33.0112 מתנות, טובות הנאה, תרומות, מגביות וקנסות

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי
תוקף סעיפים  1 עד 20 מה- 16 במארס 2000
1.     מטרת  פקודה זו להוסיף על האמור בחוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם – 1979 (להלן – החוק).הגדרות
2.     בפקודה זו:
א. "חייל" – חייל או חיילת בשירות חובה או בשירות קבע, אזרח או אזרחית עובדי צה"ל.
ב. "מתנה" – הקניית נכס, זכות או כל טובת הנאה בת ערך כלכלי מכל מין וסוג שהם שלא בתמורה, או בתמורה שאינה שוות ערך להטבה שניתנה.
ג.  "רמ"ח הפרט" – אכ"א-רמ"ח הפרט.
ד.  "נופש העשרה" – נופש לצורך גיבוש והתרעננות לחיילים בשירות קבע עם משפחותיהם הכולל:
תכנים ארגוניים חינוכיים, הרצאות וסדנאות על אורחות חיים ופעילות חינוכית לילדים, כמפורט בפ"מ 36.0412.איסור קבלת מתנות שניתנו בקשר לשירות הצבאי
3.     חייל לא יבקש ולא יקבל כל מתנה עקב היותו חייל, עקב תפקידו בשירות הצבאי או תמורת מעשה שעשה במסגרת הצבא, מאדם (חייל או אזרח) או ממוסד, בארץ או בחוץ לארץ. מתנה כאמור לא תינתן לו עצמו, לבן זוגו החי עימו או לילדו הסמוך על שולחנו.
4.     חייל שהוצעה לו מתנה, כאמור לעיל, יסרב לקבלה, ואם קיבלה – יחזירה לנותנה לאלתר.
5.     על אף האמור בסעיף 4 לעיל, הרי שאם מחמת נסיבות מיוחדות אין אפשרות לסרב לקבל את המתנה (אם הסירוב יתפרש כחריגה מכללי הנימוס המחייבים בין נציגי מדינות זרות או אם יש בו משום העלבת נותן המתנה וכד´), רשאי החייל לקבל את המתנה, בתנאי שמייד עם קבלתה ידווח עליה לרמ"ח הפרט, כמפורט להלן.חובת דיווח על קבלת מתנה
6.     ניתנה לחייל מתנה בין אם לו עצמו ובין אם לבן זוגו או לילדו הסמוך על שולחנו, שיש לה קשר לשירותו הצבאי, שצפוי לה קשר לשירותו הצבאי או שניתנה על ידי מי שיש לו קשר לשירותו הצבאי – ידווח עליה לרמ"ח הפרט מייד עם קבלתה, ויציין את נסיבות קבלתה.בקשת אישור לקבל את המתנה
7.     חייל המבקש אישור לקבל את המתנה יציין זאת בדיווח לרמ"ח הפרט, יפרט את הנימוקים לבקשתו ויצרף את חוות דעת מפקדו.
פעולות רמ"ח הפרט
8.     לאחר קבלת הבקשה המנומקת יפעל רמ"ח הפרט כך:
א. אם מצא, כי המתנה ניתנה שלא עקב השירות – יאשר את קבלתה.
ב. אם מצא, כי המתנה ניתנה עקב השירות:
    1) אם הוא סבור כי יש לאשר את הבקשה – יעבירה, בצירוף חוות דעתו, ישירות לוועדת  ההיתרים הפועלת מכוח החוק.
    2) אם הוא סבור כי אין לאשר את הבקשה – יאסור על קבלת המתנה, ואם ניתנה, יורה על העברתה לידיו לשם העברתה לאפוטרופוס הכללי.הטיפול במפרי הוראות הפקודה
9.     קיבל חייל מתנה בניגוד להוראות פקודה זו – יועמד לדין, והמתנה שקיבל תיהפך לקניין המדינה. במקרה של מתנה שאין בה קניין (כגון: כרטיסים למופע או ארוחה) – יחויב החייל בתשלום מלא תמורתה, שיועבר לאפוטרופוס הכללי.פרסים למשתלמים מטעם צה"ל
10.   חייל שעובר השתלמות מטעם צה"ל רשאי לקבל מלגה או פרס שלהם הוא זכאי בגין הישגיו בלימודים. סעיף זה חל רק על מלגה או פרס, שהזכאות להם מותנית בהישגים בלימודים בלבד.מתנות בעבור יחידה
11.   חייל לא יקבל מתנה, תרומה או טובת הנאה מאדם או ממוסדות שאינם צבאיים, עבור יחידה צבאית כלשהי, למעט במקרים שאושרו כמפורט בפ"מ 35.0813.
12.    הוצעה לחייל מתנה עבור יחידה צבאית כלשהי – יודיע על כך לרמ"ח הפרט. בפנייה יציין  את פרטי התורם, את מהות קשריו של התורם עם היחידה, את סוג התרומה ואת כמותה. החייל יפעל בהתאם  להנחיות רמ"ח הפרט.
13.    הוצעה לחייל מתנה, שאינה בעלת ערך כספי – יוכל רמ"ח הפרט , בהתאם לשיקול דעתו ובהתייעצות עם אט"ל-רמ"ח תוא"ר, לאשר ליחידה או לעוצבה בהן משרת החייל, את קבלת המתנה. גופי היחידה או גופי העוצבה יפנו לאט"ל-רמ"ח תוא"ר לקבלת הנחיות לגבי הרישום האפסנאי של הפריטים שהתקבלו כמתנה ולגבי סימונם.
14.    חייל בשירות קבע הנוסע לחוץ לארץ שלא במסגרת תפקידו לא יממן את נסיעתו או את שהייתו שם   על  חשבון מוסד ציבורי כלשהו, אלא אם כן קיבל לכך מראש את אישורו של רמ"ח הפרט.  החייל  יבקש את אישורו של רמ"ח הפרט  באמצעות  ערוצי הפיקוד הרגילים. במקרים חריגים, תועלה בקשת החייל לאישור אכ"א-רח"ט הפרט.מתנות שמותר לחייל לקבל
15.    על אף האמור בסעיפים 5-3 לעיל, מותר לקבל מתנות מהסוגים האלה:
א. מתנה בעלת ערך סמלי, בלבד, המוענקת לאות הוקרה או לאות מזכרת, ובלבד שהחייל לא פנה בבקשה לקבלה.
ב.  טובת הנאה המוענקת, בדרך כלל, לכל חייל בשירות צבאי.
ג.  פריטים אישיים המחולקים על ידי האגודה למען החייל, כמפורט בפ"מ 35.0812.
ד.  שי מפקדים וקצינות נפגעים לחיילים המאושפזים בבתי חולים, כמפורט בפ"מ  35.0115 ובפ"מ  38.0115.
ה. פרסים המוענקים בפומבי על ידי גוף ציבורי.
ו.  מתנה המוענקת לחייל מחבריו לעבודה עקב פרישתו מתפקיד או עקב אירוע משפחתי. קבלת מתנה, כאמור, מחייבת את אישורו של קצין שדרגתו סא"ל, לפחות, הממונה על החייל. הקצין הממונה אחראי לרכישת המתנה בתנאים האלה:
1) המתנה תהיה סמלית, בעלת אופי של מזכרת, וערכה הכספי יהיה צנוע.
2) השתתפות חיילים ברכישת המתנה תהיה מרצונם החופשי, ולא יהיו ניסיונות שכנוע או הפעלת לחץ שיניעו אותם לתת כספים למטרה זו. בכל מקרה, יתקבלו כספים למימון מתנה לחייל כאמור רק מחבריו לעבודה.
3) המתנה לא תמומן מכספי תקציב כלשהו. עם זאת, ניתן לממן חלק מהסכום הדרוש לרכישת המתנה מכספי קרן היחידה, כמפורט בפ"מ 35.0115 ומתקציב הלשכה בכפוף לנהלים ולהנחיות היועכ"ל.
ז.  כשניתן היתר בכתב על ידי רמ"ח הפרט, בהתאם לסייגים שנקבעו על ידו או על ידי ועדת  ההיתרים לפי החוק.
16.    מתנה לא תוכן מתרמילי תחמושת או מאביזרי ציוד צבאי כלשהו.
17.    על אף האמור בסעיף 16 לעיל, רשאים אט"ל-רמ"ח תוא"ר, חיל הים-רמצ"ד או רמ"ח שימונה לכך על ידו או חיל האוויר-רמ"ח הפרט להתיר הכנת מתנות מאביזרי ציוד צבאי מיושן שלא ניתן עוד לעשות בהם שימוש בהתאם לייעודם המקורי (ושלא מהווים סכנה למקבל המתנה).איסור על חיוב רכישת ציוד
18.    מפקד לא יחייב חייל לרכוש ציוד כלשהו, בין אם הציוד מיועד לצורכי הצבא ובין אם הוא מיועד לשימושו של החייל.התרמות ומגביות על ידי חיילים
19.    חייל לא יתרים, לא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו למטרה כלשהי, למעט אלה:
א.  אם הכספים מיועדים לאוצר המדינה, והחייל גובה אותם בתוקף תפקידו.
ב.  אם הכספים מנוכים על ידי החייל, בתוקף תפקידו בצבא, כדמי חבר לאיגוד מקצועי, כתרומות  לקרנות וכד´, לפי הוראה בכתב של החייל שמשכרו מנוכה התשלום.
ג.  לשם קניית מתנה לחייל, כאמור בסעיף 15 לעיל.
ד.  כמס חודשי לחבר מועדון הקצינים והנגדים. המס יהיה בשיעור של שלושה אחוזים משכר יסוד של טוראי בשירות חובה – לגבי קצינים וחוגרים בשירות קבע. המס ישולם לקרן היחידה, ותינתן תמורתו קבלה.
ה.  כדמי השתתפות בהוצאות לקיום אירועים פיקודיים, אירועים חיליים, אירועים אוגדתיים, אירועים חטיבתיים או אירועים יחידתיים. התרומה תיגבה מחיילים בשירות קבע ומחיילים בשירות מילואים בלבד, וסכום התרומה יהיה כרצונו של החייל התורם. אם נקבע סכום התרומה מראש, הוא יהיה בן 15 אחוזים, לכל היותר, משכר יסוד של טוראי בשירות חובה. התרומה לפי סעיף זה תאושר על ידי מפקד שדרגתו סא"ל, לפחות, ובכל מקרה אין לחייב את החייל במתן התרומה. הכסף יופקד בקרן היחידה, כמפורט בפ"מ 33.0115, ותינתן תמורתו קבלה.
ו.  כתשלום לכיסוי ההוצאות הנלוות בגין לינה ושהייה באכסניית צוות אוויר שאושרה לצורך זה על ידי רמ"ח הפרט. התשלום יהא בגובה שליש מעלות לינה בבית החייל (לפי התעריף הנמוך מבין התעריפים הנגבים בבתי החייל באותה תקופה) והסכומים שנגבו, כאמור, יועברו לחשבון נפרד מקרן היחידה, כמשמעה בפ"מ 35.0115, הנקרא "אכסניות צוות אוויר".
ז.  סכום המיועד לנופש העשרה לאנשים בשירות קבע ייגבה מחייל בשירות קבע בהסכמתו, ולא  יעלה על שכר טוראי, בהתאם למועדי הנופש. הכסף יופקד בקרן היחידה, כמפורט בפ"מ 35.0115, ותינתן למשרת הקבע תמורתו קבלה.גביית קנסות ודמי נזק מחיילים
20. מפקד לא יטיל על חייל ולא יגבה ממנו קנס או דמי נזק בגין עבירה שביצע או בגין נזק שגרם, אלא בהתאם לגזר דין של בית דין צבאי, לפסק דין של קצין שיפוט או במסגרת הקבועה בחוק או בפקודות הצבא.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים