33.1001 – בית-דין צבאי לערעורים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

ערעור על פסק-דין1. בפקודה זאת "מפקד" פירושו: מפקד יחידת רישום. 
מפקד, שהגיעו לידיו הוראה או מסמכים כלשהם עפ"י פקודה זאת, והוא אינו מפק  ד  יחידת רישום של הנאשם, יעביר את ההוראה או את המסמכים מייד למפקד יחידת הרישום של הנאשם.
תוקף סעיפים 2 ו3-  מה1- ספט´ 81
2. הנאשם והתובע הצבאי הראשי רשאים לערער על כל פסק-דין של בי"ד צבאי מחוזי, בי"ד צבאי מיוחד, בית-דין שדה, בית-דין צבאי ימי ובית-דין צבאי לתעבורה.
3. פסק-דין לצורך זה כולל:
א. הכרעת דין מזכה;
ב. הכרעת דין מרשיעה;
ג. גזר-דין;
ד. החלטה על חיוב בפיצויים, לפי סעיף 353 ל-חש"צ, תשט"ו1955-, או החלטה על אי חיוב בפיצויים;
ה. החלטה להצהיר על כך שכתב ההרכב בוטל, לפי סעיף 353 ל-חש"צ, תשט"ו1955-;
ו. החלטה לבטל כתב אישום, לפי סעיף 353 ל-חש"צ, תשט"ו1955-;
ז. החלטה לבטל כתב אישום כדי שהנאשם יובא לדין עפ"י כתב אישום חדש, לפי סעיף 380 ל-חש"צ, תשט"ו1955-;
ח. החלטה כי הנאשם פטור מאחריות פלילית, לפי סעיף 386 ל-חש"צ, תשט"ו1955-;
ט. החלטה להחזיק את הנאשם במוסד לטיפול בחולי נפש, לפי סעיף 387 ל-חש"צ, תשט"ו1955-;
י. החלטה בדבר החזרת רכוש, החרמת מכשירי עבירה או עיכוב הביצוע של פסק-דין – הכלולה בגזר-הדין;
יא. כל החלטה אחרת המסיימת את הדיון בערכאה הראשונה.
4. ערעור ל-ביה"ד הצבאי לערעורים יוגש ב"כתב ערעור", כשהוא חתום בידי המערער או בא כוחו. ערעור שהוגש במברק דינו כדין כתב ערעור, ובלבד שהמברק או העתק ממנו יאושר בחתימת המערער או בא כוחו, לפני שהתחילו בשמיעת הערעור.
5. כתב הערעור יכלול נימוקים ו-ביה"ד לא יזדקק בשמיעת ערעור לשום נימוקים שלא נכללו בכתב הערעור, אלא אם כן שוכנע,  שההשמטה לא היתה באשמת המערער או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לעשיית משפט צדק. בערעור על פס"ד המטיל עונש מוות מותר למערער לטעון כל נימוק, אף אם לא נכלל בכתב הערעור. היה ביה"ד סבור, שכתב הערעור נערך שלא בעזרת בעל הכשרה משפטית, ייתן שהות למערער להתייעץ עם אדם כזה וירשהו לשנות את כתב הערעור או להחליפו. נערך כתב הערעור שלא בעזרת בעל הכשרה משפטית או שלא בהתייעצות עמו, ניתן להשתמש בטופס 3711.
6. כתב הערעור יימסר, תוך 15 יום מיום קריאת פסק-הדין (אם נקרא בפני הנאשם), ל-ביה"ד הצבאי לערעורים או לנשיא ביה"ד שלפניו נידון הנאשם. נאשם, שהורחק מ-ביה"ד לפי סעיף 328 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955-,  רשאי להגיש את הערעור,  תוך 15 יום מן היום שנמסרה לו הודעה על פסה"ד. נאשם רשאי גם למסור את כתב הערעור למפקדו הישיר או למפקד המקום, שבו הוא נתון למשמורת.
7. ערעור, שלא נמסר במישרין ל-ביה"ד הצבאי לערעורים, יועבר, לא יאוחר מ24- שעות מזמן קבלתו, בדואר רשום, ל-ביה"ד הצבאי לערעורים.
8. כתב ערעור שלא במברק יוגש ב7- העתקים; היו משיבים אחדים, יוגש עבור כל משיב נוסף העתק נוסף.
9. דבר הגשת הערעור יקוים בחתימת המוסמך לקבלו, ותאריך ההגשה כפי שיצוין על כתב הערעור הוא תאריך הגשתו ל-ביה"ד.
10. העתק אחד מכתב הערעור, שישא תאריך ההגשה וחתימת המוסמך לקבל כתב  ערעור, יוחזר למגישו.
 פעולות לאחר הגשת הערעור
11. נתקבל הערעור ב-ביה"ד הצבאי לערעורים, יירשם ביומן ביה"ד בתיק ויינתן לו מספר שוטף.
12. הוגש הערעור ע"י נידון, תעביר מזכירות ביה"ד,  מייד עם קבלת הערעור, העתק ממנו לתובע הצבאי הראשי. הוגש הערעור ע"י התביעה, יועבר העתק מהערעור למפקדו של הנידון. היה הנידון אדם שאינו בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל, יועבר העתק הערעור למשטרה הצבאית.
13. מפקד או מפקד יחידת משטרה צבאית, שקיבל העתק מכתב הערעור, ימסרהו לנידון ויודיענו על הגשת הערעור ועל זכותו לבחור לעצמו סניגור. את שמו של הסינגור יש להודיע ל-ביה"ד הצבאי לערעורים. על עובדת ההודעה על הגשת הערעור ייערך פרטי-כל (טופס 3711), שיועבר ע"י מזכירות ביה"ד לערעורים למפקד. הפרטי-כל הממולא בנפרד יוחזר ע"י המפקד או מפקד יחידת חמ"צ, בדואר רשום,  ל-ביה"ד הצבאי לערעורים לא יאוחר מ24- שעות מזמן קבלת העתק כתב הערעור. יצוין שם הסינגור או העובדה שהמערער לא בחר בשמו של סניגור, אלא מבקש שביה"ד יעמיד לו סניגור, או אינו רוצה בסינגור.
14. עם העברת ההודעה על הגשת ערעור, תעביר מזכירות ביה"ד הצבאי לערעורים ל-קבי"ד ביה"ד, לפניו נידון הנאשם,  הודעה שעליו להעביר מייד ל-ביה"ד הצבאי לעירעורים את תיק בית-דין, על כל חומר הדיון שבו, ובכלל זה הפרטי-כל החתום ע"י אב ביה"ד והרשם, פס"ד חתום ע"י כל השופטים והמוצגים. האמור בסעיף משנה זה אינו חל, אם כתב הערעור הוגש לנשיא ביה"ד שבפניו נידון הנאשם.
15. לא היה התיק בידי ה-קבי"ד, יעביר הודעה זו למי שמחזיק בתיק אותה שעה, אשר יעביר את התיק עם המועד הקבוע להגשת ערעור.
16. ה-קבי"ד, עם קבלת כתב הערעור מידי נשיא או הודעת מזכירות ביה"ד הצבאי לערעורים, יעביר את החומר המשפטי, יחד עם הערעור, תוך 24 שעות משעת קבלת ההודעה או יודיע למי שמחזיק בתיק, כי עליו להעביר את התיק ל-ביה"ד לערעורים, מייד עם תום המועד הקבוע להגשת ערעור. העברת החומר  תיעשה בדואר רשום או ע"י רץ.
תוקף סעיף 17  מה1- ספט´ 81
17. נתקבל כתב הערעור, ירכיב נשיא ביה"ד הצבאי לערעורים מותב של ביה"ד הצבאי לערעורים, אשר יזומן על ידו או מטעמו,  אך אם היה זה ערעור על פסק-דין של בית דין צבאי לתעבורה, שמתקיים לפני שופט אחד, יקבע הנשיא או שופט משפטאי, שהוסמך על ידו, את השופט שידון בערעור.
 הארכת המועד לערעור18. הוגש הערעור לאחר שעבר המועד הקבוע להגשתו, תוגש ע"י המערער,  בצירוף לכתב הערעור, בקשה לנשיא ביה"ד הצבאי לערעורים להאריך את המועד לערעור.
19. הבקשה תהיה מנומקת ותפרט את סיבות האיחור.
20. נשיא ביה"ד לערעורים יכול להאריך את מועד הערעור גם לפי יוזמתו הוא.
21. החליט הנשיא להאריך המועד להגשת הערעור, יהיה הנוהל כמפורט בסעיפים 11  עד 17 לעיל. החליט הנשיא לדחות את הבקשה, יודיעו על כך למבקש בדרך שיורה הנשיא.
22. החלטתו של הנשיא כאמור הינה סופית.
 הארכה זמנית של מועד הערעור23. הוגש ערעור ולפני שהורכב בית-דין נתעורר ספק אם הוגש הערעור בזמן, רשאי נשיא ביה"ד הצבאי לערעורים להאריך את מועד ההארכה הזמנית ולהרכיב מותב בי"ד, אך אב ביה"ד רשאי להחליט  שהערעור הוגש באיחור ולדחותו.
 הדיוןתוקף סעיף 24  מה1- ספט´ 81
24. הערעור יישמע בפני בעלי הדין, למעט ערעור על פסק-דין של בית-דין  צבאי לתעבורה כמפורט בסעיף 435 א´ ל-חש"צ ופרט לאמור בסעיפים 27 ו28- להלן.
25. אם אחד מבעלי הדין לא התייצב, רשאי ביה"ד לשמוע את הערעור שלא בפניו,   אך אם המערער הוא שלא התייצב, רשאי ביה"ד לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.
26. נדחה ערעורו של נאשם לפי סעיף 25 לעיל ובהיעדר סנגורו, והוכח ל-ביה"ד, כי היעדרם היה בגלל סיבות שלא היתה להם שליטה עליהן, רשאי ביה"ד,  עפ"י בקשת הנאשם או סנגורו, לבטל את הדחייה ולשוב ולשמוע את הערעור. בקשה כנ"ל תוגש תוך 15 יום מיום שנודעה למערער החלטת הדחייה, ויחול עליה כל האמור לגבי כתב ערעור (פרט לרשום ביומן ביה"ד) ביחס לאופן הגשתו והרכבת מותב ביה"ד.
27. היה ערעור על פס"ד המטיל עונש מאסר של שנה או עונש קל מזה, ישמע ביה"ד את הערעור שלא בפני בעלי הדין וידון בו על סמך החומר בכתב שהובא לפניו. ביה"ד יורה על שמיעת בעלי הדין,אם ביקש זאת אחד הצדדים או הוא סבור לאחר עיון בחומר שבכתב, שהדבר דרוש לעשיית משפט צדק.
28. עפ"י בקשת בעל דין רשאי ביה"ד, בהסכמת הצד שכנגד, לדון בכל ערעור שלא בפני בעלי הדין. הסכמה כזאת תתקבל ע"י המבקש מהצד שכנגד ותועבר ל-ביה"ד הצבאי לערעורים יחד עם הבקשה. החליט ביה"ד לדון בהתאם לבקשה, יקבע למשיב מועד להגשת תשובתו בכתב,  ולאחר תום המועד רשאי הוא לדון בערעור ולפסוק בו לפי החומר בכתב שהובא לפניו, ללא שמיעת בעלי הדין.ערעור על החלטה לדחות טענת פסול או התנגדות לשופטי בית-דין, בהתאם לסעיף 345
לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955
29. דחה בי"ד של ערכאה ראשונה טענת פסול או התנגדות שנטענה לפניו, רשאי הטוען לערער על החלטה זו תוך 3 ימים מיום נתינתה, ועליו להודיע ל-ביה"ד על רצונו לערער מייד עם נתינתה.
30. לאחר שהטוען הביע את רצונו לערער כנ"ל, רשאי ביה"ד לדחות את המשך הדיון עד להחלטה בערעור. לא דחה ביה"ד את המשך הדיון, אין בכך כדי לגרוע מזכותו של הנאשם להגיש את הערעור במועד שנקבע בסעיף 29 לעיל.
31. דחה ביה"ד את המשך הדיון, יוגש ערעור, כמפורט בסעיפים 1 עד 10 לעיל, וינהגו בו כמו בערעור על פס"ד (העברת הערעור ל-בי"ד לערעורים, אישור להגשתו, דרישת החומר וכד´).
32. החליט בית-הדין להמשיך בדיון, יוגש הערעור (ב7- העתקים) לנשיא ביה"ד הדן בעניין או ל-קנ"ש של אותו בי"ד.
33. הוגש ערעור כאמור בסעיף 32 לעיל (בכל הנוגע לאישור קבלתו, החזרת העתק למגישו ינהגו כמפורט לעיל) יעבירוהו ע"י רץ מיוחד ל-ביה"ד הצבאי לערעורים בצירוף העתק מקוים מהפרטי-כל שבו רשומות טענת הפסול, החלטת ביה"ד והבעת רצונו של הטוען להגיש כתב ערעור.
34. הגיע הערעור ל-ביה"ד לערעורים, ירכיב נשיאו מותב בי"ד ויזמנו מוקדם ככל האפשר.
35. התכנס ביה"ד והיה סבור, לאחר עיון בחומר שבכתב, כי לשם עשיית צדק  דרושה שמיעתם של בעלי הדין, תועבר הודעה על כך, טלפונית או ע"י רץ מיוחד, לנשיא ביה"ד של הערכאה הראשונה. כן תועבר למערער הודעה על מועד הופעתו בפני ביה"ד הצבאי לערעורים.
36. ביה"ד של הערכאה הראשונה, שהועברה אליו ע"י נשיאו החלטת ביה"ד הצבאי לערעורים כנ"ל, יתלה את הדיון,  כדי לאפשר למערער להופיע בערעורו.
37. החלטתו של ביה"ד הצבאי לערעורים תועבר לידיעת ביה"ד הדן בעניין. נתקבל הערעור, יתלה ביה"ד את הדיון עד שהשופט יוחלף בשופט אחר ע"י מי שהרכיב את מותב ביה"ד. נדחה הערעור – ימשיך ביה"ד את דיוניו.
    פסק-הדין וביצועו38. פסק-הדין ייקרא בפומבי בפני בעלי הדין; נשמע הערעור שלא בפני בעלי הדין, יימסר להם העתק מקוים מפסק-הדין בדרך שיורה בית-הדין.
39. דחה ביה"ד הצבאי לערעורים את הערעור ואישר את גזר דינו של ביה"ד בערכאה ראשונה, יוחזר כל החומר המשפטי (של ערכאה ראשונה),  בצירוף להעתק מקוים מפסק דינו של ביה"ד הצבאי לערעורים והעתק מקוים מהחלטת הרשות המאשרת לאותו ביה"ד שבפניו נידונה האשמה, וה-קבי"ד יטפל בכל ענייני ביצוע פסק-הדין והעברת העתק מאושר מ-פס"ד בערכאה ראשונה ויתר המסמכים לגורמים המתאימים.
40. חייב ביה"ד הצבאי לערעורים משיב לאחר שזוכה בערכאה ראשונה, או שינה את גזר דינו של ביה"ד בערכאה ראשונה, יוחזר החומר,  כאמור בסעיף 39 לעיל, ויצורף לו צו ביצוע (טופס 637), החתום בידי ראש לשכת נשיא בית-הדין הצבאי לערעורים.
41. העתק מ-פסה"ד של בית-הדין הצבאי לערעורים ובמקרים המנויים בסעיף 40 לעיל – גם העתק מצו הביצוע, יועבר לגורמים המתאימים ע"י מזכירות בית-הדין הצבאי לערעורים.
חזרה מערעור42. מגיש ערעור רשאי לבטלו עד לתחילת הדיון בו, חוץ מערעור על פס"ד המטיל עונש מוות.
43. בקשה בכתב בדבר ביטול ערעור תועבר ע"י המערער בדואר רשום למזכירות ביה"ד הצבאי לערעורים ישירות או באמצעות מי שמוסמך לקבל כתב ערעור.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים