בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0825- קריאה לשירות מילואים בזמן רגיעה-תלמידים ומרצים בבתי-ספר גבוהים

31.0825- קריאה לשירות מילואים בזמן רגיעה-תלמידים ומרצים בבתי-ספר גבוהים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. תלמידים ומרצים בבתי ספר להשכלה גבוהה, שהינם חיילי מילואים, יוצבו ליחידות מילואים בהתאם להכשרתם הצבאית ולנתוניהם האישיים האחרים.
2. כדי לא להפריע להם בלימודיהם ובמבחנים, יחולו סייגים, במידת האפשר, על קריאתם לשירות פעיל בתקופת הלימודים והמבחנים כפי שיפורט להלן.
3. הפקודה חלה על תלמידים או מרצים במוסדות המפורטים להלן (למעט תלמידים במסגרות העתודה האקדמית):-
א. האוניברסיטה העברית בירושלים.
ב. אוניברסיטת בר-אילן (כולל שלוחותיה).
ג. המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניון.
ד. אוניברסיטת תל-אביב.
ה. אוניברסיטת חיפה (כולל שלוחותיה).
ו. מדרשת פיינברג במכון ויצמן ללימודים במדעי הטבע.
ז. בצלאל - אקדמייה לאמנות ועיצוב בירושלים.
ח. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (באר שבע).
ט. מכינה קדם אקדמית בית ברל - לתלמידים בלבד.
י. בית הספר הגבוה לטכנולוגיה - ירושלים.
יא. אקדמייה למוסיקה ע"ש רובין ירושלים.
יב. המכללה לטכנולוגיה של אופנה וטכסטיל ע"ש שנקר.
תוקף סעיפי משנה י"ג ו-י"ד  מה25- מאי 90
יג. בתי ספר להנדסאים, במסלול יום, במסלול קדם הנדסאות ובמסלול הנדסאות בלבד.
יד. מכללת תל-חי - תלמידי המגמה לטכנאות, מורים וסגל הוראה.
תוקף סעיף משנה ט"ו  מה1- אוג´ 85
טו. המכללה לחינוך גופני במכון וינגייט.
תוקף סעיף משנה ט"ז עד י"ח  מה25- פבר´ 86
טז. מדרשת רופין - החוג לכלכלה ומינהל.
יז. המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.
יח. מכללת בית-ברל.
4. תלמידים לצורך פקודה זו ייחשבו אלה:-
א. תלמידי מכינות.
ב. תלמידי קדם הנדסאות והנדסאות במסלול יום בלבד, ותלמידי המגמה לטכנאות במכללת תל-חי.
ג. תלמידים הלומדים לתואר ראשון.
תוקף סעיף משנה ד´  מה1- יולי 82
ד. תלמידים הלומדים לתואר שני או שלישי (עליהם לא יחול סעיף 15 להלן).
5. מרצים לצורך פקודה זו ייחשבו אלה:-
א. פרופסור מן המניין.
ב. פרופסור חבר.
ג. מרצה בכיר.
ד. מרצה.
ה. מדריך.
ו. אסיסטנט.
ז. עוזר הוראה.
תוקף סעיף משנה ח´  מה25- מאי 90
ח. מורים בבתי ספר להנדסאות במגמת יום במשרה מלאה.
תוקף סעיף 6  מה25- מאי 90
6. על אף האמור בסעיפים 3 ו5- לעיל לא תחול פקודה זו על מרצים ומדריכים בבתי-ספר לרפואה ורפואת שיניים. סגל זה ייקרא בהתאם לסדרי קריאת הרופאים בצה"ל בתיאום בין מקרפ"ר והמוסדות.
7. רמ"ח תכנון כ"א באכ"א יהיה מוסמך להכיר בבתי ספר גבוהים, שאינם מופיעים ברשימת המוסדות המפורטת בסעיף 3 לעיל, בתנאי שיהיו מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה, לצורך קריאה לשירות מילואים פעיל של תלמידים ומרצים בהתאם לפקודה זו.
 
תלמיד מן המניין ושלא מן המניין בבית-ספר גבוה - חובת הודעה
תוקף סעיף 8  מה25- מאי 90
8. חייל מילואים, שהתקבל כתלמיד מן המניין או כתלמיד שלא מן המניין באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה, המפורטים בפקודה זו, יודיע ליחידתו על כל שינוי שחל במצבו האישי (ראה פ"מ 30.0303).
9. חייל כנ"ל יצרף להודעתו אישור רשמי מהמוסד שבו הוא לומד על עובדת היותו תלמיד בשנת הלימודים השוטפת ויפרט את כתובתו החדשה, אם השתנתה.
10. אישור זה יומצא ע"י החייל ליחידתו מידי שנה ובמשך כל תקופת לימודיו במוסד ותוך החודש הראשון לתחילת הלימודים.
11. על סמך אישור זה תציין היחידה בתדפיס האישי של חייל המילואים בעמודת "הגבלות קריאה" את היות החייל תלמיד מוסד להשכלה גבוהה או של מוסד אחר כמפורט בסעיף 3, תוך ציון "פרטי המוסד".
12. רישום זה נועד לסייע בתכנון קריאתו של התלמיד לשירות במשך שנת הלימודים השוטפת, בהתאם לסייגים בפקודה זו.


קריאה לשירות מילואים בזמן רגיעה
תוקף סעיף 13  מה1- יולי 82
13. שנת עבודה לסטודנט, לעניין פקודה זו - התקופה המתחילה ב15- באפריל ומסתיימת ב31- במרס בשנה שלאחריה.
תוקף סעיפים 14 ו15-  מה25- מאי 90
14. שנה אקדמית לעניין פקודה זו - התקופה המתחילה באוקטובר ומסתיימת ב31- ביולי בשנה שלאחריה.
15. תלמיד או מרצה במוסד להשכלה גבוהה ייקרא לשירות מילואים פעיל בשנה אקדמית אחת עד למירב הימים המפורטים להלן:- 


מספר


סודר


פקולטות לימוד


תקופת שירות


ברצף מרבי


 


סה"כ ימי שירות


בשנה האקדמית


 


 


א


ב


 


ג


 


1.


 מכינות קדם אקדמיות


 קדם משפטים,


 קדם פסיכולוגיה


 וקדם הנדסאות.


 


10


 


10


 


2.


 הנדסאות במסלול יום


 הנדסאים בלימודי הנדסה.


 


16


 


16


 


3.


 רפואה, רפואת שיניים, רוקחות


 ופיזיוטרפיה - שנה א´


 


16


 


20


 


4.


 רפואה, רפואת שיניים


 רוקחות ופיזיוטרפיה


 בשנים שנייה עד רביעית.


 


20


 


20


 


5.


 הנדסה, מדעי הטבע,


 מתמטיקה, מחשבים, כלכלה,


 חשבונאות וסטטיסטיקה.


 


שנה א´


 


16


 


שנה ב´


ואילך


21


 


שנה א´


 


21


 


שנה ב´


ואילך


34


 


6.


 יתר הפקולטות


 שנה א´


 


21


השארת תגובה

Leave a Message