33.1105 רכב ביטחון

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

הגדרות1. בפקודה זו:-
תוקף סעיף משנה א´  מה15- אפר´ 92
א. רכב ביטחון – רכב המשמיע אות אזעקה בסירנה ומפיץ בפנס מיוחד אור מהבהב בצבע כמפורט להלן:-
1) אמבולנס של מגן דוד אדום או של צה"ל ורכב לכיבוי שריפות – אדום.
2) רכב של משטרת ישראל, רכב של משטרה צבאית ורכב של צה"ל שאינו רכב יעודי של הג"א, שאושר כרכב ביטחון ע"י ראש חטיבת מבצעים באג"ם-מבצעים – כחול.
3) רכב יעודי של הג"א כשהוא נוסע בתפקיד:-
א) בשעת קרבות או בתמרוני הג"א – ירוק.
ב) להצלת הנפש והרכוש ושלא בשעות קרבות או בשעת תמרוני הג"א – כחול.
ב. "סמכות רפואית" – קצין הרפואה במקום, ובהיעדרו – החובש האחראי; בהיעדר גורם רפואי כאמור – המפקד האחראי על הפינוי.
2. אם רכב ביטחון מתקרב, ינהגו עובדי הדרך שבה הוא עובר או עומד לעבור לפי הוראות אלה:-
א. הנוהגים ברכב צבאי יתנו זכות קדימה לרכב הביטחון, יטו את כלי רכבם למקום קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית ורחוק מצומת ויעצרו שם, עד שרכב הביטחון יעבור.
ב. חיילים הולכי רגל הנמצאים בכביש – יפנו אותו מייד עד שיעבור רכב הביטחון.
תוקף סעיפים 3 עד 11  מה15- אפר´ 92
3. לא ינהג חייל ברכב צבאי בעקבות רכב ביטחון, אלא ברווח של לפחות מאה מטר ממנו. אין הוראה זו חלה על נוהג רכב ביטחון אחר או ברכב הקשור באותה שעה בתפקידי רכב הביטחון.
4. נהג רכב ביטחון, למעט נהג אמבולנס צבאי, רשאי אם תפקידו מחייב זאת לצורך מילוי תפקידו בלבד, תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים לשמירה על בטיחותם של עוברי הדרך ולצורך מניעת פגיעה ברכוש לעשות אלו:-
א. להחנות את הרכב או לעמוד שלא בהתאם לחוק.
ב. לנסוע במהירות גבוהה או נמוכה מהמהירות המותרת.
ג. לא לעצור לפני תמרור או רמזור המורה על עצירה. ד. לעבור על ההוראות המגבילות את כיווני הנסיעה ואת הפניות לכיוונים מסויימים.
5. נהג אמבולנס צבאי היוצא לפעולת פינוי,לא ישמיע אות אזעקה ולא יפיץ אור מהבהב אלא אם קיבל אישור לכך מן הסמכות הרפואית ובכל מקרה לא ישמיע נהג כאמור אות אזעקה ולא יפיץ אור מהבהב, אלא במקום שהדבר נחוץ לשם מילוי התפקיד שהוטל עליו-הצלת חיי אדם.
6. נהג אמבולנס, אשר קיבל מן הסמכות הרפואית אישור לפעול בהתאם לאמור בסעיף 4 לעיל, ינהג בהתאם לדיני התעבורה, אולם הוא רשאי בשעת מילוי תפקידו:-
א. לחנות או לעמוד שלא בהתאם להוראות שניתנו עפ"י דין, אם הדבר דרוש לשם העלאת נפגע או חולה או הורדתם.
ב. לעבור על ההוראות המגבילות את כיווני הנסיעה, אם הדבר דרוש על מנת למנוע נזק לנפגע או חולה, ובלבד שלא ינהג בכיוון הפוך לכיוון המותר באותו כביש במהירות העולה על 5 קמ"ש, ולפני האמבולנס ילך אדם שיסייע בהכוונת התנועה במידת הצורך.
ג. לעבור על ההוראות המגבילות את הפניות לכיוונים מסוימים, אולם נהג האמבולנס לא יעשה כן, אלא אם כן דרוש הדבר למילוי התפקיד המוטל עליו, ותוך כדי נקיטת אמצעי הזהירות האמורים וכל אמצעי זהירות אחרים, על מנת למנוע סיכון או פגיעה בעוברי דרך או ברכוש.
7. נהג אמבולנס, אשר קיבל מן הסמכות הרפואית אישור לפעול בהתאם לאמור בסעיף 4 לעיל והתקרב אל תמרור או רמזור המחייבים עצירה, לא ימשיך בנסיעתו אלא לאחר שעצר ווידא, כי הדרך פנויה, ולא נשקף מהמשך נסיעתו כל סיכון או פגיעה לעוברי דרך או לרכוש.
8. נהג רכב ביטחון ישתמש באור מהבהב וישמיע אות אזעקה רק אם הדבר דרוש למילוי תפקידו ובשעות מילוי תפקידו.
9. ראש חטיבת מבצעים באג"ם-מבצעים, מוסמך לאשר בעל תפקיד או יחידה כזכאים לכך שלצורך מילוי תפקידם, חייבים ברכב ביטחון וכן את כמות כלי הרכב סוגיהם ויעודם ויעביר החלטתו לגורמים הבאים:-
א. רע"ן רכב במקחש"ר.
ב. רע"ן שיטור ומבצעים במקמצ"ר.
ג. רע"ן בטיחות בדרכים באכ"א-נפגעים.
ד. מפקד היחידה.
ה. בעל התפקיד.
10. רע"ן רכב במקשח"ר יבחן התאמת היחידה או בעל התפקיד המאושרים ליעודו, על פי אישור ראש חטיבת מבצעים באג"ם-מבצעים, יאשרו ברכב ביטחון ויורה על התקנת מכשיר המשמיע אות אזעקה ופנס כחול.
11. רע"ן שיטור ומבצעים במקמצ"ר יוציא לבעל התפקיד ולרכב המאשרת את הרכב כרכב ביטחון. 
בתעודה יפורטו מספר הרישוי של הרכב ופרטיו האישיים של בעל התפקיד.
 12. פקודה זו תשונן לנהגי אמבולנס ב-צה"ל אחת ל3- חודשים וליתר הנהגים בצה"ל אחת ל6- חודשים. חניכים בקורס נהיגה יודרכו בנושא הנ"ל בכל בתי הספר לנהיגה, המכשירים נהגים צבאיים.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים