33.0147 פרסומת מסחרית בצה”ל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
1. חל איסור מוחלט על חייל או על גורם צבאי כלשהו ליטול חלק בפעולות, שעניינן פרסומת מסחרית.
2. המעשים המפורטים להלן ייראו כנטילת חלק בפעולות, שעניינן פרסומת מסחרית:
א. הוצאת פרסום צבאי, שבו מצוינת עובדת מעורבותו של גוף מסחרי בהוצאת אותו פרסום.
ב. קבלת טובין או שירותים על ידי צה"ל ועשיית שימוש בהם, כשבמצורף אליהם מצוינת עובדת מעורבותם של גופים מסחריים במתן הטובין או השירותים לצה"ל או לחייליו.
ג. מתן אפשרות לביצוע פעולות, שעניינן פרסומת מסחרית, בתחומי מתקן צבאי.
ד. ציון מסר פרסומי על גבי ציוד צבאי.
3. על אף האמור לעיל רשאי ראש אכ"א, לאחר שנועץ בקח"ר ובפצ"ר, להתיר לחייל או לגורם צבאי ליטול חלק בפעולות, כמפורט לעיל.
4. היתר כאמור לא יינתן, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, בתנאי שיש לצה"ל עניין גלוי וברור בנתינתו.
5. בכל מקרה לא יינתן היתר, שמכוחו תותר פרסומת מסחרית, שיש בה פגיעה בטעם הטוב או שיש בה כדי להטעות או שניתן יהיה להבין ממנה שצה"ל נותן גושפנקה כלשהי או אישור לטיבו של מוצר או שירות מסוים.
6. לפני שיינתן היתר כאמור, יש להקפיד על מתן הזדמנות שווה לכל הגופים המסחריים שיש להם נגיעה בדבר, ללא משוא פנים וללא אפליה.
7. הוראות פקודה זו אינן חלות על:
א. הביטאונים הרישמיים של הצבא, המופצים בקרב הציבור הרחב.
תוקף סעיף משנה ב מה- 2 ביולי 2001
ב. פרסומים או מודעות המוצאים על ידי קרן לב"י, השק"ם והאגודה למען החייל, או פרסומים שגופים אלה מוזכרים בהם, למעט פרסומים המיועדים למשרתים בצה"ל שלגביהם יש לקבל אישור מאכ"א-רמ"ח הפרט.
תוקף סעיף משנה ג מה- 15 בנוב´ 94
ג. פיקוד העורף, בכל הקשור למילוי תפקידו על-פי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א1951-.

השארת תגובה

Leave a Message