33.0301 תלונות וקבילות

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
המוסמכים להגיש תלונה

תוקף סעיף 1 מה- 15 נוב´ 79
1. מפקד היודע או שיש לו יסוד להניח, כי אחד מפקודיו עבר עבירה, יגיש נגדו, בהקדם
 האפשרי, תלונה על טופס 630. "מפקד" בסעיף זה, כולל עובד צבא, שהינו בח"ק, ואזרח
 העובד בשליחות הצבא וממלא תפקיד המחייב, לפי תקן, דרגת קצונה.
תוקף סעיף 2 מה- 15 אוק´ 68


2. נוסף למפקד הישיר המוסמך להגיש תלונה, כאמור לעיל, נקבעים בזה בעלי התפקידים האלה,
 כמוסמכים להגיש תלונה, בתנאי שהם בדרגה הגבוהה מדרגת החייל שנגדו מוגשת התלונה:-
א.  קצין שיפוט (ראה הפ"ע 5.0304) היודע או שישי לו יסוד להניח, כי חייל, המוצב
  באותה יחידת רישום או - אם קצין השיפוט משרת במפקדה - המוצב ביחידה
  כפופה למפקדה זו, עבר עבירה.
תוקף סעיף משנה ב´ מה- 15 אבג´ 75


ב. נגד בכיר, היודע או שיש לו יסוד להניח, כי חייל המוצב באותה יחידת רישום, עבר
 עבירה.
תוקף סעיף משנה ג´ מה- 10 נוב´ 69
ג. נגד בכיר, מש"ק ש"ג ומש"ק משמעת, המשרתים במפקדת מחנה או ביחידה המנהלת
   בפועל את המחנה, שבו חונות מספר יחידות רישום, היודעים או שיש להם יסוד להניח
  כי חייל המשרת באחת היחידות החונות במחנה עבר עבירה נגד משטר ומשמעת
  המחנה.
תוקף סעיף משנה ד´ מה- 1 ספט´ 76
ד. קצין שיפוט,נגד בכיר, מש"ק ש"ג ומש"ק משמעת המשרתים המחנה או במרחב
   היודעים או שיש להם יסוד להניח, כי חייל שאינו נמנה על יחידה החונה בתחום
   המחנה או המרחב עבר עבירה, אשר קצין השיפוט באותו מחנה או מרחב מוסמך
  לשופטו עליה.
תוקף סעיפי משנה ה´ עד ט´  מה- 1 דצמ´ 85
ה. קצין, שמונה להיות ראש חוליית פיקוח ומשמעת, ובשעת ביצוע תפקיד זה הוא יודע
      או שיש לו יסוד להניח, כי חייל הנתון לסמכותו מכוח תפקיד זה עבר עבירת משמעת,
     הופעה ולבוש.
ו. קצין העיר, היודע או שיש לו יסוד להניח, שהחייל עבר עבירה בהיותו מחוץ למחנה
      ובתחום פעילותו של אותו קצין העיר.
ז. קצין או מש"ק בתפקידי ביטחון שדה, היודע או שיש לו יסוד להניח כי חייל עבר
      עבירה הקשורה בביטחון שדה.
ח. מפקח קשר או קצין רדיו פיקודי, חילי, זרועי או אוגדתי או קצין קשר אחר, שהוסמך
      לכך על ידי הקשר"ר, היודע או שיש לו יסוד להניח, כי חייל עבר עבירה באחד
      התחומים שאליו מתייחסת הביקורת לפי פ"מ 52.0301.
ט. קצין המשרת באכ"א-פרט-ענף המשטר והמשמעת וכן שוטר צבאי, היודעים או שיש
      להם יסוד להניח כי חייל עבר עבירה.
תוקף סעיפי משנה י´ עד כ"ה מה- 21 אוק´ 90
 
י. קצין בדרגת רס"ן ומעלה, שנקבע כמבקר על פי פ"מ 52.0201, ומפקד ממונה על גורם
      מבקר כאמור היודע או שיש לו יסוד להניח, כי חייל עבר עבירה באחד התחומים
      שאליו מתייחסת הביקורת לפי פ"מ 52.0301.
יא. רמ"ח תכנון כוח אדם באכ"א, היודע או שיש לו יסוד להניח, שחייל לא קיים הוראות,
     שפורסמו מטעו בנושאים האלה:
1) הנחיות לשיבוץ של חיילים בשירות סדיר ובשירות מילואים.
2) סדרי גיוס לשירות קבע.
3) זימון לשמ"פ.
4) העסקת חיילי מילואים בשמ"פ.
5) ניצול ימי מילואים.
יב. ראש עתכ"א סדיר, אם הוא יודע או שיש לו יסוד להניח, כי חייל עבר עבירה של אי
      קיום הוראה או התרשלות בקיום הוראה, הנוגעת לכללי שיבוץ של חוגרים וקצינים
      בשירות חובה ובשירות קבע.
יג. ראש עתכ"א מילואים באכ"א או רמ"ד פיקוח שמ"פ בעתכ"א מילואים באכ"א, היודע
     ושיש לו יסוד להניח, שהחייל עבר עבירה בכך שלא נהג בעניין קריאה לשירות
     מילואים או שחרור ממנו או בעניין הנוגע לשירות מילואים, שהוא בתחום אחריותו
     של עתכ"א-מילואים בהתאם להוראות המחייבות בצבא.
יד. קשל"ר או קצין שהוסמך לכך על ידו, היודע או שיש לו יסוד להניח, שחייל עבר
      עבירה של אי קיום הוראות או התרשלות בקיום הוראות המחייבות הצבא והנוגעות
      לעניינים האלה:
1) אי קיום הוראה שניתנה בבכתב על ידי קשל"ר בכל הקשור לדיווח על כוח
        אדם, שלמות הדיווח, נכונותו ועדכניותו.
2) סדרי הגיוס לשירות קבע בצה"ל.
3) טיפול בבקשות הפרט.
4) גיוס כוח אדם למילואים והפעלתו.
טו. רע"ן ביקורת במקשל"ר, היודע או שיש לו יסוד להניח, שהחייל עבר עבירה בכך שלא
      נהג בהתאם להוראות המחייבות בצבא לגבי גיוס וניצול כוח אדם מילואים
      ובעבירות בנושאי דיווח ורישומת.
טז. ראש מנה"ס או קצין שהוסמך לכך על ידו, היודע או שיש לו יסוד להניח, כי קצין עבר
      עבירה של אי קיום הוראות או התרשלות בקיום הוראות המחייבות בצבא והנוגעות
      לעניינים האלה:
1) דיווח על כוח אדם, שלמות הדיווח, נכונותו ועדכניותו.
2) סדרי גיוס קצינים לשירות קבע בצה"ל.
3) טיפול בבקשות הפרט של קצינים.
4) גיוס קצינים למילואים והפעלתם.
יז. קצין הדואר של הצבא היודע או שיש לו יסוד להניח, כי חייל עבר עבירה בכך שלא
      נהג בדואר צבאי בהתאם להוראות הפרק השלישי לפקודות המטכ"ל.
יח. ראש מת"ש או ראש ענף במת"ש, כשיש לו יסוד להניח, כי חייל עבר עבירה של
      התרשלות בשמירת כספי הצבא או עבר על פ"מ הדנה בכספים, או הפר הוראה בכתב
      בענייני כספים, שמת"ש היה מוסמך לתת לו.
יט. קרפ"ר או מי שהוסמך על ידו, אם הוא יודע או שיש לו יסוד להניח, שמפקד לא כיבד
      המלצה רפואית, שניתנה על ידי קצין רפואה מוסמך. יש לו יסוד להניח, כי חוגר
      (למעט רס"ר) ביצע עבירת משמעת.
כ. ראש ענף בריאות הצבא או קצין המשרת במפקדת קצין הרפואה הראשי, שהוסמך
      לכך על ידו, כשיש לו יסוד להניח, כי חייל עבר עבירה על פ"מ הדנה בשמירת
      בריאותם של חיילים.
כא. רס"ל מרפאה במרפאות של יחידות חיל רפואה הפיקודיות, אשר יש לו יסוד להניח,
      כי חוגר (למעט רס"ר) ביצע עבירת משמעת בעת שהותו בשטח המרפאות של יחידת
      חיל הרפואה הפיקודית, אף אם אינו נמנה על פקודיו.
כב. מפקד בקו"ם היודע או שיש לו יסוד להניח, כי החייל עבר עבירה של אי קיום
     הוראות או התרשלות בקיום הוראות המחייבות בצבא והנוגעות לעניינים האלה:
1) שיבוץ כוח אדם לפי פקודת הייעוד שפורסמה בהוראות קבע אכ"א.
2) כללי השיבוץ של חוגרים בשירות חובה ובשירות מילואים, שנקבעו על ידי
 אכ"א-תכנון.
3) התייצבות מועמדים למבדקי קצונה.
תוקף סעיף משנה כ"ב 4) מה- 1 ינו´ 91
       
4) התייצבות חיילים בבקו"ם.
כג. רמ"ח ארגון ובקרה, אם הוא יודע או שיש לו יסוד להניח, שחייל עבר אחת מהעבירות  
     האלה:
1) אי קיום הוראות או התרשלות בקיום הוראות, המחייבות במחלקות אכ"א
        ובמחלקות הכפופות לראש אכ"א.
2) אי קיום הוראות או התרשלות בקיום הוראות המחייבות בצבא הנוגעות
        לדיווח על טיפול בממצאי ביקורת מבקר המדינה ומבקר מערכת הביטחון, אם
        ממצאי הביקורת הם בתחום אחריותו של ראש אכ"א.
כד. ראש מרכז תע"ץ, אם הוא יודע או שיש לו יסוד להניח, כי חייל עבר עבירה של אי
          קיום הוראה או התרשלות בקיום הוראות, הנוגעות לדיווח נכון, שלם ועדכני לגבי
          עובדי צה"ל.
כה. קצין בדרגת רס"ן ומעלה, שנקבע כמבקר לפי פ"מ 52.0301, ומפקד הממונה על גורם
   מבקר כאמור היודע שו שיש לו יסוד להניח, כי חייל עבר עבירה באחד מן התחומים
   אליו מתייחסת הביקורת לפי פ"מ 52.0301.
הערה: הגורמים, המוזכרים בסעיפי משנה ד´ עד כ"ג לעיל, יגישו את התלונות על טופס
             630-1 עם נספחים. תוקף סעיף 3 מה- 30 אפר´ 82
3. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, יהא שוטר צבאי בדרגת סמ"ר ומעלה מוסמך להגיש תלונה נגד
 חייל, אפילו אם זה בדרגה גבוהה ממנו, אם אותו חייל עבר עבירה, הנוגעת למשמעת הופעה
 ולבוש, להתנהגות בניגוד לסדר הטוב של הצבא או עבירת תנועה כהגדרתה בפ"מ 33.0313.


תוקף סעיף 4 מה- 1 מרס 77
4. למרות האמור לעיל, לא תוגש תלונה נגד עובד צה"ל אלא על ידי בעל דרגת רס"ר ומעלה.עריכת תלונה


תוקף סעיפים 5 עד 7 מה- 15 אפר´ 84


5. מי שמוסמך להגיש תלונה לפי האמור בסעיפים 1 עד 4 לעיל, יערוך אותה בעצמו או יורה
 לאחד מפקודיו על עריכתה ויחתום עליה.
6. ואולם היעדר פרטיו האישיים של המתלונן, כולם או חלקם, בתלונה, שנערכה בעקבות חוות
 דעתו של פרקליט צבאי, אשר ניתנה לאחר עריכת בדיקה, כאמור בסימן ב´ פרק ראשון חלק ה´
 בחש"צ, תשט"ו1955- - אין בהם כדי לפגום בתלונה או לפסול את הדיון, שהתקיים בה.
7. ליקוי טכני בעריכת התלונה, לרבות היעדר חתימת המתלונן - אין בו כדי לפגום בתלונה או
 לפסול את הדיון, שהתקיים בה, ובלבד שלא נגרם עקב כך עיוות דין.מספר ההעתקים


תוקף סעיף 8 מה- 21 אוק´ 90


8. תלונה תיערך בשני העתקים: העתק אחד יישלח למקשל"ר-קבד"מ; העתק שני יישלח לתיוק
 ביחידה, שבה נדונה התלונה.
תוקף סעיף 9 מה- 15 ינו´ 85
9. תלונה נגד עובד צה"ל תוגש בשלושה העתקים, שאחד מהם יסומן בעיפרון אדום במילים
 "לידיעת מרכז תע"ץ 9508 - ענף תנועה ופרט". העתק זה יועבר, ביום הגשת התלונה, על ידי
 מגיש התלונה, במישרין, למרכז תע"ץ 9508 - ענף תנועה ופרט. על המעטפה יצוין "אישי"
 בשאר ההעתקים יטופל, בהתאם לאמור בסעיפים 12 עד 15 להלן.תלונה נפרדת על כל עבירה


תוקף סעיף 10 מה- 30 אפר´ 82
10. לגבי כל מעשה עבירה תיערך תלונה נפרדת, ואולם כאשר החייל עבר מספר עבירות של
 משמעת הופעה (כמשמעותן בהפ"ע 5.0103) בעת ובעונה אחת, ניתן להגיש נגדו תלונה אחת
 בגין הופעה מרושלת, ובלבד שבטופס התלונה יפורטו כל הליקויים שנמצאו בהופעת החייל.


איסור פיצול - לכל נאשם תלונה נפרדת


11.  אין לפצל מעשה עבירה אחד ולהגיש בגינו טופסי תלונה נפרדים, אלא אם כן הורה פרקליט
 צבאי אחרת.
12. כל טופס 630 יכיל תלונה נגד נאשם אחר בלבד.ציון סעיף האשמה בתלונה


13. תלונה אינה חייבת להכיל בעת עריכתה את ציון סעיף החוק עליו עבר הנאשם אך קצין
 השיפוט הדן בתלונה יציין פרט זה, בנוסח התלונה (בחלק ד´), לכל המאוחר, שעה שהוא
 מחליט אם הנאשם חייב או זכאי.מסירת התלונה


תוקף סעיפים 14 ו- 15 מה- 1 ינו´ 81
14. טופס 630, המכיל תלונה נגד חוגר עד דרגת רס"ל ועד בכלל או נגד עובד צה"ל שאינו בח"ק,
 יימסר לרב הסמל היחידתי של היחידה, עימה נמנה החייל או עובד צה"ל, שנגדו הוגשה
 התלונה.
15. טופס 630, המכיל תלונה נגד חוגר בדרגת רס"ר או נגד קצין עד דרגת רס"ן ועד בכלל או נגד
 עובד צה"ל בבעל מינוי של בח"ק, יימסר לקצין הניהול או שליש היחידה, עימה נמנה החייל, 
 שנגדו הוגשה התלונה.
16. לגבי תלונות נגד קצינים בדרגת סא"ל ומעלה ונגד שופטים צבאיים משפטאים, ראה            פ"מ 33.0327.
תוקף סעיף 17 מה- 1 דצמ´ 65
17. קצין ניהול או שליש רס"ל יחידתי שקיבל תלונה מגורם שמחוץ ליחידת הרישום, יאשר את
 קבלתה, אם נתבקש לעשות כך על ידי הגורם שהגיש את התלונה.רישום התלונה


18. כל טופס תלונה הנמסר כנ"ל, יירשם בו ביום על ידי קצין הניהול או השליש או הרס"ל
 היחידתי, הכל לפי העניין, ביומן התלונות (טופס 632). לגבי צורת הרישום, ראה                 
 פ"מ 33.0324.
19. איחור ברישום התלונה או אי רישומה, אין בהם כדי לפגוע בתלונה או לפסול את הדיון
 שהתקיים בה.טיפול בתלונות נגד חוגר (למעט רס"ר)
תוקף סעיף 20 מה- 15 ינו´ 85


20. תלונה נגד חוגר (למעט רס"ר ורס"ב) תובא על ידי הרס"ל היחידתי, מייד לאחר רישומה ביומן
התלונות, בפני קצין שיפוט זוטר המוסמך לשפוט את החייל שנגדו הוגשה התלונה (ראה הוראות הפיקוד העליון 5.0303 ו- 5.0304).


 


 


 


תוקף סעיף 21 ו- 22 מה- 1 פבר´ 75


21. באותם מקרים בהם דרש קצין השיפוט הבכיר את העברת התלונה אליו, תובא התלונה בפני
 קצין שיפוט זוטר, כאמור בסעיף 20 לעיל, שירשום על גביה את עניין העברת התלונה לקצין
 שיפוט בכיר. לאחר הרישום תועבר התלונה לקצין שיפוט בכיר המוסמך לדון את החייל, נגדו
 הוגשה התלונה.
22. באותם המקרים בהם ניתנה הוראה להביא את הנאשם במישרין לפני קצין שיפוט בכיר
 בהתאם להוראת הפיקוד העליון 5.0302, לא תחול הוראת סעיף 21 לעיל והתלונה תובא
 במישרין בפני קצין השיפוט הבכיר.טיפול בתלונה נגד רס"ר או קצין
תוקף סעיף 23 מה- 15 ינו´ 85
23. תלונה נגד חוגר בדרגת רס"ר, רס"ב או נגד קצין (עד דרגת רס"ן ועד בכלל) תובא על ידי קצין 
הניהול או השליש מייד לאחר רישומה ביומן התלונות, בפני קצין שיפוט (זוטר או בכיר),
המוסמך לשפוט את החייל שנגדו הוגשה התלונה (ראה הוראות הפיקוד העליון 5.0303 ו- 5.0304).
תוקף סעיף 24 מה- 10 אבג´ 76
24. התעורר ספק, אם העבירה המיוחסת לרופא שהוגשה נגדו תלונה היא בגדר רשלנות או אי
 קיום הוראה מקצועית המחייבת את העמדת הרופא לדין משמעתי בפני קש"ב שהינו רופא
 כאמור בהוראת הפיקוד העליון 5.0303, אם לא, יובא העניין להחלטתו של הפרקליט הצבאי
 הראשי.טיפול בתלונה נגד עובד צה"ל
תוקף סעיף 25 מה- 1 ינו´ 81
25. תלונה נגד עובד צה"ל תובא על ידי הרס"ל היחידתי או קצין הניהול או השליש בכל מקרה
 במישרין בפני קצין שיפוט בכיר בדרגת סא"ל.פעולת קצין השיפוט


26. קצין שיפוט, שבפניו הובאה תלונה, יפעל לגביה כאמור בפ"מ 33.0302, אף אם חסרים
 בתלונה פרטים (כגון: מספרו האישי של הנאשם וכד´), בתנאי שניתן לזהות את הנאשם
 בוודאות גם בלעדיהם. פרטים חסרים אלה יושלמו לפני תחילת הדיון בתלונה או תוך הדיון.העברת תלונה שהופנתה בטעות


27. הובאה תלונה בפני קצין שיפוט, שאינו קצין השיפוט המוסמך לשפוט את החייל, יעבירנו הלה
 במישרין אל קצין השיפוט המוסמך לשפוט את החייל.תלונה נגד מי שניתנה נגדו פקודת מעצר


28. קצין שיפוט, שנתן פקודת מעצר, יערוך תלונה על גבי טופס 630 נגד העציר, בה תפורט העבירה, שבעטיה נעצר החייל.
29. לא נמנה קצין השיפוט, שנתן את פקודת המעצר על אלה המוסמכים להגיש תלונה, לפי האמור בסעיפים 1 עד 4 לעיל, תערך תלונה על ידי מפקדו של הנאשם בעקבות קבלת הודעה בדבר מתן פקודת מעצר על ידי קצין השיפוט שעצר את החייל (ראה פ"מ 33.0309).
30. תלונה שהוגשה נגד החייל שנעצר, תצורף לפקודת המעצר, ושני המסמכים יובאו יחד בפני
 קצין השיפוט כאמור בסעיפי משנה 16 עד 22 לעיל.
תוקף סעיף 31 מה- 15 אבג´´ 75
31. הוראות סעיפים 28 עד 30 לעיל לא יחולו על עבירה, אשר בקשר אליה מתנהלת חקירת מצ"ח.הודעה בדבר ביצוע עבירה


32. מפקד, שנודע לו על ידי מפקדו או על ידי קצין אחר שדרגתו רב-סרן לפחות, כי אחד מפקודיו
 עבר עבירה או שיש לו יסוד להניח, כי עבר עבירה, חייב להגיש נגדו תלונה, על גבי טופס
 630, מייד עם קבלת ההודעה, כאמור, ולפעול לגביה, כאמור בסעיפים 12 עד 15 לעיל.
33. אין באמור בסעיף זה, כדי לצמצם את סמכותו של מפקד להגיש תלונה בעקבות קבילה,
 שהוגשה לו על ידי חייל אחר.העברת תלונה לפרקליט צבאי


34. פרקליט צבאי רשאי לדרוש, כי תלונה תועבר אליו מייד לאחר הבאתה בפני קצין שיפוט וקצין  שיפוט, שנודע לו על דרישה כזו, יעביר את התלונה מייד לידי הפרקליט וירשום את עובדת
העברתה על גבי טופס 630 וביומן התלונות.קבילות


סמכות להגיש קבילה
35. כל חייל היודע, כי חייל אחר, אשר נגדו אין הוא מוסמך להגיש תלונה, עבר עבירה, רשאי להגיש נגדו קבילה.
צורת קבילה
36. קבילה תוגש בצורת מכתב המפרט את פרטי העבירה ותציין את זהות העבריין.העברת הקבילה


37. הקבילה תועבר בצינורות הפיקוד הרגילים למפקד היחידה של החייל נגדו הוגשה הקבילה.החלטת מפקד שקיבל קבילה


38. מפקד בפניו הובאה קבילה כאמור והלומד ממנה כי נעברה עבירה על ידי אחד מפקודיו ?
 יפעל כמפורט בסעיפים 1 עד 32 לעיל.
תוקף סעיף 39 מה- 1 אבג´ 79
39. המפקד המטפל בקבילה יודיע תוצאות הטיפול לחייל הקובל, אם זה ביקש זאת.קבילה נגד מפקד


40. חייל רשאי להגיש קבילה נגד מפקדו הישיר, מפקד יחידת המשנה, בה הוא משרת, או מפקד יחידת היסוד, בה הוא משרת, (אשר וכונו להלן בסעיף זה "המפקד").


קבילה על מעשים שאינם עבירות


41. חייל רשאי להגיש קבילה נגד מפקד, אם החייל סבור, כי המפקד עבר עבירה או נהג כלפיו שלא כשורה, אף אם אין במעשהו של המפקד משום עבירה.צורת הקבילה


42. כל קבילה תיערך בכתב ותהא מיועדת לקצין הממונה על המפקד.הגשת הקבילה


43. כל קבילה תוגש למפקד הישיר של החייל, ותועבר בצינורות הפיקוד הרגילים.חובות המפקד


44. מפקד שקיבל קבילה חייב להעבירה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 72 שעות מעת קבלתה,
 אל הקצין לו היא מיועדת ולהודיע על העברת הקבילה, כאמור, לחייל הקובל.הערות המפקד


45. המפקד רשאי לצרף לקבילה את הערותיו.


זכויות החייל


46. לא הודיע המפקד לחייל על העברת הקבילה תוך הזמן הנקוב לעיל, רשאי החייל לפנות,
 במישרין, לקצין לו מיועדת הקבילה. וכן רשאי החייל במקרה כנ"ל, לבקש ראיון עם הקצין לו
 מיועדת הקבילה. כן רשאי החייל במקרה כנ"ל, לבקש ראיון עם הקצין לו מיועדת הקבילה
 ולמסור את קבילתו בעל פה. החייל יודיע למפקדו הישיר על פנייתו הישירה כאמור.פעולות המפקד


47. קצין המקבל קבילה יבדקנה, ואם הוא נוכח לדעת, כי יש מקום לעריכת תלונה נגד המפקד, יפעל על פי הוראות סעיף א´ לפקודה זו.הודעה לחייל


48. הקצין, אשר להחלטתו הועברה הקבילה, יודיע לחייל הקובל על החלטתו, תוך 7 ימים מעת משלוח הקבילה.פנייה נוספת


49. במקרה שהחלטת הקצין הנ"ל אינה מניחה את דעתו של החייל או במקרה שהקצין לא הודיע  לחייל על החלטתו תוך הזמן הנקוב לעיל, רשאי החייל להפנות את קבילתו לקצין הממונה
במישרין על הקצין אליו הועברה הקבילה לראשונה. במקרה של הגשת קבילה בעקבות אי קבלת תשובה מן הקצין, תועבר הקבילה על ידי החייל במישרין לקצין הממונה, תוך מתן הודעה למפקדו הישיר על העברת הקבילה, כאמור. המפקד הישיר יביא את הודעת החייל לידיעת הקצין. במקרה שקבילת החייל נובעת מכך שאין תשובת הקצין מניחה דעתו, תועבר הקבילה המחודשת דרך המפקד הישיר באמצעות צינורות הפיקוד הרגילים. פעולות המפקד הממונה


50. גם קצין אשר קיבל קבילה, כאמור בסעיף 47 לעיל, יבחן את הקבילה כאמור בסעיף 45 לעיל ויודיע את החלטתו לחייל הקובל, כאכמור בסעיף 46 לעיל.פניות נוספות


51. במקרה שאף החלטת הקצין הממונה אינה מניחה את דעת החייל או במקרה של אי קבלת הודעה על החלטת הקצין הממונה, רשאי החייל להפנות קבילתו למפקד גבוה יותר הממונה על הקצין, רשאי החייל להפנות קבילתו למפקד גבוה יותר הממונה על הקצין, אליו פנה לאחרונה וכן הלאה, עד לראש המטה הכללי. במקרה של קבילה המוגשת בגלל אי קבלת תשובה, רשאי החייל להגיש קבילתו במישרין לקצין לו היא מיועדת, תוך מתן הודעה למפקדו הישיר. במקרה של הגשת קבילה בגלל העובדה שתשובת הקצין אינה מניחה את דעת החייל, תוגש הקבילה, דרך המפקד הישיר, באמצעות צינורות הפיקוד הרגילים.פניות ישירות לפרקליט ולמצ"ח
תוקף סעיף 52 מה- 15 ינו´ 69
52. האמור בסעיפים 33 עד 49 לעיל לא יחול -
תוקף סעיף משנה א´ מה- 1 ינו´ 81
א. על פניית חייל לפרקליט צבאי.
ב. על הודעה בדבר ביצוע עבירה פלילית הנמסרת למצ"ח. פנייה או הודעה כאמור לעיל מותר להגיש במישרין לגורמים הנ"ל.
תוקף סעיף משנה ג´ מה- 1 אבג´ 79
ג. על פנייה ישירה לביטחון שדה שלא בצינורות הפיקוד, אם המדובר בהודעה בעניין העלול לגרום, במישרין, או בעקיפין, לנזק בעניין ביטחון שדה.פרט כוזב או העלמת פרט


53. חייל, שמסר פרט כוזב או העלים פרט חשוב בקבילה שהגיש, או נמצא, שקבילתו משוללת יסוד, יועמד לדין.
דו"ח תלונות על עבירת תנועה
תוקף סעיף 54 מה- 15 מרס 71
54. הטיפול בתלונות על עבירות תנועה - כמפורט בפ"מ 33.0313.הגשת דו"ח העבירה


55. שוטר צבאי וחייל מסגל ביטחון שדה היודעים או שיש להם יסוד להניח, כי חייל, השווה להם בדרגה או הגבוה מהם בדרגה, עבר עבירה, רשאים להגיש נגדו דו"ח עבירה.צורת הדו"ח


56. דו"ח עבירה שהוגש על ידי שוטר צבאי על גבי טופס 358 ועל ידי חייל מסגל ביטחון שדה על גבי טופס 2310.


טיפול בדו"ח


57. דו"ח עבירה ייחתם בידי מגישו ויועבר למפקד יחידתו של החייל, נגדו הוא מוגש.העתקים


58. העתקים מדו"ח עבירה יועברו למפקדה הממונה על יחידת החייל, שנגדו הוגש הדו"ח
 ולמפקדת הפיקוד המרחבי המתאים (ביחידות חיל-האוויר, חיל-הים או מפח"ש ? למפקדת
 החיל או הגיס).חובות מפקד היחידה


59. מפקד יחידה, אשר קיבל דו"ח עבירה, יאשר את קבלתו ויגיש או יורה להגיש תלונה נגד
 החייל שנגדו הוגש הדו"ח, וייודא את הבאת התלונה בפני קצין שיפוט.דיווח על תוצאות הדין המשמעתי


תוקף סעיפים 60 ו- 61 מה- 1 ינו´ פבר´ 67
60. הוגשה התלונה על גבי טופס 630-1, בה כלולים תלושים לשם פירוט תהליכי הטיפול בתלונה
 ותוצאות הדין המשמעתי, ימלא קצין הניהול, השליש או רס"ר היחידה, מייד עם סיום הדיון
 בתלונה, אם התלושים האמורים ויחזיר אותם לגורמים כלהלן:
א. התלוש הראשון - לגורם שהגיש את התלונה.
תוקף סעיף משנה ב´ מה- 1 ינו´ 81
ב. התלוש השני - לקצין השלישות של הפיקוד המתאים, מפח"ש, או רמכ"א בחיל
     המתאים.ביקורת על הטיפול בתלונות


תוקף סעיף 61 מה- 1 ינו´ 81
61. קצין השלישות בפיקודים, מפח"ש, רלכ"א בחיל-האוויר או רמכ"א בחיל-הים יערכו ביקורת שוטפת על הטיפול בתלונות, שהוגשו על גבי טופסי 630-1 ונתקבלו ביחידות הכפופות.קבילה ודו"ח עבירה נגד קצינים בדרגת סא"ל ומעלה


תוקף סעיף 62 מה- 15 ינו´ 69
62. לגבי קבילות ודו"חות עבירה, שהוגשו נגד קצינים בדרגת סא"ל ומעלה, וכן נגד שופטים צבאיים משפטאים, גם אם דרגתם נמוכה מדרגת סא"ל - ראה פ"מ 33.0327.

השארת תגובה

Leave a Message