33.0115 השתתפות חיילים בעסקים פרטיים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
הגדרות    "עבודה" - עבודה או עיסוק, שנהוג לקבל עבורם שכר או תמורה, עבודה או עיסוק, הנושאים רווחים וכן התמחות מקצועית, בין בשכר ובין שלא בשכר.   "עבודה פרטית" - עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד, המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא.   "שירות קבע" - לרבות שירות סדיר נוסף או שירות מילואים נוסף בתנאי קבע.   תוקף ההגדרה מ15- באוק´ 86   "שירות חובה" - שירות שחובה לשרתו עפ"י חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו - 1986, לרבות שירות סדיר נוסף בתנאי חובה ושירות קבע בתנאי חובה.   איסור עבודה 1. חייל לא יעסוק ללא היתר, כאמור בפקודה זו, בכל עבודה פרטית, בין בשעה שהוא בתפקיד ובין בשעה שאינו בתפקיד. 2. אין להעסיק חייל בעבודה פרטית במחנה צבאי או בעבודה פרטית, הנעשית עבור הצבא.   היתרים תוקף סעיפים 3 עד 5  מה25- מאי 88 3. חייל בחופשה ללא תשלום רשאי לעסוק בעבודה פרטית, רק אם קיבל היתר לכך מאת רמ"ח פרט באכ"א או ממי שמוסמך לאשר את חופשתו ע"ג טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח א´ לפקודה זו. 4. חייל בשירות חובה הנמצא בחופשה בתשלום, רשאי לעסוק בעבודה פרטית, רק אם קיבל היתר לכך מאת רמ"ח פרט באכ"א או ממי שמוסמך לאשר את חופשתו ע"ג טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח א´ לפקודה זו. 5. חייל בשירות קבע, הנמצא בחופשה בתשלום, רשאי לעסוק בעבודה פרטית, רק אם קיבל היתר לכך מאת רמ"ח פרט באכ"א ע"ג טופס שדוגמתו ניתנת בנספח א´ לפקודה זו. תוקף סעיף 6  מה20- ינו´ 89 6. חייל בשירות קבע, הנמצא בחופשת פרישה או בחופשה צבורה הצמודה לחופשת הפרישה, רשאי לעסוק בעבודה פרטית, רק אם קיבל היתר לכך מאת רמ"ח פרישה במנה"ס. תוקף סעיפים 7 עד 9  מה1- ינו´ 80 7. חייל בשירות קבע, המבקש לעבוד בשכר בחופשת השחרור שלו, יוכל לבקש להקדים את מועד שחרורו. 8. חייל כנ"ל יקבל את שכרו הצבאי עבור כל תקופת החופשה המגיעה לו, אך כל תקופה לאחר שחרורו למעשה לא תזכה אותו בזכויות כלשהן, הנובעות משירות קבע. 9. הבקשה להקדמת מועד השחרור תוגש ע"ג טופס 55. בטופס יצוין התאריך, בו מבקש החייל להשתחרר ומספר ימי החופשה הצבורה שלזכותו. תוקף סעיפים 10 ו11-  מה15- אוק´ 86 10. מפקד היחידה יאשר ע"ג הבקשה, בהתאם לרישום ביומן החופשות היחידתי, את מספר ימי החופשה הצבורה שלזכות החייל. הבקשה תועבר בצינורות הפיקוד לראש מנה"ס - לגבי קצינים ולקשל"ר או לסגן קשל"ר - לגבי חוגרים. 11. במקרה של החלטה חיובית, יקבע מנה"ס או קשל"ר או סגן קשל"ר, את התש"ם לשחרור ויורה למדור כוח-האדם המתאים במקשל"ר, להוציא פקודת שחרור בהתאם. תוקף סעיף 12  מה10- יולי 80 12. חייל בשירות קבע, שאינו בחופשה, רשאי לעסוק בעבודה פרטית אך ורק בשעות שמחוץ לשעות הפעילות של יחידתו וכאשר הוא פנוי מכל תפקיד, שהוטל עליו במסגרת שירותו בצבא, זאת רק אם קיבל לכך היתר מראש אכ"א-פרט. תוקף סעיף 13  מה20- ינו´ 89 13. היתר לעבודה פרטית יינתן לחייל בשירות חובה, שאינו בחופשה, ע"י רמ"ח פרט באכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו. עם זאת, האישור לחייל המבקש לעסוק בפעילות ספורטיבית בשכר יינתן ע"י רמ"ח פרט באכ"א בלבד. 14. לגבי קבלת עבודה בחו"ל - ראה פ"מ 31.0707. 15. כל בקשה שתגיע לרמ"ח פרט באכ"א תועבר לאמ"ן - מחב"ש - רע"ן מניעה, לצורך קבלת הנחיות ביטחון. תוקף סעיף 16  מה1- ספט´ 81 16. אין במתן היתר לעבודה פרטית משום הכרה, כי דינה של עבודה פרטית, לעניין חוקי השיקום, כדין שירות, ופגיעה, שנפגע חייל בעת עבודה פרטית לא תוכר, בשל כך בלבד, כפגיעה עקב השירות.   תנאים למתן היתרים 17. היתרים לעסוק בעבודה פרטית יינתנו רק במקרים יוצאים מהכלל, וכאשר נתקיימו כל התנאים האלה גם יחד:- תוקף סעיף משנה א´  מה20- ינו´ 89 א. העבודה הפרטית מאפשרת לחייל לסייע למשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או במצוקה סוציאלית קשה, או שהחייל הוכר כחייל בודד, והוא מוגדר נזקק. ב. מתן ההיתר לא יפגע במילוי המשימות, המוטלות על היחידה. תוקף סעיף משנה ג´  עד ו´  מה20- ינו´ 89 ג. העבודה הפרטית מתבצעת בשעות שמחוץ לשעות הפעילות של יחידת החייל, כאשר הוא פנוי מכל תפקיד, שהוטל עליו במסגרת שירותו בצבא. ד. ביצוע העבודה הפרטית אינו נוגד את האינטרסים של המדינה. ה. אין בביצוע העבודה משום פגיעה בשמו הטוב של צה"ל או בדמותו בעיני הציבור. ו. מתן ההיתר מותנה בהנחיות הביטחון, כפי שניתנו ע"י אמ"ן-מחב"ש. תוקף סעיפים 18 עד 38  מה20- ינו´ 89 18. היתר לעסוק בעבודה פרטית יינתן לתקופה מוגבלת של עד שנה. חייל המבקש לחדש היתר שניתן לו יגיש בקשה חדשה וזו תיבדק על פי הוראות המפורטות בסעיף 17 לעיל. 19. רמ"ח פרט באכ"א רשאי להעניק היתר לעבודה פרטית גם לשם עיסוק בעבודה בתחומים המפורטים להלן, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף 17 סעיפי משנה ב´ עד ה´ לעיל. (אין האמור בסעיפי משנה אלה, כדי לגרוע מהוראותיה של פ"מ 33.0117):- א. תחומי המדע, הרוח, הספרות, האמנות, הספורט ותחומי תחביב שונים. ב. עבודה התנדבותית. ג. התמחות, הדרושה עפ"י דין לרכישת מקצוע אקדמי או לשם רכישת התמחות מקצועית, החיונית לשמירת כושר מקצועי. תוקף סעיף משנה ד´  מה1- מרס 89 ד. מתן חוות דעת מקצועית, בתנאי שהחייל הוא מומחה בתחום נדיר, או שהוא מומחה בעל שם בנושא, שלגביו דרושה חוות הדעת. 20. חייל, אשר קיבל היתר לעבודה פרטית כאמור בסעיף 18 לעיל, חייב להעביר את שכר עבודתו מהמוסד שבו יועסק לגזברות משרד הביטחון או לקרן לב"י על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ג´ לפקודה זו; אם הוא בעל עסק פרטי, חייב להעביר את הכנסותיו מעבודתו הפרטית לגזברות משרד הביטחון או לקרן לב"י על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ה´ לפקודה זו. 21. רמ"ח פרישה במנה"ס יוכל להעניק היתר לעבודה פרטית לחייל בחופשת פרישה או בחופשה צבורה הצמודה לחופשת הפרישה, אף אם לא התקיימו כל התנאים המוזכרים בסעיף 17 לעיל, ובלבד שהתקיימו כל התנאים שנקבעו לעניין זה בהוראת קבע אכ"א, המסדירה את חופשת הפרישה של חיילים. 22. לא יינתן היתר לחייל לעסוק בעבודה פרטית אצל גורם אזרחי או לקבל ממנו זכות בעסק, תוך כדי שירות ואף בעת חופשת שחרור, אם בשנתיים האחרונות, שקדמו לתחילת מועד העבודה המבוקשת על ידו, המליץ או החליט החייל או מי מהכפופים לו, בין לבדו ובין ביחד עם אחרים, בתוקף תפקידו, על מתן זכות כלשהי לגורם האזרחי האמור. לצורך סעיף זה:-  
  גורם אזרחי - יחיד או חבר בני אדם, מואגד או שאינו מואגד, שהשליטה בו אינה בידי המדינה או תאגיד, שלמדינה שליטה בו.   מתן זכות - קבלה או מסירה של שירותים או עבודה.   זכות בעסק - זכות כבעלים, כשותף, כחבר הנהלה, כבעל מניות, לרבות תאגיד, אשר שולט בתאגיד אחר, שהעסק נמצא בשליטתו.
 

23. חייל, שנשלח להשתלמות או למילוי תפקיד בחו"ל מטעם המדינה, לא יקבל היתר לעבודה פרטית תוך כדי שירות, אם ההיתר המבוקש הוא לקבלת עבודה או לקבלת זכות בעסק בארץ, שבה השתלם או מילא את תפקידו, במשך שנתיים מסיום ההשתלמות או התפקיד. 24. על אף האמור לעיל, יינתן לחייל היתר עבודה פרטית, אם הציג בפני ענף פרישה במנה"ס או בפני רמ"ח פרט באכ"א היתר מתאים, שקיבל מהוועדה שהוקמה לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט1969-, או היתר שקיבל מאת ועדה שהוקמה לצורך עניין זה ע"י ראש אכ"א, לפיו רשאי המבקש לעבוד, במיגבלות שקבעה הוועדה. 25. היתר לעבודה פרטית יכול להינתן בתנאים או ללא תנאים. חייל, שקיבל היתר מותנה, חייב לקיים את התנאים הקבועים בו. 26. חייל, שקיבל היתר לעבודה פרטית, לא ילבש מדי צה"ל בעת ביצוע העבודה הפרטית ולא ינצל לצורכי עבודה זו את מעמדו כחייל. 27. היתר לעבודה פרטית ניתן בכל עת לביטול ע"י מי שמוסמך לתת את ההיתר. 28. בקשות למתן היתר לעבודה פרטית ע"י רמ"ח פרט באכ"א יועברו בצינורות הפיקוד הרגילים ויכללו פירוט מלא לגבי אופי העבודה, התמורה שתתקבל עבורה והשעות המתוכננות לביצוע העבודה. מפקד יחידתו של המבקש יצרף לבקשה את חוות דעתו ואף המפקדות הממונות המעבירות את הבקשה יחוו את דעתן, למעט האישור הניתן לחייל בשירות חובה, לצורך עבודה פרטית בעת חופשה מיוחדת, בהתאם לפ"מ 35.0411. 29. לא יינתן היתר לעבודה פרטית לחיילת, אלא אם כן התקבל דו"ח מקצינת הח"ן הפיקודית, הזרועית או החילית שבו יש תיאור, על יסוד בדיקה, של מקום העבודה ואופי העיסוק, שהחיילת מבקשת לגביו היתר. 30. בקשות למתן היתר לעבודה פרטית לפורשים יועברו ישירות לרמ"ח פרישה במנה"ס. 31. ההיתר לפי פקודה זו יינתן, בכל מקרה, בכתב וינוסח לפי הדוגמה שבנספח א´ לפקודה זו. 32. חייל אינו רשאי להתחיל בעבודה פרטית, לפני שנמסר לידיו ההיתר בכתב שניתן לפי פקודה זו.

  עסקות והכנסות 33. חייל בשירות סדיר לא יעסוק במסחר או בכל פעילות, שמטרתה עשיית רווח או טובת הנאה חומרית, לא ישתתף בכל עסק, לא יהיה בעל מניות בו ולא יקבל רווח, הכנסה או טובת הנאה חומרית ממנו. 34. האיסור לפי סעיף 32 לעיל לא יחול במקרים האלה:- א. השקעה בניירות ערך ובתכניות חיסכון של הממשלה, בנקים וחברות ציבוריות, בתנאי שהיא אינה כרוכה בפעילות כלשהי מצד החייל בגופים אלה ואינה מעניקה לו זכות דעה ממשית בהם. ב. חברות במשק שיתופי של ההתיישבות העובדת. ג. קבלת הכנסות ממפעל, מוסד או חברה ועסק אשר נעשה בעלם או שותף בהם בתוקף ירושה, בתנאי שניתן לו לכך אישור מאת רמ"ח פרט באכ"א. ד. קבלת הכנסות ממפעל, מוסד או חברה, בתנאי שהשתתפותו בו הינה סבילה בלבד וניתן לכך אישור מאת רמ"ח פרט באכ"א או רמ"ח פרישה במנה"ס, הכל בהתאם למעמד המבוקש. ה. השתתפות בפעולה עסקית, הנעשית עבור מערכת הביטחון, או כהונה כמנהל בחברה, שרוב מניותיה בידי מערכת הביטחון, בתנאי שההשתתפות בפעולה העסקית או הכהונה כמנהל נעשו במסגרת התפקיד הצבאי של החייל ולפי הוראות הממונים עליו, ואין לו בהן טובת הנאה, מעבר לזכויותיו כחייל. 35. א. בקשה לאישור לפי סעיף 33 סעיפי משנה ג´ ו-ד´ תוגש לרמ"ח פרט באכ"א בצינורות הפיקוד. ב. רמ"ח פרט באכ"א יהיה רשאי לאשר בקשות לפי סעיף 33 סעיפי משנה ג´ ו-ד´, אם לא יהיה בדבר המבוקש משום פגיעה בתפקידו של החייל בצה"ל או בעניין אחר כלשהו של הצבא. תוקף סעיפים 36 עד 45  מה25- מאי 90 36. רמ"ח פרט באכ"א יכול לדרוש מכל חייל בשירות סדיר, למסור לו כל ידיעה, כאמור בפקודה זו.   איסור העסקה ע"י מפקדים 37. מפקד לא יעסיק אצלו, בין בשכר ובין שלא בשכר, בין בשעות הפעילות ובין מחוץ לשעות הפעילות, חייל או עובד צבא בעבודותיו הפרטיות למיניהן.   עזרה הדדית 38. על אף האמור לעיל, רשאי חייל לסייע לחברו ללא צורך בהיתר לפי פקודה זו, אם אין ביניהם כפיפות פיקודית, הסיוע ניתן דרך אקראי ואין ניתנת בעבורו תמורה כלשהי.   חיילי מילואים - עבודה פרטית 39. חייל מילואים, הנמצא בשירות פעיל, שיצא לחופשה שאושרה כדין, רשאי לעסוק בכל עבודה או בעסק פרטי, בלי שיצטרך להצטייד בהיתר מיוחד לשם כך. 40. חייל מילואים בשירות פעיל לא ילבש מדים בזמן שהוא עוסק בעבודה פרטית או בעסק פרטי ולא יציג את עצמו כחייל בשירות פעיל. 41. פגיעה, שאירעה בזמן העבודה הפרטית או בעיסוק הפרטי, אינה פגיעה עקב השירות ואינה מקנה כל זכות לפי חוקי השיקום, החלים על חיילים. 42. מפקד יחידה בדרגת סא"ל רשאי לאסור בכתב על חייל מילואים לעסוק בעבודה פרטית. אם הוא סבור, כי עבודה כאמור תפגע במילוי תפקידו הצבאי או שקיימת סיבה עניינית אחרת לעשות כן (דוגמת כתב האיסור ניתנת בנספח ג´ לפקודה זו). 43. הוראת האיסור תימסר לחייל המילואים, והעתק ממנה יתויק במעטפת המסמכים האישיים של החייל.   שונות 44. אין פקודה זו חלה על השתתפות בתחרות בנושא ספרותי או אמנותי במסגרת מערכת הביטחון או על הגשת הצעות ייעול. 45. פקודה זו תובא לידיעת כל החיילים בשירות סדיר, אחת לשנה.       נספח א´ לפקודה 33.0115   היתר לעבודה פרטית   אכ"א - רמ"ח פרט   תיק קצין   תיק אישי   הנדון: היתר לעבודה פרטית   1. הנני מתיר בזאת ל-__________________________________________________ (מס´ אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   (שם משפחה)   (תפקיד)   לעסוק בעבודה פרטית במסגרת חופשה ללא תשלום, במסגרת חופשה בתשלום, מחוץ לשעות העבודה ובשעה שאינו בתפקיד* בכפוף לתנאים שלהלן:- א. מהות העבודה ________________________________________________. ב. פרטי המעביד ________________________________________________. ג. מקום העבודה ________________________________________________. ד. תאריך העבודה ושעות העבודה __________________________________. ה. העבודה תהיה בתמורה, ללא תשלום* _____________________________.   2. תנאים נוספים - א. מודגש, כי חייל העובד עבודה פרטית בין במסגרת חל"ת, בין במסגרת חופשה בתשלום או מחוץ לשעות העבודה ובשעה שאינו בתפקיד - הוא חייל, וחלות עליו כל פקודות הצבא. ב. לא ילבש מדים בעת עבודתו. ג. לא ישתתף באופן פעיל בפעילות ציבורית. ד. לא ישתתף בשביתה. ה. ביצוע העבודה לא ינגוד את האינטרסים של צה"ל ומדינת ישראל. ו. לא ייצג את הגוף שבו הוא עובד כלפי צה"ל ומערכת הביטחון.   3. כדי להסיר ספק מודגש בזה, כי פגיעה בעת ביצוע העבודה הפרטית אינה פגיעה עקב השירות ואינה מקנה כל זכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט1959-, וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י1950-. 4. על מנת להבטיח את זכויותיך בביטוח הלאומי עליך לוודא, שעבודתך אצל המעסיק הינה על בסיס יחסי עובד-מעביד.           ________   _________ (תאריך)     (חתימה)           __________________________________________________ (מס´ אישי)  (דרגה)  (שם פרטי)  (שם משפחה)   (תפקיד)   * מחק את המיותר       תוקף נספחים ב´ עד ה´ מה25- מאי 88´ מספר=´ב´.9   נספח ב´ לפקודה 33.0115       לכל מען דבעי   תיק קצין   תיק אישי  

הנדון: היתר לעבודה פרטית במסגרת חופשת פרישה

  ______________________________________________ (מס´ אישי)  (דרגה)  (שם פרטי)  (שם משפחה)  (תפקיד)   לעסוק בעבודה פרטית במסגרת חופשת פרישה בהתאם לתנאים שלהלן:- א. מהות העבודה________________________ ב. פרטי המעביד________________________ ג. מקום העבודה________________________ ד. תאריך תחילת העבודה_________________ 2. אם הינך שכיר, אינך רשאי לקבל שכר ממקום עבודתך, שכן כל עוד לא שוחררת משירות קבע, אתה ממשיך לקבל משכורת מצה"ל. הינך רשאי לקבל אש"ל ודמי נסיעה. 3. לא תפנה לאדם שהיה כפוף לך עד תום שנה מסיום יחסי הכפיפות ביניכם. 4. לא תייצג את הגוף, שבו אתה עובד, כלפי מערכת הביטחון בעניין מסוים של אותו גוף, שבו טיפלת במסגרת תפקידך הצבאי. 5. לא תייצג את הגוף, שבו אתה מועסק, כלפי מערכת הביטחון, כל עוד לא פרשת מצה"ל. 6. תנאים נוספים:- א. מודגש כי חייל בחופשת פרישה, כל עוד לא שוחרר כדין, הינו חייל וחלות עליו כל פקודות הצבא. ב. לא תלבש מדים בעת עבודתך. ג. לא תשתתף באופן פעיל בפעילות ציבורית. ד. לא תשתמש ברכב צבאי לצורכי העבודה הפרטית. ה. לא תשתתף בשביתה. ו. ביצוע העבודה לא ינגוד את האינטרסים של צה"ל ומדינת ישראל.   5. מודגש בזה, כי פגיעה בעת ביצוע העבודה הפרטית אינה פגיעה עקב השירות ואינה מקנה כל זכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט1959-, וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י1950-. 6. על מנת להבטיח זכויותיך בביטוח הלאומי עליך לוודא, שעבודתך אצל המעסיק הינה על בסיס יחסי עובד ומעביד.           ________    ________ (תאריך)      (חתימה)  

_________________________________________________ (מס´ אישי) (דרגה) (שם פרטי) (שם משפחה) (תפקיד)

 

  נספח ג´ לפקודה 33.0115   כתב המחאת זכות   _____________________ (שם המוסד או המעסיק) 1. הוראת הממחה:- א. אני החתום ________________________________________ ממחה בזה למשרד (מס´ אישי) (דרגה) (שם פרטי) (שם משפחה)   הביטחון* או לקרן לב"י* את זכותי בהווה ואת זכויותי בעתיד לקבל שכר עבור ______________________________________________________ (ציין את מהות העיסוק) שהוא עיסוק שלגביו ניתן לי היתר עבודה פרטית ע"י השלטונות המוסמכים של צה"ל, למועדים שבין ____________ ועד ______________.   ב. הנני מתחייב לחתום על כל המסמכים הדרושים במוסד האמור, לשם העברת זכותי לשכר עבודה כאמור למשרד הביטחון* או לקרן לב"י*. ג. הנני מתחייב בזה, שלא לבטל כתב המתאם זכות זו או להעביר את זכותי לאחרים, כל עוד יעמוד בתוקפו היתר העבודה הפרטית.   _________   _________ (תאריך)        (חתימה)   2. אישור המוסד או המעסיק:-   אנו מתחייבים לפעול בהתאם לכתב ההמחאה הנ"ל, ולהעביר את שכרו למשרד הביטחון* או לקרן לב"י*.   _____________________ (בשם המוסד המעסיק)   * מחק את המיותר   נספח ד´ לפקודה 33.0115   איסור לחייל מילואים לעבוד בזמן חופשתו 1. בתוקף סמכותי לפי פ"מ 33.0115 הנני אוסר עליך: _____________________________________________________________________ (מס´ אישי)    (דרגה)    (שם פרטי)    (שם משפחה)    (תפקיד)   לעבוד עבודה פרטית בעת החופשה שאושרה לך מתאריך________________________ עד תאריך _________________ או חופשה שלאחר תפקיד*. 2. הנימוקים לאיסור זה הם: ______________________________________   _____________________________________________________________________   _________   ___________ (תאריך)          (חתימה**)   ____________________________________________________ (מס´ אישי) (דרגה) (שם פרטי) (שם משפחה) (תפקיד)   *מחק את המיותר ** ייחתם ע"י קצין בדרגת סא"ל   נספח ה´ לפקודה 33.0115   כתב התחייבות 1. הנני החתום  ___________________________________________ (מס´ אישי)  (דרגה)  (שם פרטי)  (שם משפחה)   בעל עסק פרטי __________________________________________________ (ציין שם ומהות העסק)   שלגביו ניתן לי היתר עבודה פרטית ע"י השלטונות המוסמכים של צה"ל למועדים שבין ____________ ועד ____________. 2. הריני מתחייב להעביר את כל הכנסותי מעבודתי הפרטית למשרד הביטחון* או לקרן לב"י*. 3. הנני מתחייב בזה, שלא לבטל כתב התחייבות זה ולא להעביר את הכספים לגורם אחר, כל עוד יעמוד בתוקפו ההיתר לעבודה פרטית, שניתן לי. _____________      _____________ (תאריך)                    (חתימה)       *מחק את המיותר

השארת תגובה

Leave a Message