33.0303 דין משמעתי-נוהג וטקס

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

* תוקף סעיפים 1 עד 38 מה 16 פבר´ 97
הגדרות


1. "חייל מלווה" - חייל שמונה על ידי מפקד היחידה, להביא ולהוציא חיילים במשפט דמ"ש.
2. "מסדר דין" - הליך ניהול הדיון המשמעתי.הכנות לדין משמעתי - חוגרים


הכנות משרדיות
3. לצורך הדין המשמעתי, יחזיקו השליש או הנגד היחידתי את הפריטים האלה:-
א. יומן תלונות (טופס 632).
ב. רשימת החיילים העומדים לדין משמעתי.יומן תלונות


4. הרישום לפני הדין המשמעתי יהיה כמפורט בפ"מ 33.0324 (יומן תלונות).תיק תלונות


5. בתיק התלונות ירוכזו כל התלונות, שבגינן ייערך דין משמעתי, בהתאם לסדר רישומן ביומן התלונות.
 6. לכל טופס תלונה (טופס 630) מצורפים המסמכים המתייחסים אליו, כגון: דוח עבירה, עדות כתובה, הוראות פרקליט, גיליון התנהגות (טופס 201) וכד´.רישום הקרואים לדין משמעתי


7. הרישום שנעשה על ידי החייל המלווה נועד לשליש או לנגד היחידתי בעת השגחה על מסדר הדין, ויכלול את פרטי הנאשמים והעדים, כמפורט להלן: מספר אישי, שם ודרגה.הזמנת קרואים לדין


8. הזמנת קרואים תיעשה על פי המפורט להלן:-
א. הודעה בדבר מסדר הדין תימסר למפקדו הישיר של הנאשם על ידי השליש או על ידי הנגד היחידתי תוך ציון מועד ומקום.
ב. הודעה אישית לכל נאשם תימסר על ידי מפקדו הישיר.
 ג. עד הנמנה על יחידה אחרת - יזומן על ידי השליש או על ידי הנגד היחידתי, בכתב או בטלפון, דרך מפקד יחידת המוזמן.
 
מקום מסדר הדין


9. מסדר הדין ייערך בחדר או באוהל המפקד. כמו כן, יש להקפיד על שמירת פרטיותו של הנאשם במהלך הדיון.זמן מסדר הדין


10. יש להקפיד על קיום מסדר הדין במועדים קבועים, המפורסמים בפקודות הקבע. בנוסף לכך, ניתן לקיים מסדר דין בכל זמן ומקום, שהדבר דרוש לצורך קיום המשמעת.
11. בקביעת זמן מסדר דין יש לוודא, שזימון הקרואים לא יפריע לביצוע משימות היחידה. לבוש


12. כל הנוכחים במסדר הדין ילבשו מדי שירות נקיים ומגוהצים, ויחבשו כומתות.
13. בעת פעילות מבצעית או אימוני שדה מרוכזים אין הכרח ללבוש מדי שירות, אלא יוודא נגד היחידה כי:-
א. בגדי העבודה יהיו נקיים ומסודרים ככל הניתן, בהתאם לפקודות הקבע.
ב. כל הנוכחים חובשים כובעי עבודה, בהתאם לפקודות הקבע.
ג. הנאשם אינו נושא נשק בעת מסדר הדין.
14. על אף האמור לעיל, קצינת שיפוט הרה רשאית לשפוט בהיותה לבושה בבגדים אזרחיים, וחיילות או קצינות הרות רשאיות להישפט בהיותן לבושות בבגדים אזרחיים.דין משמעתי - התמחות מפקדים


15. על מנת להכשיר קצינים צעירים לתפקיד שיפוט, ועל מנת להקנות להם ידיעה מעשית של השיפוט המשמעתי - יורו מפקדי יחידות על שיתופם של קצינים בדרגות סג"ם וסגן כ"מתמחים" בשעת עריכת דין משמעתי בפני קצין שיפוט זוטר ובפני קצין שיפוט בכיר, בתנאי שהנאשם איננו קצין, ובתנאי שהמתמחה אינו בעל עניין בהליך המשמעתי.
16. בעת עריכת הדיון תותר נוכחותם של שני "מתמחים", לכל היותר.
17. בעת עריכת הדיון יישב הקצין ה"מתמחה" לימין קצין השיפוט.
18. ה"מתמחה" לא יתערב במהלך הדיון.
 
מסדר הדין - חוגרים


עריכת המסדר
19. משתתפים:-
א. קצין השיפוט.
ב. מלווה - שליש או נגד יחידתי. אם דרגת המלווה נמוכה מדרגת הנאשם, ישתתף מלווה אחר בדרגת הנאשם או בדרגה גבוהה ממנו.
ג. נאשם.
ד. עד או עדים.
הערה:- בשעת הצורך ישתתף במסדר הדין מתורגמן.פעולות שיש לבצע לקראת מסדר הדין


20. באחריות המלווה לערוך תדרוך לנאשם לקראת מסדר הדין, כמפורט להלן:-
א. על הנאשם לתפוס מקומו לפני שולחן המפקד, לא פחות משני צעדים מהשולחן.
ב. על הנאשם להתייצב בדום בכל מהלך מסדר הדין. 
ג. הנאשם אינו רשאי להצדיע לקצין השיפוט בראשית מסדר הדין. אם יימצא זכאי בתום הדיון - יצדיע לקצין השיפוט.
ד. הנאשם ישיב לקצין השיפוט, כשיידרש לכך, באופן בהיר ובסיומת "המפקד".
ה. הנאשם רשאי להגיש ערר באם יימצא חייב בדין, כמפורט בפ"מ 33.0302.
ו. באם עומדות כנגד הנאשם מספר תלונות, כל תלונה תידון במתכונת מלאה, כשבין מסדרי הדין יורה המלווה את הנאשם לעבור מעמידת דום לעמידת נוח.
ז. במסדרי דין, הנערכים על ידי קצינת שיפוט הרה הלבושה בבגדים אזרחיים, יציין המלווה את דרגת קצינת השיפוט וסוג מינויה.
ח. במסדרי דין, בהם נוכחים "מתמחים", יסביר המלווה לנאשם את עילת נוכחותם בדיון.מסדר הדין


21. מסדר הדין יתחיל עם קבלת אישור לכך מקצין השיפוט.
22. מסדר הדין יתנהל כמפורט בפ"מ 33.0302.הכנסת עדים או הוצאתם


23. במקרה שיש להזמין עדים (כשהנאשם אינו מודה באשמה), יורה קצין השיפוט למלווה על כך.
24. המלווה יכניס את העדים זה אחר זה, לפי הסדר שייקבע על ידי קצין השיפוט.
25. עד שאינו דרוש ישוחרר מן המסדר בצאתו מהחדר בו נערך המסדר.
26. עד, הנמוך בדרגתו מדרגת קצין השיפוט, יצדיע בכניסתו מחדר המסדר ובצאתו ממנו.
27. העד יציג עדותו כשהוא בעמידת נוח.פעולות בגמר מסדר הדין - חוגרים


28. המלווה יביא לידיעת הנאשם את משמעויות גזר הדין.
29. המלווה יביא לידיעת מפקדו הישיר של הנאשם את גזר הדין.
30. המלווה יוודא את ביצוע כל הפעולות הכרוכות בביצוע גזר הדין, כמפורט להלן:-
 א. מחבוש בפועל - הנאשם יילקח לחדר משמר או למתקן כליאה של חיל משטרה צבאית על ידי מלווה צבאי בצירוף העתק טופס התלונה.  
החייל ילווה עד לקליטתו במתקן הכליאה, תוך הקפדה, כי החייל לא יבוא במגע עם נשק לסוגיו או כל חפץ אחר, בעזרתו עלול הוא להסב נזק לעצמו.
ב. ריתוק למחנה - החייל יונחה ביחס לריצוי עונשו, בהתאם לפקודות הקבע ביחידה.
ג. שלילת רישיון הנהיגה - יש להתלות את רישיון הנהיגה ולהפקידו בידי מי שהוסמך לכך על ידי מפקד היחידה, עד תום תקופת ההתליה.
ד. הורדה בדרגה - חייל, שהורד בדרגה, יש להורות לו לענוד את דרגתו כפי שנקבע בגזר דין.
ה. חייל מילואים שנידון לעונש של קנס או פיצויים - יש לוודא ביצוע התשלום לפי פ"מ 35.0221.
31. שליש יחידה יפרסם תוצאות הליך הדין המשמעתי, שייבחרו על ידו, בפקודות שגרה בלא חשיפת זהות הנאשם.
32. רישום פסקים:-
א. רישום פסקי הדין ביומן תלונות יהיה כמפורט בפ"מ 33.0324.
ב. טופסי התלונות וגליונות ההתנהגות יועברו לטיפול הגורם המוסמך לפי פ"מ 33.0302.דין משמעתי - קצינים ונגדים יחידתיים


33. מפקד המסדר - כשהנאשם הוא קצין או נגד יחידתי, יחולו השינויים האלה:-
א. מפקד המסדר יהיה קצין, שדרגתו כדרגת הנאשם, או גבוהה ממנה, במידה שהנאשם גבוה בדרגתו מן השליש.
ב. במקרה שהנאשם הוא בדרגת השליש, לכל היותר, או נגד יחידתי - יהיה השליש מפקד המסדר.
34. הכנות ופעולות בגמר המסדר:- 
בכל מקרה שהנאשם הוא קצין או נגד יחידתי, יבוצעו כל ההכנות למסדר הדין והפעולות בגמר מסדר הדין על ידי שליש היחידה.
 
35. עריכת מסדר:-
א. מועד המסדר ומקומו ייקבעו בהתאם למגמה לוודא סודיות.
ב. עריכת הקרואים תבוצע בחדר או באוהל (לא בחוץ).
דין משמעתי - עובדי צה"ל וקצינים, שדרגתם סא"ל, לפחות
36. הליך הדין המשמעתי שנקבע בפקודה זו לא יחול, כשהנאשם הינו עובד צה"ל או קצין שדרגתו סא"ל, לפחות. במקרים אלה ייכנס הנאשם ללא מלווה.
37. קצין השיפוט יהיה רשאי להזמין נאשם שדרגתו סא"ל, לפחות, לשבת בעת קיום הדיון.
38. ליקוי טכני באשר לקיום מסדר הדין, שאינו פוגע בזכות מהותית של הנאשם, ואינו גורם לעיוות דין, אין בו כדי לפסול את הדיון.

השארת תגובה

Leave a Message