32.0219 – העתודה האקדמית

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים 1 ו- 2  מה1- ספט´ 94
1. חיילי העתודה האקדמית הם יוצאי צבא, החייבים בשירות סדיר או המתנדבים לשירות כאמור על פי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-  (להלן – החוק), וששירותם הצבאי נדחה סמוך למועד חיולם, לצורך לימודים אקדמיים באחד המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

קבלה לעתודה האקדמית
2. מיועד לשירות ביטחון, המגיש בקשה מתאימה, יוכל להתקבל לעתודה האקדמית, אם יעמוד בכל התנאים האלה:-
א. בעל אזרחות ישראלית.
ב. בעל תעודת בגרות או תעודה מקבילה מוכרת.
ג. בעל כושר בריאות, כמפורט בהוראת קבע למתקני אכ"א מג02-04-.
ד. בעל נתוני איכות, כמפורט בהוראת קבע למתקני אכ"א מג02-04-.
ה. עומד בתנאי הקבלה למוסד להשכלה גבוהה.
ו. מקצוע הלימודים האקדמי, אותו הוא מבקש ללמוד, תואם את צורכי הצבא, לפי קביעה של אכ"א-חטיבת תכנון כוח אדם. עדיפות ראשונה תינתן למועמדים, המבקשים ללמוד מקצועות הנחוצים לצה"ל.
ז. התחייב להתמיד בלימודיו במקצוע האמור.
ח. קיבל על עצמו לפעול תוך כדי לימודיו, לפי הכוונת גורמי צה"ל, למגמות שבתחום המקצוע, אותו ילמד.
ט. התחייב לכך, שצה"ל רשאי לקבל בכל עת – מהמוסד בו ילמד – את תוצאות בחינותיו ואת כל הפרטים האחרים הנוגעים ללימודיו, לרבות תוצאות כל הליך משמעתי, שיתנהל כנגדו תוקף סעיף משנה  י´ מה- 1 יולי 96 במסגרת המוסד האקדמי.
תוקף סעיף משנה י´ מה- 2 ליולי 96
י. התחייב לכך, שצה"ל רשאי לדחות את מועד יציאתו לדחיית שירות, כדי להכשירו הכשרה צבאית ראשונה במהלך שירות החובה שלו, ושניתן יהיה להפסיק את דחיית השירות שלו – פעם אחת או יותר – כדי לאפשר הכשרה צבאית במהלך שירות החובה לפי צורכי הצבא, הכשרה שלאחריה יצא להמשך דחיית השירות לצורך השלמת לימודיו האקדמיים, או להפסיק את דחיית השירות שלו לצמיתות במקרים המפורטים בסעיף 11 סעיפי משנה ד ו- ה להלן.
יא. התחייב לשרת במשך התקופה של דחיית השירות תקופות מילואים נוספות על אלה, שהוא חייב בהן על פי החוק, כמפורט בהמשך.
יב. ביקש להתנדב על פי סעיף 17 לחוק, לשירות בכוחות המילואים של צה"ל למשך תקופת דחיית שירותו הסדיר, היה ויימצא בלתי כשר או בלתי כשר ארעית לשירות ביטחון מסיבה רפואית.
יג. יוצאת צבא, שתתחייב, בנוסף לאמור לעיל, כי גם במקרה שבו תהיה זכאית לשחרור ולפטור מכוח סעיף 39 לחוק,  תשרת במשך תקופה, שיהיה בה כדי להשלים את תקופת השירות הסדיר ולהשוותה לתקופה, שבה תהיה חייבת יוצאת צבא שאינה זכאית לשחרור ולפטור על פי סעיף 39 לחוק.
יד. יוצאת צבא תתחייב, בנוסף על האמור לעיל, כי גם במקרה בו תהיה זכאית לפטור מכוח סעיף 39(א) או 39(ב) לחוק, תשרת במשך תקופה, שיהיה בה כדי להשלים את תקופת השירות הסדיר וכדי להשוותה לתקופה, שבה חייבת יוצאת צבא על פי החוק, אם אינה זכאית לפטור לפי סעיף 39(א) או 39(ב) לחוק.
טו. יוצא צבא, המבקש להתקבל לעתודה האקדמית, יידרש להתחייב לשירות קבע עקב שיבוץ במקצוע (כמפורט בהפ"ע 3.0214), כמפורט להלן:-
1) גברים בכל מגמות הלימוד, למעט במקצועות רפואה ורפואת שיניים – לתקופה של שלוש שנים.
2) גברים המועמדים ללימודי רפואה ורפואת שיניים – לתקופה של שנתיים.
3) נשים בכל מגמות הלימוד, למעט מקצועות הרפואה, רפואת שיניים, הנדסה, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ארכיטקטורה ולימודים בתחום מדעי המחשב, יתחייבו, כתנאי לשיבוצן במקצוע ו/או להכשרתן לקצונה, לחודשי שירות קבע, שיהיה בהם כדי להשלים שלושים ושישה חודשי שירות (חובה וקבע).
4) נשים, המועמדות ללימודי רפואה, רפואת שיניים, הנדסה, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וארכיטקטורה, יתחייבו, כתנאי לשיבוצן במקצוע ו/או להכשרתן לקצונה, לחודשי שירות קבע, שיהיה בהם כדי להשלים ארבעים ושמונה חודשי שירות (חובה וקבע).
5) נשים, המועמדות ללימודים בתחום מדעי המחשב, יתחייבו, כתנאי לשיבוצן במקצוע ו/או להכשרתן לקצונה, לחודשי שירות קבע, שיהיה בהם כדי להשלים שישים חודשי שירות (חובה וקבע).
טז. ההתחייבות לשירות קבע, עקב שיבוץ במקצוע, הינה אחד מתנאי הקבלה לעתודה האקדמית. ההתחייבות לשירות קבע תבוטל לגבי בוגר העתודה האקדמית, שעם שובו לשירות לא ישובץ, מסיבה כלשהי, בתפקיד אקדמי בתחום מקצועו.
יז. גבר, שהוא חייל בשירות סדיר, ושלגביו ניתן אישור מיוחד לקבלתו לעתודה האקדמית, יידרש, כתנאי לקבלתו לעתודה האקדמית, להתחייב לתקופת שירות קבע, שאורכה שלוש שנים.
יח. נשים וגברים בעתודה האקדמית, שמנה"ס-רע"ן אקדמאים אישר להם ללמוד לקראת התואר השני או השלישי כהמשך ישיר ללימודי התואר הראשון, יתחייבו, כתנאי לאישור זה, לקבל הנחיה מקצועית אקדמית מאחד החילות, הזרועות או הסמכויות לגבי נושא התמחותם. כמו כן, יתחייבו לתקופת שירות קבע של שנה אחת, בנוסף לכל התחייבות קודמת שלהם לשירות קבע.
* תוקף סעיפים 3 עד 5 מה- 2 יולי 96
3. יודגש, כי ההתחייבויות המפורטות בסעיף 2 סעיפי משנה ז´ עד יח´ לעיל יהיו כמפורט בהק"א        32-02-10.
4. למרות האמור בסעיף 1 לעיל, יוכל חייל בשירות חובה להצטרף לעתודה האקדמית כדי ללמוד רפואה ורפואת שיניים, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בהק"א 32-02-27. ככלל, לא יוכל חייל בשירות חובה להצטרף לעתודה האקדמית כדי ללמוד לימודים, שאינם לימודי רפואה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מיוחד מראש אכ"א, או ממי שהוסמך לכך על ידו. חייל בשירות חובה, שיתקבל 
לעתודה האקדמית, יתחייב לשרת בשירות קבע תקופה, שאורכה שלוש שנים, כתנאי לקבלתו לעתודה האקדמית.                     
5. ועדת מיון וקבלה לעתודה אקדמית, שימנה ראש אכ"א, תקבע את המועמדים שיתקבלו לעתודה במסגרת מכסה שנתית, כפי שתיקבע על ידי אכ"א-חטיבת תכנון כוח אדם, בהתאם להיקף השיאים שייקבע בתיאום עם אג"ת, ובלבד שלמועמדים הנבחרים יהיו כל הנתונים, המפורטים בסעיף 2 לעיל.עתודאי בתקופה של דחיית שירותו
6. שירותו של חייל, שהתקבל לעתודה האקדמית, יידחה לפי בקשתו למשך תקופת לימודיו, בהתאם למשך הלימוד של המקצוע, שלימודו אושר לו, כמפורט בנספח א לפקודה זו.
תוקף סעיפים 7 עד 12  מה1- ספט´ 94
7. עתודאי כאמור נמנה בתקופה של דחיית שירותו עם כוחות המילואים של צה"ל, ולא יימנה באותה עת עם הכוחות הסדירים, אלא אם כן הוחלט על החזרתו לשירות לצורך ביצוע הכשרה צבאית, או אם התקבלה החלטה מיוחדת להחזירו לשירות.
8. עתודאי ייקרא לשירות מילואים, כמפורט להלן:-
א. ככלל, ייקרא עתודאי לשירות מילואים פעיל, כקבוע על פי החוק, לשם תעסוקה מבצעית או לשם כל פעילות מבצעית אחרת, כפי שיקבע מטכ"ל-אכ"א, מעת לעת.
ב. עתודאי תלמיד הפקולטה לרפואה ייקרא, בנוסף על האמור בסעיף משנה א לעיל, גם לשירות מילואים פעיל, לשם הכשרתו הצבאית. עתודאי, כאמור, ייקרא לשירות מילואים פעיל למשך שלוש תקופות אימון שנתיות. משך תקופה אחת יהיה שלושה חודשים וחצי והאחרות – עד שישים ימים. עתודאי כנ"ל, שהכשרתו לא הושלמה במשך שלוש תקופות אימון אלה, עשוי להיקרא לתקופות אימון שנתיות נוספות, שגם הן אינן ארוכות משישים ימים כל אחת, ובלבד שסך כל ימי השירות לצורכי הכשרה צבאית במסגרת מסלול העתודה האקדמית (פרט לימי השירות החודשי) לא יעלה על מאתיים וחמישים ימים.
ג. עתודאי עשוי להיקרא לתקופות שירות נוספות אליהן התנדב, ושהינן בנוסף לתקופות שירות המילואים בהן הוא חב לפי סעיפים 28, 29 ו- 34 לחוק. תקופות שירות אלה נועדו לביצוע משימות, שתקבע מעת לעת מטכ"ל-אכ"א-חטיבת תכנון.
9. עתודאי לא יהיה זכאי, בתקופות שהותו בדחיית שירות, לתשלום כלשהו מצה"ל, למעט לתשלומים להם הוא זכאי כאיש מילואים בתקופות שירות המילואים, המפורטות בסעיף 8 לעיל.
10. עתודאי, המוכשר הכשרה צבאית במסגרת שירות החובה, זכאי לתנאי שירות, הקבועים בהוראות הצבא ובפקודותיו לגבי חיילים בשירות חובה.
11. בתקופות של דחיית השירות יהיה חייל בעתודה האקדמית חייב לקבל אישור מיוחד לשם יציאה לחוץ לארץ, בהתאם לסעיף 43(ב) לחוק.הפסקה של דחיית השירות
12. עתודאי יוחזר לשירות חובה בכל אחד מהמקרים האלה:-
א. לשם הכשרה צבאית.
ב. בתום תקופת לימודים, כמפורט בנספח א לפקודה זו, או בתום דחיית שירות נוספת, שאישרו  רמנה"ס או מנה"ס-רע"ן אקדמאים.
ג. לפני תום הלימודים, לפי בקשתו, אם אושרה הבקשה בידי מנה"ס-רע"ן אקדמאים.
ד. לפני תום לימודיו, בגין אי התקדמותו בלימודיו או בגין התנהגותו של העתודאי, לפי שיקולו והחלטתו של מנה"ס-רע"ן אקדמאים, ולאחר קבלת המלצתם של מפקד יחידת השתלמויות ומנה"ס-ענף אקדמאים-רמ"ד עתודה.
ה. לפני תום לימודיו, אם צורכי צה"ל מחייבים זאת באותה עת, לפי החלטתו של אכ"א-ראש חטיבת תכנון כוח אדם.תחולה
* תוקף סעיף  13 מה- 2  יולי 96
13. סעיף 2 סעיף משנה ט"ו סעיפים קטנים 1 ו- 2 חלים גם על מי שהתקבל לעתודה האקדמית החל משנת הלימודים תשמ"ט.
14.  מי שהתקבל לעתודה האקדמית בשנת תשמ"ח יתחייב לתקופות השירות האלה כתנאי לשיבוצו במקצוע:-
א. בתחום ההנדסה והמדעים המדויקים – לשירות קבע של שלוש שנים.
ב. בשאר מגמות הלימוד יתחייב לשירות קבע של שנתיים.
15. נשים, שהתקבלו לעתודה האקדמית בשנת הלימודים תשמ"ד, למעט נשים הלומדות רפואה, רפואת שיניים או מקצועות המחשב, יתחייבו, כתנאי לשיבוצן במקצוע ו/או להכשרתן לקצונה, לשנת שירות קבע, שתחילתה בתום עשרים וארבעת חודשי השירות הסדיר. נספח לפקודה 32.0219
משכי דחיית השירות המאושרים במגמות השונותמספרסודרהמגמהמשך דחיית השירותהערות אבג# 1. רפואה שבע שנים מלאות עד סיום שנת ההתמחות 2. רפואת שיניים שש שנים  3. ארכיטקטורה חמש שנים  4. לימודי טכנולוגיה והנדסה ארבע שנים   5. חשבונאות ארבע שניםשנתיים נוספות התמחות בראיית חשבון                   6. רוקחות ארבע שנים מלאותעד סיום ההתמחות 7. חינוך גופני ארבע שניםבמכון וינגייט

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים