בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0121 – שמירת טבע וכללי התנהגות בגנים לאומיים ובשמורות טבע

33.0121 – שמירת טבע וכללי התנהגות בגנים לאומיים ובשמורות טבע

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
גדרות
תוקף סעיפים 1 עד 17 מה- 14 ביוני 99
1. בפקודה זו:
א. "החוק" - חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח1998-.   
ב. "גן לאומי" - כמשמעותו בחוק.
ג. "שמורת טבע" - כמשמעותה בחוק.
ד. "ערך טבע מוגן" - כמשמעותו בחוק.
ה. "חיית בר" - כמשמעותה בחוק להגנת  חיית הבר, התשט"ו1955-.
ו. "פגיעה" - לרבות השמדה, הריסה, שבירה, חבלה, קטיפה, עקירה, נטילה, שלייה, הרעלה, שינויה של צורה או של תנוחה טבעית של ערך טבעי או הפרעה למהלך התפתחותו הטבעית,לרבייתו או לשמירתו.
ז. "פקח" - פקח של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
ח. "ציד" - לרבות עשיית מעשה מתוך כוונה לפגוע בחיה, בשלומה או בחירותה, או להטריד אתמנוחתה.
ט. "שטח משותף" - שטח המוחזק על ידי צה"ל או שטח סגור לצורכי אימונים, שהוא גן לאומי אושמורת טבע.

כללי התנהגות בגן לאומי ובשמורת טבע
2. 
א. חייל לא יפגע בחי, בצומח או בדומם בתחום שמורת טבע.
ב. חייל לא יפגע בערך טבע מוגן.
3. חייל הנמצא בתחום גן לאומי או בתחום שמורת טבע יציית להוראות המצוינות על השילוט המוצב בגן או בשמורה ולהוראות פקח, לגבי ביצוע החוק או התקנות שהותקנו מכוחו.
4. חייל לא ייכנס לגן לאומי או לשמורת טבע ולא יימצא בתחומם, אלא בימים ובשעות המפורסמים על השילוט בכניסה לגן או לשמורה.
5. חייל לא יהלך ולא יימצא בתוך גן לאומי או בתוך שמורת טבע, אלא בדרכים ובשבילים שסומנו על ידי הרשויות המוסמכות כמיועדים לכך.
6. חייל לא יכניס רכב לתחום שמורת טבע ולא ייסע בו, אלא בדרכים שסומנו ושנועדו לכך.
7. חייל לא ישליך פסולת ולא ישאיר אותה בתחום גן לאומי או בתחום שמורת טבע.
8. חייל לא יבעיר אש בתחום גן לאומי או בתחום שמורת טבע, אלא במקומות המיועדים לכך ושסומנו לצורך זה.
9. חייל לא יכתוב, לא ישרטט, לא יצייר ולא יחרוט על כל צומח או דומם שמצויים בתחום שמורת טבע ושהם חלק ממנה.


כללי התנהגות בשטחים משותפים
10. כללי ההתנהגות האמורים בסעיפים 9-2 לעיל יחולו גם בשטחים משותפים, אלא אם כן ביצוע התפקיד הצבאי שהוטל על החייל מחייב פעולה בניגוד להם.
11. אג"ת הינו הגוף המוסמך בצה"ל לדון עם הרשויות האזרחיות הנוגעות בדבר בעניין כללי התנהגות של חיילים בגנים לאומיים ובשמורות טבע, בין אם באופן כללי ובין אם בשטח מסוים. אג"ת ינחה את מפקדות הפיקודים המרחביים לנהוג בהתאם לכללי ההתנהגות המחייבים שסוכמו על ידו.
12. חייל הפועל לביצוע תפקידו הצבאי בשטחים משותפים ינהג בהתאם להנחיות שניתנו על ידי מפקדת הפיקוד המרחבי לשם הגנה על ערכי הטבע והנוף, בשטח שבו הוא פועל. מפקדת הפיקוד המרחבי תנחה את היחידות בהתאם להוראות שהועברו לה על ידי אג"ת.


שמירה על חיות הבר 
13. חייל לא יצוד חיית בר מוגנת, אלא אם יש בידו רישיון או היתר מתאימים לכך על פי דין.
14. הוראות סעיפים 17-15 יחולו על חייל אף אם יש בידו רישיון ציד.
15. לא יצוד חייל בתחום חמש מאות מטרים ממחנה, מגן ציבורי ומבית הנמצא בתחום יישוב או בתחום מאה מטרים מבית אחר או מבית קברות.
16. לא יצוד חייל חיית בר בשיטות ובאמצעים האלה: סינוור באורות, הרעלה, הימום בסמים משכרים, רדיפה בכלי תחבורה ממונע, שימוש בחומרי נפץ, שימוש במלכודות, ברשתות או בדבק, או בכל השיטות והאמצעים האחרים ששר החקלאות אסר עליהם בתקנות.
17. אין להשתמש בנשק צבאי לצורכי ציד, בשום מקרה

השארת תגובה

Leave a Message