33.0137 – הגבלת העישון במקומות ציבוריים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
תוקף סעיפים 1 עד 12 מה- 19 בינואר 2003
1. חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג1983-, אוסר על עישון במקומות הציבוריים, המופיעים בתוספת לחוק.
2. הוראות פקודה זו נסמכות על הוראות החוק האמור.


הגדרות
3. "מקום ציבורי", לעניין פקודה זו - כל אחד מהמקומות האלה:
א. אולמות ומשרדים כלהלן:
1) אולם המשמש בדרך כלל כבית קולנוע או כאולם מופעים, וכן חדר או אולם המשמש לדיון, להרצאה או לישיבות, וכן המסדרונות והאכסדראות, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בהפסקות בידי מפקד המתקן, אם הוקצה, ששטחו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
2) אולם, משרד או חדר שבהם מתקיים דיון, שבו משתתפים אנשים במסגרת מילוי תפקידם, אלא אם כל המשתתפים מביעים הסכמתם לעישון במקומות הנ"ל, ובתנאי שיש במקום סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המתקן.
3) אולם, חדר עבודה או מקום סגור שבהם מועסקים יותר מבן אדם אחד, ואשר לפחות אחד מהם אינו מעוניין להימצא במקום בו מעשנים, או אם אין במקום סידורי אוורור תקינים או שהעישון בו גורם למטרד בחלקים אחרים של המתקן.
ב. כל מקום בבניין של בית חולים או של מרפאה.
ג. החלק הפתוח לציבור בבית מרקחת.
ד. אולם קריאה, חדר קריאה בספרייה, שקם, קנטינה ומועדון, מלבד המקומות שהוקצו לכך על ידי מפקד המתקן, בהם העישון מותר, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
ה. כל מקום בבניין המשמש מוסד חינוך, לרבות מגורי תלמידים ולמעט חדר נפרד לחלוטין, שהוקצה לעישון בידי הנהלת מוסד שמתקיים בו חינוך על תיכוני שתלמידיו בגיל העולה על 18 שנים (להלן ? מוסד על תיכוני) אם הוקצה, וחדר מגורים במוסד על תיכוני שבו גר רק מעשן, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן למעט חדרי ההנהלה וחדרי הסגל שחל עליהם סעיף 3, סעיף משנה א, סעיף קטן 1.
ו. מעלית לנשיאת בני אדם.
ז. אוטובוס, בעת שיש בו נוסעים, וכן כל רכב המסיע נוסעים, למעט בנסיעה מחוץ למסגרת התפקיד.
ח. רכבת, בעת שיש בה נוסעים, למעט קרון שהוקצה לכך, בו העישון מותר ובלבד שלא יוקצה לכך הקרון היחידי באותה רכבת, הקרון שבו נמכרים מזון או משקה, או הקרון היחידי בו נמכרים או מצויים מקומות שמורים.
ט. חדר אוכל.
י. מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל אחר (להלן: "בית אוכל"), למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים האחרים של בית האוכל ושטחו אינו עולה על רבע מהשטח הפתוח לציבור.
יא. חדר או אולם פתוחים לציבור, המשמשים לפעילות גופנית או לספורט.
יב. גן ילדים, מעון או בית ילדים.
יג. חדר שבו מתגוררים חיילים או אזרחים במסגרת צבאית, למעט חדר שהוגדר כחדר שבו העישון מותר.
יד. חנות.
טו. מסדרון שבין חדרים בהם מתגוררים חיילים או אזרחים במסגרת צבאית.


איסור על עישון
4. לא יעשנו חייל או עובד צה"ל במקום ציבורי.
5. לא יחזיקו חייל או עובד צה"ל במקום ציבורי סיגריה או כלי עישון דולק אחר.
6. חל איסור על הכנסת נרגילה לבסיסי צה"ל.


התקנת שלטים
7. מפקדי יחידות ומפקדי מתקנים צבאיים, שבשטח הנתון לפיקודם מצויים מקומות ציבוריים, יהיו אחראים להתקנת שלטים המורים על איסור העישון באותם מקומות וכן לשמירת השלטים במצב תקין.
8. צורתם של השלטים, מספרם, גודלם, תוכנם, דרכי התקנתם, המקומות שבהם יותקנו והחובה להאירם יהיו בהתאם לקבוע בתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד1984-.


פינות עישון
9. מפקד יחידה יקבע ביחידתו אזור עישון שיסומן כ"פינת עישון". באזור העישון לא יעבדו דרך קבע אנשים שכולם או שחלקם לא מעשנים. אזור העישון ייקבע רק באזור שבו ישנם סידורי אוורור תקינים, והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של מקום העבודה. חדר או אולם, שעובדים בו רק אנשים שהם מעשנים - ייחשב כאזור עישון, מבלי שיהיה צורך בהיתר מפורש של מפקד היחידה, ובלבד שבמקום ישנם סידורי אוורור תקינים, והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של מקום העבודה.
10. בנוסף על האמור בסעיף 9, לא יקבע מפקד היחידה אזור עישון במקום המשמש לקבלה או במקום שהוא חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה.
11. מפקד היחידה רשאי להגדיר חדר שבו מתגוררים חיילים או אזרחים במסגרת יחידתו, כחדר שבו העישון מותר. חייל או אזרח לא יתגוררו בחדר כאמור, אלא אם הביעו את הסכמתם לכך. כל זאת, בתנאי שבחדר יש סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
12. אין באמור בפקודה כדי לגרוע מאיסור עישון מכוח כל דין.    33.0138   בוטלה (בחוזר מספר 94)

השארת תגובה

Leave a Message