שחרור ופיטור מצה”ל – נוהל פרידה

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

שחרור ופיטור מצה"ל - נוהל פרידה 

1. חיילים בשירות סדיר, המשתחררים משירות סדיר או המפוטרים משירות ביטחון, וחיילים בשירות מילואים המפוטרים משירות ביטחון, יזומנו לטקס פרידה על ידי מפקד, כמפורט בפקודה זו.
2. לטקס הפרידה מחיילים בשירות קבע יוזמנו גם בני משפחותיהם.

 

טקס פרידה

תוקף סעיף 3 מה- 22 בספטמבר 99
3. מפקד היחידה בה מוצב החייל אחראי לזימון לטקסי הפרידה. אין הדבר גורע מזכותם של המפקדה הממונה, של חטיבת הסגל או של הבקו"ם ליזום את טקסי הפרידה.
4. טקס הפרידה ייערך במועד הסמוך למועד השחרור או למועד הפיטור.
5. הטקס ייערך במשרדו של מפקד היחידה או במתקן אחר ביחידה, המתאים למטרה זו (כגון: אולם ומועדון).
6. הנוהל המפורט בפקודה זו לא יבוצע לגבי חייל:
א. ששוחרר או שפוטר מהסיבות האלה:
1) אי התאמה.
2) גירוש מהצבא.
ב. שסמוך למועד שחרורו משירות סדיר או למועד פיטורו משירות ביטחון היה מוצב לר"ם 6ב (חייל שהוכרז כעריק), לר"ם 3א (חייל המרצה תקופת מאסר או מחבוש במתקן כליאה של חמ"ץ) או לר"ם 3ב (חייל המרצה את עונשו בבית סוהר אזרחי), אלא אם כן סבור מפקד היחידה, כי בנסיבות העניין יש מקום לזמנו לטקס פרידה.


המפקד הנפרד

7. חייל המשתחרר משירות סדיר, או חייל המפוטר משירות ביטחון, יתקבלו לפרידה על ידי קצין שהיה מפקדם ערב סיום שירותם.
8. דרגת המפקד הנפרד תהיה גבוהה בשתי דרגות, לפחות, מדרגת החייל ממנו נפרדים, ובלבד שדרגתו רס"ן, לפחות - לפרידה מחוגרים שדרגתם רס"ר, לכל היותר, או סא"ל, לפחות - לפרידה מחיילים שדרגתם מדרגת רס"ם ועד דרגת סרן. לגבי קצינים שדרגתם אל"ם, לפחות, יהיה המפקד הנפרד הרמטכ"ל.
9. ביקש חייל כאמור, כי הפרידה תיערך על ידי מפקד, שלא כאמור בסעיף 8 לעיל, אלא על ידי מפקד שתחת פיקודו שירת במשך מרבית שנות שירותו - תכובד בקשתו, במידת האפשר.
10. לקצינים שדרגתם אל"ם, לפחות, הפורשים לגמלאות, ייערך, בנוסף לאמור לעיל, טקס פרידה מרכזי על ידי הרמטכ"ל, באחריות מזכירות הפיקוד העליון.

 

 

הכנת איגרות הפרידה

11. איגרות פרידה (טופס 447) ואיגרות פרישה (טופס 440-1 או טופס 440-2) יוכנו וייחתמו כמפורט בהקמ"א רש04-.
 

הענקת איגרות פרישה

תוקף סעיפים  12 עד 14 מה- 22 בספטמבר 99
12. חייל בשירות קבע המשתחרר לאחר חמש שנות קבע, לפחות, יקבל איגרת פרישה (טופס 440-1 או טופס 440-2), אלא אם כן החליט רח"ט הסגל כי נסיבות שירותו של החייל או נסיבות פרישתו אינן מצדיקות הענקת איגרת פרישה. האיגרת תוענק כמפורט בסעיף 13 להלן.
13. איגרות הפרישה יימסרו לחיילים הפורשים בטקס מרכזי, על ידי הגופים המפורטים להלן:
א. הרמטכ"ל - לקצינים שדרגתם אל"ם, לפחות.
ב. ראש אכ"א - לקצינים שדרגתם סא"ל.
ג. רח"ט הסגל - לנגדים ולקצינים שדרגתם רס"ן, לכל היותר.
14. האחריות לזימון לטקסי הפרידה המרכזיים היא כלהלן:
א. חטיבת הפרט-מחלקת הפרישה - לגבי קצינים.
ב. חטיבת הסגל-מנהל הנגדים - לגבי נגדים.


הענקת איגרות פרידה - פטור משירות ביטחון

15. חיילים בשירות קבע המפוטרים משירות ביטחון לאחר עשר שנות שירות קבע, לפחות, יקבלו איגרת פרידה (טופס 447), בטקס המרכזי שייערך כמפורט בסעיף 13 לעיל.
16. חיילים בשירות מילואים המפוטרים משירות ביטחון יקבלו איגרת פרידה (טופס 447), בהתאם למפורט בפ"מ 31.0107.

 


חייל שאינו זכאי לאיגרת פרידה

17. חייל המשתחרר משירות סדיר ואינו זכאי לאיגרת פרידה יקבל תעודת שחרור במעמד טקס הפרידה. לחייל כנ"ל, המפוטר משירות ביטחון, תימסר תעודת הפטור בבקו"ם.

 


פיטור חיילים משירות מילואים

18. פיטור קבוצת חיילי מילואים מסיבת גיל יבוצע, במרוכז, במסגרת יחידתית, במעמד טקסי הולם. בטקס זה ישתתפו כל החוגרים וכל הקצינים שדרגתם עד דרגת סגן, כולל, המועמדים לפיטור באותו מעמד. המפקד יפנה בדברי הפרידה אל כל הקבוצה.
19. קצינים שדרגתם סרן, לפחות, יתקבלו לפרידה אישית בפני מפקדם, בנפרד.
20. הזימון לפגישת פרידה עם בודדים המפוטרים משירות ביטחון שלא מסיבת גיל יהיה שוטף, ואילו לקבוצת חיילי מילואים המפוטרים מסיבות גיל יקוים טקס פרידה אחת לשנה, במועד סמוך לתש"ם הפיטור, כפי שייקבע על ידי המפקדה הממונה.
21. לחיילי מילואים המפוטרים משירות ביטחון תימסר תעודת הפטור (טופס 830) לפי סדר דרגותיהם, תוך הקראת שמותיהם.
22. אין הזימון לפיטור משירות מילואים, כאמור לעיל וכמפורט בפ"מ 31.0107, גורע מחובת קיום טקס פרידה ומהענקת איגרת פרידה לפי המפורט בפקודה זו, אך ניתן לקיים את טקס הפרידה ואת הענקת איגרת הפרידה במעמד אחד.
23. מפקדה ממונה רשאית להורות על קיום טקס פרידה שישתתפו בו חיילים מכל היחידות הכפופות לה, המפוטרים באותה עת או במועדים סמוכים. במקרה כזה, יש לזמן את מפקדיהם הישירים של המפוטרים משירות ביטחון, כמפורט בסעיף 7 לעיל, ולוודא את נוכחותם.

 


בקרה

24. נושא ביצוע טקסי הפרידה ייבדק בביקורות אכ"א.

השארת תגובה

Leave a Message