33.0910 – קיום אירועים בצה”ל

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

* תוקף סעיפים 1 עד 85 מה - 29 אבג´ 96הגדרות


1. "כנס" - מפגש של קבוצה מוגדרת לשם העברת מידע, הקשור בפעילות של מסגרת ארגונית כלשהי (תכנית עבודה שנתית, סימפוזיון, יום עיון וכד´). בהגדרה זו לא נכללים דיונים מקצועיים, קבוצות עדכון, תחקירים וניתוחי אירועים.
2. "ערב יחידה" - מפגש יחידתי, המיועד לגיבוש חברתי של חיילי היחידה.
3. "יום חיל" - אירועים,  המציינים את יום השנה להקמת החיל, להקמת הזרוע או להקמת המפח"ש.
4. "יום חטיבה" - אירוע, המציין את סיום שנת הפעילות, את יום השנה להקמת היחידה או את סיום תקופת האימון (הגדרה זו חלה על האגדים הארטילריים הסדירים).
5. "עצרת" - אירוע חגיגי, הכולל הפקה אמנותית והמתקיים במסגרת אירועי יום חטיבה או יום חיל.
6. "אמן אחר" - אמן שאינו חייל.
7. "פרידה" - אירוע, המציין סיום תפקיד בצבא או פרישה מהשירות הצבאי (לנגדים ולקצינים בשירות סדיר, שמסיימים תפקיד או שפורשים מצה"ל).
8. "אירועי ת"ש ורווחה" (כולל אירועים משפחתיים) - מפגשים כדוגמת יום ח"ן, יום הילד, יום הרעיה, יום כיף, יום ספורט יחידתי, אירוח על ידי גופים מאמצים, הופעת אמן ביחידה במסגרת הקצאת מקחג"ר ואירועים לחיילים בשירות סדיר מטעם אכ"א-מחלקת פרט.
9. "תכנית אמנותית" - אירוע, שעורכים חיילי היחידה, להקות, צוותי הווי צבאיים או אמנים אחרים.כללי


10. יחידה תערוך אירועים אך ורק בהתאם לאמור בפקודה זו. כל האירועים יישאו אופי צנוע.
11. אין הוראות פקודה זו גורעות מהוראותיהן של פקודות הצבא האחרות בכל הנוגע לקיום אירועים בצה"ל.
12. טקסים ייערכו בהתאם לפקודות המטכ"ל המתאימות, ובהתאם לספר הטקסים של צה"ל.
13. אכ"א-מחלקת פרט תפרסם, מידי שנה, את טבלת ההנחיות והמדדים לעריכת אירועים בצה"ל. הטבלה תשלים את הוראות פקודה זו. עקרונות הפקודה יהיו בתוקף גם ללא פרסום ההשלמה.
14. כל אירוע, המוזכר בפקודה זו, מחייב תיאום עם קב"ט זרועי, עם קב"ט חילי,  עם קב"ט פיקודי או עם מחלקת ביטחון שדה בכל הקשור לתכנית האירוע, למוזמנים וכד´.
 
פירוט האירועים והמדדים לעריכתם


כנס


15. כל מסגרת ארגונית, שבראשה מפקד, שדרגתו אל"ם, לפחות, זכאית לקיים כנס.         
16. תדירות:-
א. תדירות קיום כנס תהיה בהתאם להחלטת מפקד המסגרת הארגונית, האחראית על ארגון הכנס. 
ב.      כנס, שאינו עוסק בנושאים צבאיים, ייערך בתיאום עם מקחג"ר ובכפוף לפקודות הצבא.
17. מקום עריכה - הכנס ייערך במתקן יחידתי. בהיעדר אפשרות לקיימו במתקן יחידתי, ייערך הכנס במתקן צבאי אחר. בהיעדר אפשרות לקיימו במתקן צבאי אחר, ייערך הכנס במתקן אל"ח. בהיעדר אפשרות לקיימו באחד מהמתקנים המפורטים בסעיף זה, ניתן לקיימו בכל מתקן אחר, אם אישר זאת אכ"א-רמ"ח פרט.
18. מתכונת - הכנס ייערך במתכונת של הרצאה או של דיון.
19. מוזמנים - המוזמנים ייקבעו על ידי מפקד המסגרת הארגונית, האחראי על ארגון הכנס. במקרה של הזמנת אישים (ח"כים, שרים וכד´), יש לקבל אישור מלשכת הרמטכ"ל, דרך לשכת אלוף הפיקוד או דרך לשכת מפקד הזרוע. על מנת להזמין אורחים שישמשו כאישיות מרכזית או בתפקיד פעיל כלשהו (מתן הרצאה, סקירה וכד´) יש לפנות למקחג"ר-רע"ן הסברה, שיעביר את המלצתו ללשכת ראש אכ"א,  וזו תעביר את המלצת ראש אכ"א לאישור הרמטכ"ל.
20. כיבוד - הכיבוד בכנס יכלול כיבוד קל, שתייה חמה ו/או קרה, פירות העונה ועוגות ממקורות צבאיים. אם הכנס ייערך יום שלם, ניתן להגיש בו ארוחת צהריים או ארוחת ערב, על טהרת המזון הצבאי.
21. תכנית אמנותית - בכנס לא תורשה כל הופעת אמנים אחרים אם הם מופיעים תמורת תשלום או כשירות מילואים.
22. תקציב - את הכנס יממן הגוף העורך אותו. גוף זה יחלק את התקציב אותו הוא מקצה לכנס לשיפורי מזון, לשכירת אולם (אם נדרשת) ולהגברה. 
הוצאות נוספות ימומנו באישור אכ"א-רמ"ח פרט.  
אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל , תקבע את המסגרת התקציבית המאושרת לקיום האירוע.
23. אישורים - הכנס ייערך באישור האלוף הממונה על היחידה, עורכת הכנס. אם הכנס נערך במקום אזרחי, הניתן בתרומה, יש לקבל אישור על התרומה מאכ"א-רמ"ח פרט, בתיאום עם הקב"ט הזרועי או עם הקב"ט הפיקודי ובתיאום עם מחלקת ביטחון שדה.ערב יחידה


24. כל מסגרת צבאית זכאית לקיים ערב יחידה.
25. תדירות - תדירות קיום ערב יחידה תהיה בהתאם לשיקול דעתו של מפקד היחידה.
26. מקום עריכה - ערב יחידה ייערך במתקן צבאי. בהיעדר אפשרות לערוך את ערב היחידה במתקן צבאי, ייערך ערב היחידה במתקן אל"ח. בהיעדר אפשרות לקיימו באחד מהמתקנים המפורטים בסעיף זה, ניתן לקיימו בכל מתקן אחר, אם אישר זאת אכ"א-רמ"ח פרט.
27. מוזמנים - לערב יחידה יוזמנו חיילי היחידה. ניתן להזמין גם את בני זוגם של חיילים בשירות קבע.
28. כיבוד - הכיבוד בערב יחידה יכלול כיבוד קל, שתייה חמה ו/או קרה, פירות העונה ועוגות. ניתן להגיש בערב זה - אם האירוע נערך ביחידה צבאית - ארוחת ערב חגיגית.
29. תכנית אמנותית - את התכנית האמנותית בערב היחידה יערכו חיילי היחידה. הופעת אמן (צבאי או אחר) תהיה במסגרת ההקצאה השנתית של מקחג"ר. 
אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל, תקבע את המסגרת התקציבית המאושרת להופעת אמן אחר.
30. תקציב - ערב יחידה ייערך ללא הוצאה תקציבית מגורמי מטכ"ל. בקשות חריגות יש להפנות לאכ"א-רמ"ח פרט.
אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל, תקבע את המסגרת התקציבית המאושרת לקיום האירוע.
31. אישורים - הסמכויות לאישור ערב יחידה הן אלה:-
א. עד רמת גדוד - מפקד היחידה, שדרגתו אל"ם, לפחות, או מפקד במפקדה ממונה, שדרגתו אל"ם, לפחות.
ב. מעל רמת גדוד - באישור מפקד במפקדה הממונה, שדרגתו תא"ל, לפחות.עצרת


32. זכות ותדירות -  
היחידות הזכאיות לערוך עצרת הן אלה:-
א. זרוע אוויר, זרוע ים וזרוע חמ"ן - אחת לשנה, באישור סגן הרמטכ"ל.
ב. מפח"ש - אחת לחמש שנים, באישור סגן הרמטכ"ל.
ג. חיל - אחת לקדנציה של קצין חיל ראשי או אחת לשנתיים, באישור סגן הרמטכ"ל.
ד. חטיבה סדירה ואגד ארטילרי סדיר - אחת לשנה, באישור ראש אכ"א.
ה. אוגדות סדירות - כפי שיקבע ראש אכ"א, מעת לעת.
ו. למרות האמור לעיל, רשאי מפקד אוגדה סדירה לקיים עצרת אוגדתית בשנה, שבה לא מתכננות אחת או יותר מן החטיבות הסדירות של אותה אוגדה לערוך עצרת חטיבתית, ובתנאי שקיבל אישור לכך מראש אכ"א.
33. מקום עריכה - עצרת תיערך במתקן צבאי או בכל מתקן אחר, באישור אכ"א-רמ"ח פרט, ובתיאום עם אמ"ן-מחב"ש-רע"ן אבטחת מידע ועם אג"ם-מבצעים.
34. מתכונת - העצרת תכלול כיבוד קל, ברכות, תכנית אמנותית ואמן  בתשלום או במילואים. במסגרת יום חיל או יום חטיבה ייתכנו גם ימי ספורט, תרגילי כושר וטקסים.
35. משך העצרת - יהיה חמישים וחמש דקות, לכל היותר, לרבות התכנית האמנותית המועלית על ידי חיילי היחידה. הופעת אמן אורח, בתשלום או במילואים, לא תובא במניין הזמן המוקצה לעריכת העצרת, כאשר היא תתוכנן בסופה של העצרת.
36. מוזמנים - לעצרת ניתן להזמין:-
א. קצינים וחיילים בשירות סדיר, המשרתים בחיל , בזרוע או בחטיבה, לפי העניין.
ב. קצינים בשירות סדיר, ששירתו בחיל, בזרוע או בחטיבה, לפי העניין, וכבר אינם משרתים בהם.
ג. קצינים בשירות מילואים, לפי שיקול דעתו של מפקד הסמכות העורכת את העצרת.
ד. משפחות שכולות.
ה. בני זוג של חיילים בשירות קבע.
ו. מוזמנים אחרים (אזרחים) - באישור אכ"א-רמ"ח פרט.
ז. ככלל, מספר המוזמנים יהיה אלפיים וחמש מאות איש, לכל היותר, אלא אם כן אישר אכ"א-רמ"ח פרט את הגדלת מספר המוזמנים. מספר המוזמנים, שאינם חיילים, המשתתפים בעצרת יהיה עשרים אחוזים, לכל היותר, מכלל המוזמנים.
37. כיבוד - הכיבוד בעצרת יכלול כיבוד קל, שתייה חמה ו/או קרה, פירות העונה ועוגות ממקורות צבאיים.
38. תכנית אמנותית - התכנית האמנותית תכלול את המרכיבים האלה:-
א. מסכת על מורשת החיל, הזרוע או החטיבה, לפי העניין, באישור אמ"ן-מחב"ש.
ב. מופע של אמן (צבאי או אזרחי), תמורת תשלום או כשירות מילואים, לפי אישור מקחג"ר. אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל, תקבע את המסגרת התקציבית המאושרת להופעת אמן אחר.
39. תקציב -
א. עצרות הזרועות, החילות והמפח"ש מבוססות על מימון מלא מתקציב סמכויות אלה, בכפוף לאישור מסגרת התקציב על ידי סגן הרמטכ"ל.  אכ"א-מחלקת פרט בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל, תקבע את המסגרת התקציבית המאושרת לקיום האירוע.
ב. מסגרת העצרות השנתית לאוגדות סדירות, לחטיבות סדירות ולאגדים ארטילריים סדירים הינה מסגרת נתונה וסגורה, המתבססת על תקציב סגור. לפיכך, מובאת תכנית העצרות השנתית של הגופים הנ"ל לאישור  ראש אכ"א, מידי שנה.
ג. יחידות, כאמור בסעיף קטן ב לעיל, יקבלו סיוע תקציבי לעריכת העצרות מאכ"א-מחלקת פרט, ממקחג"ר ומאט"ל. שיעור הסיוע מאכ"א-מחלקת פרט וומקחג"ר ייקבע, אחת לשנה, על ידי ראש אכ"א. שיעור הסיוע מאט"ל ייקבע, אחת לשנה, על ידי ראש אט"ל.
ד. המסגרת הכוללת לסיוע התקציבי מגופי אכ"א ומאט"ל תובא לאישור סגן הרמטכ"ל, ותעודכן מעת לעת.
ה. ניתן להסתייע בעמותות ובגופים מאמצים כחוק, וזאת באישור אכ"א-רמ"ח פרט, כמפורט בפ"מ 33.0112 ובפ"מ 35.0813.
40. אישורים - הבקשה לאישור עצרת תועבר בערוצי הפיקוד המקובלים לאכ"א-מחלקת פרט-ענף משטר ומשמעת, לאמ"ן-מחב"ש-ענף אבטחת מידע ולאג"ם-מבצעים.
 
פרידה


41. קיימים שני סוגים של אירועי פרידה:-
א. פרידה של מפקד נכנס ממפקד יוצא.
ב. פרידה מהגוף אליו השתייך הפורש.
42. ככלל, ייערכו אירועי פרידה במהלך ערב יחידה, במהלך עצרת או במהלך כל אירוע חגיגי אחר, שאישר אכ"א-רמ"ח פרט.
43. ניתן לערוך אירוע פרידה במסגרת אירוע, שנערך בגוף צבאי לציון פרידה של כל הפורשים מאותו גוף, או לערוך אירוע פרידה במסגרת טקס בלבד (מסדר).
פרידה של מפקד נכנס ממפקד יוצא
44. מועד - פרידה של מפקד נכנס ממפקד יוצא תיערך לאחר עזיבת המפקד היוצא, בסמוך למועד עזיבתו את היחידה.
45. מקום עריכה - הפרידה תיערך במתקן היחידה. בהיעדר אפשרות לקיימה במתקן היחידה, תיערך הפרידה במתקן צבאי אחר. בהיעדר אפשרות לקיימה במתקן צבאי אחר, תיערך הפרידה במתקן אל"ח. אכ"א-רמ"ח פרט רשאי לאשר, במקרים מיוחדים, שהפרידה תיערך במקום אחר.
46. מתכונת - פרידה כאמור תכלול הרמת כוסית או ארוחה, ברכות ותכנית אמנותית פנימית. ניתן לצרף גוף בידור צה"לי לתכנית האמנותית הפנימית. כעיקרון, לא מאושרת הופעת אמן אחר, תמורת תשלום או כשירות מילואים, באירועי פרידה ממפקדים. סגן הרמטכ"ל וראש אכ"א רשאים לאשר הופעת אמן אחר באירועי פרידה מקצינים, שדרגתם תא"ל, לפחות.
47. כיבוד - הכיבוד בפרידה כאמור יכלול ארוחה חלבית או בשרית ומשקאות מתוצרת הארץ, או לחילופין - מזנון קר חלבי או בשרי. התוספות והמשקאות יהיו בהתאם לכמויות הדרושות.
48. תקציב - האירוע ייערך במימון קרן היחידה העורכת את האירוע, ובהתאם לסכום כספי, שיפרסם מעת לעת אכ"א-רמ"ח פרט, וזאת בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל. הסכום הכספי הנדון יהיה למטרות האלה:-
א. שיפורי מזון.
ב. אשראי שקם.
ג. סידור במה (פרחים וכד´).
ד. תשורה (ספר, מגן או תמונה, המבטאים את אופי היחידה, באישור אמ"ן-מחב"ש), ובנוסף - זר פרחים לבן הזוג בעלות כוללת השווה לשלושים אחוזים, לכל היותר, ממשכורתו של טוראי בשירות חובה. מובהר בזאת, כי אין להיעזר במימון מחוץ ליחידה, אלא אם כן אל"ח משתתפת בהוצאות, ובלבד שסך כל ההוצאות לא יעלה על הסכום, שיקבע, מעת לעת, אכ"א-רמ"ח פרט.
49. מוזמנים - לערב פרידה מטעם מפקד נכנס ניתן להזמין את חיילי היחידה בשירות סדיר, את בני הזוג של החיילים בשירות הקבע, משפחות שכולות של היחידה וגופים מאמצים. 
בכל מקרה, יהיה מספר המוזמנים שאינם חיילים חמישה עשר אחוזים, לכל היותר, מכלל המוזמנים. 
 
50. אישורים -
א. פרידות מפורשים או מעוזבים, שדרגתם אל"ם, לכל היותר - באישור מפקד החיל או באישור האלוף הממונה עליו.
ב. פרידות ממפקדים, שדרגתם תא"ל - באישור ראש אכ"א, למעט חיל האוויר, חיל הים ואמ"ן. גופים  אלה יקבלו אישור לאירוע מהאלוף הממונה על התא"לים, מהם נפרדים.
ג. פרידות מקציני חיל ראשיים ומאלופים - באישור סגן הרמטכ"ל.
ד. האישורים של הגופים המאשרים את האירועים, המפורטים בסעיפי משנה א ו- ב לעיל, יועברו לידיעת אכ"א-מחלקת פרט-עמו"ם ארבעה עשר ימים, לפחות, לפני מועד האירוע.
פרידה מטעם הגוף, בו שירת הפורש או העוזב
51. תדירות - פרידה מטעם הגוף בו שירת הפורש או העוזב תיערך פעמיים בשנה, לכל היותר.
52. מקום עריכה - הפרידה תיערך במתקן היחידה. בהיעדר אפשרות לקיים את הפרידה במתקן היחידה, תיערך הפרידה במתקן צבאי אחר. בהיעדר אפשרות לקיים את הפרידה במתקן צבאי, תיערך הפרידה במתקן אל"ח. אכ"א-רמ"ח פרט רשאי לאשר, במקרים מיוחדים, שהפרידה תיערך במקום אחר.
53. מתכונת - פרידה כאמור תכלול הרמת כוסית או ארוחה, ברכות ותכנית אמנותית, שעורכים חיילי היחידה. ניתן לצרף גוף בידור צה"לי לתכנית האמנותית הפנימית, בכפוף להקצאות מקחג"ר ליחידה ובאישור אכ"א-רמ"ח פרט. כעיקרון, לא מאושרת הופעת אמן אחר, תמורת תשלום או כשירות מילואים, באירועי פרידה ממפקדים. 
אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל, תקבע את המסגרת התקציבית המאושרת להופעת אמן אחר.
54. כיבוד - כמפורט בסעיף 47 לעיל.
55. תקציב - כמפורט בסעיף 48 לעיל.
56. מוזמנים - לאירוע מסוג זה יוזמנו מאתיים וחמישים אורחים, לכל היותר (לא כולל הפורשים ובני זוגם).
57. אישורים -   
א. פרידות מרוכזות מטעם הסמכות הממונה של פורשים או של עוזבים, שדרגתם אל"ם, לכל היותר - באישור מפקד החיל או האלוף הממונה עליו.
ב. פרידות מתא"לים - באישור ראש אכ"א, למעט חיל האוויר, חיל  הים ואמ"ן. גופים אלה יקבלו אישור לאירוע ממפקד הזרוע או מראש האגף הרלבנטי.
ג. פרידות מקציני חיל ראשיים ומאלופים - באישור סגן הרמטכ"ל.
ד. האישורים של הגופים המאשרים את האירועים, המפורטים בסעיפי משנה א ו- ב לעיל, יועברו לידיעת אכ"א-מחלקת פרט-עמו"ם ארבעה עשר ימים, לפחות, לפני מועד האירוע.
 
אירועי ת"ש ורווחה לפיקודים וליחידותיהם


58. אירועי ת"ש ורווחה יאושרו כך:-
א. אירוע במתקן צבאי - יאושר, עקרונית, על ידי קצין השלישות של החיל, קצין השלישות של הפיקוד או קצין השלישות של הזרוע, שידווחו לאכ"א-מחלקת פרט על האישור ארבעה עשר ימים, לפחות, לפני מועד האירוע.
ב. אירוע במתקן אזרחי - (כגון ימי ספורט וכד´) בתרומה או בתשלום סמלי - באישור אכ"א-רמ"ח פרט.
ג. אם האמצעים, כולם או מקצתם, ניתנים בתרומה וללא קשר למקום עריכת האירוע - באישור אכ"א-רמ"ח פרט, כמפורט בפ"מ 33.0112.
ד. אם האירוע משבית יחידה מפעילות, יידרש אישור אכ"א-רמ"ח פרט.
59. תקציב - אירועי הת"ש והרווחה ייערכו במימון היחידה העורכת אותם, לפי מספר המשתתפים.
60. תקציב לאירועי ת"ש ורווחה מוגבל לרכישת הפריטים והשירותים האלה:-
א. מתנות.
ב. פרחים.
ג. יין ושיפורי מזון.
ד. קישוטים שונים.
ה. הכנת תעודות והזמנות.
ו. שכירת אולמות.
61. בקרת תקציבי אירועי ת"ש ורווחה -
א. הבקרה תבוצע על ידי הפיקוד המרחבי, ותרוכז על ידי אכ"א-מחלקת פרט-ענף ת"ש חובה ומילואים.
ב. כל יחידה תשלח דוח לפיקוד המרחבי, אחת לחודשיים. בדוח יצוינו סוג האירוע, מועדו והיקף ההוצאה, ויצורפו העתקי קבלות.
ג. כל פיקוד יגיש, אחת לשלושה חודשים, למטכ"ל אכ"א-מחלקת פרט-ענף ת"ש חובה ומילואים, דוח ניצול תקציב ריכוזי בפיקוד. הדוח יוגש כטבלה, ויכלול את סוג האירועים, את סך כול העלות ואת פירוט העלויות.
ד. אחת לשנה יגיש הפיקוד לאכ"א-מחלקת פרט-ענף ת"ש חובה ומילואים דוח שנתי. הדוח יוגש כטבלה, ויכלול את סוג האירועים ואת פירוט השימוש בתקציב.
ה. העברת הדוחות במועדם תהווה תנאי להמשך הקצאת התקציב.
 
הופעה ולבוש באירועים


62. לבוש המשתתפים באירועים יהיה כמפורט בטבלה שלהלן:-
מספר סודר סוג האירוע דוגמה לאירועים לבוש
 1. אירוע רשמי:


א. אירוע מחייב        
    מדים
           
ב. אירוע שאינו       
    מחייב מדים
 


טקס החלפת פיקוד, עצרת חגיגית


רשמית, כנסים


ערב פרידה 


מדים - חובהסוג הלבוש ייקבע על
 ידי מפקד האירוע
 2. אירוע חברתי:


א. אירוע מחוץ 
     ליחידהב. אירוע חברתי
    בתוך היחידה     


יציאה משותפת לציון אירוע חברתי, אישי או קבוצתי (ארוחת ערב במסעדה, סרט, תיאטרון וכד´)


ערב גיבוש או מסיבת חג 


בהתאם להנחיית מפקד היחידהבהתאם להנחיית מפקד היחידה


 3. 
אירוע ת"ש או אירוע לרווחת הפרט 
יום כיף, יום ים, טיול או יום ספורט 
המפקד יחליט לגבי אופן הלבוש של כל חיילי היחידהמדי האירועים המצוינים בטבלה שלעיל, מפורטים בפ"מ 33.0501.
הזמנות לאירועים
63. ההזמנות לאירועים יודפסו בהתאם לכללי הכתיבה בצה"ל, ובתיאום עם אמ"ן-מחב"ש. מפקד, שימצא לנכון להוציא מכתב בסגנון אישי יותר - בנוסף להזמנה - רשאי לעשות כן, וזאת בהתאם לכללי הכתיבה בצה"ל, ובתיאום עם אמ"ן-מחב"ש. דוגמה להזמנה ניתנת בנספח א לפקודה זו.
מקום עריכת אירוע
64. אירוע ייערך רק במקומות המפורטים בפקודה זו (להלן - מתקן  מאושר). במקרים מיוחדים, כשלדעת הגוף הצבאי המארגן, אופי האירוע או מספר המשתתפים אינם מאפשרים לקיימו במתקן מאושר, יפנה המארגן - שלושה חודשים, לפחות, לפני מועד עריכת האירוע - אל אכ"א-רמ"ח פרט, בבקשה שיאשר את עריכת האירוע במקום שאינו מתקן מאושר.
65. בפנייה כאמור יצוינו הפרטים האלה:-
א. מטרת האירוע.
ב. המקום המוצע לעריכת האירוע.
ג. מספר המשתתפים והרכבם.
ד. תקציב האירוע ומקורותיו.
ה. סיבת הפנייה.
ו. עובדת מתן אישור ביטחוני של קצין ביטחון השדה המתאים (של הפיקוד, של הזרוע או של החיל) לעריכת האירוע במקום המוצע.
ז. אם מקום האירוע ניתן בתרומה, יש לציין את סוג יחסי הגומלין בין הגוף התורם ליחידה המקבלת.
66. הפיקודים, החילות, הזרועות והמפח"ש יוכלו להעביר, מידי פעם, רשימת אולמות עירוניים ציבוריים לאכ"א-רמ"ח פרט, כדי שיאשר עריכת כנסים או מסיבות בהם. 
לאחר שאישר אכ"א-רמ"ח פרט כאמור את האולמות האלה, יהיה דינם כדין מתקנים מאושרים.
67. אישור לפניות כנ"ל יינתן בתנאים האלה:-
א. אופי האירוע או מספר המשתתפים בו אינם מאפשרים את עריכתו במתקן מאושר.
ב. אין בעריכת האירוע במקום שנקבע משום פגיעה באינטרס כלשהו של צה"ל או משום פגיעה בשמו הטוב.
ג. הושאל המקום לצה"ל לצורך קיום האירוע - יינתן אישור רק בהתאם להוראות המפורטות בפ"מ 33.0112.
ד. התשלום וההוצאות עבור האירוע, כולל דמי כניסה  לאורחי היחידה, יתבצעו באמצעות משרד הביטחון או באמצעות מקחג"ר - על פי נוהלי מקחג"ר.
68. למרות האמור לעיל, לא יוקצו שוטרים צבאיים לקיום אירועים צבאיים במרכזים העירוניים, אלא אם קבעה אחרת אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם מקמצ"ר. במקרה בו יוקצו שוטרים, הם יהיו מכוחות הצבא הסדיר, ויעסקו בהכוונה וסדר במגרשי החנייה שהוקצו לטובת האירוע.
 69. דין האירועים, הנערכים באולמות מחוץ למחנה, בהתאם לאישור שניתן כמפורט לעיל, כדין אירוע במחנה צבאי, לעניין הוראות פקודה זו.
70. במידת האפשר, יש לערוך כנסים או מסיבות מחוץ למרכזים העירוניים, כדי להקל על קשיי התנועה ועל נקיטה באמצעי ביטחון.
71. גוף, המארגן אירוע במרכז עירוני, יתאם עם מפקד המשטרה הצבאית של הפיקוד המתאים את סדרי התנועה ואת אבטחת הסדר הציבורי, וזאת לאחר קבלת אישור מאכ"א-רע"ן משטר ומשמעת.
 הופעת אמנים אחרים
72. הופעת אמנים אחרים בתשלום:-
א. הופעת אמנים אחרים בתשלום תאושר על ידי אכ"א-רמ"ח פרט, רק במקרים בהם הדבר דרוש, לדעתו, בשל אופי האירוע, או כאשר אין אפשרות להיעזר באמנים או בלהקות מצה"ל, לפי המגבלות המפורטות בפקודה זו, וזאת בתיאום עם מקחג"ר-ענף תרבות. 
אכ"א-מחלקת פרט בתיאום עם היועץ  הכספי לרמטכ"ל , תקבע את המסגרת התקציבית המאושרת להופעת אמן אורח.
ב. אמן יופיע באירוע, כשמדובר באירוע בעל אופי צבאי בראשות מפקד צבאי, כשרוב המשתתפים באירוע כזה הם בשירות פעיל, ושלאורחיו, שאינם חיילים של היחידה המארגנת את האירוע, יש זיקה ברורה ליחידה (חברי עמותה, נציגי רשות מאמצת של היחידה, בני זוג, משפחות שכולות וכד´).
ג. אין להתקשר עם אמן אחר, לרבות עם אמן מתנדב אחר, אלא באמצעות מקחג"ר-רע"ן תרבות, כמפורט בפ"מ 37.0111.
ד. תשלום לאמנים אחרים יבוצע באמצעות מקחג"ר - על פי נוהלי מקחג"ר או באמצעות משהב"ט-אמו"ן, גם במקרים בהם התקציב - מקורו מחוץ לצה"ל.
ה. התשלום לאמנים אחרים יהיה לפי תעריף, שיקבע, מעת לעת, מקחג"ר-ענף תרבות, בתיאום עם משהב"ט-אמו"ן.
73. הקצאת אמנים אזרחיים במילואים:-
א. הקצאת אמנים אחרים במילואים  תיעשה על ידי מקחג"ר-ענף תרבות. לאמן יירשמו ימי מילואים לפי החלטת מקחג"ר-ענף תרבות.
ב. אמנים אחרים במילואים יופיעו בפני חיילים בשירות חובה, בפני בני משפחותיהם, בפני משפחות שכולות ובפני בני זוג של חיילים בשירות קבע, ובלבד שרוב המשתתפים הם בשירות פעיל, ושהאורחים, שאינם חיילים, הם בעלי זיקה ברורה ליחידה, כמפורט בסעיף 72 סעיף משנה ב לעיל.
74. אמנים במילואים ואנשי הפקה והגברה יוצבו רק במאגר, שיהיה כפוף למקחג"ר.
שכירת מערכות הגברה ומערכות תאורה
75. שכירת מערכות הגברה ומערכות תאורה תיעשה באמצעות מקחג"ר-ענף תרבות. יש להעביר רשימה שמית של הצוות הטכני, המפעיל את מערכות ההגברה, לאישור אמ"ן-מחב"ש.
הסעות לאירועים
76. קציני השלישות של הפיקודים, של החילות ושל הזרועות, וכן קצינים, שדרגתם אל"ם, לפחות, שהוסמכו לכך על ידי ראש אכ"א, רשאים לאשר הסעת אזרחים למקום האירוע באוטובוס צבאי, ובלבד שהנסיעה לא תבוצע בשבתון הרכב, כהגדרתו בפ"מ 33.0231.
77. אישור כנ"ל יינתן על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו. העתק מההיתר יישלח לאכ"א-מחלקת פרט-ראש עמו"ם. 
הנחיות מיוחדות
78. אירועים, המחייבים אישור של ראש אכ"א, לפחות:-
א. בקשות לעריכת אירועים, המחייבים אישור של ראש אכ"א, כמפורט לעיל, יוגשו לאכ"א-מחלקת פרט-ראש עמו"ם חודשיים לפני מועד האירוע, על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ג לפקודה זו. ראש עמו"ם יעביר את הבקשות לאכ"א-רמ"ח פרט, לשם קבלת אישור מראש אכ"א.
ב. הפיקודים והחילות (להלן - סמכויות) יעבירו לאכ"א-רמ"ח פרט את התכנון השנתי לעריכת ימי חיל או ימי חטיבה שבסמכותם, עד סוף חודש נוב´ שלפני תחילת שנת העבודה. סמכות, שלא תעביר את התכנון כאמור, לא תוכל לקיים את האירוע.
ג. התכנון השנתי האמור לעיל יתאר את תכנית האירוע לפרטיה העיקריים, יפרט את מספר המוזמנים ואת סוגם, את תאריך האירוע, את מקום האירוע, את דרישות הסיוע התקציביות שיהיו בנושאי אט"ל, בנושאי מקחג"ר ובנושאי אכ"א-מחלקת פרט, דרישת ימי מילואים מפורטת, מקורות מימון נוספים ואבטחה.
ד. אכ"א-רמ"ח פרט יערוך תכנית אירועים שנתית, ויוודא:-
1) כי ניתנת אפשרות לערוך את האירועים מבחינת לוח הזמנים.
2) כי אין חריגה מהמסגרת שנקבעה לאירוע (מתוכן האירוע וממהות האירוע).
ה. את האישור הסופי לעריכת האירוע ייתן ראש אכ"א, ויעבירו, באמצעות אכ"א-רמ"ח פרט, עם התקציב הנדרש להפקת האירוע, לסמכות שביקשה את האישור. 
במקביל, יעביר אכ"א-רמ"ח פרט העתקים מן האישור למקחג"ר ולאט"ל.
קשר עם עמותות ועם גופים מאמצים
79. הסמכויות רשאיות לקבל סיוע בעריכת אירועים, הקשורים ביום חיל או ביום חטיבה, בלבד, כמפורט בפ"מ 33.0112 ובפ"מ 35.0813.
80. כל תרומה וכל קשר עם עמותה או עם גוף מאמץ יובאו לאישור אכ"א-רמ"ח פרט.
81. בקרה:-
א. מפקד היחידה, העורכת את האירוע, שדרגתו אל"ם, לפחות, יעביר לאכ"א-רמ"ח פרט, עשרה ימים לאחר עריכת האירוע, לכל היותר, דוח מפורט על ניצול התקציבים. הדוח יוגש על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ד לפקודה זו. הדוח יכלול גם תקציבים נוספים, שעמדו לרשות מפקד היחידה, ויציין את מקורם.
ב. מקחג"ר-רע"ן תרבות יעביר לאכ"א-רמ"ח פרט - עשרה ימים לאחר עריכת האירוע, לכל היותר, דוח מפורט על ניצול תקציבי מקחג"ר. הדוח יוגש על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ה לפקודה זו.
ביקורים ביחידות צה"ל
82. 
א. כיבוד:-
1) ככלל, יוגש כיבוד קל ממטבח היחידה בלבד. הכיבוד יכלול שתייה חמה ו/או קרה, פירות העונה ועוגות מסוג אחד בלבד.
ב. ארוחות:-
1) אם הביקור נערך בשעה בה מוגשת אחת מהארוחות ביחידה, ניתן להזמין את המבקרים לארוחה (בלי שיפורי מזון).
2) את הארוחה יגיש סגל היחידה בלבד.
ג. תשורות ומזכרות:- 
1) ככלל, לא יוענקו לקצינים, המבקרים ביחידות צה"ל, כל תשורה או מזכרת.
2) לאישיות ציבורית, המבקרת ביחידה, ניתן להעניק מזכרת מטעם היחידה. המזכרת תישא אופי סמלי , המאפיין את היחידה המארחת.
3) למשלחות ולמבקרים מחוץ לארץ, שביקוריהם מתואמים על ידי דובר צה"ל או על ידי אמ"ן-קש"ח, ניתן להעניק מזכרת מטעם היחידה.
 
ד. אופי המזכרת או התשורה, עלויות ואישורים:-
1) סוג המזכרת או התשורה -  מגן, תמונה , ספר, דגלון, מדליה וכד´.
2) עלות המזכרת או התשורה תהיה מקבילה לשכר יסוד של טוראי בשירות חובה, לכל היותר.
3) הגשת התשורה או המזכרת תאושר על ידי האלוף, אליו כפופה הסמכות המאשרת.
83. אירוח אישים במעון פרטי:-
א. קצין, שדרגתו תא"ל, לפחות, או קצין, שדרגתו נמוכה מדרגת תא"ל, במקרה של מפגשי מודיעין, רשאים לארח במעונם הפרטי אישים ממדינות זרות, שהם אורחים רשמיים של מדינת ישראל או של צה"ל, וזאת באישור סגן הרמטכ"ל, כמפורט בהוראות קבע אמ"ן.
ב. מת"ש יממן את הוצאות האירוח, בהתאם לנוהל המפורט בהוראות קבע אמ"ן.
84. ארוחות חגיגיות:-
א. ארוחה חגיגית, המוגשת בערבי שבת ובערבי חג בערבי מפקד, תישא אופי צנוע.
ב. המזון, שיוגש בארוחות חגיגיות, ייקנה אך ורק מתקציב מיוחד למזון, ואין לפגוע במנות התקניות של חיילי היחידה.
ג. בארוחה יוגשו ארבע מנות, לכל היותר, ואלה הן:-
1) מנה ראשונה.
2) מנה שנייה (מרק או מאכל אחר).
3) מנה עיקרית ותוספות.
4) קינוח סעודה (לפתן, פירות העונה, קפה ועוגה).
85. כל אירוע ומתכונתו המתקיים בתוך מתקן צבאי או מחוץ לו, שאינו נמנה על רשימת האירועים המפורטים בפקודה זו, סעיפים 1 - 7 לעיל, יחייב קבלת אישור מראש של אכ"א-רמ"ח פרט, למעט בנושאי ביטחון שדה ואבטחה. הפנייה לקבלת האישור תיעשה שישים ימים, לפחות, לפני מועד האירוע.
      *
 תוקף נספח א´ מה- 29 אבג´ 96
נספח א לפקודה 33.0910


דוגמת הזמנה
(פני ההזמנה)                                                                                                                                 


 [סמל צה"ל]                                                                                                      [סמל הגוף המזמין]
                                                                                                                       
__________________
                                                                                                                        (שם הגוף המזמין)
                                                                    הזמנההינך מוזמן ל_________________________________, שיתקיים/תתקיים ביום ___________________,
                 (שם האירוע)                                                                          (תאריך)


במקום____________________________________, בהשתתפות _____________________________.
                                                                                               (האישיות המרכזית)
 
(גב ההזמנה)
                                                 
שעה                                           לוח זמנים
                                      
1. ____________________________   -   התכנסות.
2.____________________________   -    נעילת דלתות.
3.____________________________   -    כניסת האישיות המרכזית.
4.____________________________   -    תחילת הטקס.
5.____________________________   -    מהלך הטקס.
6.____________________________   -    סיום משוער.
הוראות לבוש:
(אופי הביגוד) ______________________.


סדרי הגעה למקום האירוע
(אישור כניסה לרכב, כיווני נסיעה, מקום חניה)___________________________________________
__________________________________________________________________________.
הוראות מיוחדות
(כגון: הכנסת מצלמות, מסרטות, ההזמנה ליחיד או לזוג וכד´) __________________________________      ___________________________________________________________________________.


 


* תוקף נספח ב´ מה - 29 אבג´ 96
נספח ב לפקודה 33.0910
יחידה _____________
טלפון _____________
תאריך ____________אכ"א 344 -מחלקת פרט-ראש עמו"ם


הנדון: אישור הסעת אזרחים באוטבוס צבאי
                     

השארת תגובה

Leave a Message