33.0148 איסור על ניגוד עניינים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

 הגדרות

1.  בפקודה זו:
א. חייל – לרבות עובד צה"ל.
ב. קרוב – בן זוג, הורה, הורי הורים, צאצא, בן צאצא של בן זוג, אח, אחות, סוכן או שותף ובני זוגם של כל אחד מאלה.
ג. זכות של ממש בגוף משפטי – זכות לקבל לפחות 5 אחוזים מרווחי הגוף או מנכסיו בעת פירוק, או זכות ל- 5 אחוזים, לפחות, מכוח ההצבעה או מהכוח למנות מנהלים באותו גוף.
תוקף סעיף משנה ד מה- 25 במאי 88
ד. ועדה מייעצת – הוועדה המייעצת לרמטכ"ל בעניין ביצוע פקודה זו. בראש הוועדה ישב סגן ראש אכ"א. חברי הוועדה – נציג הפרקליטות הצבאית ונציג המפקדה הממונה הנוגעת לעניין.
תוקף סעיף משנה ה מה- 26 בדצמ´ 2000
ה. חייל המועסק על ידי גורם אזרחי – חייל הנשלח על ידי הצבא למלא תפקיד מחוץ למסגרת הצבא בהתאם לפ"מ 31.0502 או הסדר אחר דומה, חייל היוצא לשנת שבתון, וכן חייל הנמצא בחופשה ללא תשלום או בחופשת פרישה ועובד עבודה פרטית, כמשמעותה בפ"מ 33.0115 או בפ"מ 41.0538.
איסור על ניגוד עניינים
תוקף סעיפים 2 ו3-  מה25- בפבר´ 912. בכפוף לקבוע בסעיף 4 להלן, חייל לא ישמש בתפקיד ולא ישתתף בכל צורה פעילה אחרת, במישרין או בעקיפין, בפעילות צבאית, שבמסגרתה הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים. כמו כן, לא יינתן לחייל היתר לעבודה פרטית לפי פ"מ 33.0115, אם ביצוע העבודה הפרטית עלול להביא את החייל למצב של ניגוד עניינים.
3.  כמצב של ניגוד עניינים ייראה כל אחד מאלה:
א. לחייל, לקרובו, לידיד אישי שלו או לגוף משפטי, שהחייל הוא בעל זכות של ממש בהם או מועסק על ידם, עשויה להיות טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, מהפעילות הצבאית הנזכרת.
ב. חייל מועסק על ידי גוף אזרחי, ולחייל או ליחידתו יש קשרי עבודה עם אותו הגוף.
ג. לחייל או ליחידתו קשרי עבודה עם הגוף האזרחי, שבו הועסק החייל בעבר.
ד. החייל מנהל משא ומתן עם גוף אזרחי בנוגע להעסקתו על ידי אותו הגוף לאחר שחרורו, ולחייל או ליחידתו יש קשרי עבודה עם הגוף הזה.
ה. החייל משרת בשמ"פ, ולו או ליחידתו קשרי עבודה עם גוף אזרחי, שבו מועסק החייל, או שהגוף האזרחי הוא גוף משפטי, שבו יש לחייל זכות של ממש.
ו. במסגרת העסקתו של החייל על ידי גוף אזרחי, משתמש החייל במידע, שהגיע לידיו במהלך שירותו הצבאי.
ז. נסיבות אישיות של החייל גורמות לכך, שעלול להתעורר חשש, אף למראית עין, שהחייל יודרך בביצוע הפעילות גם משיקולים, שאינם שיקולים ענייניים טהורים.
ח. עלול להתקיים ניגוד עניינים בין תפקיד שהחייל ממלא או פעילות שביצע, לרבות תפקיד או פעילות שהותרו כדין בצבא או מחוצה לו, ובין התפקיד או הפעילות, שהחייל נדרש או התבקש לבצע.
נסיבות שבהן מותר לפעול למרות שיש ניגוד עניינים4.  על אף האמור בסעיף 2 לעיל, יהיה חייל רשאי לשמש בתפקיד ולהשתתף בפעילות צבאית, אם התקיימה אחת הנסיבות האלה:
א. החייל הודיע בכתב על קיום ניגוד העניינים למפקדו בדרגת סא"ל ומעלה, וכן לראש אכ"א, לסגנו או למפקד אחר, שהוסמך על ידי ראש אכ"א לצורך זה, והללו התירו לו לשמש בתפקיד או להשתתף בפעילות.
ב. החייל או המפקד, שהחייל הפנה אליו את בקשתו, פנה לוועדה המייעצת, פירשו בפניה את פרטי ניגוד העניינים וכן את ההשלכות האפשריות מאי ביצוע הפעילות על ידו, לרבות אפשרות חלופית לביצעו הפעילות, והוועדה המייעצת, לאחר שקיבלה את כל המידע שביקשה, קבעה, כי אין פסול בכך, שהחייל ישמש בתפקיד או ישתתף בפעילות.
ג. קיים מצב של "כורח השעה", שהחייל יבצע את הפעילות, ואין אפשרות מעשית לנהוג באחת החלופות האחרות, המפורטות בסעיף זה, ובלבד שהחייל פנה, מייד כשהדבר היה אפשרי מבחינה מעשית, למפקדים המפורטים בסעיף משנה א לעיל, ודיווח להם בכתב על ניגוד העניינים ועל האופן שבו פעל.
תוקף סעיף משנה ד מה- 26 בדצמ´ 2000
ד. 
1) בקשת נספח צה"ל או נציג צה"ל אחר לשמש בתפקידם בחו"ל, כשתחת פיקוחם מועסקים בני זוגם, תועבר על ידי אמ"ץ-רמ"ח קש"ח, בצירוף כל החומר המתאים, לפצ"ר, שיבחן אם נתקיימו התנאים הבאים:
(א) קיים קושי ממשי באיתור מועמד לאיוש משרת הכפוף לנספח צה"ל או לנציג צה"ל, בין על ידי איתור מועמד מישראל, בין על ידי איתור מועמד תושב חו"ל.
(ב) איוש משרת הכפוף לנציג צה"ל חשובה לתפקוד הנציגות.
(ג) קיימים מנגנוני בקרה נאותים על ההעסקה ועל תנאיה, לרבות דיווח על שעות העבודה.
(ד) בן הזוג אינו מועסק בניהול הכספים והנהלת החשבונות של הנספחות.
2) הפצ"ר יחווה דעתו בפני ראש אמ"ץ, בשאלה אם קיימת מניעה משפטית להעסקת בן זוג כאמור.
3) קבע הפצ"ר כי לא קיימת מניעה משפטית להעסקה כאמור – ישקול ראש אמ"ץ, אם קיימת הצדקה לאשר את הבקשה. אם יחליט לאשרה, יעביר את הבקשה, בצירוף החלטתו ועמדת הפצ"ר, לאישורו של מנכ"ל משהב"ט.תוקף סעיפים 5 עד 10 מה- 25 בפבר´ 91
5. על אף האמור בסעיף 4 לעיל, לא יינתן ההיתר האמור באחד המקרים האלה:
א. אם ניגוד העניינים נובע מכך, שהחייל מועסק על ידי גוף אזרחי בעניין שבו טיפל, במישרין או בעקיפין, במסגרת שירותו הצבאי, או שהוא משמש בתפקיד או בפעילות צבאית בעניין שבו טיפל, במישרין או בעקיפין, במסגרת העסקתו על ידי הגוף האזרחי.
ב. אם ניגוד העניינים נובע מכך, שהחייל המועסק על ידי גוף אזרחי משתתף מטעמו של הגוף הזה במשא ומתן עם הצבא.
6. חייל החוזר לשירות סדיר, לאחר שהועסק על ידי גוף אזרחי, יעשה את הפעולות האלה:
א. החייל ימלא טופס, שדוגמתו מופיעה בנספח לפקודה זו, בשני העתקים; בטופס זה יפורטו העסקתו אצל אותו הגוף, לרבות הנושאים שבהם טיפל והגורמים שעמם בא במגע במסגרת העסקתו זו.
ב. את ההעתק הראשון של הטופס יגיש החייל למפקד יחידתו, וזה יחווה את דעתו לגבי אפשרות של ניגוד עניינים, בהתחשב בתפקידו המיועד של החייל ביחידה.
ג. מפקד היחידה יעביר את ההעתק הנ"ל למפקדת הפרקליט הצבאי הראשי-ענף הייעוץ והחקיקה, וזה יחליט בסוגיה.
ד. ההעתק השני של הטופס יצורף לתיקו האישי של החייל.
7. חייל המועסק על ידי גוף אזרחי במקביל לשירותו הצבאי ומבקש לעבוד אצל אותו הגוף לאחר שחרורו מהצבא, יעשה את הפעולות האלה:
א. החייל ידווח למפקד יחידתו על כוונתו להתקבל לעבודה אצל אותו הגוף לאחר שחרורו, וכן ידווח על כל משא ומתן שהחל בהקשר זה.
ב. מפקד היחידה יפנה למפצ"ר-ענף הייעוץ והחקיקה לקבלת חוות דעתו במקרה.
ג. אם קבע ענף הייעוץ והחקיקה, שאכן קיים ניגוד עניינים כאמור בפקודה זו, יורה מפקד היחידה לחייל להפסיק כל משא ומתן עם הגוף האזרחי בקשר לקבלתו לעבודה, לאלתר.
סייג לאיסור על קבלת טובת הנאה8.  נוסף על כל האמור לעיל, מודגש, כי בהתאם לסעיף 104 לחוק השיפוט הצבאי מוטלת חובה על חייל, אשר אגב תפקידו בצבא יש לו יד בעסקה, הנעשית על ידי הצבא, למען הצבא או בשמו, והוא עשוי לקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה באותה עסקה, להודיע על כך, בעוד מועד, בכתב ובצינורות הפיקוד לרמ"ח פרט באכ"א.
9. חייל, כאמור בסעיף 5 לעיל, רשאי לשמש בתפקיד או להשתתף בפעילות, אם התקיימה אחת הנסיבות המנויות בסעיף 4 לעיל.
10.  על מנת למנוע ספק, "טובת הנאה" לא תיחשב ככזו לצורך סעיף 2 לעיל, אם אינה מיוחדת לחייל, אלא עשויה להתקיים בציבור בלתי מסוים של חיילים (כגון: משכורת או טובת הנאה, שמותר לקבלה לפי פ"מ 33.0112).
תוקף הנספח מה- 25 בפבר´ 91נספח לפקודה 33.0148דיווח על העסקה או על משלח יד טרם חזרה משירות
_______________              _______________              ______________ 
      (שם פרטי)                         (שם משפחה)                      (מספר אישי)במסגרת חזרתי לשירות שובצתי בתפקיד__________בצה"ל. 
במהלך 5 השנים טרם חזרתי לשירות הועסקתי, שימשתי* כ:___________ בתפקידים האלה:
1. ________________ מתאריך: ___________________ עד: ______________.
2. ________________ מתאריך: ___________________ עד: ______________.
3. ________________ מתאריך: ___________________ עד: ______________. במסגרות אלו, טיפלתי בנושאים האלה:
1. _________________________.
2. _________________________.
3. _________________________.
4. _________________________.
5. _________________________.
6. _________________________.        במסגרת העסקתי, משלח ידי*, המפורטים לעיל, עמדתי בקשרים (מסחריים, עסקיים וכד´) עם הגופים האלה:
1. _______________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________.
3.  _______________________________________________________________.________________                                 ________________
        (תאריך)                                                   (חתימה) *מחק את המיותר

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים