בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0133 – משמעת-התנהגות בהתאם לאמנות בין לאומיות שמדינת ישראל צד להן

33.0133 – משמעת-התנהגות בהתאם לאמנות בין לאומיות שמדינת ישראל צד להן

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

אמנות ג´נבה
1. מ12- ב-אבג´ 49 מהווה מדינת ישראל צד לארבע אמנות ג´נבה להגנת קורבנות המלחמה, שהן:-
א. האמנה להטבת מצבם של פצועים וחולים מבין אנשי הכוחות המזוינים בשדה הקרב.
ב. האמנה להטבת מצבם של פצועים, חולים ונטרפי אוניות מבין אנשי הכוחות המזוינים בים.
ג. האמנה בדבר הטיפול בשבויי מלחמה.
ד. האמנה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה.
2. אמנות אלו פורסמו ברשומות, בכתבי אמנה מס´ 30, מתאריך כ"ט באלול התשי"א (30 ב-ספט´ 51) וכן "בעקד חוק צבאי 17-24".
3. חובה על חיילי צה"ל לנהוג בהתאם להוראות הכלולות באמנות הנ"ל.
4. הוראות בקשר לדרכי הביצוע של אמנת ג´נבה בדבר הטיפול בשבויי מלחמה פורסמו בפקודות מטכ"ל 38.0107, 38.0108, 38.0110, 38.0111 ו38.0112-.
5. העתק של "עקד חוק צבאי 17-24" יוחזק במשרדו של כל מפקד יחידת רישום וכן יוחזק בערכת השליש לשעת חירום.


אמנת האג
6. ב14- במאי 54 הצטרפה מדינת ישראל לאמנת האג, להגנה על נכסי תרבות בשעת סכסוך מזוין.
7. האמנה, התקנון והפרוטוקול המצורפים אליה פורסמו ברשומות, בכתבי אמנה מס´ 213 מתאריך ט"ז באדר א´ התשי"ז (17 ב-פבר´ 57).
8. חובה על חיילי צה"ל לקיים את הוראותיה של האמנה האמורה, התקנון והפרוטוקול המצורפים אליה.
9. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חייבים חיילי צה"ל לנהוג לגבי "נכסי תרבות", המצויים בתחומי מדינת ישראל או בתחומי מדינה אחרת, בהתאם להוראות האמנה ולהימנע מכל פגיעה בנכסי תרבות או מגרימת נזק להם.


הוראות ופקודות מבצע
10. בכל הוראה או פקודת מבצע, אשר בעקבותיה יופעלו חיילים, תהיה הוראה המחייבת את שינון הוראותיהן של האמנות לחיילים, במקרים כלהלן:-
א. בנסיבות בהם יש לנהוג לפי ארבע אמנות ג´נבה שהוזכרו בסעיף 1 לעיל.
ב. במקומות בהם מצויים "נכסי תרבות" כמוגדר באמנת האג או בקרבתם.33.0134   בוטלה (בחוזר מספר 95)

השארת תגובה

Leave a Message