33.0302 דין משמעתי

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כלליקביעת קציני שיפוט1. כל תלונה תובא בפני קצין שיפוט המוסמך לדון בה.
         תוקף סעיף 2  מה15- אוג´ 91
2.  הוראת ראש המטה הכללי, המפרטת את הקצינים והקצינות שמוענקת להם סמכות קצין שיפוט זוטר וסמכות קצין שיפוט בכיר, פורסמה בהפ"ע 5.0301.
3. על מפקד היחידה לקבוע בפקודות היחידה, מי מקציני היחידה, שהינם בעלי סמכות קצין שיפוט, ידון בתלונות שהוגשו נגד החיילים הכפופים ליחידה, בדרך כלל, בתקופה מסוימת, בסוגי מקרים או במקרה מסוים.
4. סמכויות קצין שיפוט, לצורכי מבצע "מלביש", מוענקות ע"י ראש אכ"א או ע"י אלופי הפיקודים המרחביים.
טיפול בתלונה נגד חוגר5. טופס 630 נגד חוגר יובא לפני קצין שיפוט זוטר או בכיר, המוסמכים לשפוט את החייל, בהתאם למה שנקבע בפקודות הצבא או בהוראות על פיהן.
טיפול בתלונה נגד קצין
     תוקף סעיף 6  מה1- ינו´ 81
6. טופס 630 נגד קצין יובא בפני מי שנקבע עפ"י פקודות הצבא כקצין שיפוט של הקצין נגדו הוגשה תלונה, שדרגתו גבוהה מדרגת הנאשם בדרגה אחת, לפחות, פרט למקרים בהם הורה ה-רמטכ"ל או מי שהוסמך על ידו לכך הוראה אחרת בעניין זה.
תלונה בפני דרג פיקודי מסוים7. בהפ"ע 5.0315 נקבע, כי הקצינים המנויים להלן מוסמכים להורות על העמדת חייל לדין משמעתי בפני קש"ב בדרג פיקודי מסוים:-
א. ראש אגף או ראש מחלקה במטכ"ל.
ב. אלוף פיקוד, מפקד ח"א, מפקד ח"י או מפקד מפח"ש.
ג. פרקליט צבאי או הפצ"ר.
 
קצין שיפוט שהוסמך לגבי עבירה מסוימת או חיילים מסוימים8. הוענקה לקצין סמכות קצין שיפוט עפ"י סעיף 139  (2) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-  (להלן בפקודה זו "החוק") – לגבי עבירה מסוימת או חיילים מסוימים, לא תובא תלונה על עבירה כנ"ל או נגד חייל כנ"ל, בפני קצין השיפוט של הנאשם, כאמור בסעיפים 1 עד 6 לעיל, אלא תועבר בצינורות הפיקוד הרגילים לקצין השיפוט האמור, שהוסמך עפ"י סעיף 139 (2) לחוק.
מי נתון לדין משמעתי ועל מה9. קצין שיפוט מוסמך לדון בדין משמעתי, בכפיפות לסייגים שקבע הרמטכ"ל, חייל שדרגתו עד דרגת רס"ן ועד בכלל, שהואשם בעבירה מן העבירות המפורטות בחלק ב´ לחוק, שעונשה אינו עולה על 3 שנות מאסר, או בעבירה על תקנות שירות ביטחון (חובות אנשי מילואים), תשט"ו1956- או בעבירה על חוק חגורות בטיחות ברכב, תשל"ג1973- והתקנות לפיו אין בעבירה על תקנה מהתקנות שבחלקים א´ ו-ב´ לתקנות בתעבורה, תשכ"ט1961-, המטילה על אדם חובה או איסור ולא נקבע בה עונש חובה.
10.  עובד צה"ל יובא לדין משמעתי עפ"י האמור ב-הפ"ע 5.0308.
תוקף סעיף 11  מה20- נוב´ 80
11. אין להביא לדין משמעתי שופטים צבאיים משפטאים.
12. אין להביא לדין משמעתי על עבירה, אשר:-
א. אינה מפורטת בסעיף 9 לעיל; או
ב. הינה עבירת תנועה, והדין המשמעתי בה לא הותר לפי האמור ב-פ"מ 33.0313 או
  מכוחה; או
ג. הינה עבירה, שלגביה קבע הרמטכ"ל בהפ"ע 5.0303, שאין לדון בה בדין משמעתי.
פעולות קצין השיפוט13. קצין שיפוט, שבפניו הובאה תלונה, שהוא מוסמך לדון בה, יעשה אחת מאלה:-
א. ידון בתלונה בעצמו במועד שיקבע.
ב. יחליט להעביר את התלונה, כל עוד לא פסק בה, אם הוא קצין שיפוט זוטר – לדיון
 בפני קצין שיפוט בכיר המוסמך לדון בה, ואם הוא קצין שיפוט בכיר – בפני קצין
 שיפוט בכיר אחד המוסמך לדון בה או לשפיטה לפני בית-דין צבאי או, אם פרקליט
 צבאי דרש זאת, לפרקליט.
ג. יבטל את התלונה, ללא דיון בה.
14. החלטת קצין השיפוט לפי סעיף 13 וסעיף 13 סעיף משנה ג´ לעיל יכולה להינתן גם שלא בנוכחות הנאשם, והיא תירשם ביומן התלונות. מועד הדיון בתלונה15. המועד שייקבע ע"י קצין השיפוט לדיון בתלונה לא יהיה מאוחר ב7- ימים ממועד הבאת התלונה בפניו, אולם אם קיימת מניעה לדון את החייל, נגדו הוגשה התלונה, תוך התקופה האמורה, כיוון שנמצא על אונייה בלב ים, בפעולות מבצעיות, בסדרת אימונים מיוחדת, באשפוז או מכל סיבה אחרת, רשאי קצין השיפוט לדחות את התחלת הדיון למועד מאוחר יותר. קצין השיפוט רשאי לדחות את הדיון בתלונה, כל עוד קיימת המניעה לדון את החייל, ובלבד שהדיון יקוים תוך 7 ימים מן המועד בו חדלה להתקיים אותה מניעה. עובדת הדחייה של מועד דיון תירשם ע"י קצין השיפוט בגוף טופס 630, והודעה על כך תימסר לנאשם, מוקדם ככל האפשר. 
אי קיום הדיון במועד לא יפגע בתוקפם של הליכיו.
הודעת תוכן התלונה לנאשם16. קצין שיפוט, שקבע מועד לדיון בתלונה, יוודא, במידת האפשר, כי תוכן התלונה יובא לידיעת הנאשם לפני התחלת הדיון. נאשם יועמד על כך שהוא רשאי לבקש מקצין השיפוט שידון בתלונה, לשמוע גם עדים מטעמו.
                           תוקף סעיף 17  מה25- יולי 84
17. העמדת חייל לדין משמעתי תיעשה אך ורק בין השעות 06.00 עד 23.00.
דיון בפני קצין שיפוט זוטרתלונה שאין קצין שיפוט זוטר מוסמך לדון בה
18. קצין שיפוט זוטר, שהובאה לפניו תלונה על עבירה הנתונה לדין משמעתי, והוא אינו מוסמך לדון בה, יעבירנה לקצין שיפוט המוסמך לדון בה.
19. קצין שיפוט זוטר, שהובאה לפניו תלונה על עבירה שאינה נתונה לדין משמעתי, יעבירנה לקצין השיפוט הבכיר, אשר לפיקודו נתונה היחידה עימה נמנה הנאשם, ואם העבירה מחייבת בדיקתה ע"י מצ"ח – יעבירנה ל-מצ"ח.
העברת תלונה ע"י קש"ז20.  נוסף לאמור לעיל, לא יפסוק קצין שיפוט זוטר בתלונה, אף אם מוסמך הוא עפ"י החוק לדון בה, אם:-
א. החליט לבטל את התלונה;
ב. החליט, מסיבה כלשהי, כי מן הראוי, שהתלונה תידון ע"י קצין שיפוט בכיר;
ג. קיבל הוראה ממפקדו, שהוא קצין שיפוט בכיר, להעביר את התלונה אליו;
ד. הנאשם ביקש להעביר דינו לקצין שיפוט בכיר.
 
21. נתמנה קצין שיפוט זוטר עפ"י סעיף 139  (2), לא יהיה מפקדו רשאי להעביר לעצמו דיון תלונה, כאמור בסעיף 19 סעיף משנה ג´ לעיל, אלא אם גם הוא נושא מינוי זהה לפי סעיף 139  (2).
22. העובדה של העברת התלונה תצוין בטופס 630, וקצין השיפוט הזוטר יחתום בשולי הרישום האמור.
23. קצין שיפוט זוטר רשאי להעביר את התלונה כאמור לעיל, כל עוד לא פסק בה.
24.  אשר לנוכחות הנאשם – ראה סעיף 14 לעיל.
העברת הטופס25. בעקבות החלטה, כאמור בסעיף 20 סעיף משנה ב´ ג´ או ד´ לעיל, יועבר הטופס למפקדו של קצין השיפוט הזוטר, המוסמך לדון את הנאשם כקצין שיפוט בכיר. במקרה שקצין השיפוט הזוטר מכהן בתפקידו בתוקף מינוי עפ"י סעיף 139  (2) לחוק, יעביר את התלונה ל-קש"ב, שמונה לדון באותן עבירות או אותם חיילים, עפ"י סעיף 139  (2) הנ"ל.
אימתי מותר לבטל תלונה26.  קצין שיפוט זוטר לא יבטל תלונה אלא אם כן:-
א. הוא מוסמך לדון בה;וכן
ב. נוכח, שאין מקום להאשמה או יש נסיבות אחרות המצדיקות לדעתו את ביטולה או
  לבקשת מגיש התלונה.
27. אין קצין שיפוט מוסמך לבטל תלונה לאחר שדן בה והגיע למסקנה בקשר לאשמת החייל. במקרה זה עליו להחליט לגופו של עניין, היינו אם הנאשם אשם או זכאי.
העברת תלונה שבוטלה28. ביטל קצין שיפוט זוטר תלונה, יפרט בטופס 630 את נימוקיו לביטול התלונה ויעביר את טופס 630 למפקדו הממונה עליו, אשר הוא בעל סמכות של קצין שיפוט בכיר, ואשר מוסמך לדון את הנאשם.
דיון ע"י קש"ב בתלונה שבוטלה ע"י קש"ז29. קצין שיפוט בכיר, אשר קיבל טופס 630 המכיל תלונה שבוטלה, רשאי, על אף הביטול האמור, לדון בתלונה כאילו לא בוטלה. החליט שלא לחדש את הדיון בתלונה, יעבירה לפרקליט צבאי.
30. הוגשה התלונה ע"י או ביוזמת גורם מחוץ ליחידה, יוכל קצין השיפוט הבכיר שלא לחדש את הדיון בה, רק לאחר שקיבל אישורו של פרקליט צבאי לכך.
חידוש דיון בתלונה עפ"י הוראות ראש מחוז שיפוטי31. ראש מחוז שיפוטי, עפ"י המלצת פרקליט צבאי, רשאי להורות לקצין שיפוט בכיר, המוסמך לדון את הנאשם, לחזור ולדון בתלונה, שבוטלה ע"י קצין שיפוט זוטר.
32.  הוחלט שלא לחדש את הדיון – יועבר טופס 630 למפקד יחידת הרישום, אשר יפעל כאמור בסעיפים 71 עד 83 להלן.סדרי הדין33. קצין שיפוט זוטר ינהל את הדיון, בהתאם לסדר המפורט בטופס 630.
34. בתחילת הדיון יזהה את הנאשם, יקרא בפני הנאשם את דברי התלונה, ישאלו אם הבינה, וישאלנו אם ברצונו לעמוד לדין לפניו או לפני מפקדו של קצין השיפוט, שהוא קצין שיפוט בכיר.
35. ביקש החייל לעמוד לדין לפני מפקדו של קצין השיפוט, שהוא קצין שיפוט בכיר, יעביר קצין השיפוט הזוטר את הדין כמבוקש.
36. אם החייל הביע רצונו לעמוד לדין בפני קצין השיפוט הזוטר, ישאלנו קצין השיפוט אם:-
א. הוא מודה באשמה; או
ב. הוא אינו מודה באשמה; או
ג. אינו מודה באשמתו, אך מודה בעובדות המפורטות בתלונה או בחלק מהן.
הודאת הנאשם באשמה37. הודה הנאשם באשמתו, יודיע קצין השיפוט הזוטר, כי מצאו אשם, וירשום פסק זה בטופס.
הודאת הנאשם בעובדות38. לא הודה הנאשם באשמתו, אך הודה בעובדות המפורטות בתלונה או בחלק מהן, יחליט קצין השיפוט הזוטר אם למצוא את הנאשם אשם או אם יש לדעתו לשמוע עדויות. בכל מקרה של החלטה לשמוע עדויות – יפעל קצין השיפוט לפי סעיפים 41 עד 44 להלן.
דיון כאשר הנאשם לא הודה39.  לא הודה הנאשם באשמתו, יבחן קצין השיפוט את הראיות שהובאו בפניו בקשר למקרה עליו נסבה התלונה.
דיני ראיות – אי תחולה – גביית עדות40. בגביית ראיות יפעל קצין השיפוט בדרך הנראית לו כמועילה ביותר לבירור התלונה , ולא יהיה כפוף לדיני הראיות.
41. קצין השיפוט רשאי להזמין עדים ולהסתמך על עדויות בכתב. קצין השיפוט יהיה רשאי לסרב לבקשת הנאשם להזמין עד, אם הוא סבור, שהעדות אינה שייכת לעניין או שתוכן העדות ניתן להוכחה בדרך אחרת.
42. קצין שיפוט זוטר לא יגבה עדות אלא בנוכחות נאשם, ולא יעיין בעדויות בכתב, בלי לתת אף לנאשם הזדמנות לעיין בהן.
43. נאשם בדין משמעתי זכאי להציג שאלות לעדים המופיעים בפני קצין השיפוט. שאלות הנאשם יופנו לעדים ישירות או באמצעות קצין השיפוט.
44.  עיקרי העדויות שהושמעו בפני קצין השיפוט ועיקרי המסמכים שהוגשו לו לעיון,יירשמו בטופס 630 במקום, המיועד לרישום פרטי העדויות.
דברי הנאשם45. לפני מתן הפסק, יתן קצין השיפוט הזוטר הזדמנות לנאשם להשמיע דבריו.
פסק משמעתי46. תם הדיון בדין משמעתי, והנאשם לא הודה באשמתו, בין אם הודה בעובדות ובין אם לא, יחליט קצין השיפוט הזוטר, אם למצוא את הנאשם אשם או זכאי, וירשום את הפסק בטופס.
פסק אשם47. מצא קצין השיפוט הזוטר את הנאשם אשם, יקבע את עונשו. לפני קביעת העונש יעיין קצין השיפוט הזוטר בגיליון ההתנהגות של הנאשם, והוא חייב לאפשר לנאשם להשמיע את דבריו לגבי העונש. הוא רשאי לשמוע גם כל עדות אחרת, אשר לדעתו תסייע לשיקול נאות של מידת העונש.
עונשים48. קצין שיפוט זוטר מוסמך להטיל אחד העונשים האלה:-
א. התראה.
ב. ריתוק למחנה או לאונייה עד שבעה ימים.
ג. קנס בסכום השווה לשכר היסוד החודשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת
  הטלת העונש, ואם הנידון הוא חייל בשירות חובה – בסכום השווה לחלק השישי
  משכר כאמור.
ד. נזיפה.
תוקף סעיף משנה ה´ מה- 2 אפר´ 80
ה. מחבוש עד שבעה ימים. קצינת שיפוט בדרגת סג"מ איננה מוסמכת להטיל עונש
  מחבוש, אך יש בסמכותה להפעיל את עונש מחבוש על תנאי, שתלוי נגד נאשמת.
פיצויים49. קצין שיפוט זוטר, שהרשיע חייל בעבירה, רשאי לחייבו, בנוסף לכל עונש, בתשלום פיצויים על הנזק שנגרם עקב העבירה, בסכום שאינו עולה על מחצית שכר היסוד החודשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת הטלת החיוב.
50. אין להטיל תשלום פיצויים, אלא אם הוטל קודם עונש מן העונשים המנויים בסעיף 48 לעיל.
מחבוש על תנאי51. קצין שיפוט, שהטיל על חייל עונש מחבוש, רשאי לצוות, כי העונש, כולו או מקצתו, על תנאי והעונש המותנה יהיה תלוי ועומד לתקופה שתיקבע בפסק, ובלבד שלא תעלה על שנתיים מיום מתן הפסק ולגבי חייל בשירות חובה ? על שנה אחת מיום הפסק.
52. עובדת התניית העונש או חלק ממנו תירשם בטופס 630 ובגיליון התנהגות.
53. הוראות נוספות בקשר לרישום העונש ? ראה בסעיפים 71 עד 79 ובפ"מ 33.0310.
הפעלת העונש המותנה54. מי שהוטל עליו עונש על תנאי ותוך התקופה, שנקבעה בפסק, עבר עבירה מסוג העבירה שעליה נענש ונמנצא אשם בביצוע עבירה זו על ידי קצין שיפוט, תוך תקופת התנאה או אחריה, יבוצע העונש על פי החלטת קצין השיפוט שדן בעבירה שנעברה לאחרונה.
55. לא נקבעה בפסק תקופת התנאי, יראו כאילו נקבעה בו תקופת תנאי של 90 יום.
56. קצין השיפוט, הדן בעבירה שנעברה לאחרונה, חייב, להפעיל מחבוש על תנאי, אם התקיימו התנאים האמורים בסעיף 53 לעיל, ובתנאי שטופס 630 בו הוטל העונש המותנה נמצא בפניו, אף אם המחבוש על תנאי הוטל בזמנו על ידי קצין שיפוט בכיר, ותקופתו עולה על התקופה שבסמכותו של קצין שיפוט זוטר להטיל. לגבי מועד תחילתו ואופן חישובו של ריצוי העונש המופעל, ראה פ"מ 33.0310.
57. קצין שיפוט, הדן בעבירה שנעברה לאחרונה ואשר לא הטיל עבור העבירה האחרונה עונש מחבוש, רשאי, במקום להחילט על הפעלת עונש על תנאי, להורות על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת, שלא תעלה על שנה אחת מתום תקופת התנאי הראשונה, אם שוכנע שבנסיבות העניין לא יהיה זה צודק להפעיל את העונ ש על תנאי. סמכות זו ניתנה להפעלה רק פעם אחת, ואם החייל הנידון עובר בפעם השנייה עבירה, שיש בה משום הפרת התנאי, יש להפעיל את העונש בכל מקרה.
58. קצין שיפוט לא יטיל עונש שהוא כולו או מקצתו על תנאי, בשל העבירה הנוספת שיש בה משום הפרת תנאי.
חישוב מעצר או מעצר פתוח לפני המשפט
59. מי שקצין שיפוט זוטר דן אותו למחבוש, תיחשב בכלל תקופת המחבוש כל תקופה שבה היה עצור בשל העבירה שעליה עמד לדין בפני קצין השיפוט.
60. מי שקצין שיפוט זוטר ריתק אותו למחנה או לאנייה, תיחשב בכלל תקופת הריתוק כל התקופה, שבה היה מוחזק במעצר או במעצר פתוח בשל העבירה שעליה עמד לדין לפני קצין השיפוט.
דחיית או עיכוב ביצוע עונש61. לא יעוכב ולא יופסק ביצועו של עונש שאינו על תנאי שהוטל בדין משמעתי, אלא אם כן הורה קצין השיפוט, שפסק4 את העונש או שאישר אותו בערך מחמת אחת הסיבות הר"מ:-
א. פעולה קרבית.
ב. הפלגת כלי שיט.
תוקף סעיף משנה ג´ מה- 20 נוב´ 80
ג. השתתפות בסדרת אימונים הנמשכת 5 ימים ומעלה.
ד. הכרזת מצב כוננות מוגבר או מחמת סיבות דומות.
ה. אם הגיש החייל ערר על הפסק.
ו. אם החייל נפצע או חלה.
ז. אם החייל זכאי לחופשת אבל, עקב מוות המחייב את החייל לשבת "שבעה".
ח. אם החייל זכאי לחופשת לידה עקב כך שאשתו ילדה.
ט. כאשר החייל משמש בתפקיד אפסנאי, פקיד תשלומים, אחראי קנטינ ה או קצין
  משלם, ויש  חשש, כי אי העברת האחריות לאפסנאות או לכספים לפני תחילת ביצוע
  העונש, תגרום לחוסר סדר באפסנאות או בכספים, אולם במקרה כזה לא יעוכב
  ביצוע העונש לתקופה העולה על 7 ימים.
י. אם החייל משתתף בקורס המתקיים ביחידה צבאית (למעט קורסים המכשירים
  לקצונה).
יא. לגבי דחיית עונש ריתוק ? אם חיילי היחידה אינם עומדים לצאת את היחידה שלא
  בתפקיד תוך 30 יום ממתן הפסק. במקרה כזה של יעוכב ביצוע העונש לתקופה
  העולה על 30 יום.
יב. אם החייל ביקש זאת בכתב ? לתקופה שלא תעלה על 7 ימים.
יג. החייל משתתף בסדרת אימונים כמפורט בסעיף משנה ג´ לעיל, יידחה ביצוע העונש
  ל- 24 שעות לאחר סיום מועד בסדרה.
תוקף סעיפי משנה יג´ ו- יד´  מה- 20 נוב´ 80
יד. כאשר חיילת נידונה לתקופת מחבוש, וקיימים קשיים בריצוי מיידי של העונש, בגלל
  תפוסה מלאה של מיתקן הכליאה ? לתקופה שלא תעלה על 7 ימים.
תוקף סעיף משנה טו´ מה- 20 אוק´ 87
טו. החיילת נידונה לתקופת מחבוש, וקיימים קשיים בביצוע מיידי של העונש, בגלל
  הקושי להגיע את מיתקן הכליאה ממקום מרוחק ? למשך יום אחד.
62. נבצר מקצין שיפוט כאמור בסעיף 61 לעיל, מכל סיבה שהיא, לדון בעניין ביצועו של העונש או בעניין הפסקתו, רשאי קצין שיפוט, שהוא מפקדו של הנידון, להורות, כאמור בעיף 61 לעיל.
63. הפסיק או עיכב קצין השיפוט את ביצועו של העונש, יקבע את המועד לביצועו או להמשך ביצועו, ובלבד שמועד זה לא יהיה מאוחר מ- 90 יום מיום הפסקת ההפסקה או העיכוב.
64. חלפה הסיבה לעיכוב או להפסקה לפני תום התקופה שנקבעה, יורה מייד קצין שיפוט שהוא מפקדו של נידון או קצין שיפוט שנתן את ההוראה או קצין השיפוט שדן בערר, הכל לפני העניין, על ביצוע העונש או חידוש ביצועו.
65. החלטה על עיכוב או הפסקה של ביצוע העונש ועל מועד התחלתן של ביצוע העונש, לפי האמור בסעיפים 61 עד 64 לעיל, תירשם בטופס 630 ובגיליון ההתנהגות במקום המיועד לכך.
ריצוי כמה עונשי מחבוש66. מי שנידון בדין משמעתי למחבוש, ולפני שנשא את כל עונשו חזר ונידון למחבוש, יישא את שני העונשים יחד (כלומר: הנידון יתחיל בריצוי העונש השני מיום מתן הפסק, אף אם הוא מרצה אז עדיין את עונשו  על פי הפסק הראשון). אולם קצין השיפוט שהטיל את העונש השני, רשאי להורות, כי הנידון ישא  את העונש השני, כולו או מקצתו, לאחר סיום ריצוי העונש הראשון, ובלבד שתקופת המחבוש הרצופה שעל הנידון לשאתה, בגין שני הפסקים גם יחד, לא תעלה ביחיד על 70 יום, בכפיפות להפ"ע 5.0303.
67. הוראות בדבר ריצוי העונש השני, כולו או מקצתו, לאחר ריצוי העונש הראשון, תירשם על ידי קצין השיפוט בטופס 630 ובגיליון ההתנהגות במקום המיועד לכך. בהיעדר רישום כזה בטופס 630, ירצה הנידון את שני העונשים באופן חופף.עונש מחבוש שהוטל על אסיר68. קצין שיפוט, שהטיל על החייל מחבוש, והחייל נושא אותו זמן עונש מאסר, רשאי לצוות בפסקו, כי הנידון למחבוש יותר מפעם אחת, לא יעלה סך תקופת המחבוש, אשר על הנידון לשאת, על 70 יום.
69. ההוראה בדבר ריצוי עונש המחבוש לאחר ריצוי עונש המאסר תירשם על ידי קצין השיפוט בטופס 630 ובגיליון ההתנהגות. בהיעדר רישום כזה בטופס 630, יירצה הנידון את עונש המחבוש באופן חופף לעונש מאסר.
ציון היות הנידון במעצר סגור70. היה הנידון נתון במעצר סגור ביחידתו בטרם נשלח למיתקן כליאה, יצוין הדבר בפסקה ז´ של טופס 630 או באישור מיוחד שיצורף לטופס 630.
העברת טופס 630 אחרי הדיון
תוקף סעיף 71 מה- 15 אוג´ 91
71. קצין שיפוט, שסיים את הטיפול בתלונה יעביר אותה מייד לאחר דום הדיון, בשני העתקים, לגופים האלה:-
העתק אחד יועבר למפקד יחידת הרישום, שעימה נימנה החייל הנידון, לצורך תיוק:
העתק שני יועבר למקשל"ר ? קבד"מ. הוגש ערר על ידי החייל הנידון, תועבר התלונה כאמור לאחר הדיון בערר.
72. הורה קצין שיפוט על ביצוע עונש על תנאי ? יצורף לטופס 630 המועבר גם העתק מטופס 630 של הדיון, בו הוטל העונש שהופעל עכשיו.
73. העתק נוסף של טופס 630 של הדיון, בו הוטל העונש שהופעל, יצורף להעתק התלונה המועבר למפקד מקום המעצר, כאמור בסעיף 76 להלן.
74. הגיע למיתקן הכליאה חייל שנידון למחבוש, יצוין בטופס 630 בו הוטל העונש על תנאי הגיע למיתקן הכליאה, יפעל מפקד מקום המעצר כלהלן:-
א. יקבל את החייל לריצוי תקופת העונש המוטל בפועל.
ב. ישגר למפקד יחידת החייל מכתב, שדוגמצו ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו.
ג. לא הגיע העתק מן הטופס בו הוטל מחבוש על תנאי עד לתאריך הנקוב במכתב,
  ישחרר מפקד מקום המעצר את החייל בתום ריצוי תקופת המחבוש, שהוטלה בפסק.
ד. מפקד מקום המעצר ידווח על שחרור החייל, עקב אי קבלת טופס 630 ממפקד היחידה,
  לפרקליט הצבאי הנוגע שיתבקש לנקוט באמצעים המתאימים כנגד מפקד, כאמור.
75. בכל מקרה בו הוטל עונש על תנאי בדרך של המתקת עונש מחבוש, כאמור בסעיף ו´, לא יצורף לטופס 630, בו הופעל העונש, טופס 630 הראשון, אלא כתב ההמתקה בלבד.
76. נידון החייל למחבוש לריצוי בפועל, ייערך העתק נוסף של התלונה, אשר יועבר למפקד מקום המעצר, בו ירצה החייל את עונשו.
77. נידון החייל למחבוש על תנאי או הוארכה תקופת התנאי, ייערך העתק נוסף של התלונה, אשר יצורף לגיליון ההתנהגות של החייל. טופס זה יישמר עד גמר תקופת התנאי, ואם הוארכה תקופת התנאי, כאמור בסעיף 57 לעיל ? עד תום תקופת ההארכה, והוא יושמד על ידי קצין הניהול או שליש היחידה אישית, אם עברה התקופה האמורה והעונש על תנאי לא הופעל.   
78. הורה קצין השיפוט על הצטברות עונש המחבוש שהוטל בטופס 630 המועבר, לעונש מחבוש שהוטל לפני כן, יצורף לטופס 630 המועבר גם העתק מטופס 630 של הדיון, בו הוטל עונש המחבוש הקודם.
79. במקרה שנושא הדיון היה חסר או נזק לאפסנייה, יצורף לטופס 630 גם העתק מטופס 1065, המתייחס לתלונה הנידונה.
רישום הדיון80. קצין שיפוט זוטר יוודא את רישום העברת הדין או תוצאות הדין ביומן התלונות (טופס 632). אם הנאשם נמצא אשם בדין, יוודא קצין השיפוט הזוטר את רישום הפסק בגיליון ההתנהגות (טופס 201), מייד לאחר תום הדיון, ויאשר את נכונות הדיון, ויאשר את נכונות הרישום בחתימת ידו בעמודה המיועדת לכך.
81. במקרה של קנס כספי או חיוב בפיצויים, יוודא קצין השיפוט הזוטר, שהקנס או סכום הפיצויים יירשם בכרטיס האישי של החייל ? לגבי חייל בשירות חובה, ולגבי חייל בשירות מילואים יירשם בכרטיס האישי של החייל ובטופס 3010 (ראה פ"מ 35.0221).
רישום תלונות שנשפטו מחוץ ליחידת החייל
תוקף סעיף 82 מה- 15 אוג´ 91
82. חייל אשר נשפט על ידי קצין שיפוט, שאינו נמנה עם היחידה שבה משרת החייל ? תועבר התלונה מייד עם תום הדיון בשני העתקים: העתק אחד יועבר למפקד היחידה, שבה משרת החייל, והוא יוודא את רישומה ביומן התלונות של יחידות: העתק שני יועבר למקשל"ר קבד"מ.
83. האחריות לביצוע העונש, שהוטל על חייל על ידי קצין שיפוט, שאינו שייך ליחידתו, מוטלת על מפקד היחידה שבה משרת החייל, פרט למקרה, בו נידון החייל על ידי קצין השיפוט למחבוש לריצוי בפועל ונלקח במקום לריצוי עונשו.
דיון בפני קצין שיפוט בכירתלונה שאין קש"ב מוסמך לדון בה
84. קצין שיפוט בכיר, שהובאה לפניו תלונה על עבירה הנדונה בדין משמעתי, והוא אינו מוסמך לדון בה, יעבירנה לקצין שיפוט המוסמך לדון בה.
85. קצין שיפוט בכיר, שהובאה לפניו תלונה שאינה נתונה לדין משמעתי או שהועברה אליו תלונה על עבירה כאמור, ימנה קצין בודק לבדיקת העבירה ויעביר את תוצאות הבדיקה לפרקליט צבאי, ואם העבירה מחייבת בדיקתה על ידי מצ"ח ? יעבירנה למצ"ח.
העברת תלונה על ידי קש"ב86. בנוסף לאמור לעיל, לא יפסוק קצין שיפוט בכיר בתלונה, אף אם מוסמך הוא על פי החוק לדון בה אם:-
א. החליט לבטל את התלונה.
ב. החליט, מסיבה כלשהי, כי מן הראוי שהתלונה תידון בפני מפקדו.
ג. החליט, מסיבה כלשהי, כי מן הראוי שהתלונה תידון בפני בית דין צבאי.
ד. קיבל הוראות ממפקדו להעביר את התלונה אליו.
ה. התלונה הובאה לפניו שלא על פי בקשת הנאשם, והנאשם ביקש לעמוד לדין לפני
  מפקדו של קצין השיפוט הבכיר.
ו. התלונה הובאה לפניו, שלא על פי בקשת הנאשם, והנאשם ביקש שהתלונה תועבר
  לבית הדין צבאי. 
87. מפקדו של קצין שיפוט בכיר שנתמנה על פי סעיף 139 (2) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-, לא יהיה רשאי להעביר לעצמו תלונה, כאמור בסעיף 86, סעיף משנה ד´ לעיל, אלא אם הוא בעצמו נושא מינוי זהה לפי סעיף 139 (2).
ביטול תלונה88. ההוראות בדבר ביטול התלונה, המפורטות בסעיפים 25 עד 31 לעיל, תחולנה בשינויים הנובעים מן העניין גם על ביטול תלונה על ידי קש"ב. קש"ב, שביטל תלונה, יעבירנה לידי מפקדו, ובידי הלה תהיינה הסמכויות המפורטת בסעיפים 28 ו- 29 לעיל.
89. היה קצין השיפוט הבכיר, שביטל את התלונה או החליט שלא לחדש את הדיון בה, ראש מחטוז שיפוטי ? יעביר את התלונה לפרקליט הצבאי הראשונה.
90. ראש המטה הכללי, על פי המלצת הפרקליט הצבאי הראשי, רשאי להורות לקצין השיפוט הבכיר המוסמך לדון את הנאשם לחזור ולדון בתלונה שבוטלה.
91. עובדת העברתה של התלונה על פי סעיף זה תצוין בטופס 630, וקצין השיפוט הבכיר יחתום בשולי הרישום האמור.
92. בעקבות החלטה, כאמור בסעיפים 88, 89 ו- 90 לעיל, תועבר התלונה למפקדו של קצין השיפוט הבכיר, אשר הינו בעל סמכות של קש"ב ואשר מוסמך לדון בתלונה. במקרה שקש"ב, שהחליט להעביר תלונה כאמור, דן בתלונה בתוקף סמכות על פי סעיף 139 (2) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, יעבירנה לקצין שיפוט בכיר אחר, שהוסמך לדון באותן עבירות או לדון אותם חיילים.
93. קצין שיפוט בכיר רשאי להעביר את את התלונה כאמור לעיל, כל עוד לא פסק, שהנאשם אשם או זכאי.
94. החלטה להעביר את הדיון או לבטל את התלונה יכולה להינתן גם שלא בנוכחות הנאשם.
העברה לבית דין
95. החליט קש"ב להעביר תלונה לבית דין צבאי, יפעל על פי פ"מ 33.0304. 
החזרת תלונה לדין משמעתי96. הועברה תלונה לבית-דין צבאי עפ"י בקשתו של הנאשם, וראה פרקליט צבאי, כי העבירה נתונה וראויה לדין משמעתי, רשאי הוא להורות שהתלונה תידון בדיון משמעתי ע"י מפקדו של קצין השיפוט, שאליו הוגשה בקשת הנאשם או ע"י קצין שיפוט בכיר אחר שקבע הפרקליט.
97. הועברה תלונה לבית-דין צבאי עפ"י החלטתו של קצין שיפוט בכיר, וראה ראש המחוז השיפוטי, כי העבירה נתונה וראויה לדין משמעתי, רשאי הוא, לאחר שעיין בחוות-דעתו של פרקליט צבאי, להורות, שהתלונה תידון בדיון המשמעתי ע"י מפקדו של קצין השיפוט שהחליט כאמור או ע"י קצין שיפוט בכיר אחר, שקבע ראש המחוז השיפוטי.
98. תלונה שהוחזרה לדין משמעתי לפי סעיפים 96 ו97- לא תועבר עוד.
סדרי הדין בפני קצין שיפוט בכיר
99. סדרי הדין בפני קש"ב יהיו, בשינויים המחויבים עפ"י העניין, כסדרי הדין שנקבעו בסעיפים 31 עד 47 ועד בכלל.
100. נאשם, אשר ביקש העברת דינו מקצין שיפוט זוטר לקצין שיפוט בכיר, לא יהיה רשאי עוד לבקש העברת דינו מקצין השיפוט הבכיר.
101. נאשם, אשר הועמד לדין משמעתי לפני קצין השיפוט הבכיר שלא עפ"י בקשתו, ישאלנו קצין השיפוט לאחר שיזהה אותו, יקרא בפניו את התלונה וישאל אותו אם הבינה, אם ברצונו לעמוד לדין לפניו או לפני מפקדו של קצין השיפוט הבכיר או להישפט בפני בית-דין צבאי. ביקש החייל, שדינו יועבר מקצין השיפוט הבכיר, יעביר ה-קש"ב את הדין כמבוקש.
        תוקף סעיפים 102 עד 105  מה4- יולי 78
102.  נאשם, שהוא קצין בדרגת סא"ל ומעלה, אשר הועמד לדין משמעתי בפני קצין שיפוט בכיר, יישאל ע"י קצין השיפוט, לאחר שזה זיהה אותו, קרא בפניו את התלונה ושאל אותו אם הבינה, אם ברצונו לעמוד לדין לפניו או לפני מפקדו של קצין השיפוט הבכיר או בפני קצין שיפוט בדרגה גבוהה יותר מדרגת קצין השיפוט הבכיר או להישפט בפני בית-דין-צבאי. ביקש הנאשם שדינו יועבר מקצין השיפוט הבכיר, יעביר ה-קש"ב את הדין כמבוקש.
103. קצין בדרגת סא"ל ומעלה, שהועמד לדין משמעתי בפני ה-רמטכ"ל, לא יוכל לבקש העברת דינו לקצין שיפוט אחר, אולם הוא זכאי לבקש להישפט לפני בית-דין צבאי, ואם ביקש זאת – יעביר ה-רמטכ"ל את הדין כמבוקש.
סמכויות ענישה קצין שיפוט בכיר
104. קש"ב יכול להטיל אחד העונשים האלה:-
א. התראה.
ב. ריתוק למחנה או לאנייה עד 35 יום.ג. קנס בסכום השווה לסך שני שיעורים של שכר היסוד החודשי של טוראי בשירות
  חובה, כפי שהוא בשעת הטלת העונש, ואם הנידון הוא חייל בשירות חובה – בסכום
  שווה לשליש משיעור אחד של שכר כאמור.
ד. נזיפה.
ה. נזיפה חמורה.
ו. הורדה בדרגה אחת (בתנאי שדרגת הנאשם אינה למעלה מדרגת סמל ראשון, וקצין
  השיפוט נושא דרגה בהתאם להגבלות ב-הפ"ע 5.0303).
תוקף סעיף משנה ז´  מה20- אוק´ 87
ז. מחבוש עד 35 יום לפי ההגבלות שבהפ"ע 5.0303. 
  קש"ב, שהטיל עונש מחבוש לביצוע בפועל או על תנאי, ואשר החליט, כי תקופת 
  המחבוש תיחשב כתקופת שירות לצורכי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב),
  התשמ"ו1986-, יציין זאת בפירוש בגוף טופס 630 חלק ד´, ליד העונש שנפסק על ידו.
105. קצין שיפוט בכיר לא יטיל על נאשם בדרגת סא"ל ומעלה עונש ריתוק למחנה או לאוניה ולא עונש מחבוש.
פסילת רשיון נהיגה
תוקף סעיפים 106 עד 115  מה25- פבר´ 82
106.  קצין שיפוט בכיר, המוסמך לדון בעבירות תנועה (ראה פ"מ 33.0313), שהרשיע חייל בעבירת תנועה, רשאי, בנוסף לכל עונש אחר, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה צבאי לתקופה, שלא תעלה על שלושה חודשים.
107. קצין השיפוט רשאי לצוות בפסקו, כי הפסילה תהיה כולה או מקצתה על תנאי. תקופת התנאי תיקבע בפסק, והיא לא תעלה על שנתיים מיום הפסק, ולגבי חייל בשירות חובה – על שנה מיום הפסק. לא קבע קצין השיפוט את תקופת התנאי, יראו כאילו נקבעה בו תקופת תנאי של 90 יום. להוראות בדבר רישום עונש פסילה על תנאי ראה פ"מ 33.0210.
108.  עונש פסילה על תנאי, שהוטל על חייל, יופעל, אם עבר החייל תוך תקופת התנאי עבירת תנועה נוספת והורשע עליה תוך תקופת התנאי או אחריה.
109.  קצין שיפוט, שהפעיל עונש פסילה על-תנאי, לא יטיל, בשל העבירה הנוספת, פסילה על-תנאי.
110. הטיל קצין השיפוט בשל העבירה הנוספת עונש פסילה בפועל, ישא החייל את עונש הפסילה בפועל ואת עונש הפסילה על תנאי שהופעל, בזה אחר זה, זולת אם קצין השיפוט הורה ששתי התקופות, כולן או מקצתן, תהיינה חופפות.
111. בכפוף לאמור לעיל, תקופת פסילה תחל מיום מתן הפסק, אך לא יובאו במניין חישוב תקופת הפסילה:-
א. תקופה שבה הופסק או עוכב ביצוע העונש, כאמור בסעיפים 61 עד 65 לעיל.
ב. התקופה שלפני המצאת הרישיון בפועל לידי קצין השיפוט או מפקד היחידה.
ג. תקופה, תוך תקופת הפסילה, שבה נשא החייל עונש מחבוש בשל העבירה שבגינה
  הוטלה הפסילה או הופעלה הפסילה על-תנאי.
פיצויים112. קצין שיפוט בכיר, שהרשיע חייל בעבירה, רשאי לחייבו, בנוסף לכל עונש בתשלום פיצויים על הנזק שנגרם עקב העבירה, בסכום שאינו עולה על סך כל שלושה שיעורים  של שכר היסוד החודשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת הטלת החיוב.
113.  אין להטיל תשלום פיצויים, אלא אם הוטל קודם עונש מן העונשים בסעיפים 104 ו105- לעיל.
התניית העונש וביצועו דיווח ורישום הדין114.  ההוראות בדבר הטלת עונש על תנאי, הארכתה של תקופת התנאי, הפעלת העונש על תנאי, איסור הטלתו של עונש על תנאי בשל העבירה הנוספת וביצוע העונש – המפורטות בסעיפים 51 עד 69, וכן ההוראות בדבר העברת טופס 630 אחרי הדיון ובדבר הרישום, המפורטות בסעיפים 70 עד 83, חלות גם על הדיון בפני קצין שיפוט בכיר.
115. קצין שיפוט בכיר, שאליו הועברה תלונה ע"י קצין שיפוט זוטר או קצין שיפוט בכיר, וקצין שיפוט בכיר שהעביר לעצמו תלונה, יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לקצין שיפוט בכיר, חוץ מן הסמכות להעביר את התלונה לקצין שיפוט בכיר אחר אם הגיעה אליו התלונה מקצין שיפוט בכיר.
עררמועד להגשת ערר
תוקף סעיף 116  מה25- פבר´ 82
116.  חייל, שהוטל עליו עונש בדין משמעתי, רשאי תוך שלושה ימים מיום מתן הפסק להגיש ערר:-
א. על הרשעתו בדין.
ב. על העונש שהוטל עליו.
ג. על החלטת קצין השיפוט להפעיל עונש על-תנאי.
ד. על החלטת קצין השיפוט לחייבו בפיצויים.
117. במניין שלושה הימים לא יובא בחשבון יום הפסק. אם היום השלישי לאחר מתן הפסק הוא יום מנוחה, יהיה היום האחרון להגשת הערר למחרת אותו יום.
118. על אף האמור לעיל, קצין השיפוט רשאי לדון בערר, אף אם הוגש לאחר המועד, אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת. במקרה זה, ירשום קצין השיפוט ע"ג טופס 630 את הטעמים שלדעתו הצדיקו דיון בערר, שהוגש לאחר המועד.
119. קצין בדרגת סא"ל ומעלה שהועמד לדין משמעתי בפני ה-רמטכ"ל, אינו רשאי להגיש ערר על הפסק.
המוסמך לדון בערר חיילים
120. ערר על פסק של קצין שיפוט (זוטר או בכיר) יידון ע"י קצין השיפוט הבכיר אשר הוענקה לו סמכות לדון בערר, כאמור בהוראת הרמטכ"ל בדבר הענקת סמכות שיפוט (ראה הפ"ע 5.0304).
צורת הערר
תוקף סעיף 121  מה1- ינו´ 92
121. ערר חייב להיות מנומק ויימסר בכתב לידי המפקד הישיר של העורר. דוגמת הערר מובאת בנספח ג´ לפקודה זו.
העברת ערר122.  המפקד הישיר שקיבל ערר על פסק חייב להעבירו לתעודתו ללא דיחוי.
123.  יחד עם הערר יעביר המפקד לקצין השיפוט הבכיר שידון בערר, את טופס 630 לפיו התנהל הדיון, את גיליון ההתנהגות (טופס 201) של החייל מגיש הערר, וכן הערות קצין השיפוט שעל פסקו הוגש הערר.
עיכוב ביצוע העונש124. הוגש ערר, רשאי קצין השיפוט שהטיל את העונש לעכב או להפסיק את ביצוע העונש.
דיון בערר125. קצין שיפוט בכיר, שהוגש לפניו ערר, ידון בו בהקדם האפשרי אך לא יאוחר מאשר 7 ימים מיום הגשתו.
126.  קצין השיפוט הבכיר רשאי לדון בערר בנוכחות העורר או שלא בנוכחותו, אך טרם יחליט להחמיר בעונש, חייב הוא לאפשר לעורר להשמיע דבריו בפניו. אם קצין השיפוט הבכיר דן בערר שלא בנוכחות העורר, יוודא כי החלטתו תועבר לידיעת העורר בהקדם האפשרי.
127. קצין השיפוט הבכיר הדן בערר רשאי להזמין עדים ולעיין בעדויות בכתב אולם:-
א. אם הוא גובה עדות – עליו לעשות זאת בנוכחות הנאשם;
ב. אם הוא מעיין בעדויות בכתב שהנאשם טרם עיין בהן, עליו לתת גם לנאשם הזדמנות
  לעיין בהם.
סמכויות של קצין שיפוט בערר128.  קצין שיפוט בכיר, שהוגש לפניו ערר, רשאי לעשות אחת מאלה:-
א. לדחות את הערר.
ב. לבטל את ההרשעה והעונש.
  תוקף סעיף משנה ג´  מה4- יולי 78
ג. לאשר את ההרשעה ולהקל בעונש או להחמיר בו בתחום סמכותו כקצין שיפוט בכיר
  ובלבד שלא יחמיר בעונש, כל עוד לא ניתנה לעורר הזדמנות להשמיע את דברו.
תוקף סעיף משנה ד´  מה25- פבר´ 82
ד. לבטל את החיוב בפיצויים או להקטין את שיעורם.
129. הוגש הערר על הפעלת העונש ע

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים