32.0502 – לימודים על תיכוניים תוך כדי מילוי תפקיד-שירות סדיר

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי
1. חייל בשירות סדיר רשאי ללמוד תוך כדי מילוי תפקיד לימודים על תיכוניים, לימודי הסמכה לתעודת טכנאי או לתעודת הנדסאי, לימודי תעודה ולימודי העשרה ברמה אקדמית, שיאושרו ע"י מנה"ס, אם הגיש בקשה ללימודים ובקשתו אושרה ע"י מנה"ס – ענף אקדמאים.
2. חייל אינו רשאי ללמוד במוסד להשכלה גבוהה או במוסד ללימודי הסמכה לתעודת טכנאי או לתעודת הנדסאי ללא אישור מנה"ס – ענף אקדמאים גם אם הלימודים אינם מחייבים השתתפות פעילה בהרצאות או שהם מתקיימים אחרי שעות הפעילות של היחידה.
3. לא יאושרו בקשות של חיילים המוצבים בר"ם 4 א´, בר"ם 4 ג´ ובר"ם שלב ב´.
4. לא יאושרו לימודים לתואר ראשון נוסף או לימודים לתואר שני נוסף, אלא באישור מיוחד של ראש מנה"ס.
5. חיילים, שקיבלו אישור לימודים בהתאם לפקודה זו, רשאים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה, המקנים תואר אקדמי והמוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה או במוסדות המסמיכים לתעודת טכנאי או לתעודת הנדסאי, המוכרת ע"י המרכז להכשרה טכנולוגית או במוסדות המלמדים לימודי העשרה ברמה אקדמית. רשימה מעודכנת של המוסדות האלה נמצאת בענף אקדמאים במנה"ס.

 

תנאי הלימודים לחייל בשירות חובה6. חיילים בשירות חובה (למעט חיילים במסלולים מיוחדים כמפורט בנספח א´ לפקודה זו), אשר קיבלו אישור לכך, רשאים ללמוד ללא מימון הצבא רק לאחר שעות הפעילות המקובלות ביחידה.
7. דרישות השירות יהיו בכל מקרה קודמות לכל שיקול אחר, גם אם כתוצאה מכך יופרעו לימודיו של החייל באופן חלקי או שיופסקו.
8. חייל בשירות חובה אינו זכאי לחופשה מיוחדת לקראת הבחינות ואינו זכאי לצבירת חופשה רגילה בנוסף על האמור בפ"מ 35.0402, בפקודות אחרות ובהפ"ע.

תנאי הלימודים לחייל בשירות קבע9. ראש ענף אקדמאים במנה"ס רשאי לאשר לחייל בשירות קבע, שלימודיו אושרו, את ההקלות האלה, כולן או מקצתן:-
א. השתתפות של עד 50% בשכר הלימוד (לא כולל הוצאות נלוות אחרות למוסד הלימודים ולא כולל דמי הרשמה) לנרשמים ללימודים אקדמיים או ללימודי תעודה כמפורט בסעיף 1 לעיל, וזאת בהתאם למספר השעות המאושרות ולא בהתאם לשעות הלימוד בפועל במוסד הלימודים.
ב. שחרור מתפקיד של עד 8 שעות בשבוע – בהתאם לקביעת המפקד הממליץ וכאמור בסעיפים 14 ו- 15 להלן. שחרור זה אינו כולל לימודים לקראת בחינות – פירוט ראה סעיפים 16 עד 18 להלן. שחרור זה אינו ניתן לפיצול ליותר משני משכים והוא כולל גם את זמני הנסיעות אל מקום הלימודים ובחזרה וסידורים אחרים הכרוכים בלימודים.
10. חייל, הלומד תוך כדי מילוי תפקיד, יוכל לקבל את ההקלות המפורטות בסעיף 9 לעיל, אם הוא עומד בתנאים האלה:-
א. קבלת שחרור מתפקיד לצורך לימודים:-
1) ותק של 12 חודשים, לפחות, בשירות קבע במועד פתיחת שנת הלימודים או הסמסטר שלגביהם מבוקש השחרור מתפקיד, למעט חיילים במסלולים מיוחדים כמפורט בנספח א´ לפקודה זו.
2) שתי חוות דעת אחרונות (לא מיוחדות) בציון כט"מ, לפחות; לקצינים – בציון 17, לפחות.
ב. השתתפות צה"ל בשכר לימוד – יתרת שירות של שנה מתום שנת הלימודים, שלגביה מבוקשת ההשתתפות בשכר לימוד (למעט קציני ספ"כ) בנוסף לתנאים המפורטים בסעיף משנה א´ לעיל.
ג. עתודאי או בוגר מסלול תלפיות שיבקשו השתתפות בשכ"ל יידרשו להתחייב לשנת קבע על כל שנת לימודים שעבורה קיבלו מימון, מעבר לחתימה הראשונה בגין שיבוץ במקצוע.

 

תנאים משותפים11. בקשתו של החייל ללימודים אקדמיים תאושר ע"י מנה"ס לאחר המלצה של קצינים בדרגת סא"ל, לפחות, מהגורמים האלה:-
א. מפקד היחידה. אם דרגתו של מפקד היחידה נמוכה מדרגת סא"ל, תינתן ההמלצה ע"י המפקדה הממונה.
ב. מפקדה ממונה, שיחידת החייל כפופה לה.
ג. מפקדת קצין החיל הראשי, מפקדת הזרוע או מפח"ש.
12. במקרים מסוימים רשאי מפקד שלא לאשר בקשות פרטניות של חיילים, אולם אין לשלול בצורה מוחלטת את הזכות של כל החיילים ביחידה, בחיל או בפיקוד, שהוענקה עפ"י פקודה זו.
13. אין באישור ללימודים אקדמיים, הניתן ע"י צה"ל לפי פקודה זו, ליצור התחייבות כלשהי, מטעם צה"ל, באשר למקום שירותו של החייל, לאופן שירותו של החייל או לאפשרות הצבתו של החייל למקום שירות אחר.
14. חייל, שאושר לו ללמוד תוך כדי מילוי תפקיד, לא יוכל ללמוד יותר מ8- שעות לימוד בשבוע, אלא אם כן אישר לו רע"ן אקדמאים במנה"ס ללמוד 8 שעות במסגרת שעות הפעילות ו4- שעות לאחר שעות הפעילות.
15. חייל, שאושר לו ללמוד רק לאחר שעות הפעילות יוכל ללמוד עד 12 שעות בשבוע (כולל עובדי משמרות).
16. ימי הבחינות ייחשבו כימי לימודים לכל דבר לצורך שחרור משעות פעילות, ויש לשחרר את החייל מן התפקיד לצורך כך.
17. יחד עם זאת יודגש כי אין האמור לעיל כולל לימודים לקראת בחינות, כתיבת עבודות וכו´. פעולות אלו יבוצעו ע"ח חופשתו השנתית של איש הקבע. חייל בשירות חובה אינו זכאי לחופשה מיוחדת לקראת הבחינות כמפורט בסעיף 8 לעיל.
18. שחרור משעות פעילות לצורך עבודות מחקר לתארים מתקדמים, כתיבת פרויקט או ביצועו יאושר כחריג ע"י רע"ן אקדמאים, לאחר ששוכנע בנחיצותם.

 

נוהל הגשת בקשה לאישור לימודים19. חייל, המבקש ללמוד מחוץ למסגרת צה"ל באחד המוסדות, המוזכרים בסעיף 5 לעיל, יגיש את בקשתו למפקד יחידתו בשני העתקים, על טופס, שדוגמתו מובאת בנספח ב´ לפקודה זו.
א. מפקד היחידה או מפקד המפקדה הממונה, כאמור בסעיף 11 לעיל, יציין את המלצתו על הבקשה ויעבירה למפקדה, שאליה כפופה היחידה.
ב. מפקדה ממונה תוסיף את המלצתה ותעביר את הבקשה למפקדת קצין החיל הראשי, למפקדת הזרוע או למפח"ש, בהתאם למפקדה, שבה מושם החייל.
ג. מפקדת קצין החיל הראשי, מפקדת הזרוע או מפח"ש תוסיף את המלצתה ותעביר את הבקשה למנה"ס – ענף אקדמאים. לגבי חיילים בשיוך חילי חכ"ל – תועבר הבקשה ישירות ממפקדה ממונה אל מנה"ס.
ד. במקרה של המלצה שלילית של מפקדת הפיקוד, מפקדת קצין החיל הראשי, מפקדת הזרוע או מפח"ש – תוחזר הבקשה ליחידת החייל ולא תועבר למנה"ס.
ה. על הבקשות ללימודים במימון (כולל לימודים בסמסטר ב´) להגיע למדור לומדים בענף אקדמאים במנה"ס עד 15 ביוני באותה שנה. בקשות שיגיעו לאחר תאריך זה יוחזרו ללא טיפול למפקדת קצין החיל, למפקדת הזרוע או למפח"ש.
ו. הבקשות ללימודים שלא במימון יועברו לענף אקדמאים במנה"ס עד 15 ביולי.
ז. בקשות ללימודים בסמסטר ב´ ללא מימון ניתן להגיש עד 1 בינו´, ולא מאוחר יותר.
ח. בקשות ללימודים בסמסטר קיץ ללא מימון יועברו עד 1 במאי.
20. ראש ענף אקדמאים במנה"ס יחליט, לאור המלצות הגורמים ולאחר בדיקת המדדים, לאשר את בקשת הלימודים או לדחותה.
21. חייל, שלימודיו אושרו ע"י מנה"ס – ענף אקדמאים, יעביר באמצעות מפקדת קצין החיל הראשי, באמצעות מפקדת הזרוע או באמצעות מפח"ש דיווח על מערכת השעות שילמד בשנת הלימודים, יפרט את מקצועות הלימוד ושעות הלימוד. את הדיווח, מאושר ע"י מפקד היחידה, יש להעביר לענף אקדמאים עד 30 בנובמבר בכל שנה.
דוגמת טופס הדיווח מופיעה בנספח ג´ לפקודה זו.
22. דיווח על מערכת השעות, שלא יגיע במועד, כאמור לעיל, או במקרה שהטופס לא יאושר, ייזום ענף אקדמאים ביטול של לימודי החייל וביטול השתתפות צה"ל במימונם. הוצאות שכר הלימוד יחולו על החייל בלבד.

23. חיילים, אשר קיבלו אישור לימודים בהתאם לפקודה זו, יידרשו לחתום על הרשאה, המסמיכה את צה"ל לקבל כל מידע, הדרוש לו לצורך מעקב אחר תכנית הלימודים, כמפורט בנספח ד´ לפקודה זו.

 

השתתפות בשכר הלימוד24. השתתפות בשכר הלימוד, בהתאם לסעיף 9 לעיל, תאושר ע"י מנה"ס לחייל בשירות קבע, במועד מתן האישור ללימודים. התשלום למוסד הלימודים יבוצע רק לאחר הצגת אישור המוסד על גובה שכר הלימוד הנדרש.

 

כללים להחזר השתתפות בשכר הלימוד25. חייל ישיב לצה"ל את מלוא סכום ההשתתפות בשכר לימוד שקיבל במקרים האלה:-
א. אם הפסיק את לימודיו לפני שעמד בהצלחה בבחינות הגמר בשנת הלימודים, שבה אושרה לו השתתפות צה"ל בשכר לימוד.
ב. אם הפסיק את לימודיו ללא אישור הפסקת לימודים ע"י מנה"ס – ענף אקדמאים.
ג. אם הפסיק את לימודיו או לא התחיל אותם ולא הודיע על כך למנה"ס – ענף אקדמאים.
ד. אם לימודיו הופסקו ע"י מנה"ס בגין התנהגות בלתי הולמת.
26. על אף האמור בסעיף 25 לעיל יוכל ראש מנה"ס לאשר לחייל להשיב לצה"ל רק חלק מסכום ההשתתפות בשכר הלימוד.

 

ביטול אישור27. מפקד יחידה או מפקד ממפקדה ממונה רשאי, בכל עת, להפסיק באופן זמני או באופן סופי את לימודיו של החייל, אם הוא מוצא, שהלימודים מפריעים למילוי תפקידו של החייל. כמו כן רשאי מפקד היחידה או מפקד המפקדה הממונה לצמצם את מספר שעות השחרור מתפקיד שניתנות בהתאם לסעיפים 14 ו15- לעיל. העתק של ההחלטה יועבר לידיעת ראש מנה"ס  – ענף אקדמאים בתוך 14 יום ממועד ההחלטה.
28. ראש מנה"ס רשאי לבטל את האישור ללימודים אקדמיים בכל עת באופן זמני או באופן סופי, אם הוא סבור שצורכי השירות מחייבים זאת או שהתנהגותו של החייל מחייבת זאת.
29. חייל, שהתחייב לתקופת שירות קבע מסוימת עקב קבלת ההקלות, כולן או חלקן, כאמור בסעיף 9 לעיל, ולימודיו הופסקו לפי החלטת מפקד היחידה או לפי החלטת מנה"ס, רשאי לבקש שהתחייבותו, שניתנה תמורת קבלת ההקלות, תבוטל. הבקשה תועבר באמצעות מפקדת קצין החיל הראשי, באמצעות הזרוע או באמצעות המפח"ש לאישור מנה"ס.
30. חייל, שאושרו לו הקלות, כולן או מקצתן, עפ"י פקודה זו, ואין בכוונתו להתחיל ללמוד באותו המוסד, יודיע למנה"ס ולמוסד הלימודים על כוונתו זו לפני תחילת הלימודים או לפני אישור תכנית הלימודים.

31. במקרה שלא אושרה תכנית הלימודים או במקרה שהלימודים הופסקו חלה על החייל חובת הודעה, בתוך 48 שעות, למוסד הלימודים ולמנה"ס – ענף אקדמאים, וכן חלה עליו חובת העברה של אישור המוסד על הפסקת הלימודים וסכום שכר לימוד הנדרש בגינם.

 

אישור חריגים32. ראש מנה"ס מוסמך לאשר לימודים תוך כדי מילוי תפקיד לחייל שאינו עומד בתנאים המפורטים בפקודה זו. כמו כן מוסמך ראש מנה"ס לאשר לחייל הקלות נוספות על המפורט בפקודה זו, הן בשכר הלימוד והן בהיקף שעות הלימוד.

 

פיקוח33. מפקד היחידה או מפקד המפקדה הממונה יפקחו על קיום ההוראות המפורטות בפקודה זו, בנושא היקף שעות הלימוד ובנושא הדיווח על שינויים לענף אקדמאים במנה"ס.

 

שינון34. פקודה זו תשונן לכל החיילים בשירות חובה ובשירות קבע במהלך חודש אפריל כל שנה.
 

נספח א´ לפקודה 32.0502סוגי אוכלוסיה של לומדים ופרוט ההתניות המשותפות וזכאות להטבת שעות ושכר:-

 

 

 

סוג ההטבה


 

 

מספר


 

סודר

פירוט האוכלוסיה

שכר


 

לימוד

ע"ח שעות


 

פעילות

ללא שכ"ל ולאחר


 

שעות הפעילות

 

א´

ב´

ג´

ד´

1.

 חיילים בחובה


 

 

 לא זכאי


 

 

 זכאי

 זכאי

2.

 עתודאים ובוגרי


 

 תלפיות בחובה


 

 המשרתים במקצוע


 

  

 לא זכאי

 זכאי

 זכאי

3.

 עתודאים ובוגרי


 

 תלפיות המשרתים


 

 במקצוע משנת קבע


 

 ראשונה, ואילך


 

 


 

 


 

 


 

 

 זכאי ע"ח הארכת


 

 שרות קבע של שנה


 

 מעבר למועד תום


 

 ההתחייבות


 

 המוקדמת, על כל


 

 שנת לימודים


 

 שעבורה קיבל


 

 מימון


 

 

 זכאי

 זכאי

4.

 אנשי קבע בשנת


 

 קבע ראשונה


 

 

 לא זכאי

 לא זכאי

 זכאי

5.

 אנשי קבע (שאינם


 

 במס´ 3) משנת


 

 קבע שניה ואילך


 

 ועבדי צה"ל


 

 

 זכאי ע"ח ית"ש


 

 שנה לפחות מתום


 

 לימודיו

 זכאי

 זכאי

6.

 חיילי חובה


 

 בהסדר ממר"ם

 לא זכאי

 זכאי

 זכאי

7.

 חיילי קבע


 

 בהסדר ממר"ם


 

 באשור רע"ן הדרכה


 

 בממר"ם


 

 

 זכאי

 זכאי

 זכאי


 

 

 

נספח ב´ לפקודה 32.0502


 

בקשה לאישור לימודים תוך כדי שירות לשנת הלימודים תשנ"ב
חלק א´
1. אני הח"מ (ימולא ע"י החייל):

 

פרטים אישיים


 

________    _________      _________________    _____    _______
מ"א               דרגה               שם פרטי ושם משפחה        חיל         יחידה

 

_______    _________     _____________    __________   ________
תפקיד         ת. גיוס                עתודאי/תלפיות          ת.גיוס קבע         תת"ש
 

מבקש ללמוד תוך כדי שירות כמפורט:-

 

לימודים אקדמיים *

 

__________    ______________    ____________     ______
שם המוסד             חוג הלימודים             שנת הלימוד           תואר

 

לימודי תעודה אקדמיים *

 

__________    __________     ___________
שם המוסד          שם הקורס             שנת לימוד

 

לצרף פרוספקט והצעת מחיר

 

2. כמו כן אני מבקש את ההקלות האלה בתנאי השירות:
א. השתתפות בשכר לימוד – כן/לא (לשירות קבע בלבד) בסך ________.
ב. שחרור מ ________ שעות שבועיות (עד 8 שעות ע"ח הפעילות + 4 לאחר   הפעילות).
3. קראתי את פ"מ 32.0502 והבנתי אותה. ידוע לי, שאין במתן האישור ללימודים  התחייבות כלשהי מטעם צה"ל, לתת לי הקלות כלשהן בתנאי השירות הקיימים או לשנות תנאי שירות אלה או להמנע משינויים. ידוע לי, שבסמכות הרשות הממליצה או הרשות המאשרת להפסיק את לימודי באופן זמני או באופן סופי ולצמצם או לבטל לחלוטין את ההקלות שניתנו לי, בהתאם לסעיף 9 של הפקודה האמורה, אף אם עקב כך איאלץ להפסיק את לימודי באופן זמני או מוחלט.

 

* סמן במקומות המתאימים.
 

4. אני מתחייב, שאם אפסיק את לימודי לפני שאעמוד בהצלחה בבחינות הגמר של שנת הלימודים, שלגביה אושרה לי השתתפות צה"ל בשכר לימוד, ללא אישור מראש ענף אקדמאים במינהל הסגל או מסיבה, המפורטת בסעיף 25 בפ"מ 32.0502, אשלם לצה"ל את סכום ההשתתפות בשכר הלימוד שקיבלתי, כאמור בסעיף 2 סעיף משנה א´ לעיל.
5. את הסכום האמור בסעיף 4 לעיל אני מתחייב לשלם עם קבלת הודעה מאת רע"ן אקדמאים במנה"ס, שהפסקתי את לימודי.
6. אני מורה לראש מת"ש לזקוף כל סכום המגיע לי או שיגיע לי לכיסוי הסכום האמור לעיל בלי לגרוע מכל דרך חוקית אחרת.
7. אני מתחייב, שלא לבטל את ההוראה כאמור בסעיף 6 לעיל ומצהיר, כי  ידוע לי שזכויות אוצר המדינה תלויות בהן.

 

_________                                                 ____________
תאריך                                                             חתימה

 

 

 

 

 

חלק ב´

 

המלצה של מפקד היחידה

 

8. תיאור תפקידו של החייל ואופן תפקודו
___________________________________________________________.
___________________________________________________________.

 

9.      אני ממליץ/לא ממליץ לאשר לחייל את ההקלות האלה: -
שעות על חשבון פעילות (ציין במדויק) – _____________________.
שעות מחוץ לפעילות (ציין במדויק) – ________________________.


 

 

 

* _______   _____   ___________________   _______   _______
תאריך       מ"א        שם פרטי ושם משפחה            תפקיד        חתימה
 

10.
המלצה של המפקדה הממונה
אני ממליץ/לא ממליץ לאשר את בקשתו של החיל מהסיבות האלה:-
__________________________________________________________.
__________________________________________________________.

 

 

 

*  _______   ______    ___________________   _______   _______
תאריך        מ"א        שם פרטי ושם משפחה       תפקיד       חתימה

 

11.
המלצה של מפקדת קצין חיל/זרוע/מפח"ש
אני ממליץ/לא ממליץ לאשר את בקשתו של החיל מהסיבות האלה:-
_________________________________________________________.

 

אני ממליץ לתת לחייל את ההקלות האלה:-
א. _________________________________________________.
ב. _________________________________________________.

 

 

 

 

 

* _______   __________   ___________________   _______  _______
תאריך            מ"א              שם פרטי ושם משפחה            תפקיד      חתימה

 

12. למבקשים מימון ללימודים לתואר שני יש לפרט בהרחבה את הקשר בין תחום הלימודים לתפקידו של החייל: -

 

_________________________________________________________.

 

_________________________________________________________.

 

 

 

_______   _____    ___________________   _______   _______
תאריך          מ"א          שם פרטי ושם משפחה         תפקיד        חתימה

 

 

 

* חלק זה ייחתם ע"י קצין בדרגת סא"ל, לפחות.

 

 

 

נספח ג´ לפקודה 32.0502

 

דיווח על מערכת השעות

 

 

 

חלק א´

 

1.       אני       _________  ___________________   _______  _______
מ"א             שם פרטי ושם משפחה          יחידה         חיל
 

מצהיר בזאת, שהדיווח על השעות המצ"ב שאלמד בשנת הלימודים תשנ"ב הוא נכון.
2.     אני יודע, כי דיווח שאינו מדויק או לימודים מעבר למספר השעות שאושרו עלול להביא להפסקת לימודים ולחיובי בעלות שכר הלימוד.

 

_______                                                ________
תאריך                                                      חתימה
 

 

 

תוקף נספח ד´ מה- 1 ינו´ 92

 

נספח ד´ לפקודה 32.0502

 

הרשאה

 

אני  _______   ________________   ________   ___________   ____________
(מ"א)             (מס´ זיהוי)                 (דרגה)          (שם פרטי)           (שם משפחה)

 

מסכים שצה"ל יקבל לפי בקשתו, מרשויות המוסד האקדמי, שבו אני לומד, כל מידע הדרוש לו לצורך מעקב אחר תכניות הלימודים שבחרתי, ציוני, התקדמותי בלימודים וכל דיווח, שיידרש לגבי מוסד הלימודים במשך תקופ

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים