33.0503 – לבישת מדי צבא ע”י מי שאינו חייל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל
כללי תוקף סעיף 1  מה1- דצמ´ 91 1. גוף מאשר - אחת הרשויות, שניתנה להן בפקודה זו הסמכות לאשר לבוש מדי צה"ל, לרבות רמ"ח פרט באכ"א, קציני השלישות הזרועיים, קציני השלישות הפיקודיים או קציני השלישות החיליים או כל קצין אחר בדרגת אל"ם, לפחות, שראש אכ"א הסמיכו לכך. 2. חל איסור ללבוש מדי צה"ל, לרבות חלקי מדים, על מי שאינו חייל בשירות סדיר או חייל בשירות מילואים פעיל. 3. איסור זה לא יחול על מי שקיבל היתר ללבוש מדים בהתאם לפקודה זו. תוקף סעיפים 4 ו5-  מה1- דצמ´ 91 4. היתר ללבוש מדים לפי פקודה זו יינתן על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו, בסייגים האלה: א. ההיתר יינתן רק למי שתפקידו מחייבו ללבוש מדי צבא. ב. בעל האישור ילבש את המדים רק לצורך מילוי התפקיד או לצורך ביצוע הפעולה, שבעבורם ניתן ההיתר. ג. אין בלבוש המדים משום פגיעה במדינה ולא בשמו הטוב של צה"ל. ד. בעל האישור חייב להקפיד על הופעה תקנית ומסודרת בהיותו במדי צה"ל.   מתן היתרים 5. הגוף המאשר רשאי להתיר לבוש מדי צה"ל לחיילי מילואים שאינם בשירות, אף אם אין הם נמנים עם האוכלוסיות, שצוינו בפקודה זו. 6. הרשאי ללבוש מדי צבא, כמפורט בפקודה, יוחתם ע"י מפקד יחידתו על הצהרה, שדוגמתה מופיעה בנספח א´ לפקודה. ההצהרה תתויק בתיקו האישי של החותם, ביחידה. 7. מפקד היחידה יתדרך את החותם על ההצהרה לגבי ההגבלות והכללים החלים עליו. תוקף סעיף 8  מה-´1 דצמ´ 91 8. במקרים חריגים יפנה מפקד היחידה אל הגוף המאשר, לצורך קבלת אישור ללבוש מדי צה"ל, גם לאחר שעות מילוי התפקיד. עם קבלת ההיתר מן הגוף המאשר, יתן מפקד היחידה לבעל ההיתר אישור, שדוגמתו מופיעה בנספח ב´ לפקודה זו. 9. עובד צה"ל, המקבל בגדי עבודה צבאיים, אינו זכאי לקבל תשלום עבור בגדי עבודה, אלא באישור מרכז תע"ץ, כמפורט בפ"מ 41.0516.   מדריכי גדנ"ע 10. עובדי צה"ל או עובדי משרד הביטחון, המשמשים מדריכי גדנ"ע בבתי ספר ובמיתקני גדנ"ע, והם חיילי מילואים, רשאים ללבוש תלבושת צבאית מלאה ולענוד סימני דרגה בעת ביצוע תפקידי הדרכה בבתי ספר או במיתקני גדנ"ע, באישור מפקד פיקוד הגדנ"ע. 11. גדנ"עים במיתקני אימונים רשאים ללבוש תלבושת צבאית באישור מפקד פיקוד הגדנ"ע.   אזרחים עובדי המינהל האזרחי 12. אזרחים עובדי המינהל האזרחי (להלן - אזרחים) - אזרחים המועסקים ע"י צה"ל במינהל האזרחי, למעט עובדים אזרחיים המועסקים ע"י המשרדים הממשלתיים. תוקף סעיף 13  מה- 1 דצמ´ 91 13. אזרחים כנ"ל, הבאים במגע באופן קבוע עם האוכלוסייה בשטחים המוחזקים, רשאים להופיע בתלבושת צבאית בעת מילוי תפקידם לאחר קבלת אישור הגוף המאשר. 14. אזרחים כנ"ל יענדו סימני היכר של "קצין מימשל" או של "עובד מימשל" בהתאם למעמדם. סימני ההיכר הם מבד כחול, שעליו מודפסות אותיות לבנות, ויושחלו על הכותפות, סמוך לתפר השרוול. תוקף סעיפים 15 ו16-  מה- 1 דצמ´ 91 15. הגוף המאשר ינפיק לאזרחים כנ"ל תעודה המעידה, שהם רשאים ללבוש מדי צה"ל. התעודה תינתן לאזרחים לאחר שיחתמו על התחייבות, שדוגמתה מופיעה בנספח א´ לפקודה זו. 16. בקשה לקבלת תעודה, כאמור, בצירוף העתק של ההתחייבות, החתומה בידי העובד, תועבר ע"י העובד למפקד יחידתו, וזה יעבירה לגוף המאשר.   אזרחים עובדי תזמורת צה"ל 17. עובדי צה"ל, המועסקים כנגנים וכמנצחים בתזמורת צה"ל, רשאים ללבוש תלבושת צבאית מלאה ולענוד סימני דרגה, בעת ביצוע תפקידם, באישור מפקד תזמורת צה"ל.   אוכלוסיות נוספות הרשאיות ללבוש מדים תוקף סעיף 18  מה- 1 דצמ´ 91 18. להלן פירוט האוכלוסיות הנוספות, הרשאיות ללבוש מדים בעת מילוי תפקיד, באישור "הגוף המאשר":- א. שוחרים בפנימיות צבאיות, חניכי בתי ספר תעשייתיים בסמיכות ליחידות צה"ל וחניכי קורס קדם צבאי - באישור ראש מינהל גיוס. ב. נערים בקבוצות עבודה - באישור ראש מקא"ם. ג. אזרחים עובדי מרכזי אג"א - באישור רמ"ח מו"ן באג"א. ד. עובדי מספנת חיל-הים - באישור רמכ"א ח"י. ה. עובדי סדנאות ביחש"ם  650, 651 ו653- - באישור הקשל"פים. ו. מתנדבים - באישור הקשל"פים. 19. כל רשות מאשרת תוודא, שתוכן הפקודה יובא לידיעת מי שקיבל ממנה היתר ללבישת מדים.  

נספח א´ לפקודה 33.0503

 

התחייבות

  אני הח"מ:-  

 

 

 

 

 מספר זהות

 שם פרטי ושם משפחה

 חיל

 יחידה

1. מאשר בזה, כי תודרכתי ע"י מפקד יחידתי לגבי ההגבלות והכללים החלים עלי בעת היותי לבוש מדי צה"ל. תוקף סעיף 2  מה1- דצמ´ 91 2. מוותר על זכותי לקבלת תלושים בעבור בגדי עבודה, כאמור בפ"מ 41.0516. 3. מתחייב לא ללבוש מדי צבא אלא בעת מילוי התפקיד או ביצוע הפעולה, שלשמה הותרה לבישת מדים.
  ___________                  ______________ (תאריך)                                (חתימה)   *מתייחס רק לעובדי צה"ל.      

נספח ב´ לפקודה 33.0503

 

אישור ללבוש מדי צה"ל למי שאינו חייל

 

יחידה _________________ תאריך _________________

  בעל האישור    

 

 

 

מספר זהוי

שם פרטי ושם משפחה

יחידה

 
 
הנדון: אישור ללבוש מדי צה"ל
   
  1. נושא אישור זה רשאי ללבוש מדי צה"ל במקרים האלה (הקף בעיגול את הסעיף המתאים):- א. בתחומי המחנה בשעות מילוי תפקידו. ב. מחוץ למחנה אחרי שעות מילוי התפקיד.
     
  2. על נושא אישור זה להיות בהופעה תקנית ומסודרת בעת לבישתו את מדי צה"ל.
     
  3. אם נדרש נושא אישור זה להזדהות בפני שוטר צבאי בעת היותו לבוש מדי צה"ל, יציג בפניו תעודה מזהה בצירוף אישור זה.
 
חתימת הגוף המאשר
 
_______________________________________________ (מספר אישי)  (דרגה)  (שם פרטי ושם משפחה)  (תפקיד)  (חתימה)
 
 
 
 
     33.0504   בוטלה (בחוזר מס´ 168) 33.0505   בוטלה (בחוזר מס´ 156)

השארת תגובה

Leave a Message