33.1121 – הגבלת שעות נהיגה ברציפות

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל


1. בפקודה זו -
א. נהיגה – הזמן בו נהג נוהג ברכב מסוג כלשהו או הזמן בו הוא עוסק בעבודות הקשורות בנהיגה או ממתין במכונית או בקרבתה להמשך תעסוקתה, למעט זמנים בהם מתאפשרת לו מנוחה רצופה של חצי שעה, לפחות.
ב. מפקד – מפקדו הישיר של נהג וכן מפקד, אשר תחת פיקודו מבצע הנהג תפקידי הסעה או הובלה.
2. מפקד יוודא כי:-
א. הנוהג ברכב יפסיק את נהיגתו אחרי נהיגה רצופה של 4 שעות, לפחות לחצי שעה.
ב. הנוהג ברכב הממשיך בנהיגה בתום ההפסקה האמורה יפסיק את נהיגתו, לפחות לשעתיים, בתום 4 שעות נהיגה נוספות.
ג. הנוהג ברכב, הממשיך בנהיגה בתום הפסקה של שעתיים, לא ינהג יותר מאשר 4 שעות נוספות.
3. בשום מקרה אין להטיל על נהג להמשיך בנסיעה, לאחר 12 שעות נהיגה כנ"ל, או לאחר שנהג 8 שעות וחלק מ4- שעות הנהיגה האפשריות לפי סעיף 2 לעיל, אלא יש לאפשר לו מנוחה של 7 שעות, לפחות, לפני שיוטל עליו להמשיך בנהיגה.
4. רק במקרים יוצאים מהכלל, ואם קצין בדרגת רס"ן ומעלה משוכנע, שהמשך הנהיגה הכרחי לשם ביצוע משימה חיונית, שאינה סובלת דיחוי, רשאי קצין כנ"ל להורות על צמצום המנוחה עד ל3- שעות ועל המשך הנהיגה לאחר מנוחה מקוצרת זו. במקרה זה יאשר הקצין הנ"ל את המשך הנהיגה, בכתב, ע"ג כרטיס העבודה (טופס 1321) או ע"ג תעודת משלוח לרכב תובלתי צבאי.
5. נהג, הנוהג עפ"י אישור כנ"ל, לא ינהג יותר מ4- שעות, ולאחר זאת תינתן לו מנוחה למשך 7 שעות, לפחות.
6. נהג מקצועי הנוהג ברכב, המסיע יותר מ6- נוסעים, בנוסף לנהג, לא יתחיל את יום עבודתו בנהיגה אלא לאחר מנוחה של 7 שעות, לפחות.
7. מפקד יחידה או יחידת משנה, אשר לרשותה הועמד נהג מבסיס הובלה, כאמור בפ"מ 58.0304, המורה על הפעלת נהג המשרת ביחידתו או מתכנן את הפעלתו, חייב לוודא בהוראותיו, כי תקוימנה ההפסקות שנקבעו בפקודה זו. אם דרגתו, לפי תקן, של מפקד היחידה או יחידת המשנה נמוכה מסרן – תחול החובה לוודא ביצוע הוראה זו על מפקדו של אותו קצין, שדרגתו, לפי תקן, סרן ומעלה.
8. אין בפקודה זו כדי לגרוע מאחריותם של קצין או מש"ק הרכב או נושא תפקיד אחר, הממונה על הרכב ביחידה, אלא רק להוסיף עליה.
9. לא יוטלו על נהגים תפקידי שמירה, אלא באישור של מפקד בדרגת רס"ן ומעלה ורק לאחר שמפקד כאמור שוכנע, כי הטלת תפקיד שמירה על נהג הכרחית בהתחשב בצורכי הביטחון ובמצב כוח-האדם ביחידה.
10. בשום מקרה לא יוטל על נהג לנהוג ברכב בתום שמירה, אלא לאחר שניתנו לו לפחות 4 שעות מנוחה אחרי משמרתו האחרונה.

 

11. בהיעדר מפקד מוטלת החובה להקפיד על ההפסקות על הנהג עצמו.
12. ההגבלות המפורטות לעיל על רציפות הנהיגה לא תחולנה על יחידות צה"ל, בהן הוכרז מצב כוננות.
13. פקודה זו תשונן לחיילי כל הדרגות, אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים