בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0314 ? נוהל הטיפול בבקשות חנינה, מחילה או הקלה בעונש המתייחסות לפסקי דין של בתי דין או בתי משפט צבאיים

33.0314 ? נוהל הטיפול בבקשות חנינה, מחילה או הקלה בעונש המתייחסות לפסקי דין של בתי דין או בתי משפט צבאיים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
 תוקף סעיפים  1  דע 93המ - 72 מצדב  98
1. בפקודה זו:
א. "חנינה" - הקלה בעונש, קיצור או ביטול תקופת התיישנות ותקופת מחיקה, קביעת תקופות התיישנות ו/או מחיקה לגבי עבירות שלא מוחלות עליהן תקופות אלה, או חנינה מלאה.
ב. "מחילת עונש" - שחרור מכל עונש.
ג. "הקלה בעונש" - הפחתת העונש או המרתו בעונש קל יותר, לרבות המרתו של עונש מאסר או מחבוש, כולו או מקצתו, בעונש מאסר או מחבוש שהינם מותנים.
ד. "בקשת חנינה" - בקשה שעניינה חנינה.
ה. "רשות מוסמכת" - רשות המוסמכת על-פי חוק להיעתר לבקשת חנינה, כמפורט בסעיף 5 להלן.
ו. "רשות מאשרת" - רשות המוסמכת לאשר גזרי דין של בתי דין צבאיים שכוננו על-פי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, כהגדרתה בסעיף 441 לחוק האמור.
ז. "בית משפט צבאי" - בית משפט צבאי שכונן על-פי תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945, לרבות בית הדין הצבאי לערעורים בשבתו כבית משפט לערעורים על פסקי דין של בית המשפט הצבאי האמור.
ח. "בית דין צבאי" - בית דין צבאי שכונן על-פי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, לרבות בית דין צבאי מיוחד ובית דין צבאי לערעורים.
ט. "פסק דין חלוט של בית דין צבאי" -
1) פסק דין שעברה התקופה להגשת ערעור עליו ולא הוגש ערעור, ואם הוגש ערעור - פסק דין שניתן בערעור.
2) על אף האמור בסעיף קטן 1, פסק דין של ביה"ד הצבאי לערעורים יהא חלוט, בתום התקופה להגשת בקשת רשות ערעור, אם לא הוגשה בקשה כזו, או אם הוגשה בקשת רשות ערעור ונדחתה, ביום בו נדחתה; הוגשה בקשת רשות ערעור וניתנה רשות לערער  - בתום התקופה להגשת ערעור, אם הערעור לא הוגש.
         תוקף סעיף משנה י´ מה- 9 ביולי 2002
י. הפצ"ר - לרבות סגן הפצ"ר.
2. כל אדם שהורשע בדינו על ידי  בית דין צבאי או על ידי בית משפט צבאי רשאי לפנות בבקשת חנינה לרשות המוסמכת להיעתר לבקשתו, כמפורט בסעיפים 10-8 להלן.
3. נוהל זה מתייחס לבקשות חנינה המוגשות מטעם מי שהורשעו בדינם בפני בתי דין צבאיים שכוננו על פי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, וכן לבקשות חנינה המוגשות בעניינם של מי שהורשעו בבית משפט צבאי על-פי תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945.
4. הטיפול בבקשות חנינה המתייחסות לפסקים שניתנו בדין משמעתי יהיה בהתאם למפורט בפ"מ 33.0302.


הרשויות המוסמכות
5. סמכות החנינה, מחילת העונש וההקלה בעונש מסורה, על-פי חוק, לרשויות האלה:
א. נשיא המדינה.
ב. הרשות המאשרת.
ג. הרמטכ"ל.
ד. ראשי המחוזות השיפוטיים.
6. להלן פירוט הסמכויות שהוענקו לכל אחת מהרשויות המוסמכות:
א. סמכויות נשיא המדינה:
1) לנשיא המדינה הוענקה בסעיף 11 (ב) לחוק יסוד: נשיא המדינה, התשכ"ד1964-, הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים.
2) סמכויותיו של הנשיא מאפשרות לו לחון את הנידון, דהיינו למחוק עבירתו מעיקרה, למחול על עונשו ולהקל בו.
3) סמכויות הנשיא אינן מוגבלות בזמן, והן חלות על כל החלטה של ערכאת שיפוט בישראל, שיש בה משום הרשעה בדין או הטלת עונש.
ב. סמכויות שר הביטחון, הרמטכ"ל וראשי המחוזות השיפוטיים:
1) על-פי סעיפים 441 ו- 444 א (א) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955- (להלן - החוק), כל גזר דין שניתן בבית דין צבאי שכונן על-פי החוק האמור, למעט גזר דין שניתן בבית דין צבאי לתעבורה או שניתן בערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה, יובא לאישור בפני:
א) שר הביטחון - כשגזר הדין מטיל עונש מוות.
ב) הרמטכ"ל - כשגזר הדין ניתן על ידי בית הדין הצבאי לערעורים או על ידי בית דין צבאי מיוחד, והוא אינו מטיל עונש מוות.
ג) ראש המחוז השיפוטי שהרכיב את בית הדין - כשגזר הדין ניתן על ידי בית דין צבאי מחוזי, וראש המחוז השיפוטי שלפיקודו נתון מי שהרכיב את בית הדין , כשגזר הדין ניתן על ידי בית דין צבאי ימי או על ידי בית דין שדה.
2) רשות מאשרת שהובא בפניה גזר דין לאישורה רשאית :
א) להקל בעונש, אף אם העונש, כולו או מקצתו, הוטל על תנאי (סעיף 442 (א) לחוק).
ב) בנוסף על הקלת העונש או במקומה, רשאית רשות מאשרת שהובא בפניה גזר דין שכלולה בו החלטה בדבר חיוב בפיצויים, לבטל את החיוב בפיצויים או להקטין את שיעורם (סעיף 442 (א1) לחוק).
ג) כן רשאית רשות מאשרת להחליף עונש מאסר או מחבוש שהוטלו על ידי בית הדין, כולו או חלקו, בעונש על תנאי (סעיף 442 (ב) לחוק).
3) סמכויות הרשות המאשרת מוגבלות לשלב אישור גזר הדין, ואין היא מוסמכת להקל בעונש שכבר אושר על ידה, או להתערב בהחלטה להפעיל עונש על תנאי שהוטל בגזר דין קודם שאושר כבר על ידי רשות מאשרת.
ג. סמכויות נוספות לרמטכ"ל ולראשי המחוזות השיפוטיים:
סעיף 444 א (ב) לחוק קובע, כי הרמטכ"ל - לגבי גזר דין שניתן בערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה, וראש מחוז השיפוט - לגבי גזר דין של בית דין צבאי לתעבורה שבמחוזו, יהיו רשאים, בתוך שלושים ימים מהיום שבו נעשה פסק הדין חלוט:
1) להקל בעונש, אף אם העונש, כולו או מקצתו, הוטל על תנאי. 
2) לבטל חיוב בפיצויים או להקטין שיעורם.
3) להחליף עונש מאסר או מחבוש, כולו או חלקו, בעונש על תנאי.
4) להחליף עונש של פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, כולו או חלקו, בעונש של פסילה על תנאי.
ד. סמכויות הרמטכ"ל לפי תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945:
על-פי תקנה 55 לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945, רשאי הרמטכ"ל לבקר בכל עת גזר דין של בית משפט צבאי שהוחלט לקיימו, והוא מוסמך להמתיק את גזר הדין או למחול עליו, לגמול יחס מיוחד, או להמיר את גזר הדין בגזר דין פחות ממנו, שהיה בית המשפט רשאי לתתו.
7. להלן טבלה המסכמת את עיקרי חלוקת הסמכויות:
 


              סוג ההחלטה השיפוטית


      הרשות המוסמכת


      היקף הסמכות


      מקור הסמכות


       הערות


          


         א. כל החלטה שיפוטית


             של ערכאת שיפוט


             בישראל, שיש בה


             משום הרשעה בדין


             או הטלת עונש


       


      נשיא המדינה


 


1) חנינה


2) מחילת העונש


3)הקלה בעונש


 


 


 


סעיף 11 (ב)


לחוק יסוד נשיא המדינה התשכ"ד 1964


        


          


         ב. גזר דין של בית דין


             צבאי שכונן על פי


             חוק השיפוט הצבאי,


             המטיל עונש מוות


           


       


      שר הביטחון


       


       


      הקלה בעונש


       


      סעיף 442 קוחל


      השיפוט הצבאי,


      התשט"ו ?

השארת תגובה

Leave a Message