בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0116 – פעילות ציבורית של אנשי צבא, התבטאויות פומביות וקשר עם עיתונאים

33.0116 – פעילות ציבורית של אנשי צבא, התבטאויות פומביות וקשר עם עיתונאים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

איסור על פעילות ציבורית הנושאת אופי מפלגתי או מדיני
1. במחנות הצבא ובמתקנים צבאיים אסורה כל פעילות, הנושאת אופי מפלגתי או מדיני.
2. חייל לא יתבטא בפומבי, בעל פה או בכתב, בכל שאלה מפלגתית.


איסור על השתתפות בהפגנות ותהלוכות, חתימה על עצומות
3. חייל לא יטול חלק בכל הפגנה וכן בכל תהלוכה או מצעד, הנערכים על ידי רשות שאינה צבאית.
4. חייל לא יחתום על עצומה, הנושאת אופי מדיני או מפלגתי.


התבטאות פומבית בנושאים מדיניים וצבאיים
5. חייל לא יתבטא בפומבי, בעל פה או בכתב, בנושאים מדיניים או צבאיים, אלא אם כן הוסמך לעשות כן על ידי הרמטכ"ל, על ידי ראש אכ"א או על ידי דובר צה"ל.
6. טיוטת דבריו של החייל, שהורשה להתבטא בפומבי בנושאים האמורים, תועבר לאישורו המוקדם של הרמטכ"ל, ראש אכ"א או דובר צה"ל, וכן לאישור אמ"ן-מחב"ש.


הופעה בפני גופים אזרחיים
7. חייל לא יופיע כנציג הצבא בפני גורמים שמחוץ לצה"ל ולא ישתתף בכל אסיפה, מסיבה או אירוע פומבי אחר כנציג הצבא, אלא אם כן הוסמך לעשות זאת על ידי הרמטכ"ל, ראש אכ"א או על ידי דובר צה"ל; חיילים השוהים מתוקף תפקידם במדינות, שבהן מאומנים נספחי צה"ל - השתתפותם תאושר על ידי נספח צה"ל במדינה, שבה מתקיים האירוע.
8. האיסור האמור בסעיף 7 לעיל יחול גם על אירוע, שאליו הוזמן החייל באופן אישי וישיר, אך נוכחותו במקום עלולה להתפרש כייצוג הצבא.
9. אין באמור בסעיפים 7 ו- 8 כדי לגרוע מהאמור בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, בדבר התבטאות פומבית בנושאים צבאיים ומדיניים ומהאמור בפ"מ 21.0122 - "פיקוח ביטחוני על מידע, הנמסר על ידי מפקדים בפורומים פתוחים".
10. על אף האמור לעיל, רשאי חייל להופיע במוסדות החינוך כנציג הצבא, אם קיבל אישור לכך מקח"ר,  ולאחר שעבר תדריך ביטחוני.


איסור על התארגנות חיילים
11. חייל לא יהיה חבר בארגון חיילים ולא יטול חלק בפעילות להקמתו, לקיומו או לניהולו של ארגון כזה, לא ייתן ולא יקבל כספים עבור ארגון כזה, לא ינהל תעמולה בקשר אליו ולא ישתתף באסיפה, המאורגנת על ידו.
12. חייל לא יטול חלק באסיפת חיילים, הנערכת על ידי רשות שאינה צבאית.
13. הוראות סעיפים 11 ו- 12 אינן חלות על חברות חייל בחבר משרתי הקבע והגימלאים בע"מ ועל פעילות במסגרת חברה זו.


