31.0828 – שחרור חיילי מילואים משירות מילואים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. הפקודה קובעת נוהל לשחרור חייל מילואים בתום שירות מילואים פעיל או בתום שירות מילואים מיוחד.
2. חייל מילואים ישוחרר משמ"פ או משמ"ם רק באישור של מפקד היחידה או באישור של קצין במינוי סרן, לפחות, שהוסמך לכך על ידו (להלן - המפקד המוסמך).
3. ככלל, קבוצת חיילים, המתייצבת לשירות מילואים פעיל לצורך תעסוקה במסגרת יחידתית, תשוחרר ע"י יחידת האם. חיילים בודדים, הנקראים לתעסוקה מחוץ ליחידת האם, ישוחררו ע"י היחידה המעסיקה, אלא אם כן נאמר אחרת בפקודת התעסוקה, שפורסמה ע"י המפקדה הממונה.


שחרור חיילים לפני המועד שנקבע בצו הקריאה
4. יש לשחרר לאלתר חיילי מילואים, שאין בהם צורך, אף שזומנו לתקופה ארוכה יותר, או אם הדבר הוא בניגוד לתכניות התעסוקה, האימונים או להקצאת הימ"ם.
5. חייל מילואים, ששוחרר ביוזמת היחידה החל מן היום השני להתייצבותו - ייחשב שירותו כשירות שנתי לצורכי פיצול שירות מילואים.
6. מפקד היחידה רשאי לשחרר חייל משירות מילואים פעיל עפ"י שיקול דעתו במקרים האלה:-
א. החייל הגיש בקשה לחופשה דחופה.
ב. במקרה של נישואי החייל, נישואי בנו או בתו, לידת בנו או לידת בתו או ברית מילה של בנו או חגיגת בר מצווה או בת מצווה של ילדו.
7. חובה על מפקד היחידה לשחרר חייל משירות מילואים פעיל במקרים האלה:-
א. במקרה של אבל במשפחת החייל, כאשר קרבת החייל מחייבת ישיבת "שבעה". מפקד היחידה באותו הזמן ישחרר את החייל לאחר חופשת האבל, אלא אם צורכי הצבא באותו הזמן אינם מאפשרים לשחררו, ובאישורו של קצין בדרגת סא"ל, לפחות.
ב. חייל מילואים, המבקש שחרור משירות מילואים פעיל מסיבת היותו אב שכול - בקשתו תאושר, והוא ישוחרר בתוך 72 שעות מהגשת הבקשה.


פעולות המפקד המוסמך
8. מפקד, אשר חייל מילואים התייצב לפניו לקבלת אישור לסיום השמ"פ, יפנה את חייל לגופים האלה:-
א. לאפסנאות היחידה, כדי שיזוכה על ציוד ויקבל טופס זיכויים (טופס 530).
ב. לכל אחד מן הגופים  המפורטים על טופס הזיכויים.
ג. לשלם היחידה.
ד. לשליש היחידה (אם אינו המפקד המוסמך).


לאחר חתימת הגופים הנ"ל יחתום מפקדו של החייל על טופס הזיכויים ויפנה את החייל למפקד המוסמך לאשר את שחרורו.
9. המפקד המוסמך, כמוגדר, יאשר את שחרור החייל לאחר שווידא, שטופס הזיכויים חתום כדין.


מסדר לציון סיום הפעילות
10. ביום האחרון של שירות המילואים יחזירו חיילי המילואים את הציוד הצבאי שברשותם. לאחר מכן ייערך מסדר של כל חיילי המילואים המשתחררים.
11. במסדר תסוכם הפעילות בשירות המילואים שהסתיים ע"י המג"ד או ע"י המפקד. כמו כן יינתן הסבר על תכנית השמ"פ העתידית וכן תיערך ביקורת למניעת הוצאה של ציוד מרשות הצבא.
12. המסדר והביקורת ייערכו ברמת המחלקה, לפחות, ויבוצעו בנוכחות קצין. בכל מקרה יחליט מפקד היחידה, שדרגתו אינה נמוכה מדרגת סא"ל, על המסגרת, שבה ייערכו המסדר והביקורת ועל אופן עריכתם.


ביקורת בשער המחנה
13. בנוסף על האמור לעיל חייב מפקד היחידה להורות על עריכת ביקורות בשער המחנה בעת שחרור חיילי מילואים מיחידתו, כדי למנוע הוצאת ציוד מרשות הצבא, ובלבד שהביקורת תיערך בנוכחות קצין (בהתאם לפ"מ 55.0107).
14. בביקורות תיבדק, בין היתר, הימצאותן של תעודות הרשאה לנשיאת נשק צבאי (טופס 2351 או 2352) עפ"י פ"מ 2.0107.
15. בכל מקרה של תפיסת ציוד צבאי בביקורות, כאמור, יש לפעול עפ"י האמור בפ"מ 55.0107. בדוח יפורטו מועדי הביקורות ופרטי הציוד שנתפסו. הפיקודים או החילות ידווחו לאג"א - ענף ביקורת, אחת ל3- חודשים, דוח מפורט על תפיסת ציוד צבאי ביחידותיהם. מפקד היחידה יוודא, שנגד החיילים, שברשותם נתפס ציוד צבאי, יינקטו צעדים משפטיים.


שחרור חיילי מילואים שנפצעו או שחלו בזמן השירות
16. נוהל הטיפול בחייל מילואים שנפצע או שחלה בזמן השירות מפורט בפ"מ 35.0211.
17. חייל מילואים, שבגלל פציעה או מחלה נמנע ממנו להתייצב ביחידה ביום האחרון של שירות המילואים לצורך שחרורו - ישוחרר שלא בפניו רק לאחר שמפקד היחידה קיבל אישור מהגוף הרפואי המוסמך - קר"פ פעילה הפיקודי, קר"פ פעילה החילי או ענף רפואה במקרפ"ר.
 
חייל מילואים במעצר, במאסר או במחבוש
18. חייל מילואים, הנמצא במעצר, במאסר או במחבוש ביום תום השירות, שאליו נקרא, ישוחרר מהשירות, אך לא ישוחרר מן המעצר, מן המאסר או מן המחבוש. החייל ישוחרר משירות המילואים שלא בפניו.
19. ימי מאסר או מחבוש, שהוטלו ע"י בית דין או ע"י קצין שיפוט בכיר, אינם נמנים כימי שירות תקין ואינם באים במניין ימי השירות, הן לצורך מכסת הימים השנתית והן לצורך התשלום.
20. למען הסר ספק יודגש, כי לא יוארך שירות המילואים של החייל לאחר התאריך הנקוב בצו הקריאה, בגלל היותו של החייל במאסר, במחבוש או במעצר בתקופת השירות.
21. אם היה חייל המילואים במעצר וזוכה, או שלא הועמד לדין כלל - ייחשבו ימי המעצר כימי שירות לכל דבר, הן לצורך מכסת ימי השירות והן לצורך התשלום.
22. נוהלי הסיפוח וההצבה לבתי הסוהר ולמחנות המעצר הצבאיים מפורטים בפ"מ 31.0504.


ריתוק חייל מילואים למחנה
23. חייל מילואים, שנידון בדין משמעתי לריתוק למחנה, ישוחרר מהשירות ומהריתוק ביום השחרור המקורי, שנקבע לו, אף אם אמורה תקופת הריתוק להסתיים אחרי יום השחרור.


חייל מילואים שנעצר ע"י משטרה אזרחית
24. חייל מילואים, שנעצר ע"י משטרה אזרחית, ומעצרו הוארך ב48- שעות, לפחות, ישוחרר משמ"פ שלא בפניו, מיום מעצרו.


חקירת מצ"ח
25. חייל מילואים, המשרת בשירות מילואים פעיל, ובמהלך השירות מתנהלת נגדו חקירת מצ"ח, ישוחרר משירות מילואים בתום התקופה, שאליה נקרא לשירות.


 31.0829   בוטלה (בחוזר מס´ 177)

השארת תגובה

Leave a Message