33.1112 – כלי רכב – עצירה ואחזקה ע”י המשטרה הצבאית

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

עצירה


1. המשטרה הצבאית רשאית לעצור ולהחזיק כלי רכב (כולל ציוד הנדסה הנע בכוח עצמו בכבישים) במקרים המפורטים מטה:-
א. הפקרה -
1) אם כלי הרכב מופקר, פתוח וניתן להנעה, בכל שעה של היממה.
2) אם כלי הרכב מושאר מחוץ למחנה צבאי, ללא נקיטת אמצעי הבטיחות המוזכרים ב-פ"מ 33.1111.
ב. בשבתון רכב - אם כלי הרכב נע בשבתון רכב בלי תעודת שבתון רכב תקף, בהתאם ל-פ"מ 33.0231.
ג. אם בידי נהג המכונית אין אחד מהמסמכים ה-ר"מ:-
תוקף סעיף משנה ג´ 1)  מה1- אפר´ 69
1) רישיון נהיגה צבאי, כאמור ב-פ"מ 58.0202.
2) רישיון רכב צבאי (טופס 1747) תקף ותו חלון תקף, לגבי רכב החייב תו חלון.
3) ספר ציוד מכני הנדסי, (טופס 1901) לגבי ציוד מכני הנדסי.
4) כרטיס עבודה (טופס 1321) או טופס 1912 - לגבי ציוד מכני הנדסי.
5) תעודת נסיעה מנהלית ברכב 4*4 ו6*6-  (טופס 1349), או תעודת נסיעה לטיול ברכב 4*4 ו- 6*6  (טופס 1349-1) תקפה, בהתאם לפקודות מטכ"ל 58.0408 ו58.0404-.
6) רישיון תנועה ברכב בעל אות ת או ש (טופס 1344), לגבי רכב המאוחסן במחסני חירום.
ד. במקרה של נהיגה מסוכנת.
ה. במקרה שנהג הרכב נמצא תחת השפעת משקאות חריפים או סמים משכרים.
ו. במקרה של עבירה על פ"מ 33.0209.
ז. במקרה של נסיעה ביום הטיפול השבועי.
ח. אם הרכב היה מעורב בתאונת דרכים ועצירתו הכרחית לביצוע החקירה.
ט. במקרה שלפי דעת חוליית חי"ח, אשר פועלת בשיתוף עם המשטרה הצבאית, או לפי דעת חוקר או בוחן מוסמך של משטרה הצבאית, המצב הטכני של כלי הרכב מסוכן לנסיעה. רכב, אשר ייעצר עקב הסיבה הנ"ל, יועבר לסדנה הקרובה ביותר למקום העצירה.2. בזמן חירום, לא יעצרו לשם החזקה כלי רכב, במקרים המפורטים בסעיפים ה-ר"מ:-
א. בסעיף 1, סעיף משנה ב´.
ב. בסעיף 1 סעיפי משנה ג 2) עד 6).
ג. בסעיף 1 סעיף משנה ד´
ד. בסעיף 1 סעיף משנה ו´
3. בכל מקרה של עצירה והחזקה כלי רכב ע"י המשטרה הצבאית, תינתן על ידה קבלה רשמית (טופס 337) לחייל, אשר ממנו נלקח הרכב.
4. בעקבות עצירת כלי הרכב עפ"י סעיף 1 סעיף משנה ג´ 2), היינו: שאינו מצויד בתו חלון ורישיון רכב ברי תוקף, תיעשנה הפעולות ה-ר"מ:-
א. כלי הרכב שנעצר יועבר לסדנת חי"ח הקרובה ביותר לשם ביצוע ביקורת תקופתית והארכת תוקף רשיון הרכב.
ב. סדנה, שתקבל רכב שנעצר כנ"ל, תאשר ליחידה את קבלתו לביקורת ע"ג טופס 1028.
ג. כלי רכב לא ישוחרר מהסדנה, אלא לאחר שבוצעה בו ביקורת תקופתית ותוקף רישיונו הוארך.
5. בכל מקרה של עצירת כלי רכב, בין שהוא מוחזק בבסיס משטרה צבאית ובין שהועבר לסדנה, תועבר מייד הודעה על כך למפקד היחידה לה שייך הרכב שנעצר.
6. המשטרה הצבאית תגיש דו"ח על עבירה נגד החייל שעבר עבירה שבגינה נעצר הרכב. במקרה של עצירת כלי רכב עפ"י סעיף 1 סעיף משנה ג´ 2) היינו שאינו מצויד בתו חלון ורישיון רכב ברי תוקף - יוגש דו"ח העבירה נגד החייל שאישר את הנסיעה בכרטיס העבודה של הרכב. ה-דו"ח יישלח למפקד היחידה לה שייך החייל. במקרה של הגשת דו"ח עבירה נגד מפקד יחידה, יישלח ה-דו"ח למפקדו של אותו מפקד. דו"חות עבירה כנ"ל יוגשו גם במקרים שהרכב לא נעצר או נעצר ושוחרר, כאמור בסעיף 9 להלן. נוהל שחרור


7. מפקד יחידה לה שייך כלי רכב שנעצר ומוחזק ע"י משטרה צבאית, ישגר את נציגו עם ייפוי כוח אל מפקד יחידת המשטרה הצבאית, אשר עצר ומחזיק את כלי הרכב, לשם קבלת כלי הרכב.
8. למרות האמור בסעיף משנה 7 לעיל, רשאי אלוף פיקוד מרחבי להגביל מסמכויותיו של מפקד היחידה לשחרר רכב; במקרה זה ישוחרר רכב שנעצר ע"י המשטרה הצבאית רק ע"י האלוף, ראש המטה או קצין שהוסמך לכך ע"י אלוף הפיקוד המרחבי.
9. מפקד בסיס משטרה צבאית רשאי:-
א. להורות על אי עצירה והעברה לסדנה של כלי רכב מסוימים, שאינם מצוידים ברישיון רכב ותו חלון ברי תוקף.


 


ב. לשחרר כלי רכב שנעצר, אף בלי ייפוי כוח ממפקד היחידה ולמסרו לאחראי על הנסיעה או לנהג-זאת במקרה שהיחידה לה שייך הרכב מרוחקת או במקרה שהוא סבור שכלי הרכב דרוש לביצוע תפקיד חיוני והחזקתו של כלי הרכב עלולה לחבל בתפקיד הנ"ל או במקרה שהוא סבור שהחזקתו של כלי הרכב עלולה לגרום לנזק כל שהוא.
10. מפקד יחידת משטרה צבאית, אשר מחזיק את כלי הרכב שנעצר, יחתים את נציג היחידה בעת החזרת כלי הרכב, על אישור קבלה (טופס 338).
11. כלי רכב שנעצר והועבר לסדנה, כאמור בסעיף 1 סעיף משנה ד´ לעיל, והוא עמוס מטען, ישלח מפקד היחידה, מייד עם קבלת ההודעה על עצירת הרכב, רכב אחר בכדי לקבל את המטען; כמו כן יעביר מפקד היחידה לסדנה את ספר-הרכב של הרכב העצור.עצירת אבזרים והחזקתם


12. אבזרי כלי רכב מובטחים, ייעצרו ויוחזקו כנ"ל ונוהל שחרורם יהיה כמפורט בסעיפים 7 עד 11 לעיל.
13. מקלט רדיו, שיימצא בכלי רכב בלי רישיון, ייעצר ויוחזק כנ"ל. בסיס המשטרה הצבאית ידווח למפקדת קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי על עצירת מקלט כנ"ל, בציון פרטי המקלט, מס´ המכונית ושם היחידה לה היא שייכת. הוצאת המקלט מכלי הרכב, במקרה הנ"ל, ייעשה אך ורק ע"י אנשים המוסמכים לכך ע"י מפקדת קצין הקשר והאלקטרוניקה הראשי. נוהל שחרורו יהיה, כמפורט בסעיפים 7 עד 11 לעיל.

השארת תגובה

Leave a Message