השתייכות לאגודות ולמפלגות
14. בפקודה זו, אגודה - לרבות מוסד, מפלגה, עמותה, הסתדרות וועד ציבורי במשמע, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, ותהיה מטרתם מדינית, תרבותית, ספורטיבית, פילנטרופית או כל מטרה אחרת.
15. חייל רשאי להימנות עם כל אגודה, הקיימת במדינה כחוק, ובלבד שאין מטרותיה או פעילותה חותרות תחת קיום המדינה או תחת השירות בצבא.
16. חייל לא ישתתף בכל פעילות החותרת תחת קיום המדינה או תחת השירות בצבא.
17. חייל יהיה רשאי להימנות עם כל אגודה הקיימת בחוץ לארץ, אם ראש אכ"א התיר לו זאת, בכתב, לאחר שעיין בחוות דעת מפקדו של החייל ובחוות דעת של אמ"ן-מחב"ש.
18. חייל לא יעסוק בכל פעילות במסגרת אגודה, מלבד המפורט:-
א. חייל רשאי להיות נוכח בכנס או באסיפה של אגודה, ובלבד שלא יהיה לבוש מדים.
ב. חייל לא ימלא תפקיד פעיל בכנס או באסיפה כאמור או בהכנות אליהם, ובכלל זה לא ישמש כנואם או כחבר נשיאות, אלא אם כן קיבל היתר לכך מראש אכ"א. לא יינתן היתר כאמור, כשהכנס או האסיפה נערכים על ידי אגודה, הקשורה למפלגה פוליטית, או על ידי אגודה, העוסקת בעניינים מדיניים.
19. חייל רשאי למלא תפקיד במסגרת אגודה, אם אינו כרוך בפעילות מדינית או מפלגתית, ואם קיבל מראש אכ"א היתר לכך, בכתב.
20. חייל לא יודיע בפומבי על הצגת מועמדותו לבחירות, הנערכות במסגרת אחת מאלה:-
א. אגודה שאינה מפלגה פוליטית או שאינה עוסקת בנושאים מדיניים.
ב. מפלגה פוליטית, הקובעת את רשימת המועמדים שלה לבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות.
ג. גוף הפועל על פי דין. כמו כן, לא יסכים חייל להצגת מועמדותו לבחירות, כאמור.
21. חייל לא יודיע בפומבי על הצגת מועמדותו ולא יסכים להצגת מועמדותו לבחירות, כמפורט בסעיף 20 לעיל, אלא אם כן קיבל אישור לכך, בכתב, מראש אכ"א.
* תוקף סעיף  22 מה- 13 יוני 96
22.  השתתפות בבחירות:-
א. חייל רשאי להצביע בבחירות הנערכות במסגרת אגודה, שאיננה מפלגה פוליטית ואיננה עוסקת בנושאים מדיניים, אך לא יטול חלק פעיל במערכת הבחירות.
ב. חייל יוכל להצביע בבחירות מקדימות (כמשמעותן בסעיף 17 לחוק המפלגות, התשנ"ב1992-), ובלבד שהמפלגה, במסגרתה מתקיימות הבחירות האלה, קבעה דרך הצבעה, המונעת כל אפשרות לזהות את השתייכותו הפוליטית של החייל והמבטיחה חשאיות וסודיות גם בכל הנוגע לעצם השתתפותו בבחירות האלה.
23. חייל לובש מדים לא יהיה נוכח במקום שבו נערכות בחירות לאגודה, אלא לצורכי הצבעה, או אם המקום משמש קלפי צבאי.
 
השתתפות חיילים בוועדות ציבוריות
24. חייל לא יכהן כחבר בוועדה ציבורית, שהתמנתה על ידי גורם שמחוץ לצבא, שאיננה אגודה כמשמעותה לעיל, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הרמטכ"ל או ראש אכ"א.
25. ניתנה הסכמה כאמור, והתמנה החייל לחבר בוועדה הציבורית - יתבקש הגורם הממנה להעביר את כתב המינוי לרל"ש ראש אכ"א, וזה יעבירו למפקדו של החייל.


מגע עם עיתונאים
26. חייל לא ישתתף במסיבת עיתונאים ולא יעניק ראיונות או שיחות רקע לנציגי העיתונאים או לכלי התקשורת, בכל צורה שהיא, אלא באישור דובר צה"ל.
27. חייל לא ייפגש עם עיתונאי, אלא בנוכחות נציג מוסמך מטעם דובר צה"ל, זולת אם הורה דובר צה"ל אחרת.
28. כל חייל, עובד צה"ל או אזרח בשליחות הצבא, שנפגש פגישה אקראית או פרטית עם עיתונאים, ובפגישה זו נדונו נושאים צבאיים, ידווח על קיומה של השיחה ועל תוכנה ללשכת הרמטכ"ל או לדובר צה"ל.


פנייה לעיתונות
29. חייל רשאי לפנות לעיתון בכל עניין הנוגע לתחומי תרבות, מדע, בריאות וכיוצ"ב (כגון: פתרון תשבצים וחידונים, שאלות בענייני בריאות או בענייני מדע וטכניקה), בתנאי שאין לאותו עניין כל קשר, במישרין או בעקיפין, עם נושאים ביטחוניים או מדיניים, ואין בו כדי למתוח ביקורת על גוף ציבורי ישראלי או על ציבור כלשהו בישראל.
תוקף סעיף 30  מה10- יולי 94
30. פניית חייל לעיתון, בכל עניין המותר בפנייה, כמפורט בסעיף 29 לעיל, תהיה בכתב, בלבד, ובהתאם לכללים האלה:-
א. בפנייתו לעיתון לא יזכיר החייל את דבר היותו חייל ולא יציין כל פרט, העשוי לקשרו עם מערכת הביטחון.
ב. על המעטפה המיועדת לעיתון לא יציין החייל את כתובתו הצבאית, אלא את כתובתו האזרחית בלבד.
ג. החייל לא ישגר את המכתב במישרין לעיתון, אלא יכניס את המעטפה, המכילה את המכתב המיועד לעיתון, לתוך מעטפה נוספת, וישגר אותה לצנזורה הצבאית.
ד. על המעטפה, שתשוגר לצנזורה הצבאית כאמור, יציין החייל את מספרו האישי, דרגתו, שמו המלא וכתובתו הצבאית.
31. הצנזורה הצבאית תבדוק מכתבים, שיועברו אליה, כאמור בסעיף 30 סעיף משנה ג לעיל, והיא רשאית לפסול כל מכתב, שהאמור בו עלול, לדעתה, לפגוע בביטחון המדינה או בשמו הטוב של צה"ל.
32. נפסל מכתב על ידי הצנזורה כאמור לעיל - תנהג בו הצנזורה בהתאם לפקודות הקבע הקיימות.
33. מכתבים כאמור, שאושרו למשלוח על ידי הצנזורה, יועברו על ידה לכתובתם.
34. האמור לעיל אינו גורע מהאמור בפ"מ 21.0102, האוסרת על העברת מכתבי חיילים שלא באמצעות הדואר הצבאי.
35. האמור לעיל אינו חל על פניות רישמיות מצד דובר צה"ל לעיתונות.


פנייה ל"במחנה"
* תוקף סעיפים 36 עד 49 מה- 10 יולי 94
36. חייל רשאי לפנות, בכתב, אל מערכת "במחנה" בהבעת דעות, העלאת הצעות או הגשת שאלות. הפנייה תהיה בכל נושא, הנוגע לחייל כפרט, ובכל בעיה, הנוגעת לשירות החיילים בצבא.
37. פניית החייל תהיה בציון פרטיו האישיים (מספר אישי, דרגה, שם פרטי, שם משפחה, חיל) ומספר הדואר הצבאי של יחידתו.
38. כל כללי ביטחון הידיעות חלים על פניות כנ"ל ל"במחנה".
39. בנושאים, הקשורים בשירות ביחידתו, יעביר החייל את הפנייה באמצעות מפקד היחידה. מפקד היחידה חייב להעביר את הפנייה במישרין אל מערכת "במחנה". המפקד רשאי לצרף את הערותיו לפנייה שהוא מעביר, ולחוות דעתו בעד פרסום הפנייה בעיתון או נגדו.
40. מערכת "במחנה" לא תפרסם ולא תטפל בפניית חייל, שתגיע אליה בניגוד לנוהל, המפורט בסעיפים 37 עד 39 לעיל.


פניות חיילים לגורם אזרחי
41. חייל לא יפנה בכל דרך שהיא, בין אם ציין בפנייה את דבר היותו חייל ובין אם לאו, אל גורם כלשהו מחוץ לצבא, ולא יענה לפניות של אדם או גורם כאמור, בכל עניין, הנוגע במישרין או בעקיפין למערכת הביטחון, אלא באמצעות מפקד, המוסמך לקיים מגע עם אותו גורם, לפי פ"מ 21.0103. מגע עם הדרג הממלכתי הבכיר (שרים וח"כים) יתקיים בהתאם להוראות פ"מ 33.0135.
42. בהתאם לתקנה 9 לתקנות שירות ביטחון (חובות אנשי מילואים), התשט"ז1956-, לא יפנה איש מילואים, בין שהוא בשירות ובין שאינו בשירות, לאדם שאינו ממלא תפקיד בצבא, בעניינים הנוגעים לצבא, במישרין או בעקיפין, אלא באמצעות מפקדו או באמצעות חייל או מוסד צבאי אחר, שנקבע לשם כך בפקודות הצבא.


איסור על תעמולת בחירות
43. אין לקיים תעמולת בחירות, בכתב או בעל פה, על כל צורותיה, ביחידות צה"ל ובמתקניו.
44. על אף האמור לעיל, מותרת תעמולת בחירות, בכתב, במסגרת מערכת הבחירות לכנסת, בין חיילים כמו בין לא חיילים, אולם:-
א. התעמולה לא תהיה מכוונת לחיילים בלבד.
ב. חומר תעמולה לא יודבק או ייתלה במחנה צבאי, למעט האמור בסעיף משנה ג להלן.
ג. בכל מחנה או מתקן צבאי, במרכז, יותקן לוח אחיד ועליו רשאי כל מי שהגיש  רשימת מועמדים לבחירות לכנסת, להדביק את מצעו, העתק או תקציר מרשימת המועמדים שהגיש ומודעות על אסיפות בחירות, שהוא קורא אליהן. לוחות אלה יסופקו למפקדי המחנות או המתקנים על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, באמצעות אכ"א, כשמצעי הרשימות והעתק או תקציר מרשימות המועמדים כבר מודבקים עליהם. גורם צבאי אינו רשאי להוסיף על החומר שעל הלוח או לגרוע ממנו.
45. חייל בשירות סדיר ובשירות מילואים פעיל יימנע מכל תעמולה בקשר לבחירות.
46. במידת האפשר תינתן לחיילים חופשה לאחר תפקיד, שתאפשר להם להשתתף באסיפת בחירות.
47. בחודשיים שלפני יום הבחירות לכנסת לא יקוימו ביחידות פעולות הסברה, מלבד בנושאים צבאיים, טכניים או מדעיים, וכן שיעורים בעברית.
48. הוראות הנוגעות לחיילים, המבקשים להציג את מועמדותם בבחירות לכנסת ולרשויות מקומיות, ולחיילים, שנבחרו בבחירות כאמור, מופיעות בפ"מ 33.0132 - "בחירות לכנסת - מועמדות חיילים בשירות סדיר, אנשי מילואים ועובדי צה"ל" ופ"מ 33.0113 - "מועמדים בבחירות לרשויות מקומיות וחיילים שנבחרו להיות חברי רשויות מקומיות".


שינון
49. פקודה זו תשונן לחיילי צה"ל אחת לשנה, על ידי פרסומה בפקודות השגרה ובשיחות מפקדים עם חיילים, לקראת בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות.

השארת תגובה

Leave a Message