07.0201 – בטיחות בדרכים – התנהגות הנוהגים והנוסעים ברכב

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"להגדרות

  1. 1. בפקודה זו:
    א. "כלי רכב" – כלי רכב צבאי וכלי רכב בשירות הצבא (לרבות כלי רכב ששכר צה"ל לנהיגה עצמאית או כלי רכב שגויס על-פי חוק רישום ציוד וגיוסו לצה"ל, התשמ"ז – 1987).
    ב. "רכב רב הינע" – כלי רכב בעל הנעה 4X4 או 6X6 או 8X8 (כגון: נ"נ לסוגיו, ג´יפים לסוגיהם, "האמר" לסוגיו ומשאיות "ריאו" או


משאיות "אושקוש" לסוגיהן).
ג. "רכב אישי" – כלי רכב שהוקצה לשימוש בעל תפקיד, ובזמנים שהוא מוקצה כאמור.
ד. "רכב יחידתי" – כלי רכב שהוקצה ליחידה בזמנים בהם אינו מוקצה כרכב אישי.
ה. "רכב פתוח" – כלי רכב שהגישה לתא הנהג אינה נעולה או כלי רכב שניתן להתניעו ללא מפתח.
ו. "קשת התהפכות" – אביזר בטיחותי תקני, שאושר על ידי מקחש"ר, המהווה חלק אינטגרלי מהרכב.
ז. "גג קשיח" – כיסוי שנבדק ואושר כעומד בתקנים שנקבעו על ידי מקחש"ר או היחט"ל.
ח. "קסדה" – קסדה תקנית או קסדת נהיגה ייעודית, שאושרו על ידי היחט"ל.
ט. "נסיעה מבצעית" – נסיעה שיש בה סיכוי של ממש למגע עם אויב, ובה חגירת חגורות בטיחות עלולה לסכן את הנוסעים ברכב או לסכלאת המשימה המבצעית. כאשר הנסיעה מורכבת ממספר שלבים, אשר חלקם אינם מבצעיים, יש להגדיר באופן פרטני את שלב המשימה המבצעית.נהיגה אל נסיעה מבצעית וממנה אינה מוגדרת כנסיעה מבצעית (לדוגמה: אם בט"שית יוצאת ממחנה לצורך סיור גדר המערכת, הנסיעה אל תחילתסיור הגדר תוגדר כנסיעה מנהלתית, ואילו סיור הגדר עצמו ייחשב כנסיעה מבצעית).
י. "מפקד משלח" – מפקד שהורה על ביצוע נסיעה ואישר אותה והוא אחד מהמפורטים להלן:
1) קצין;
2) נגד בדרגת רס"ל, לפחות;
3) אזרח עובד צה"ל שהוא בח"ק;
4) חוגר מתחת לדרגת רס"ל או אזרח עובד צה"ל שאינו בח"ק, אשר הוסמך על ידי קצין בדרגת רס"ן ומעלה מיחידתו. הסמכה כאמורתצויין בכרטיס העבודה של כלי הרכב;
5) אזרח עובד מערכת הביטחון, שהוסמך על ידי ראש אגף במערכת הביטחון או על ידי ראש מחלקה במערכת הביטחון. הסמכה כאמורתצויין בכרטיס העבודה של כלי הרכב;
6) קצין משטרת ישראל, בדרגת ניצב-משנה, לפחות, לגבי שוטרי משמר הגבול אשר הינם תחת פיקוד צה"ל והנוהגים בכלי רכב של צה"לבלבד.
מפקד יחידה רשאי להגביל בעלי תפקידים ביחידתו מלשמש כמפקד משלח גם אם הם עומדים בהגדרה של מפקד משלח לעיל.
יא. "דיני התעבורה" – פקודת התעבורה (נוסח חדש), תשכ"א – 1961 (להלן: "פקודת התעבורה"), התקנות שהותקנו על-פיה (להלן: "תקנותהתעבורה") והדינים הנוגעים לתנועה בדרכים או להסדרת התחבורה הצבאית.
יב. "אורות דולקים" – פנסי החזית והפנסים האחוריים מאירים.מהירות מירבית
2. מהירות הנסיעה המרבית המותרת לכלי רכב היא זו המותרת על-פי דיני התעבורה, אלא אם נקבעה ברישיון הרכב מהירות נמוכהממנה ובכל מקרה מהירות המותאמת לתנאי הדרך ולכלי הרכב.
3. יחט"ל-רע"ן הרכב הטקטי ויחט"ל-רע"ן הרכב הלוגיסטי מוסמכים, כל אחד בתחומו, לקבוע ברישיון הרכב מהירות נמוכה מהמהירותהקבועה בדיני התעבורה, אם לדעתם דרוש לעשות כן מטעמי בטיחות. קביעה כאמור תעשה לאחר התייעצות עם מבט"ם-רע"ן בטיחות כלליתובטיחות בדרכים.
4. בהתאם לאמור בתקנות התעבורה, הנוהג ברכב ביטחון (כהגדרתו בפ"מ 7.0202) רשאי, בשעת מילוי תפקידו, לעבור על המהירותהמרבית המותרת בתנאי שלא יעשה כן אלא במידה הדרושה למילוי תפקידו המוטל עליו ותוך נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות על מנת למנועסיכון או פגיעה בעובר דרך או ברכוש. מהירותו המרבית של רכב ביטחון, בעת שאינו נוסע בתפקיד, תהיה המהירות שנקבעה לאותו סוג רכב,כמפורט בסעיף 2 לעיל.מפקד משלח ומפקד משימה
5. כל נסיעה בכלי רכב, לרבות נסיעת חיילים ברכב נוסעים אזרחי ששירותיו הושכרו לידי צה"ל (לדוגמה – טיולית או אוטובוס), תוגדרכמשימה, ויוגדרו לגביה מפקד משלח, מפקד משימה ונהג.
6. המפקד המשלח ימנה לנסיעה מפקד משימה ונהג לפי שיקול דעתו, ובכפוף להגבלות שבסעיף 7 להלן. ניתן להגדיר קטעי נסיעה כנסיעותשונות, גם אם הם ברצף אחד לשני, ולמנות לכל מקטע בנפרד מפקד משימה. בכל מקרה, מפקד המשימה ישתתף בנסיעה או במקטע עליה הוא אמון,מתחילתה ועד סופה.
7. כל אדם יכול לשמש הן כמפקד המשימה והן כנהג בו זמנית. כל אדם שקיבל הסמכה להיות מפקד משלח על-פי סעיף 1, סעיף משנה ילעיל, למעט סעיף 1, סעיף משנה י, סעיף קטן 4, יכול לשמש הן כמפקד המשלח, הן כמפקד המשימה והן כנהג בו זמנית. כאשר המפקד המשלחמשתתף בנסיעה הוא ישמש גם כמפקד המשימה.
8.  בעת מינוי מפקד המשימה והנהג יש לקחת בחשבון את השיקולים המפורטים להלן:
א. מפקד המשימה: יכולתו של מפקד המשימה לשלוט בנהג ולבצע את המשימה, ניסיון קודם, מידת היכרותו את הדרך וכדומה.
ב. הנהג: ותק בנהיגה, מיומנות, משמעת, הכרת הציר, אינטנסיביות הפעילות באותה משימה, אינטנסיביות הפעילות הכללית לה נתוןהנהג, רמת ההיכרות של הנהג את כלי הרכב, רקע קודם של הנהג וכדומה.
ג. המשימה: מורכבות, משימות נלוות לאורכה וכדומה.
ד. הרכב: עמוס או ללא ציוד, סוג המטען, סוג כלי הרכב ומגבלות מאפיינות, תנאי הנהיגה (רעש, צורך בחבישת קסדה, המצאות מערכתמיזוג וכדומה).
ה. הדרך: סוג הכבישים, רמת ההיכרות, איכות הכבישים, תנועות בשטח וכדומה.
ו. סביבה: מזג אוויר, יום או לילה, ראות, חום או קור וכדומה.
ז.  אבטחה.
ח.  שיקולים נוספים בהתאם לאופי המשימה.
9. תפקידי המפקד המשלח מפורטים להלן:
א. להגדיר מהי המשימה, מרכיביה, תחילתה וסיומה.
ב. למנות מפקד משימה ונהג.
ג. לוודא התאמת הנהג לביצוע הנסיעה, ובכלל זה:
1) תוקף רישיון הנהיגה והתאמת רישיון הנהיגה וההיתרים שברשות הנהג לכלי הרכב בו תיעשה הנסיעה ולמטען;
2) הערכתו את כישוריו של הנהג, לרבות התרשמות ממידת ערנותו של הנהג;
3) הכרות הנהג את כלי הרכב, את ציר התנועה ואת מאפייני המשימה;
4) ניסיונו הקודם של הנהג.
ד. לתדרך את מפקד המשימה ואת הנהג בנושאים המפורטים להלן:
1) ציר התנועה, כולל צירים אסורים לתנועה, מקומות לביצוע הפסקות נקודות תורפה;
2) תנאי מזג האוויר;
3) סוג המטען, וחובות הנהג לקשירתו ולעיגונו;
4) נהלים מחייבים בנסיעה (לדוגמא – הנחיות אלוף הפיקוד);
5) אבטחה.
ה. לוודא התאמת הרכב למשימה, למטען ולתנאי הדרך.
ו. להורות לנהג כי עליו לוודא שכלי הרכב טופל, כמתחייב בפקודות, ושכלי הרכב נושא רישוי בתוקף לפי רישיון הרכב.
ז. לוודא כי לנהג ולמפקד המשימה ניתנו, קודם לנסיעה, שעות השינה והמנוחה הנדרשות על-פי הפקודות ובמידת האפשר, להתרשםממידת ערנותם.
ח. לתדרך את מפקד המשימה בדבר חובותיו ואחריותו, כמפורט בפקודה זו.
ט. לוודא שמפקד המשימה והנהג הבינו את התדריך.
י. לאשר את הנסיעה ופרטיה על גבי כרטיס העבודה לכלי רכב.
יא. במידת הצורך, לתחקר בתום הנסיעה את אופן ביצוע המשימה.
10. תפקידי מפקד המשימה מפורטים להלן:
א. לבצע את המשימה במלואה על-פי תדריך המפקד המשלח.
ב. לעקוב אחר פעולות הנהג ולהעיר לו כשנדרש. במקרה הצורך יפסיק מפקד המשימה את נהיגתו של הנהג ויודיע על כך למפקד המשלח.
ג. לוודא שהנהג ערני במשך כל המשימה.
ד. לסייע לנהג בעת תקלה או בהכוונה קרקעית על-פי הצורך.
ה. לפעול על-פי הוראות ייחודיות שהורה לו המפקד המשלח.
ו. לוודא קיום ההוראות המחייבות בנסיעה ובנהיגה (כגון: חגירת חגורות בטיחות, חבישת קסדה, סגירת חגורות צד, מהירות, עצירה,שימוש במכשירי קשר וטלפונים סלולאריים).
ז. לוודא כי מספר הנוסעים אינו עולה על המותר ברישיון הרכב ובהגבלות הנוספות אם הן קיימות (כגון: הגבלת נוסעים ברכב משא,נהגים טירונים וכדומה).
ח. לדווח למפקד המשלח על סיום המשימה ועל תקלות או חריגות.
11. כאשר המפקד המשלח מחליט למנות את הנהג כמפקד המשימה, יחולו כל חובותיו של מפקד המשימה על הנהג.
12. בכלי רכב שיש בו מחיצה בין תא הנהג לתא הנוסעים, יישב מפקד המשימה בתא הנהג.
13. אין באמור בפקודה זו כדי לגרוע מאחריות הנהג לנהיגה ולקיום דיני התעבורה, לרבות העמסה, עיגון וקשירה של מטענים.
14. אחריות שילוח משאיות המוקצות על ידי מרכז הובלה ליחידה תחול באופן המפורט להלן:
א. ביציאה מבסיס ההובלה ועד ההתייצבות ביחידה אליה הרכב מוקצה – אחריות השילוח מוטלת על בסיס ההובלה.
ב. בתקופת הזמן בה כלי הרכב והנהג מוקצים ליחידה, לרבות בסיום ההקצאה ועזיבת כלי הרכב את היחידה ליעד שנקבע – אחריותהשילוח מוטלת על היחידה, לרבות מינוי מפקד המשימה ומימוש כל הוראות פקודה זו. באחריות היחידה להעניק לנהג תנאי מחייה (לינה, אוכל,רחצה וכדומה) זהים לאלה הניתנים לחיילי היחידה. למרות האמור לעיל, האחריות לתפקידים הבאים תחול על בסיס ההובלה:
1) מינוי נהג בעל דרגת רישיון נהיגה, תוקף והיתרים המתאימים, לכלי הרכב בו תיעשה המשימה ולמטען;
2) התאמת הנהג וכלי הרכב למשימה הנדרשת;
3) הכשרת הנהג וכשירותו;
4) כשירות כלי הרכב.
15. בכל מקרה של ביצוע עבירה על דיני התעבורה על ידי הנהג, תוגש תלונה נגד הנהג וישקלו הצעדים הראויים כנגד מפקד המשימה.
חגירת חגורות צד וחגורות בטיחות
16. כל הנוסעים בכלי רכב שהותקנו בו חגורות בטיחות או חגורות צד, לרבות הנהג ולרבות הנוסעים ברכב רב הינע, חייבים לחגור חגורותבטיחות בכל נסיעה, במהלך כל הנסיעה, ולסגור את חגורות הצד לפני תחילת הנסיעה (בכל דרך ובכל סוג פעילות). חל איסור לנסוע בכלי רכב, שלפיקביעת מקחש"ר או היחט"ל חובה שיהיו מותקנות בו חגורות בטיחות או חגורות צד, ושמסיבה כלשהי הן אינן מותקנות בו.
17. הנהג לא יתיר למי שאינו חוגר חגורת בטיחות לנסוע בכלי הרכב, למעט למי שפטור מחובה זו, כמפורט בסעיף 18 להלן ובכפוף לסעיף 16לעיל.
18. הוראות סעיפים 16 ו17- בדבר החובה לחגור חגורת בטיחות, לא יחולו במקרים הבאים:
א. בנסיעה שאושרה כנסיעה מבצעית על ידי מפקד גזרה בדרגת אל"ם, לפחות, ובתנאי שההגדרה תצוין בכרטיס העבודה של הרכב.
ב. אדם שרופא מוסמך אישר בכתב, שאינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות. פטור כאמור יוחזק ברשות מקבלו בזמןהנסיעה.
ג. הנהג, כאשר כלי הרכב הינו בנסיעה לאחור.שימוש בקסדות ברכב רב הינע
19. הנהג או הנוסעים ברכב רב הינע, לרבות הנוסעים בארגז הרכב, חייבים לחבוש קסדה במהלך הנסיעה.
20. הקסדה תהיה מותאמת לראשו של החובש אותה ורכוסה היטב.
21. פטורים מחבישת קסדה:
א. הנהג או הנוסעים בתא הנהג ברכב רב הינע בעל גג קשיח, בעל קשת התהפכות, והחגורים בחגורות בטיחות שמותאמות היטב לגוף.
ב. הנוסעים בארגז הרכב, ברכב קרבי בעל גג קשיח ובעל קשת התהפכות.
ג. בעת לוויה צבאית – הנהג, הנוסעים בתא הנהג ונושאי הארון היושבים בארגז הרכב, יהיו פטורים מחבישת קסדה, בקטע הנסיעה שביןבית ההלוויות, דרך בית המשפחה או דרך אתר אחר שייקבע, לבין בית העלמין.
22. מפקד גזרה ברמת מג"ד ומעלה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפטור נהג או נוסע מחבישת קסדה למרות האמור בפקודות.
23. מבלי לגרוע מהפקודות בעניין שעות שינה ומנוחה של נהגים, יש לאפשר לנהגו של רכב רב הינע החובש קסדה לעשות הפסקה בת חצישעה, לפחות, מדי שעתיים של נהיגה, ובתנאי שאין בכך פגיעה בצורך מבצעי.הגבלה על הסעת נוסעים ברכב 4X4, נ"נ ואביר
24. נהג בעל רישיון נהיגה צבאי בדרגה 02, בעל היתר לנהיגת נ"נ ואביר, רשאי להסיע עד ארבעה נוסעים בארגז הנ"נ, מלבדו ומלבדהיושבים לצדו בתא הנהג.
25. נהג בעל רישיון נהיגה צבאי בדרגה 03 עם היתר לנהיגת נ"נ ואביר, רשאי להסיע עד שישה נוסעים בארגז הנ"נ, מלבדו ומלבד היושביםלצידו בתא הנהג, אם התקיימו שני התנאים המפורטים להלן:
א. הנסיעה היא במהלך אימונים, פעילות ביטחון שוטף (להלן: "בט"ש") או פעילות מבצעית (לא רק במהלך נסיעה מבצעית).
ב. הנסיעה אושרה על ידי קצין מהיחידה, שדרגתו סא"ל, לפחות, או על ידי מפקד היחידה שדרגתו רס"ן, לפחות, בחתימת ידם, על כרטיסהעבודה של כלי הרכב.נסיעה באורות דולקים במשך היום
26. נהגי כלי הרכב המפורטים להלן ייסעו באורות דולקים במשך כל שעות היממה:
א. רכב רב הינע.
ב. כלי רכב שמשקלו הכולל ארבע טונות, לפחות.
ג. קטנוע בעל מרכב.
ד. רכב דו-גלגלי.
27. בתקופה שבין ה- 1 בנובמבר ועד ל- 31 במרץ בכל שנה, ייסעו גם נהגי כלי הרכב, שאינם מפורטים בסעיף 26 לעיל, באורות דולקיםבמהלך כל שעות היממה.
28. האמור בסעיפים 26 ו27- לעיל לא יחול על נסיעה במהלך אימונים, נסיעה במהלך פעילות בט"ש, נסיעה במהלך פעילות מבצעית ובמהלךנסיעה מבצעית, אך יחול על נסיעה אל אחת מסוגי הפעילויות האמורות או מהן.
29. אמ"ן-רמחב"ם רשאי לקבוע כי הוראות סעיפים 26 ו27- לעיל לא יחולו במקרים מיוחדים שייקבעו על ידו. שימוש בטלפון סלולארי אובמכשיר זימונית במהלך הנסיעה
30. הנהג ישתמש בטלפון סלולארי רק אם הטלפון מחובר להתקן המותר על-פי תקנות התעבורה או לאוזניה אחת (כולל טלפון סלולאריבעל דיבורית פנימית). בכל מקרה אחר, בו הנהג נמצא בכלי הרכב לבדו, יכובה מכשיר הטלפון הסלולארי טרם תחילת הנסיעה.
31. נהג המקבל הודעה כתובה בזימונית או בטלפון סלולארי, לא יבדוק את תוכן ההודעה בעודו נוהג. מצב כלי הרכב והתקניו
32. אין לבצע שינויים במבנהו ובצורתו של כלי רכב, ואין להתקין מושבים או התקנים נוספים, או לשנות מושבים או התקנים קיימים,ללא אישור יחט"ל-רע"ן הרכב הטקטי או יחט"ל-רע"ן הרכב הלוגיסטי, כל אחד בתחומו.
33. אין להתקין גגונים על כלי רכב, אלא אם כן ניתן אישור לכך לפי פ"מ 54.0202.
34. בעת נהיגה בכלי רכב חסר שמשה קדמית, או בכלי רכב שהשמשה הקדמית בו מוסטת, חייב הנהג להרכיב משקפי רוח. האמור בסעיףזה לא חל על חייל החייב להרכיב משקפיים אופטיים בעת נהיגה.
35. אין להחזיק, אין להתקין ואין להשתמש בגלאי מכ"ם, במכשירי קליטה או במכשירי שידור אחרים בכלי רכב. אין האמור בסעיף זהחל על מקלט רדיו שהותקן כמפורט בפ"מ 54.0202, על מכשיר קשר שנופק על ידי צה"ל, ועל טלפון סלולארי וזימונית בכפוף לסעיפים 30 ו31- לעיל.
36. אין להתקין קישוטים ומדבקות לקישוט שאינן צה"ליים בכלי רכב. ניתן להדביק בכל כלי רכב מדבקה אחת בלבד, בעלת מסר שלגאוות יחידה או של בטיחות בדרכים, ובתנאי שהמדבקה תודבק בחלקו האחורי של כלי הרכב, באופן שלא תסתיר את הפנסים ומחזירי האורהמודבקים עליו. אין להדביק את המדבקה על השמשה.נסיעה לאחור
37. הנוהג בכלי רכב שמשקלו הכולל המותר הוא מעל ארבע טונות, וכן בכלי רכב ששדה הראייה שלו דרך החלון האחורי מוגבל, או שאיןבו חלון אחורי – לא ייסע לאחור ללא סיוע של מכווין.
38. נהג החייב בסיוע מכווין ישמור על קשר עין קבוע עם המכווין. אם מסיבה כלשהי נותק קשר העין עם המכווין, יעצור הנהג את כליהרכב מייד, ולא יחדש את נסיעתו לפני שחידש פעם נוספת את קשר העין עם המכווין. חל איסור מוחלט על המכווין להימצא מאחורי כלי הרכבשהוא מכווין.מניעת שימוש בכלי רכב ללא אישור
39. חניית כלי רכב פתוח תיעשה תחת השגחה או תוך נקיטת אמצעים סבירים שיש בהם כדי להבטיח שלא ייעשה שימוש ברכב ללאאישור.
40. בעת חניית כלי רכב שאינו פתוח, בין שהוא רכב אישי ובין שהוא רכב יחידתי, יש לנעול את דלתותיו, להוציא את מפתחות הרכבולהפעיל את מכלול אמצעי המיגון שהותקנו ברכב.
41. בכל יחידה ימנה מפקד היחידה בעל תפקיד שיהיה אחראי לפיקוח ולמעקב אחר אופן חניית כלי הרכב היחידתיים. בעל התפקיד יוודאכי הרכבים היחידתיים חונים ביחידה באופן שאינו מאפשר את השימוש בהם ללא אישור.הוראות כלליות
42. שוטר גדודי או זקיף המוצבים בשער של בסיס או מחנה צבאי, רשאים לעכב כניסת כלי רכב ויציאתו, לשם עריכת ביקורת בנושאיםהמפורטים להלן:
א. הימצאות מראות.
ב. תקינות האורות והפעלתם.
ג. הימצאות מגבי השמשות ותקינותם.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים