בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0143 פתיחת עסק אזרחי וניהולו במתקן צבאי-נוהל וסמכויות

33.0143 פתיחת עסק אזרחי וניהולו במתקן צבאי-נוהל וסמכויות

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות


1. בפקודה זו:
א. עסק - כל עסק נייח או נייד למכירת מוצרים, להכנתם או למתן שירותים מכל סוג שהוא, לרבות רוכלים.
ב. עסק נייח - עסק הנמצא במתקן צבאי במקום קבוע (מבנה, צריף וכו´) ובו רשאי בעל העסק לאחסן באופן קבוע את מרכולתו ולמכור אותה.
ג. עסק נייד - עסק הנמצא במתקן צבאי במקום שאינו קבוע (בו מוכר בעל העסק את מרכולתו) אשר בעליו אינו מורשה לאחסן את מרכולתו במתקן בו הוא נמצא ועליו לפנות את מרכולתו או את רכבו מהמתקן הצבאי בסיום כל יום.
ד. אגף אמו"ן - משרד הביטחון - אגף אמרכלות משק ונכסים (אמו"ן) - חטיבת נכסים ושירותים - מערכת נכסים.
ה. הפונה - אזרח הפונה בבקשה לפתוח עסק נייח או עסק נייד במתקן צבאי.כללי
תוקף סעיף  2 מה- 16 במארס 2000
2. פקודה זו חלה על עסקים המנוהלים במתקנים צבאיים בלבד, אולם היא אינה חלה על מתקנים בשימוש הזכיין או על מתקנים בהנהלת אל"ח.
3. ההיתר להפעיל עסק נייח במתקן צבאי יינתן על ידי אגף אמו"ן, ויותנה בהמלצתו של אכ"א-רמ"ח הפרט (המלצת אכ"א-רמ"ח הפרט תינתן בכתב).
4. ההיתר להפעיל עסק נייד במתקן צבאי יינתן בידי אכ"א-רמ"ח הפרט.השיטה


5. מפקד מתקן צבאי, הרואה צורך בניהול עסק במתקנו, יפנה את בקשתו בכתב, באמצעות המפקדה הממונה, אל אכ"א-רמ"ח הפרט. הבקשה תהיה מנומקת, ויצוינו בה פרטים על מהות העסק שמבקשים לפתוח.
תוקף סעיפים 6 עד 10 מה- 16 במארס 2000
6. פנה אדם אל מפקד מתקן צבאי בהצעה לפתוח עסק באותו מתקן - לא ינהל עימו מפקד המתקן כל משא ומתן בעניין הצעתו, אלא יפנה את ההצעה לאכ"א-רמ"ח הפרט (מפקד המתקן ראשי לצרף להצעה לפתיחת העסק את המלצתו ואת הערותיו בנושא). במקביל, ישיב מפקד המתקן לפונה כי בקשתו הועברה לטיפול הגופים המוסמכים, ואם יש מקום להתיר הפעלת אותו עסק במתקן צבאי, יודיעוהו בדבר אופן בחירת המועמד שיזכה בהיתר.
7. אכ"א-רמ"ח הפרט יבדוק בקשות לפתיחת עסק, נייד או נייח, בתיאום עם הגופים האלה, לפי העניין:
א. זכיין.
ב. מרכז בינוי -5600ענף נכו"ם.
ג. מקרפ"ר-ענף בריאות הצבא.
ד. רבצ"ר-עוזר רבצ"ר לכשרות ושבת.
ה. רמ"ח ביטחון שדה.
ו. מפקד המתקן הצבאי, שבו מבקשים לפתוח את העסק.
8. החליט אכ"א-רמ"ח הפרט, לאחר שראה שאין מניעה של הגורמים המפורטים בסעיף 7 לעיל, לפי העניין, שיש צורך לפתוח את העסק במתקן הצבאי, כאמור, בהתחשב במקומו, באופיו ובתנאי השירות של המשרתים בו -
בעסק נייח - יעביר את המלצתו לפתיחת העסק הנייח בכתב, למשהב"ט-אגף אמו"ן שיערוך מכרז                                לבחירת המועמד להפעלת העסק הנייח;
בעסק נייד - אם קיימים מספר עוסקים מעוניינים, הכשירים כולם לפתוח את העסק הנייד, יערוך                                הגרלה בין העסקים המעוניינים להפעיל את העסק הנייד.
9. נבחר המועמד להפעלת העסק הנייח או הנייד, לפי העניין, ידאג משהב"ט-אגף אמו"ן לעריכת בדיקה ביטחונית, באמצעות משהב"ט-קב"ט, לפונה ולצוות העובדים שיועסקו בעסק. תוצאות הבדיקה יועברו לידיעת אמ"ן-רמחב"ש.
10. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה הביטחונית -
בעסק נייח - אגף אמו"ן יערוך את החוזה עם בעל העסק הנייח;
בעסק נייד - יידרש בעל העסק הנייד לחתום על התחייבות שדוגמתה ניתנה בנספח א לפקודה זו,                               ולאחר חתימתו יינתן האישור להפעלת העסק הנייד, על טופס שדוגמתו ניתנת בנספח ב                         לפקודה זו. עותק מהאישור יומצא גם למפקד המתקן שבו אמור להיפתח העסק הנייד.
11. לאחר חתימת החוזה, כאמור לעיל, יעביר אגף אמו"ן העתק מהחוזה למפקד המתקן, שבו נמצא העסק הנייח, כדי שזה שיתן היתר כניסה לבעל העסק הנייח למתקן. כן יועבר עותק מהחוזה לאכ"א-רמ"ח הפרט.
12. בהיתר שייתן מפקד המתקן הצבאי לבעל העסק הנייח, יצוין שזהו היתר כניסה למתקן הצבאי בשעות מסוימות בלבד, שיצוינו בהיתר. כן יצוין, שאין היתר זה מקנה זכות לשהייה קבועה במחנה, ועל בעל העסק הנייח לעזוב את המתקן בסיום כל יום.סגירת עסק
תוקף סעיפים  13 עד 15 מה- 16 במארס 2000
13. מפקד המתקן יוודא שיקוימו כל התנאים שבהם הותנה החוזה או האישור, לפי העניין. אם סבור מפקד המתקן שבעל העסק אינו עומד בתנאים שבהם הותנה החוזה או האישור, לפי העניין, ידווח על כך לאכ"א-רמ"ח הפרט.
14. סבר אכ"א-רמ"ח הפרט שבעל העסק, הנייד או הנייח, לפי העניין, אינו עומד בתנאי החוזה
או מפר את התחייבותו -
     בעסק נייח - ידווח על כך לאגף אמו"ן, שיפעל לפי הוראות החוזה שנערך עם בעל העסק הנייח.
     בעסק נייד - יבטל את האישור שניתן לבעל העסק הנייד, לפי שיקול דעתו.
15. בוטל חוזה עם בעל עסק נייח או בוטל אישור לבעל עסק נייד, לפי העניין, כאמור בסעיף 14 לעיל, יוצא אותו עסק מחוץ לתחום, בהתאם להוראות פ"מ 33.0103.מזנונים ניידים


16. אם העסק הנייד הוא מזנון, יחולו, בנוסף על האמור בפקודה זו, ההנחיות האלה:
א. מפקד המתקן הצבאי, שפנו אליו בבקשה לפתוח מזנון אזרחי במתקנו, יפנה את הפונה למקרפ"ר-רמ"ד תברואת מזון ולרבצ"ר-עוזר רבצ"ר לכשרות ושבת, וינחה אותו להציג לגופים אלו אישורים, שהוא מורשה לנהל עסק כחוק.
ב. מקרפ"ר-רמ"ד תברואת מזון ועוזר רבצ"ר לכשרות ושבת יערכו אצל הפונה ביקורת ראשונית.
ג. אכ"א-רמ"ד הפרט לא יתן אישור לפתיחת מזנון נייד, אלא לאחר שעמד בעל המזנון הנייד בביקורות שהוזכרו לעיל.
ד. מקרפ"ר יבקר את העסק הנייד ביקורות שבועיות כפי שייקבע בהוראות הפנימיות של מקרפ"ר. רבצ"ר ומחב"ש יבקרו את העסק הנייד בתדירות שתיקבע בהוראות הפנימיות של גופים אלו. אופן ביצוע הביקורות ייקבע בהוראות הפנימיות של הגופים האמורים לעיל.
ה. הגופים האמורים לעיל ימליצו לרמ"ח הפרט, על-פי שיקול דעתם, על סגירת עסק נייד, שאינו עומד בביקורותיהם.הנחיות כלליות
תוקף סעיף  17 מה- 16 במארס 2000
17. האיסור להקים עסק במתקן צבאי חל גם על הצבתן של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים, אלא באמצעות החברה הזכיינית בלבד.
18. חייל לא ימכור פריטי לבוש ומזכרות, המזוהות עם היחידה, וכן לא ישתתף בפעולות אחרות, הקשורות במכירה של פריטים אלה או בפעולות, שנועדו לאפשר מכירה של פריטים אלה, או שנועדו להקל על מכירה של פריטים אלה, אלא אם כן בידי החייל או בידי יחידתו כל האישורים הנדרשים לכך בפקודות הצבא.


תוקף סעיפים  19 ו- 20 מה- 16 במארס 2000
19.     לא יימכרו בתחום מחנות צה"ל כרטיסי הגרלה ותלושי ניחושים, כגון: כרטיסי מפעל הפיס, מגן דוד                אדום, תלושי לוטו וטוטו למיניהם, אלא באישור בכתב, שיינתן על ידי אכ"א-רמ"ח הפרט.20.     האיסור האמור לעיל לא יחול במקרים האלה:


א. על פתיחת סוכנויות לוטו, על פתיחת סוכנויות טוטו או על פתיחת מפעל הפיס במרכזי הרווחה           של שיכוני המשפחות בבסיסי חיל האוויר (אין באמור בסעיף משנה זה כדי לפגוע בהוראותיה של       פ"מ 33.0115 בעניין עבודה פרטית).


ב. על כרטיסי ההגרלה של האגודה למען החייל. 
     
    
תוקף נספח א מה- 16 במארס 2000נספח א לפ?מ 33.0143
התחייבות אזרח המבקש לפתוח עסק נייד במתקן צבאי1. אני ___________  ____________ מבקש לפתוח את העסק הנייד הבא:
       (שם פרטי)        (שם משפחה)
 
           מזנון או עסק אחר (מחק את המיותר).


2. ידועים לי הכללים המפורטים להלן לפתיחת עסק אזרחי נייד:
א. עליי לאפשר לגופי הצבא המוסמכים לכך לבדוק את המוצרים הנמכרים בעסקיי, בכל עת שימצאו לנכון.
ב. חובה עליי לציית לכל הוראה שיתן לי מפקד הבסיס.
ג. ליד מקום כלי הרכב, שישמש אותי כעסק נייד, עליי לעשות את כל הסידורים המתאימים, לבל ייגרמו מפגעי תברואה (ניקיון, מיכל אשפה).
ד. על הדופן החיצוני של כלי רכבי יהיו מסומנים שמי ומעני, וכן, אם העסק שברצוני לפתוח הוא מזנון נייד - סוג המזון, שמותר לי למכור.
ה. אין במתן היתר זה משום רשות או משום הסכמה מסוג אחר לשימוש במתקני הבסיס או בכל רכוש צבאי אחר.
3. ידוע לי כי אם העסק הוא מזנון נייד, יחולו, בנוסף על האמור לעיל, גם הכללים האלה:
א. משקאות יוחזקו באריזתם המקורית, שתהיה סגורה באריזה המקורית של המפעל שמילא אותם, ולא ייפתחו, אלא בעת מסירתם לידי הצרכן.
ב. לא יוגש משקה לשתייה בכוס, בספל או בכלי אחר, אלא באריזה המקורית.
ג. לא יימכר משקה המכיל אלכוהול.
ד. מוצרי מזון יימכרו ארוזים באריזה המקורית של היצרן ומאושרים בידי משרד הבריאות והרבנות הראשית.
ה. כל מוצר יישא הכשר של רבנות מוסמכת הנותנת את ההכשר (הרבנות הראשית או רבנות עירונית).
ו. ציוד הקירור יהיה בעל יכולת להחזיק מוצרים בקירור או בהקפאה, בהתאם למצוין על האריזה (מוצרי חלב, גלידות).
ז. אין למכור מזון שפג תאריך השיווק המצוין על אריזתו.
ח. לא יימכרו בשר או מוצריו.
ט. אין למכור כל מזון, שעבר תהליך של עיבוד והוכן בידי בעל המזנון.
י. חל איסור מוחלט על מכירה בשבתות ובחגי ישראל.
יא. אדם לא יסחר במזון, אלא אם כן הוא לובש בגדים נקיים, ידיו וציפורניו נקיות, והוא מקפיד על נקיון גופו.
יב. אדם לא יסחר במזון, אם התקיים בו אחד התנאים האלה:
1) הוא חולה במחלת השחפת, במחלת עור, העלולה לגרום לזיהום מצרכי המזון או במחלה זיהומית אחרת, או שהוא נושא טפילי מחלה שכזאת.
2) על פניו, צווארו, זרועותיו או ידיו נמצאות חבורות, חטטים או פצעים פתוחים מוגלתיים, שאינם מכוסים בתחבושות עמידות נוזלים.
4. אני מתחייב לאפשר עריכה של כל ביקורת בעסק מצד גופי הצבא המוסמכים לכך וכן לתקן את הליקויים בתוך 14 יום מיום קבלת ההמלצות בכתב או בעל-פה.
5. ידוע לי, כי היתר זה יכול להתבטל, אם אפר את התנאים האמורים לעיל, כולם או מקצתם, או בהתקיים נסיבות אחרות, המצדיקות זאת, על פי דעתו של אכ"א-רמ"ח הפרט.


         ______________    _________________     ______________         ____________________
            תעודת הזהות        שם פרטי ושם משפחה           כתובת                    מספר הרישוי של הרכב
            של בעל העסק                                                                              של בעל העסק הנייד
 
                                                       
   
   ______________________
       חתימת בעל העסק הנייד 


נספח ב לפ"מ 33.0143


אישור לניהול עסק נייד במתקן צבאי


 __________________
 שם פרטי ושם משפחה הנדון: אישור לניהול עסק נייד במתקן צבאי1. לבקשתך ובתוקף סמכותי, לפי פ"מ 33.0143, אני מאשר לך לנהל את העסק הנייד
          _________________    ב  ___________________.
               הגדרת העסק הנייד            שם המחנה או המתקן


2. אישור זה הינו אישור כניסה למתקן הצבאי בלבד, ואין הוא מקנה לך זכות שהייה קבועה במתקן הצבאי.
3. אישור זה תקף משעה ____________ עד השעה __________ ועליך לעזוב את המתקן הצבאי, עם רכבך, כל לילה בתום הזמן בו אתה רשאי לשהות במחנה.
4. אישור זה מותנה בחתימתך על התחייבות, כאמור בפ"מ 33.0143.
5. בסמכותי לבטל אישור זה על פי שיקול דעתי בכל עת.


 


          _______                                      ______________________
            תאריך                                          חתימת אכ"א-רמ"ח הפרט

השארת תגובה

Leave a Message