• בית
  • פקודות מטכ"ל
  • 33.0132 - בחירות לכנסת-מועמדות חיילים בשירות סדיר ואנשי מילואים

33.0132 - בחירות לכנסת-מועמדות חיילים בשירות סדיר ואנשי מילואים

כלליבחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט1969- נקבעו הוראות, הדנות במועמדות חיילי צה"ל בבחירות לכנסת.

כללי
בחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט1969- נקבעו הוראות, הדנות במועמדות חיילי צה"ל בבחירות לכנסת. תמציתן של ההוראות האמורות היא כלהלן:-
תוקף סעיפים 1 ו- 2  מה20- מרס 94
1. קצין או נגד בשירות קבע, בכל דרגה שהיא, לא יהיו מועמדים לכנסת, אלא אם כן חדלו להיות בשירות קבע, מאה ימים, לפחות, לפני הבחירות.
2. חייל בשירות חובה, בכל דרגה שהיא, רשאי להיות מועמד לכנסת.
תוקף סעיף 3  מה1- פבר´ 70
3. חיילים, כאמור בסעיף 2 לעיל, אשר שמם נכלל באחת מרשימות המועמדים לכנסת, יופסק שירותם מיום הגשת רשימת המועמדים לכנסת, הכוללת את שמם, ועד ליום הבחירות, ואם נהיו לחברי  הכנסת - כל זמן היותם חברי כנסת.


חיילים מועמדים לכנסת - נוהל הפסקת שירות ודחייתו עם הגשת רשימת המועמדים ועד לבחירות
תוקף סעיפים 4 עד 11  מה20- מרס 94
4. הודעה על מועמדות:-
א. חייל בשירות סדיר חייב להודיע על הכללת שמו ברשימת המועמדים לבחירות לכנסת למפקד יחידתו. מפקד היחידה יעביר את ההודעה לאכ"א-מחלקת נפגעים ובטיחות בדרכים.
ב. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת תעביר לאכ"א-מחלקת נפגעים ובטיחות בדרכים את רשימת המועמדים לבחירות לכנסת, הנמצאים בשירות סדיר באותו מועד.
5. קצינים ונגדים בשירות קבע:- 
קצין או נגד בשירות קבע, המודיעים ששמם נכלל באחת מרשימות המועמדים לכנסת - תותר התחייבותם לשירות קבע על פי הפ"ע 3.0501.
6. חיילים בשירות חובה:- 
חייל בשירות חובה (בכל דרגה שהיא), ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים לכנסת - יידחה שירותו הסדיר לפי סעיף 36 לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, והוא יוצב על ידי בקו"ם למשך התקופה שבין מועד הגשת רשימת המועמדים ויום הבחירות לר"ם 8.
7. חיילים בשירות מילואים:-
* תוקף סעיפי משנה א´ ו- ב´ מה- 1 פבר´ 70
א. איש מילואים, אשר שמו נכלל ברשימת המועמדים לכנסת, שפורסמה ברשומות, לא ייקרא לשירות פעיל או להתייצבות בתקופה שבין מועד הגשת רשימת המועמדים ועד ליום הבחירות.
ב. איש מילואים, אשר שמו נכלל ברשימת מועמדים לבחירות לכנסת, אשר פורסמה ברשומות, יצויד על ידי ועדת הבחירות המרכזית באישור, בהתאם לדוגמה הניתנת בנספח  לפקודה זו.
ג. הוגש אישור כנ"ל למפקד יחידת המילואים, לא ייקרא איש המילואים לשירות פעיל או להתייצבות, כאמור לעיל. אם היה בעת הגשת האישור בשירות פעיל - ישוחרר מיד. 
שירת איש מילואים ביום הגשת רשימת המועמדים בשירות פעיל, ישוחרר משירותו הפעיל.
8. שחרור חיילי מילואים שהם צירים בוועידה של מפלגה:- 
חייל מילואים הפונה בבקשה לאפשר לו להשתתף כציר בוועידה של מפלגתו, המתכנסת בקשר עם בחירות לכנסת ומציג אישור מתאים על היותו ציר כאמור, יש לפעול לגביו בדרכים ה-ר"מ:-
א. חייל, כאמור, לא ייקרא לשירות מילואים חודשי או דו חודשי, אם הוא מתחיל או מסיים באחד מימי הוועידה.
ב. לחייל, כאמור, הנמצא בשירות מילואים פעיל, תינתן חופשה שתאפשר לו ליטול חלק באותה ועידה כציר מטעם מפלגתו.
ג. חייל, כאמור, הנקרא לשמ"פ שתחילתו באחד מימי הוועידה - יידחה שירותו באופן שיחל לא לפני היום שלאחר סיום הוועידה.
ד. חייל, כאמור, שתקופת שירותו מסתיימת ביום הוועידה, יקוצר שירותו בהתאם.


חיילים בשירות סדיר ואנשי מילואים שנבחרו כחברי כנסת
9. חייל בשירות חובה, שנבחר להיות חבר כנסת - תוארך דחיית שירותו מיום הבחירות למשך כל תקופת כהונתו כחבר כנסת. הצבתו תתבצע בהתאם לאמור בסעיף 6 לעיל.
* תוקף סעיף  10 מה- 16 פבר´ 97
10. הצבתו וקריאתו לשירות מילואים פעיל של חייל מילואים, שנבחר לכנסת, יהיו לפי הכללים הקבועים בפ"מ 31.0518.
11. חברי כנסת - העמדה לדין:-
א. עפ"י סעיף 4 סעיף משנה (א) לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א1951-, חבר כנסת לא יובא לדין פלילי בשל אשמה על עבירה שנעברה בזמן היותו חבר הכנסת או לפני שהיה לחבר הכנסת, אלא לאחר שניטלה ממנו החסינות לגבי האשמה הנידונה, עפ"י הנוהל המפורט בסעיף 13 לאותו חוק.
ב. בהתאם לכך לא יועמד חבר כנסת לדין פלילי בין בפני בית-דין צבאי ובין בדין משמעתי, אלא אם כן ניטלה חסינותו, כאמור.
ג. חייל, אשר יש לו יסוד סביר להניח, כי חבר כנסת עבר עבירה במהלך שירותו הצבאי, יפנה אל הפרקליט הצבאי הראשי, תוך פירוט נסיבות המקרה, וזה יבדוק את הפנייה וישקול את המשך הצעדים שיינקטו.
 


 


נספח  לפקודה 33.0132


דוגמת כתב אישור למועמד לכנסת


 תאריך_____________


ועדת הבחירות המרכזית לכנסת_________


 


אישור לצורך דחיית שירות מילואים לפי סעיף 56 (ד) 44 (א) לחוק הבחירות 
(נוסח משולב) התשכ"ט1969-


1. ניתן בזה אישור למר_________________________________________ 
כי הוא מועמד ברשימת_____________________ לבחירות לכנסת______________
2. בהתאם ל-פ"מ 33.0132, אין לקרוא לנ"ל לשירות מילואים, מיום הצגת אישור זה ועד ליום הבחירות.


ועדת הבחירות המרכזית לכנסת_________

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה