33.0149 פרסום יצירות של חיילים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
תוקף סעיפים 1 עד 19 מה- 16 במארס 2000
1. פקודה זו מביאה לידיעת החיילים את הדין בדבר זכויות היוצרים והמבצעים ביצירות שהוכנו במסגרת צה"ל או
בעת היותם חיילים, קובעת סייגים לפרסום יצירות חיילים וכללים לפרסום יצירות שזכות היוצרים בהן הינה בידי המדינה.

הגדרות

2. בפקודה זו:
א. "חייל" - לרבות עובד צה"ל;
ב. "יצירה" - יצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית או אמנותית, לרבות תוכנת מחשב;
ג.  "יצירה ספרותית" - לרבות מאמרים, מחקרים, מפות, תרשימים, תוכניות, טבלאות, אוספים וליקוטים;
ד.  "יצירה דרמטית" - לרבות כל חיבור לדקלום, יצירה או שעשוע של מחול בהצגה אילמת,
שהסידור התיאטרוני או צורת המשחק שלו קבועים בכתב או בדרך אחרת, וכל יצירה קולנועית שסידורה,
 צורת המשחק שלה או שילוב המאורעות שבה משווים ליצירה אופי מקורי;
ה. "יצירה אמנותית" - לרבות ציור, שרטוט, פיסול, וכל מלאכת אמנות ומעשי אמן אדריכליים,פיתוחיים וצילומיים;
ו. "פרסום" - לרבות בדרך של הצגה, השמעה, שידור, הכנסה למאגר ממוחשב הפתוח לציבור וכל שימוש אחר ביצירה,
 למעט פרסום במסגרת צבאית, והכול בין אם החייל מפרסם בעצמו ובין אם באמצעות אדם אחר, בין בשמו,
בין בשם אדם אחר ובין בעילום שם.
ז.  "החוק" - לעניין זכויות יוצרים - חוק זכויות יוצרים, 1911 ופקודת זכות יוצרים, 1924; לעניין זכויות מבצעים - חוק זכויות
 מבצעים, התשמ"ד-1984;
ח. "זכות יוצרים" ו"זכויות מבצעים" - כמשמעותן בחוק;
ט. "מחבר" - יוצר יצירה;

זכויות ביצירה ובביצוע

3. בהתאם להוראות החוק, מסורה למדינת ישראל זכות היוצרים בכל יצירה, כמפורט להלן, לתקופה הקבועה בחוק,
 אלא אם נקבע במפורש אחרת בין המחבר ובין משרד הביטחון:
א. יצירה שהוכנה על ידי צה"ל או לפי הוראותיו או בפיקוחו, בין אם פורסמה ובין אם לא פורסמה.
ב. יצירה שהוכנה על ידי חייל במסגרת מילוי תפקידו או בקשר למילוי תפקידו, בין אם פורסמה ובין אם לא פורסמה.
ג.  יצירה שפורסמה על ידי צה"ל או לפי הוראותיו או בפיקוחו.
4.    בהתאם להוראות החוק, מסורה למדינת ישראל, לתקופה הקבועה בחוק, זכות המבצעים בביצוע
כל יצירה, למעט תוכנת מחשב, אם הביצוע נעשה תוך כדי שירות המבצע ועקב שירותו,
 במקרים הבאים, אלא אם נקבע אחרת במפורש בין המבצע לבין משרד הביטחון:
א. המבצע הינו חייל, למעט חייל בשירות מילואים.
ב. המבצע הינו חייל בשירות מילואים והפקת הביצוע נעשתה על ידי צה"ל.
5.    זכויות היוצרים או זכויות המבצעים ביצירה שהוכנה על ידי חייל, שלא במסגרת תפקידו בצה"ל, ושלא בנסיבות
 המפורטות בסעיפים 3 ו- 4 לעיל, אינן שייכות למדינה, אלא לחייל בלבד.

פרסום יצירות שזכויות היוצרים או זכויות המבצעים בהן שייכות למדינה

6.    חייל לא יפרסם כל יצירה שזכויות היוצרים או שזכויות המבצעים בה שייכות למדינת ישראל, כאמור בסעיפים
 3 ו- 4 לעיל, ולא יעשה בה כל שימוש, אלא אם כן קיבל היתר לכך בכתב מראש אכ"א,
ועל-פי התנאים שנקבעו בהיתר, או אם נקבע אחרת במפורש בין המחבר או המבצע, לפי העניין, לבין משרד  הביטחון.
7.    חייל או מי שהיה חייל בעת הכנת היצירה, המבקשים לקבל היתר, כאמור, יעבירו את בקשתם בכתב ללשכת
ראש אכ"א, ויצרפו פרטים מלאים על היצירות ועל דרכי יצירתן.
8.    הבקשה תידון על ידי ועדה מייעצת (להלן - הוועדה), שבראשה יעמוד דובר צה"ל, ויהיו חברים בה נציגי אכ"א,
 אמ"ן-מחב"ש, מפצ"ר, מקח"ר, אג"ם-תוה"ד-מחלקת היסטוריה, הצנזורה הצבאית, ו"מערכות", או  אם הוועדה
 דנה ביצירה שהינה תוכנת מחשב, נציג מקשר"ר-חטיבת המחשוב.
9.    לצורך מתן המלצה לראש אכ"א, תבחן הוועדה, בין היתר, את הנושאים האלה:
א. אם פרסום היצירה יגרום נזק לביטחון המדינה, או נזק לאינטרסים חיוניים שלה או נזק לאינטרסים חיוניים של צה"ל.
ב. אם יש ביצירה עניין השנוי במחלוקת פוליטית או במחלוקת מפלגתית.
ג.  אם יש ביצירה פגיעה בשמו הטוב של צה"ל או בשמו הטוב של חייל או בפרטיותו.
ד.  אם פרסום היצירה יגרום לפגיעה במשמעת הצבא או בפעולתו התקינה.
ה.  אם ליצירה יש קשר, ישיר או עקיף, לשירותו של החייל בצה"ל.
ו.  אם החייל השתמש ביצירתו במשאבים של צה"ל או אם יש לה קשר, במישרין או בעקיפין, לשירותו של החייל.
ז.  אם היצירה עונה על התנאים הנדרשים לפי הוראות פ"מ 21.0106.
10.    לאחר קבלת המלצותיה המנומקות של הוועדה רשאי ראש אכ"א להתיר או שלא להתיר את פרסום היצירה
 וכן רשאי הוא לקבוע תנאים, סייגים ומגבלות להיתר, לרבות בנושאים הללו:
א. דרך פרסום היצירה והשימוש בה.
ב.  שינויים ביצירה.
ג.  ציון עובדת היות המחבר או המבצע, לפי העניין, חייל, דרגתו ותפקידו הצבאי.
11.    חייל שחיבר יצירה בנושאים צבאיים לא יפרסמה, אלא אם כן התיר הרמטכ"ל את הפרסום.
על מתן ההיתר יחולו סעיפים 10-6 לעיל, בשינויים המחויבים.
12.    חייל העומד לחבר יצירה בנושאים צבאיים רשאי להגיש לוועדה ראשי פרקים שלה, לפני כתיבתה.
הוועדה תמסור לו את חוות דעתה הראשונית, אולם לא יהא בה כדי לפטור את החייל מקבלת היתר,
כמפורט בסעיפים 10-6 לעיל, לאחר השלמת היצירה, ולא יהא בה כדי לחייב את הוועדה בשלב
בחינת  ההיתר, לאחר השלמת היצירה.

פרסום יצירות שזכויות היוצרים או זכויות המבצעים שלהן אינן שייכות למדינה

13.    חייל לא יפרסם יצירה שיש בה כדי לבקר את הכנסת, על גופיה השונים, ובכלל זה חוקים והחלטות שנתקבלו
על ידה, את הערכאות השיפוטיות של המדינה, את הממשלה ואת משרדיה השונים, או את צה"ל, על גופיו השונים,
 פקודותיו, מדיניותו, דרכי פעולתו או החלטות מפקדיו.
14.    חייל המבקש לפרסם יצירה בנושאים צבאיים - יחולו עליו הוראות סעיפים 11 ו- 12 לעיל, אולם לא יהא
בעובדה זאת, כשלעצמה, כדי להחיל על היצירה את הוראות סעיף 3 לעיל.
15.    חייל לא יהיה רשאי לציין את עובדת היותו חייל, את דרגתו או את תפקידו הצבאי ביצירה שיפרסם, אלא אם כן
 קיבל לכך היתר מראש אכ"א. על מתן ההיתר יחולו הוראות סעיפים 10-6 לעיל, בשינויים המחויבים.

תמלוגים

16.    בפקודה זו: "תמלוגים" - כל תשלום המשולם עבור זכויות השימוש או ההפצה של היצירה, בין אם יש קשר בין
 היקף ההפצה לשיעור התשלום ובין אם אין.
17.    פרסם חייל יצירה, בהיתר על פי פקודה זו, שזכויות היוצרים בה או זכויות המבצעים בה אינן שייכות למדינה,
אלא לחייל עצמו - לא יקבל תמלוגים בגין היצירה, אלא אם קיבל לכך היתר מפורש מאכ"א-רמ"ח הפרט. חייל
המבקש לקבל היתר לקבלת תמלוגים יפנה בקשה בכתב לאכ"א-רמ"ח הפרט, שיחליט לגבי הבקשה, לאחר
שיקבל את המלצת מפצ"ר-יעח"ק.
18.    סבר אכ"א-רמ"ח הפרט שהתשלום איננו על עצם הכתיבה או שהתעורר ספק כלשהו בדבר - יועבר עניין  זה
למשרד הביטחון-לשכת היועמ"ש ושם תתקבל ההחלטה.
19.    כל שאלה של תמלוגים בגין יצירה שזכויות היוצרים בה או שזכויות המבצעים בה שייכות למדינה תועבר למשרד
 הביטחון-לשכת היועמ"ש, והוא יכריע בשאלה.

השארת תגובה

Leave a Message