במקרה זה יוגש הערעור באמצעות המפקדה ממונה - מרמת קצין שלישות חטיבה לפחות.
28. הערעור יוגש על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח א´ לפקודה זו. עם זאת, ערעורים שיוגשו במברקים או במכתבים יובאו גם כן לדיון.
29. ערעור, כאמור, יועבר לענף אקדמאים מייד ולא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה. במקרים חריגים יחליט רע"ן אקדמאים, אם יש מקום לדון בערעור גם אם הוגש באיחור. ערעורים שיוגשו באיחור וללא הצדקה לא יטופלו. הודעה על כך תובא לידיעת המערער, תוך 3 ימים מיום קבלת הערעור בענף אקדמאים.
תוקף סעיף 30  מה25- מאי 90
30. הרשות המוסמכת תעביר את הערעור בתוך 72 שעות לרשות הפוסקת. החלטה זו תהיה סופית.
31. החלטת הרשות הפוסקת תובא לידיעת החייל באמצעות המוסד האקדמי וכן ליחידת  החייל. ההודעה תישלח למכותבים, תוך 72 שעות.


ביצוע ההחלטה
32. מפקד יחידת התלמיד או המרצה אחראי לבצע החלטות הרשות המוסמכת או הפוסקת בדייקנות. במיקרה של החלטה לקצר, לשחרר או לפצל את השירות תשלח יחידת החייל צו קריאה חדש עפ"י החלטת אותה הרשות.
33. חייל המילואים יתייצב בהתאם לצו הקריאה שבידו, כל עוד לא קיבל שינוי צו מיחידתו וזאת למרות שהתקבלה הרשות המוסמכת או הפוסקת.
34. במקרה של הגשת ערעור, תעמוד החלטת הרשות המוסמכת בתוקפה כל עוד לא תשונה ההחלטה ע"י הרשות הפוסקת הדנה בערעור.
35. אם התלמיד או המרצה מועבר לשרת ביחידה אחרת לפני תחילת שירותו הפעיל או תוך כדי השירות הפעיל, יעביר מפקד יחידתו את החלטת הרשות המוסמכת או הפוסקת לידיעת מפקד היחידה בה משרת התלמיד או המרצה, אשר יהיה אחראי לבצע ההחלטה.
36. היחידה שבה משרת התלמיד או המרצה תאשר ביצוע בכתב לענף אקדמאים תוך 3 ימים.
תוקף סעיפים 37 עד 40  מה15- נוב´ 81
37. דחיית שירות מילואים לאנשי תיאטרון -
א. הוראות סעיפים 17 עד 36 לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בקשות של אנשי תיאטרון לדחיית שירות מילואים, קיצורו או ביטולו.
ב. בקשות של אנשי תיאטרון יוגשו באמצעות הנהלת התיאטרון למקח"ר-ענף תרבות, אשר יעבירן, בצירוף חוות-דעת מקצועית, בתוך 72 שעות למנה"ס-ענף אקדמאים.
ג. "אנשי תיאטרון" לעניין סעיף זה, כהגדרתם בהקמ"א כא66-.
38. מובהר בזה, כי הגבלות הקריאה, החלות מכוח פקודה זו על קריאת תלמידים ומרצים, לא יחולו על קריאתם של אנשי תיאטרון, שאינם תלמידים ומרצים.


קריאה לשירות מילואים החורגת מהפקודה
39. סטודנטים או מרצים ייקראו לשירות מילואים פעיל לפי הקבוע בפקודה זו, וקובץ הוראות זימון לשירות מילואים לא יחול עליהם.
40. מפקד יחידה הסבור שהיעדרותו מאימון או תעסוקה של חייל שהינו תלמיד או מרצה תפגע בביצוע האימון או התעסוקה או בהכשרתו של החייל, יפנה, באמצעות המפקדה הממונה (פיקוד או חיל), אל ראש מנה"ס בבקשה להתיר קריאתו לתקופת שירות פעיל, כפי שנקבעה ליתר החיילים ביחידה.
תוקף סעיף 41  מה25- מאי 90
41. ראש מנה"ס ורע"ן אקדמאים במנה"ס מוסמכים לאשר חריגי קריאה כמפורט:-
א. חריג משך שירות - החורג ממשך השירות המכסימלי בשנה אקדמית.
ב. חריג רצף שירות - החורג מרצף השירות המותר בשנה אקדמית.
תוקף סעיפים 42 ו43-  מה15- נוב´ 81
42. כל קריאה חריגה אחרת לשירות (מרווח מתום שירות סדיר, מרווח, התראה, פיצול, משך שירות החורג מעבר למותר בחוק שירות ביטחון, רצף שירות החורג מהמותר בחוק) טעונה אישור של ראש אכ"א. אין באישור מוקדם לחריג, הניתן ליחידה ע"י ראש אכ"א או ראש מנה"ס, לפגוע בזכותו של חייל לפנות לולת"ם.
43. סטודנט או מרצה לא ייקרא לשתי תקופות שירות באותו סימסטר או טרימסטר.
תוקף סעיף 44  מה25- מאי 90
44. ניתן לסטות מכל מועד שנקבע בפקודה זו לעשיית פעולה פלונית באישור ראש מנה"ס או באישור רע"ן אקדמאים במנה"ס, אם יש לסטייה זאת צידוק בנסיבות העניין.


יציאה להשתלמות לחו"ל
תוקף סעיפים 45 עד 51  מה15- נוב´ 81
45. סטודנט או מרצה, המבקש לצאת לחו"ל לצורך השתלמות או כנס מדעי, המאורגן או מומלץ ע"י אחד המוסדות האקדמיים הנזכרים בפקודה זו, ויש בידו צו לשירות, יפנה באמצעות המוסד האקדמי בו הוא לומד או מרצה לראש ענף אקדמאים במנה"ס בנוהל הרגיל המפורט בפקודה זו, אולם במקרה זה מותרת פנייה, אף אם נותרו פחות מ30- יום לפני המועד שנקבע לתחילת השירות אך לא פחות מ15- יום לפני מועד זה.
46. נעתרה הרשות המוסמכת לבקשה והחליטה לדחות או לקצר את שירות המילואים, תועבר הוראה מתאימה ליחידת הפונה כדי שזו תציידו בטופס 430 - היתר יציאה לחו"ל. מודגש כי בכל מקום בו התקבלה החלטה לבטל, לדחות או לקצר את השירות תהיה החלטה זו סופית לגבי היחידה, והיא לא תהיה רשאית להגיש ערעור.
47. לא נענתה הרשות המוסמכת לבקשה - ישרת החייל כמתוכנן.
48. סטודנט או מרצה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת יהיה רשאי לערער עליה כמקובל, תוך שלושה ימים מקבלת ההחלטה. הערעור יועבר, בכל מקרה, באמצעות המוסד האקדמי ותוך התייחסותו.
49. ההחלטה בעקבות ערעור המוסד תהיה סופית.
50. מודגש בזה, כי יטופלו אך ורק בקשותיהם של סטודנטים או מרצים, אשר בידם צו לשירות. 
צו לשירות - צווי קריאה או הודעה על שירות מילואים מתוכנן שאורכו 4 ימים ויותר, שנשלח או נמסר לחייל המילואים ע"י מפקדו המוסמך לקוראו לשירות.
51. סטודנט או מרצה, המבקש לצאת לחו"ל, ואין בידו צו לשירות, יפנה ישירות ליחידתו לקבל היתר יציאה לחו"ל בנוהל הרגיל.
 תוקף סעיפים 52 עד 54  מה25- מאי 90
52. הפנייה לראש ענף אקדמאים במנה"ס מותרת כאמור, אך ורק אם נותרו לפחות 15 יום למועד שנקבע ליציאה לשירות מילואים. היה ומשך הזמן הנותר קצר מ15- יום, על המבקש לפנות ישירות למפקד יחידתו, בנוהל שנקבע לטיפול בבקשות ליציאה לחו"ל מסיבה אישית.
53. פקודה זו לא תחול בשעת חירום או בעת הכרזת מצב כוננות מיוחד, שייקבע ע"י סגן הרמטכ"ל או ראש אכ"א. במקרים אלו תתבצע קריאת התלמידים והמרצים לשירות, בהתאם להוראות שיעמדו בתוקף לגבי כלל כוחות המילואים.
54. ענף אקדמאים יגיש בתאריך 15 בכל חודש דוח פעילות לאכ"א - מחלקת תכנון - עתכ"א מילואים. בדוח יפורטו:-
א. מספר בקשות שהוגשו;
ב. מספר הבקשות שאושרו ואלה שנדחו;
ג. מספר הערעורים שהוגשו ותוצאותיהם;
 


נספח א´ לפקודה 31.0825
 מנה"ס - ענף אקדמאים
 __________________________
 מגיש הערר: המוסד או היחידה


 הנדון: ערעור על החלטה מס´ ______________ מיום _____________ 
          בנושא דחיית שירות של _______________________________ 
      ________________________________________________


1. למילוי ע"י המערער -
א. החלטת רע"ן אקדמאים הגיעה לידי בתאריך ______________.
ב. הסיבות להגשת הערר _____________________________________ 
_________________________________________________________.


__________________________________________________ 
 (תאריך)          (תפקיד ושם)          (חתימה)
2. המלצת דיקן הסטודנטים, קצין שלישות פיקודי או חילי -
א. הערעור מוצדק  כן או לא*  נמק__________________________ 
______________________________________________________________.
ב. במקרה של עיכוב בהגשת הערר (מעל 7 ימים), הסיבות לעיכוב:- 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________.
ג. המלצה או הערות* ________________________________________. 


_____________________________________________________ 
  (תאריך)          (תפקיד ושם)         (חתימה)
3. המלצת רע"ן אקדמאים -
א. הסיבות המפורטות בערר היו ידועות בעת הדיון הראשוני כן או לא*.
ב. המלצות לגבי הערעור ______________________.


____________  _____________
   (תאריך)       (חתימה)  
4. החלטת ראש מנה"ס -


ם לקבל את הערעור - החייל ישרת ____________ ימים ______________. 


ם לקבל את הערעור ולדחות את שירותו של החייל. 


ם לדחות את הערעור. ם החלטה אחרת (פרט) ___________________________________________.


_____________   _____________
   (תאריך)         (חתימה)  
5. לשימוש משרדי- 


נרשמה הוראה


 


נרשם ביומן


 

 


נשלח ליחידה


 


נשלח למוסד


 


 


_____________                                                                                                   _____________


   (תאריך)                                           &n

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה