33.0807 – עיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכה

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1.פקודה זו באה להוסיף על האמור בחוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל, התש"ל-1970 (להלן: "החוק"), בתקנות העיטורים בצבא ההגנה לישראל (ענידת עיטורים ואותות הערכה), התשל"ג-1973 (להלן: "התקנות") ובהפ"ע 3.0917.


עיטורים


2.החוק והתקנות קובעים שלושה סוגי עיטורים:
א.עיטור הגבורה.
ב.עיטור העוז.
ג.עיטור המופת.
3.העיטורים באים לציין מעשי גבורה, עוז ומופת של חיילים, של יחידות צבאיות מכיתה ומעלה, או של קבוצות חיילים שפעלו כצוות, שנעשו בזמן שירותם.
א.את עיטור הגבורה רשאי להעניק שר הביטחון, בהמלצת הרמטכ"ל, על מעשה של גבורה עילאית, שנעשה בעת לחימה מול פני האויב, תוך חירוף נפש.
ב.את עיטור העוז רשאי להעניק הרמטכ"ל על מעשה גבורה, שנעשה במילוי תפקיד קרבי, תוך חירוף נפש.
ג.את עיטור המופת רשאי להעניק הרמטכ"ל על מעשה שנעשה באומץ לב, והוא ראוי לשמש כמופת.
4.העיטור יורכב מהחלקים האלה:
א."פארה" - חלקו העיקרי של העיטור, עשוי ממתכת שנקבעה לסוג העיטור.
ב."תג" - סמל מוקטן של הפארה, עשוי מתכת.
ג."סרט" - פיסת אריג בצבע, המתחברת לבגד, ועליה נתלית הפארה.
ד."אות" - אות בצבע זהה לצבע הסרט.


ציון לשבח


5.בשל מעשה או התנהגות שאינם מגיעים כדי הענקת עיטור, ניתן לציין לשבח חייל שהצטיין ביחידתו או מחוצה לה, תוך גילוי כושר מנהיגות או יוזמה בפעילות מבצעית או בפעילות אחרת, וכן חייל שהצטיין ביחידתו במשמעת ובהתמדה, בהופעה, בהתנהגות טובה או בכל מעשה אחר הראוי לציון.
6.סמל הציון לשבח (להלן: "צל"ש") הוא בצורת חרב ועלי זית מוצלבים (בדומה לדרגת תא"ל), כמפורט להלן:
א.צל"ש הרמטכ"ל - שלושה סמלים.
ב.צל"ש אלוף - שני סמלים.
ג.צל"ש מפקד אוגדה - סמל אחד.
ד.צל"ש מפקד חטיבה - ללא סמל.
7.ציון לשבח יכול להעניק:
א.ראש המטה הכללי.
ב.ראש אגף, אלוף פיקוד, מפקד חיל הים, מפקד חיל האוויר, מפקד מז"י, מפקד גיס וראש מפא"ת.
ג.קצין חיל ראשי, מפקד אוגדה, מפקד חטיבה או מפקד מפקדה מקבילה.
8.בשל מעשה ראוי, כמפורט בסעיף 5 לעיל, שעשתה יחידה צבאית (מכיתה ומעלה או קבוצת חיילים שפעלו כצוות) ניתן לציין לשבח את היחידה.
9.יחידה צבאית תצוין לשבח על ידי מי שהוסמך לכך לפי סעיף 7 לעיל, ובלבד שלא יהיה מפקדה הישיר של אותה היחידה.


אות הערכה מטעם הרמטכ"ל


10.אות הערכה מטעם הרמטכ"ל ניתן בהתאם להחלטת ממשלה 589 (סט/35) מיום ה- 26 באפריל 1981 וועדת השרים לענייני סמלים וטקסים 35-60 מיום ה- 31 במרץ 1981.
11.הרמטכ"ל רשאי להעניק לאדם אות הערכה, כביטוי סמלי של הוקרה על מעשה בעל חשיבות עליונה שעשה אותו אדם, במישרין או בעקיפין, לחיזוקו של צה"ל, ואשר יש בו כדי לקדם באופן ניכר את ביטחון המדינה.
12.אות הערכה, כאמור, יכול להינתן לאזרח מדינת ישראל, לאזרח של מדינה זרה או לאיש צבא של מדינה זרה, ואם אין הוא בחיים - לשאר בשרו.
13.החלטתו של הרמטכ"ל להעניק אות הערכה תהא מבוססת על המלצת ועדת המטה הכללי (להלן: "הוועדה המטכ"לית") לעיטורים ולציונים לשבח.
14.אדם הסבור כי פלוני ראוי לקבל אות הערכה, רשאי לפנות לוועדה המטכ"לית. אולם לא יפנה חייל אל הוועדה, אלא באישורו ובהמלצתו של האלוף הממונה עליו.
15.החליט הרמטכ"ל להעניק את אות ההערכה - יובא תוכן אות ההערכה להערותיהם של ראש אמ"ן, של אמ"ן-רמ"ח ביטחון המידע ושל דובר צה"ל, כדי שיחוו דעתם על פרסום המעשה שעבורו ניתן האות, ועל תוכן הדברים שיירשם בתעודה שתימסר למקבל יחד עם האות.
16.אות ההערכה יהיה מורכב מפארה עשויה מתכת בצבע כסף התלויה על פיסת אריג בצבעי תכלת ולבן המסמלים את דגל המדינה. לאות תצורף תעודה כתובה בעברית המפרטת את המעשה, שעבורו זכה המקבל באות.
17.כשהאות מוענק לאזרח של מדינה זרה או לאיש צבא של מדינה זרה, תכתב התעודה באנגלית.
18.החלטה להעניק אות הערכה תתואם, בעוד מועד, עם מי שנקבע כזכאי לקבלו, כדי לקבל את הסכמתו לכך, ואם הוא אזרח של מדינה זרה - כדי להשיג את האישור הדרוש לשם כך משלטונות מדינתו, אם האישור דרוש.
19.פרסום דבר הענקתו של אות ההערכה יישקל בכל מקרה בהתחשב בנסיבות ובהתאם לזהותו של מקבל האות.
20.מי שקיבל אות הערכה יהא רשאי לעונדו בכל עת.
21.מי שקיבל אות הערכה ושוהה ביום העצמאות בישראל, יוזמן לטקס פתיחת חגיגות יום העצמאות בהר הרצל, ואם הוא שוהה באותה שעה מחוץ לישראל - יוזמן לקבלת הפנים לרגל יום העצמאות, הנערכת מטעם הנספח הצבאי או שגריר ישראל באותה מדינה.


מכתב הערכה


22.מפקד היחידה רשאי להביע הערכה לחייל או ליחידות משנה באמצעות מכתב הערכה שיימסר להם על מעשה או על התנהגות הראויים להערכה, שאינם מגיעים כדי הענקת עיטור או ציון לשבח.
המלצה והענקה של עיטורים וצל"שים
23.הרמטכ"ל ימנה ועדת עיטורים וציונים לשבח מטכ"לית ובראשה יעמוד נשיא בית הדין הצבאי לערעורים. הוועדה תמליץ בפניו על הענקת עיטורים וציונים לשבח. נבצר מנשיא בית הדין הצבאי לערעורים להתמנות לתפקיד זה, ימנה הרמטכ"ל יו"ר לוועדה, לפי שיקול דעתו.
24.ראש אגף, אלוף פיקוד, מפקד חיל האוויר, מפקד חיל הים, מפקד מז"י, ראש מפא"ת ומפקד גיס (להלן: "האלוף") ימנו, מדי פעם, ועדת ציונים לשבח (להלן: "הוועדה הפיקודית"), שתמליץ על הענקת עיטורים וציונים לשבח.
25.מפקד הסבור כי אחד מהחיילים הכפופים לפיקודו ראוי לקבל עיטור או ציון לשבח על מעשה שנעשה בעודו כפוף לפיקודו, לרבות ציון לשבח של יחידה, יעביר את המלצתו, תוך פירוט סיפור המעשה ותוך ציון הסוג הביטחוני של הידיעות שבסיפור, בצינורות הפיקוד, לוועדה הפיקודית.
26.המלצה להענקת עיטור או ציון לשבח לחייל הנמנה עם יחידה שאינה כפופה פיקודית לאלוף, תועבר לוועדה הפיקודית של הפיקוד שבמרחבו חונה היחידה. העתק של המלצת הוועדה יועבר למפקד היחידה שבה מוצב החייל (אם המפקד הממליץ אינו מפקד היחידה שבה מוצב החייל), ולגבי ציונים לשבח של יחידה - למפקד היחידה הממונה עליה.
27.המלצה להעניק עיטור לשוטר משמר הגבול על מעשה שעשה בעת מילוי תפקידו, בהיותו תחת הוראות הצבא (דהיינו - שוטר מג"ב המשרת באחת מיחידות איו"ש או אזח"ע - יחידות תחת פיקוד צה"ל או לחילופין שוטר מג"ב הנוטל חלק בפעולות שהצבא תפס בהם פיקוד, אף אם אינו משרת באיו"ש ובאזח"ע), בשיתוף פעולה עם הצבא או תוך כדי תיאום עמו - תועבר, באמצעות מפקד משמר הגבול, לוועדה המטכ"לית שתדון בה ותעביר את המלצתה לרמטכ"ל.
28.מצאה הוועדה הפיקודית כי המעשה המתואר בהמלצה להענקת עיטור או ציון לשבח לחייל הנמנה עם יחידה הכפופה פיקודית לאלוף מגיע כדי הענקת ציון לשבח על ידי האלוף, על ידי מפקד האוגדה, על ידי מפקד החטיבה או על ידי מפקד המפקדה המקבילה - תעביר את ההמלצה לאלוף שמינה אותה.
29.אלוף המאשר צל"ש, ידווח לרמטכ"ל לפני הענקת הצל"ש.
30.מצאה הוועדה הפיקודית כי המעשה המתואר בהמלצה להענקת עיטור או ציון לשבח לחייל הנמנה עם יחידה שאינה כפופה לאלוף מגיע כדי הענקת ציון לשבח על ידי האלוף, על ידי מפקד האוגדה או מקביל לו או על ידי מפקד החטיבה או מקביל לו - תעביר את ההמלצה, לפי העניין.
31.מצאה הוועדה הפיקודית כי המעשה המתואר בהמלצה ראוי להענקת עיטור או ציון לשבח על ידי הרמטכ"ל - תעביר את ההמלצה ליו"ר הוועדה המטכ"לית. הוועדה המטכ"לית תדון רק בעניינים שהעבירה אליה ועדה פיקודית, שדנה ומצאה כי ראוי שיינתן עיטור או ציון לשבח על ידי הרמטכ"ל. אך בענייני עיטור לשוטר מג"ב, כאמור בסעיף 27 לעיל, תדון גם אם לא נערך דיון קודם בוועדה פיקודית. מצאה הוועדה המטכ"לית כי המעשה המתואר בהמלצה מגיע כדי הענקת ציון לשבח על ידי אלוף - תעביר את ההמלצה לאלוף או לראש האגף המתאים.
32.הוועדה המטכ"לית והוועדה הפיקודית יבדקו את ההמלצות וישמעו עדויות, בהתאם לשיקול דעתן.
33.המלצות הוועדה המטכ"לית יועברו לרמטכ"ל על ידי יו"ר הוועדה המטכ"לית.
34.המלצות הוועדה הפיקודית יועברו כאמור בסעיף 31 לעיל.
35.החליט הרמטכ"ל כי יש מקום להעניק לחייל או לחייל משמר הגבול עיטור גבורה, יעביר את החומר עם המלצתו לשר הביטחון. בכל יתר המקרים, יחליט הרמטכ"ל אם להעניק עיטור או ציון לשבח.
36.החלטת שר הביטחון או הרמטכ"ל תובא לידיעת הוועדה המטכ"לית.
37.מזכיר הוועדה המטכ"לית או מזכיר הוועדה הפיקודית, לפי העניין, יודיעו בכתב למפקדה שהגישה את ההמלצה על הענקת העיטור או הציון לשבח, ויעבירו להם העתק של התעודה ושל הוראות דובר צה"ל בקשר לפרסום.


הודעה, פרסום, דיווח ורישום

38.נוסח תעודת העיטור או הציון לשבח ייקבע על ידי הוועדה המטכ"לית או על ידי הוועדה הפיקודית.
39.אומצו המלצות הוועדות על ידי הרשות המוסמכת - יועברו ההמלצות לאמ"ן-רמ"ח ביטחון המידע ולדובר צה"ל להערותיהם. דובר צה"ל יורה וינחה בכל הקשור לפרסום סיפור המעשה בגינו יוענק העיטור או הציון לשבח. החומר יוחזר למזכירי הוועדות.
40.העתק של תעודת העיטור או הציון לשבח יועבר בדואר רשום, מייד לאחר מסירתם לידי החייל או היחידה, לפי העניין, לגורמים המפורטים להלן (למעט מקרים שבהם יוגבל הדבר על ידי אמ"ן-רמ"ח ביטחון המידע):
א.קצין החינוך והנוער הראשי.
ב.אמ"ץ-תוה"ד-מחלקת ההיסטוריה.
ג.אכ"א-מחלקת הפרט-ענף המשטר והמשמעת.
ד.מקשל"ר-מדור בקרת המידע.
ה.משרד הביטחון-אגף השיקום-היחידה להנצחת החייל.
ו.מחלקת הסגל (לגבי קצינים ונגדים).
ז.מקשל"ר-מדור התיקיות (לגבי חוגרים בשירות חובה ובשירות מילואים).
ח.משרד הביטחון-יחידת המוזיאונים (יועבר העתק חתום).
41.הזנת הענקת עיטור או ציון לשבח של חייל תבוצע על ידי אכ"א-מחלקת הפרט-ענף המשטר והמשמעת ותירשם בגיליון ההתנהגות (טופס 201) של החייל, ובתעודת ההערכה למשתחרר (טופס 807), אלא אם הורו אמ"ן-רמ"ח ביטחון המידע ודובר צה"ל אחרת.


הענקת עיטור או צל"ש למי שאינו בחיים

42.אם החייל, שעל מעשהו או על מעשה יחידתו הוענק לו או ליחידתו עיטור או ציון לשבח, אינו בחיים בשעת הענקת העיטור או הציון לשבח - ימסור הגורם המוסמך את העיטור או את הציון לשבח לשאר בשרו, כאמור בסעיפים 3 ו- 7 לעיל.
43."שאר בשר" לפי סעיף 42 לעיל, משמעו כמפורט בפ"מ 38.0103 ובהתאם לאמור בסעיף 6 (ב) לחוק.
44.היו שארי בשר אחדים באותה דרגת קרבה - יימסר העיטור או הציון לשבח למבוגר שביניהם.
45.המוסמך להעניק את העיטור או לציין לשבח, רשאי להורות, לגבי מקרה מסוים, על מסירת העיטור או תעודת הציון לשבח למשמורת לאדם, שלא לפי הסדר הקבוע בסעיפים 43 ו- 44 לעיל, או למי שאינו שאר בשרו של החייל.


טקסים

46.נוהל הטקסים מפורט בספר "נוהג וטקס בצה"ל" שהופק על ידי אכ"א-ענף המשטר והמשמעת.


הענקת אות הערכה מטעם הרמטכ"ל

47.בישראל יוענק אות הערכה על ידי הרמטכ"ל, ואילו בחו"ל, לאחר שהאות אושר על ידי הרמטכ"ל - יוענק על ידי הנספח הצבאי של צה"ל באותה מדינה או במדינה סמוכה.
48.בטקס ההענקה ישתתפו מקבל אות ההערכה, בני משפחתו ואנשים שייקבעו לשם כך על ידי הרמטכ"ל.
49.במדינה שאין בה נספח צה"ל, והענקת האות על ידי נספח צה"ל במדינה סמוכה איננה מעשית - יוענק האות על ידי ראש הנציגות הישראלית באותה מדינה או במדינה סמוכה.
50.במקרים חריגים, כשלא ניתן להעניק את האות אף לא באחת מן האפשרויות המפורטות לעיל, יחליט הרמטכ"ל כיצד יוענק האות.
51.לא היה בחיים מי שנקבע כזכאי לאות - יוענק האות לשאר בשרו, כמשמעותו של מונח זה בסעיף 43 לעיל.


אופן הענידה


עיטורים

52.את העיטור, על כל חלקיו, ואת תג העיטור, מותר לענוד על חולצת המדים או על חולצה אזרחית.
53.הפארה עם הסרט ייענדו מעל למרכז הכיס השמאלי של החולצה; אות העיטור ייענד כמפורט בסעיפים 57 עד 58 ו- 63 להלן.


54.מי שהוענק לו עיטור, רשאי לענוד את אות העיטור או את תג העיטור בכל עת, אך אינו רשאי לענוד את העיטור, על כל חלקיו, אלא בנסיבות המפורטות להלן:
א.ביום העצמאות.
ב.ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
ג.באירועים ממלכתיים, במצעדים ובמפגנים צבאיים.
ד.בכל אירוע אחר שקבע שר הביטחון.


צל"שים

55.הוענק הצל"ש על מעשה שבוצע במערכה מסוימת, ייענד סמל הצל"ש במרכזו של אות המערכה שבמהלכה בוצע המעשה.
56.בעל צל"ש שלא ניתן במערכה יענוד את הסמל במרכזו של אות מיוחד (כדוגמת אותות המערכה, אך בצבע זית), המיוצר למטרה זו.


סדר ענידת האותות

57.לעניין סדר הענידה, דירוג העיטורים והצל"שים יהיה כמפורט להלן:
א.אותות בדירוג יורד - אותות עיטורים, אותות צל"שים ואותות מערכה.
ב.עיטורים בדירוג יורד - עיטור הגבורה, עיטור העוז, עיטור המופת.
ג.צל"שים בדירוג יורד - צל"ש הרמטכ"ל, צל"ש אלוף, צל"ש מפקד אוגדה.


58.אופן ענידת האותות מפורט בחוברת "כללי הופעה ולבוש" שפורסמה על ידי אכ"א-ענף המשטר והמשמעת.
דין מי שהוענק לו אותו עיטור פעם נוספת
59.מי שהוענק לו עיטור ועשה מעשה שעליו הוא ראוי לאותו עיטור פעם נוספת, מותר להעניק לו על מעשה כזה תג לעיטור, אך לא יוענק לו אותו עיטור פעם נוספת.
60.דין תג כדין עיטור, וכל ההוראות בדבר העיטורים, למעט אופן ענידתם, יחולו גם על התג.
61.מי שהוענק לו אות העיטור פעמיים, יענוד את תג האות על האות.
62.מי שצוין לשבח ואותו המעשה הומר לו לעיטור - תישאר תעודת הציון לשבח למשמורת בידיו או בידי שאר בשרו, לפי המקרה.


אות הערכה מטעם הרמטכ"ל

63.אות ההערכה ייענד מעל הדש השמאלי של חולצת המדים או של החולצה האזרחית

השארת תגובה

Leave a Message