בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0607 – שימוש בדרגה צבאית לגבי חיילים שאינם בשירות פעיל

33.0607 – שימוש בדרגה צבאית לגבי חיילים שאינם בשירות פעיל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. סעיף 518 א´ לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955- מטיל איסור כללי על כל אדם, חייל או אזרח להשתמש בציון דרגה צבאית - הן לגבי עצמו והן לגבי אחר - אלא אם בעל הדרגה משרת באותו זמן שירות פעיל ב- צה"ל (היינו, נמנה על הכוחות הסדירים של צה"ל או משרת באותה עת שירות מילואים פעיל).
2. יחד עם זאת, וכדי לאפשר את השימוש בציון דרגות צבאיות בנסיבות מתאימות, הסמיך סעיף 518 א´ הנ"ל את שר הביטחון, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לקבוע את התנאים, הנסיבות ואופן השימוש בציון דרגה, שבהם לא יחול האיסור המוחלט המפורט בסעיף 1 לעיל.
3. בתוקף סמכותו כאמור, התקין שר הביטחון תקנות המאפשרות, בתנאים מסוימים, את השימוש בציון דרגה צבאית של מי שאינו בשירות פעיל. עיקרי הוראות התקנות מפורטות להלן.


התנאים, הנסיבות, שבהם מותר להשתמש בציון דרגה צבאית של מי שאינו חייל בשירות פעיל ואופן השימוש בציון הדרגה
4. מותר להשתמש בציון דרגתו הצבאית של מי שאינו חייל בשירות פעיל רק אם נתמלאו כל ארבעת התנאים המפורטים להלן:-
א. השימוש בציון הדרגה נעשה בצורה המפורטת בסעיף 2 לעיל.
ב. המשתמש בציון הדרגה אינו מתכוון, בנסיבות העניין, לפגוע בשמו הטוב של צה"ל או בכבודו.
ג. אין בשימוש בציון הדרגה משום פרסומת לבעל הדרגה אגב ניהול עסק או עבודה במקצוע, ולעניין זה אין כל הבדל אם בעל הדרגה הוא בעל העסק, מנהלו או רק עובד בו או משמש כסוכן לגביו.
ד. השימוש בציון הדרגה אינו נעשה בקשר לפעילות ציבורית בעלת אופי מפלגתי של בעל הדרגה.
5. כאשר משתמשים בציון דרגה צבאית של מי שאינו חייל בנסיבות, שבהן מותר השימוש האמור, תצוין הדרגה בהתאם לכללים ה- ר"מ:-
א. בכתב -
1) כאשר בעל הדרגה נמנה עם כוחות המילואים של צה"ל, ייתוסף לאחר הדרגה הקיצור "(מיל´)".
2) אם אינו נמנה עם כוחות המילואים, ייתוסף לאחר הדרגה הקיצור "(ד´)".
ב. בעל-פה -
1) כאשר בעל הדרגה נמנה עם כוחות המילואים של צה"ל, תיתוסף לאחר הדרגה המלה "במילואים".
2) אם אינו נמנה עם כוחות המילואים, תיתוסף לאחר הדרגה המלה "בדימוס".
ג. אם השימוש בדרגה צבאית נעשה בלועזית, יוסיפו לאחר הדרגה את המילים או הקיצורים בלועזית, המקבילים למלים ולקיצורים המפורטים לעיל, בסעיפי משנה א ו-ב לעיל, למשל, "RES.)" ,"RESERVE)" או, א ו-ב "RET.)" "RETIRED)".
ד. מי שבעצמו אינו בעל הדרגה, אינו עובר עבירה אם הוא מציין בכתב או בעל- פה, שזולתו הוא בעל דרגה במילואים בזמן שהוא בדימוס, או שהוא בדימוס בזמן שהוא עדיין נמנה עם כוחות המילואים של צה"ל.


צו איסור אישי בדבר דרגה צבאית
6. למרות האמור בסעיפים 4 ו- 5 לעיל, רשאי ראש אכ"א לאסור בצו על אדם מסוים להשתמש, בדרך כלל או בנסיבות מסוימות, בציון דרגתו הצבאית, אף בנסיבות המפורטות בסעיפים הנ"ל, ובלבד שראש אכ"א סבור, כי השימוש האמור עלול לגרום נזק ל- צה"ל.
7. צו כאמור יובא לידיעת בעל הדרגה וייכנס לתוקפו מאותו מועד, אלא אם כן נקבע בו מועד מאוחר יותר לכניסתו לתוקף.
8. מי שנפגע ע"י צו כאמור, רשאי לערור עליו בפני שר הביטחון.


ציון דרגה צבאית של איש מילואים ע"י חייל במילוי תפקידו
9. על אף האמור לעיל בפקודה זו, מותר להשתמש בציון הדרגה הצבאית של איש מילואים שאינו בשירות פעיל, ללא הוספת המלים המפורטות בסעיף 5 לעיל, אם השימוש בציון הדרגה נעשה ע"י חייל אחר תוך כדי מילוי תפקידו (כגון: בעת מילוי צו קריאה עבור חייל אחר).


תחולה על ציון דרגה שאותה נשא בעבר
10. הוראות פקודה זו חלות על ציון הדרגה הצבאית אותה נושא אדם, שאינו חייל בשירות פעיל, בזמן השימוש בציון הדרגה וגם על השימוש בציון כל דרגה אותה הוא נשא בעבר.


דרגתו של אדם שאינו חייל או איש מילואים
11. מי שאינו חייל בשירות פעיל ואינו נמנה עם כוחות המילואים של צה"ל, רואים כדרגתו הצבאית את הדרגה האחרונה אותה נשא ערב צאתו משירות פעיל.


איסור ציון תפקיד צבאי
12. מכוח תקנה 10 לתקנות שירות ביטחון (חובת אנשי מילואים), התשט"ז1956- יחולו הוראות פקודה זו (למעט סעיף ב) בשינויים המחויבים, לגבי אדם הנמנה עם כוחות המילואים שאינו בשירות פעיל, על כל אזכור של תפקידו הצבאי אותו מילא בעבר או בהווה אולם ראש אכ"א רשאי להתיר את גילוי התפקיד בתנאים כפי שימצא לנכון.


 


33.0608   בוטלה (בחוזר מספר 95)
33.0609   בוטלה (בחוזר מס´ 44)
33.0610   בוטלה (בחוזר מספר 95)

השארת תגובה

Leave a Message