בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0235 ביקור משפחות בבסיסי טירונים והסדרת הקשר בינן לבין החיילים במהלך

33.0235 ביקור משפחות בבסיסי טירונים והסדרת הקשר בינן לבין החיילים במהלך

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. מטרת הביקורים ליצור קשר תומך בין ההורים למערכת הצבאית, דבר המשפיע לטובה על החיילים.
2. הביקורים יהיו בהתאם לנהלים, המפורטים בפקודה זו.
3. בשבוע הראשון של הטירונות תישלח להורים איגרת, שסוגה הביטחוני בלמ"ס, מטעם מפקד הבסיס. באיגרת יפורטו הנושאים האלה:-
א. הסבר מפורט לגבי התהליך אותו עובר הטירון בבסיס הטירונות.
ב. מועדי הביקורים.
ג. מקום מפגש הטירונים עם בני משפחותיהם.
ד. חובת נשיאת תעודת זהות של המבקרים בבסיס.
ה. מידע על מקרים חריגים, שבעקבותיהם לא יימצאו החיילים בבסיס למרות תיאום הביקור.
ו. הוראה בדבר איסור על צילום בשטח הבסיס.
ז. נוהל פניות הורים למפקדים.
ח. הוראה בדבר איסור על השתתפות בפעילות מבצעית (כגון: אימונים וכד´) של הטירונים.
ט. מסירת מידע, שישמש את ההורים בתקופת הטירונות (כגון: מספר טלפון להודעות דחופות וכד´).ביקורים בימי חול


4. מפקד בסיס הטירונים יקבע יום חול אחד בחודש לביקור משפחות חיילים. הביקור יימשך שלוש שעות, בין השעות 12:00 ו- 18:00.
5. אין בהוראת סעיף 4 לעיל כדי לגרוע מסמכותו של מפקד בסיס הטירונים לקבוע שני ימי ביקור משפחות בשבוע, ובלבד שאחד מהם יהיה אחד מהימים א´-ה´, ושעות הביקור יהיו כאמור בסעיף 4 לעיל.ביקורים בשבתות


6. ביקורים בשבתות יאושרו במקרים, שבהם לא יצאו החיילים לביתם שבועיים, לפחות, ברציפות (כלומר - החל מהשבת השנייה, יש לאפשר ביקורים). מפקד היחידה רשאי לאשר ביקורים כל שבת, כאשר אין מניעה מבצעית לעשות כן.
7. הביקור ייעשה באופן מרוכז ומתוכנן מראש - לכל חיילי הבסיס, או למסגרת תת יחידתית (פלוגה, קורס וכד´).
8. להורים דתיים יתאפשר לבקר את בניהם או את בנותיהם ביום שישי, הצמוד לשבת בה אושר ביקור הורים לכלל חיילי הבסיס.ימי הורים


9. יש לקיים יום הורים בכל טירונות, שמשכה עולה על חודשיים (בהכשרה, שמשכה קצר מחודשיים, יתקיים יום הורים בהתאם להחלטת מפקד הבסיס).
10. יום הורים יתקיים סמוך ככל הניתן לתחילת הטירונות, ואין לקיימו בשבתות ובמועדים.
11. במסגרת יום ההורים, יועבר להורים מידע, שהותר לפרסום בהתאם למגבלות ביטחון שדה.
12. יום ההורים ייערך באופן מסודר ומכובד, ויכלול כיבוד קל.טקסים והשבעות


13. ככלל הורים ישתתפו בטקסי השבעת טירונים.
14. השתתפות הורים בטקסים אחרים או אי השתתפותם בטקסי השבעת טירונים, תהיה לפי החלטת המפח"ש, החלטת החיל או החלטת הזרוע.
15. הורים יורשו להשתתף בטקסים, שיקוימו לאחר מסעות. לצורך כך יש לוודא, שיישאר מרווח זמן מספיק בין המסע לטקס, כך שיתאפשר לחיילים לנוח ולשפר את הופעתם.ביקורים בפעילות מבצעית או בכוננות מבצעית או מודיעינית


16. ביקורי הורים במסעות, בסדרות, בתעסוקות מבצעיות, באימונים ובכוננות מבצעית או מודיעינית - אסורים.
מקום הביקור ונוהלי הכניסה לבסיס
17. מפקד בסיס הטירונים יקבע מראש, בתיאום עם קצין הביטחון הפיקודי, קצין הביטחון הזרועי או קצין הביטחון החילי, את המקום בו תקוים פגישת המשפחות עם הטירונים. המקום שייקבע יתאים לדרישת הביטחון באותו בסיס, תוך התחשבות - ככל האפשר - בנוחיות המבקרים.
18. הביקורים יתקיימו רק בבסיסי קבע או במתקני אימונים ממוסדים ולא בשדה, באתר שיועד למפגש. בכל בסיס יוכשר אתר מיוחד לביקורים בתוך שטח הבסיס, בכפוף לאמור בסעיף 22 להלן.
19. בכל מקרה, שבו נקבע מקום מפגש בתוך שטח הבסיס, יחויבו כל המבקרים להזדהות בשער הבסיס, באמצעות תעודות זהות. כניסת המבקרים לשטח הבסיס תותר רק לאחר שהחייל, שאותו הם מבקשים לבקר, זיהה אותם.
 
20. חובה על מפקד הבסיס לקבוע סדרי קשר משער הבסיס למקום הימצאותם של החיילים, כדי לאפשר איתורם בעת ביקור.
21. במהלך ביקורים בבסיס צה"ל, או במהלך טקסים בתוך בסיס צה"ל, אין לצלם ללא אישור מפקד היחידה או נציגו.
22. ביקורי הורים בבסיס חמ"ן יתבצעו במתקן שייקבע מחוץ לבסיס.הסעות הורים לימי הורים ולטקסים


23. באחריות מפקד בסיס הטירונים לתאם הסעה למקום קיום הטקס או יום ההורים. ההסעה תשמש את המעוניינים בדרך אל הבסיס, ובדרך חזרה ממנו.
24. ההסעה תמומן על ידי ההורים.
תוקף סעיף 25 מה- 28 במארס 99
25. תיאום ההסעה יתבצע לפי נוהלי אט"ל-מרכז הובלה.

השארת תגובה

Leave a Message