33.1125 – נקיטת אמצעים נגד עברייני תנועה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. רכב צבאי - כמשמעו בפ"מ 33.1101. 2. המשטרה הצבאית תנקוט את כל האמצעים המפורטים בפקודה זו נגד חייל, שביצע עבירת תעבורה מהעבירות המפורטות להלן. האמצעים יינקטו נגד העבריין, בנוסף על הגשת דוח העבירה נגדו.

העבירות שבגינן יינקטו אמצעים נגד הנהג

3. העבירות, שבגינן יינקטו אמצעים נגד הנהג ברכב צבאי, הן אלה:- * תוקף סעיף משנה  א´ מה - 13 יוני 96 א. נהיגה במהירות, העולה על המהירות המרבית המותרת בעשרים וחמישה קמ"ש. ב. חציית צומת או כל מקום אחר (כולל מסילת ברזל), כשברמזור דולק אור אדום. ג. אי ציות לתמרור "עצור". ד. חציית קו הפרדה רצוף או שטח הפרדה עם כל גלגלי הרכב. ה. אי ציות לתמרור ב - 2:"הכניסה אסורה". 4. שוטר צבאי, שהבחין בנוהג ברכב, שעבר עבירה מן העבירות המפורטות בסעיף 3 לעיל, יפעל כך:- א. ימלא דוח נגד הנהג (טופס 343-1) ויטול ממנו את הנספח הצבאי לרישיון הנהיגה האזרחי (טופס 1530) (להלן - רישיון נהיגה צבאי). * תוקף סעיף משנה  ב´ מה - 13 יוני 96 ב. השוטר הצבאי רשאי ליטול מהנהג גם את כרטיס העבודה, ולהורות לו להתייצב בבסיס חמ"צ המרחבי בו ביום, ובמקרים מיוחדים - בתוך עשרים וארבע שעות, לפי קביעת מפקדו של השוטר הצבאי. ג. השוטר הצבאי ימסור לנוהג ברכב אישור על החרמת המסמכים, המאפשר את המשך הנהיגה עד להתייצבות בבסיס חמ"צ המרחבי, כמפורט לעיל. 5. השוטר הצבאי מגיש הדוח ימסור את פרטי האירוע למפקדו.     * תוקף סעיף  6 מה - 13 יוני 96 6. אם שוכנעו מפקד בסיס החמ"צ המרחבי, מפקד ימל"ת, מפקד המשטרה הצבאית הפיקודי או מקמצ"ר- רע"ן שיטור ומבצעים, כי העבירה היא אחת מהעבירות, המפורטות בסעיף 3 לעיל, יפעלו כך:- א. יוודאו שהדוח נרשם בצורה תקינה. ב. יחתמו על הדוח. ג. ישקלו אם יש מקום להתלות את רישיונו של הנוהג לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים.

ד. ישקלו אם נדרשת החלטה לעצור את הנוהג. ה. אם הוחלט להתלות את רשיונו של הנוהג, יחולו עליה הוראות פ"מ 33.1104 בשינויים המחויבים.

הסמכות למעצר חיילים

7. ההחלטה והסמכות למעצר חוגרים בשירות חובה מוטלת על מפקד בסיס חמ"צ המרחבי, שחתם על הדוח ואישר אותו. * תוקף סעיף  8 מה - 13 יוני 96 8. ההחלטה והסמכות למעצר נגדים בשירות קבע וקצינים, שדרגתם עד דרגת סרן ועד בכלל, מוטלות על מפקד המשטרה הצבאית הפיקודי, שבסמכותו הוגש הדוח ואושר. 9. ההחלטה והסמכות למעצר קצינים, שדרגתם רס"ן, לפחות, מוטלת על קצין שיפוט במשטרה הצבאית, שדרגתו גבוהה בשתי דרגות, לפחות, מדרגתו של הקצין שהוחלט לעצרו, או בהתאם להסמכתו והחלטתו של מפקד אגף במטכ"ל או אלוף פיקוד או מפקד ח"א או מפקד ח"י או מפקד המפח"ש.

הודעות על מעצר או על התליית רישיון

10. הודעה על מעצר חייל תועבר, במברק, לגורמים האלה:- א. מפקד יחידת החייל. ב. הפרקליט הפיקודי או הפרקליט החילי, שבסמכותו משרת החייל. ג. קצין העיר שבאזור מגוריו של החייל. 11. כמו כן, תינתן לחייל אפשרות לערוך שיחת טלפון לביתו. * תוקף סעיפים 12 ו- 13 מה - 13 יוני 96 12. הודעה על התליית רישיון נהיגה צבאי תירשם בטופס שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו. העתקי הטופס יישלחו לגורמים האלה:- א. מפקד וקצין שלישות יחידת החייל. ב. מפקד סמכות רישוי בצה"ל. ג. החייל, שרישיון הנהיגה שלו הותלה. ד. מקמצ"ר-רמ"ד עבירות. ה. מפקד בסיס החמ"צ המרחבי.

ערר על מעצר או על התליית רישיון

13. חייל רשאי, כל עוד לא נדון עניינו בבית דין צבאי, לערער על החלטת מעצר או על התליית רישיון בפני בעלי התפקידים האלה:- א. על החלטת מעצר - בפני הפרקליט הפיקודי או הפרקליט החילי. ב. על התליית רישיון - בפני קמצ"ר (על טופס שדוגמתו ניתנת בנספח ד לפקודה זו). תוקף סעיף 14 עד 25  מה30- אפר´ 93 14. קמצ"ר רשאי בסמכותו, לפי סעיף 13 סעיף משנה ב לעיל, להחליט כלהלן:- א. לאשר את החלטת ההתליה. ב. לבטל את החלטת ההתליה. ג. להפחית את מספר ימי ההתליה. ד. לדחות את מועד ההתליה, עד שלושים ימים ממועד רישום דוח העבירה, וכל עוד לא הוגש כתב אישום או ביטול הצו.    * תוקף סעיף  15 מה - 13 יוני 96 15. אם החליטה סמכות, כמפורט בסעיפים 13 ו- 14 לעיל, לקבל את הערר, תודיע על כך, בכתב, על טופס שדוגמתו ניתנת בנספח ג לפקודה זו ובטלפון לגורמים, כמפורט בסעיפים 10 ו- 12 בהתאמה. 16. הגשת הערר - אין בה כדי לעכב את נקיטת האמצעים, שנמנו לעיל, נגד החייל.

דחיית מעצר או התליית רישיון

17. ככלל, יועמד חייל לדין בפני בית דין צבאי לתעבורה בגין עבירה מן העבירות, שנמנו בסעיף 3 לעיל, המיוחסת לו. המשטרה הצבאית והפרקליטות יעשו הכול על מנת להביא את החייל לדין, בתוך שבעים ושתיים שעות מעת מעצרו. אם לא הובא החייל לדין בתוך פרק זמן זה, ישוחרר החייל. 18. אם החליט הפרקליט הצבאי להורות על העמדתו של חייל שנעצר לדין בפני בית דין צבאי לתעבורה, יוגש כתב האישום מוקדם, ככל האפשר, על מנת להעמיד את החייל לדין בתוך תקופת המעצר או בתקופת התליית רישיונו. אם החליט הפרקליט הצבאי להורות על העמדתו של החייל לדין משמעתי, יעביר את הוראתו זו ליחידת החייל, ובמקביל יורה טלפונית על ביטול פקודת המעצר או צו ההתליה. 19. אם הועמד חייל שנעצר לדין בבית דין צבאי לתעבורה, ובית הדין זיכה אותו, יבוטלו פקודת המעצר וצו ההתליה העומדים נגדו. אם יחויב החייל בדין, יוחזר לו רישיונו על פי הוראת בית הדין.

הוראה נוספת

20. לחייל נכה בשירות קבע, הנזקק לרכב רפואי, ובידיו אישור מתאים על כך, לא יוצא צו התליית רישיון הנהיגה.

שיפוט מהיר של עברייני תנועה

21. חייל, שדרגתו עד רס"ן ועד בכלל, החשוד, שעבר עבירה מן העבירות המפורטות בסעיף 3 לעיל, יובא לדין בבית דין צבאי לתעבורה לפי הנוהל הזה:- א. שוטר צבאי, העורך דוח נגד חייל בגין עבירה מן העבירות המנויות בסעיף 3 לעיל, ימסור לחייל הודעה, בכתב, לפי הנוסח הניתן בנספח א לפקודה זו, המורה לו להתייצב בבית דין צבאי לתעבורה במקום ובזמן שנקבעו לו (להלן - ההודעה), ובלבד שאותו המועד לא יהיה מאוחר מארבעה עשר ימים מיום הגשת הדוח. ב. חייל, שקיבל הודעה משוטר צבאי, חייב להתייצב בבית דין צבאי במקום ובזמן, שנקבעו בהודעה. * תוקף סעיפי משנה ג´ ו- ד´ מה - 13  יוני 96 ג. בנוסף על ההודעה תודיע המשטרה הצבאית לקצין שלישות יחידת החייל על הגשת דוח, ועל המועד שנקבע להתייצבותו של החייל. קצין שלישות יחידת החייל חייב לוודא, שהחייל יתייצב בבית דין צבאי, כאמור בהודעה. ד. ההודעה תשמש אישור על נטילת הרישיון מן החייל והיתר לנהוג ברכב צבאי, בלי שרישיון הנהיגה יהיה בידי הנוהג. תוקפו של אישור זה יהיה עשרים וארבע שעות, לכל היותר,  ממועד הוצאתו. אם נדחה מועד המשפט, יהיה קצין בית הדין - באישור נשיא בית דין צבאי מחוזי - מוסמך להאריך את תוקף ההודעה עד למועד חדש, שנקבע במשפט. * תוקף סעיפים 22 עד 26 מ - 13 יוני 96 22. דוח העבירה שהוגש, כאמור, יועבר לידי התובע הצבאי המתאים, בתוך שבעה ימים ממועד הגשתו, ויצורפו אליו הנספח לרישיון הנהיגה (טופס 1350) של החייל, העתק ההודעה וכן גליון ההרשעות  הקודמות של החייל. 23. אם החליט התובע להביא את החייל לדין בפני בית דין צבאי לתעבורה, יגיש נגדו כתב אישום, בתוך שישה ימים מהמועד בו קיבל את דוח העבירה מן המשטרה הצבאית. 24. אם החליט הפרקליט הצבאי או התובע הצבאי שלא להורות על נקיטת צעדים משפטיים נגד החייל, יודיע על כך למפקדו של החייל, ויצרף להודעתו את הנספח לרישיון הנהיגה (טופס 1350) של החייל. אם החליט הפרקליט הצבאי או התובע הצבאי להורות על העמדת החייל לדין משמעתי, ינחה את מפקדו של  החייל בדבר המשך הטיפול בדוח. כמו כן, יעביר העתקים מהודעתו לבית הדין הנוגע בדבר ולמקמצ"ר-ענף שיטור ומבצעים-מדור עבירות. 25. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בית הדין הצבאי לתעבורה, שאליו יוגש כתב האישום ושבפניו יעמוד הנאשם לדין, יהיה  - בכל מקרה - בית הדין שנקבע בהודעה, גם אם נפלה טעות לגבי שיוך יחידתו של החייל. 26. פרקליט צבאי או תובע צבאי רשאים להורות על הגשת כתב אישום לבית דין צבאי, אף אם חלפו התקופות האמורות בפקודה זו.

נספח א לפקודה 33.1125

                                                 בסיס מ"צ מרחבי  ___________ חלק א

מפקד היחידה________________ ביד"צ לתעבורה מחוז_________________קבי"ד

 הודעה בדבר חובת התייצבות בביד"צ לתעבורה

1. ניתנת לך בזה הודעה להתייצב ביום______בשעה______בביד"צ לתעבורה__________ מחוז__________מקום______________________________________. 2. הודעה זו ניתנת לך בשל דוח על עבירת תנועה, שהוגש נגדך ביום______________ (מספר הדוח___________). 3. עליך להתייצב בזמן ובמקום, שנקבעו לעיל. 4. הנני מאשר בזה, כי נטלתי את הנספח לרישיון הנהיגה שלך (טופס 1350) מס´________שדרגתו________ואשר תוקפו עד___________. 5. הינך רשאי לנהוג ברכב צבאי עד המועד שנקבע לך ולא יאוחר מ24- שעות מרישום הדוח.

________________                                     ___________________ (תאריך)                                                   (פרטי השוטר)

אישור קבלת הזמנה לבית דין צבאי לתעבורה

אני הח"מ מאשר בזה, שקיבלתי הודעה בדבר חובת ההתייצבות בביד"צ לתעבורה, כאמור לעיל.

__________      ______________________________________________________________ (תאריך)              (מספר אישי)      (דרגה)        (שם פרטי ושם משפחה)   (יחידה)     (חתימה)

* תוקף נספח ב´ מה- 13 יוני 96 נספח ב לפקודה 33.1125 צו התליית רשיון נהיגה צבאי בסיס משטרה צבאית ________________ סימוכין __________________________ תאריך ___________________________ מקמצ"ר -171רמ"ד עבירות י"פ חמ"צ-מפקד יחידת החייל-מפקד יחידת החייל-קצין שלישות יחידת החייל-החייל (שרישיונו הותלה) מקחת"ר -48סמכות רישוי צה"ל תיק התליות

הנדון: צו התליית רשיון נהיגה צבאי פ"מ 33.1125

1. הנני _____________________________________________________________________ (מספר אישי)     (דרגה)      (שם פרטי)      (שם משפחה)      (תפקיד) מורה בזה על התליית רשיון הנהיגה הצבאי מסוג _______________, שמספרו _____________, הרישיון הינו על שם ____________________________________________________________, (מספר אישי)       (דרגה)    (שם פרטי)     (שם משפחה)    (יחידה) מאחר ששוכנעתי, כי התקיימו שני התנאים האלה כאחד:- א. הנ"ל ביצע עבירת תנועה חמורה בתאריך ____________, במקום _____________, שמהותה _________________, ברכב צ ______________ מסוג ___________________. ב. יש יסוד להאשים את הנ"ל בביצוע עבירת תנועה חמורה. 2. הרישיון הותלה ל _____________ ימים (מפקד בסיס חמ"צ, ממצ"פ, רע"ן שיטור ומבצעים במקמצ"ר ומפקד ימל"ת רשאים להתלות רישיון נהיגה  צבאי לתקופה, שלא תעלה על שלושים ימים), מתאריך __________    עד תאריך _________________. 3. מכותב ג - יש לשלוח הקצין/החייל/נציג (מיופה כוח) לקבלת  הרישיון, בתאריך _____________ במקום ___________. 4. רצ"ב דוח עבירה מספר _____________ (למכותב א).

___________________      ________________________ (תאריך)                              (חתימה וחותמת מפקד) * תוקף נספח ג´ מה - 13 יוני 96 נספח ג לפקודה 33.1125 בקשת ערר בדבר התליית נספח לרשיון נהיגה צבאי למכותב בלבד מפקדת קצין משטרה צבאית ראשי ל                ש           כ           ה טלפון _____________________ סימוכין ____________________ תאריך _____________________ ____________________

הנדון: בקשת ערר בדבר התליית נספח לרישיון נהיגה צבאי פ"מ 33.1125 1. דנתי בבקשתך מתאריך ____________ בנושא התליית הנספח לרישיון הנהיגה הצבאי (טופס 1350) בעקבות עבירת תנועה מסוג ________________, והחלטתי*:- א. לדחות הערעור. ב. לקבל הערעור. ולהחזיר לך את הרישיון. ג. לקצר את תקופת ההתלייה ולהעמידה על ____________ ימים. ד. לדחות את  תקופת ההתלייה לתקופה של ____________ ימים. 2. עליי להזכירך, כי חובתך להקפיד על שמירת החוק והמשמעת, ואני מקווה, כי תנהג כך בעתיד.

הערות: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ (רשימת פרטי קמצ"ר וחתימתו) * הקף בעיגול את התשובה הנבחרת. * תוקף נספח ד´ מה - 13 יוני 96 נספח ד לפקודה 33.1125 ערר על התליית רישיון נהיגה צבאי רשום מקמצ"ר -171רמ"ד עבירות הנדון: ערר על התליית רישיון נהיגה צבאי פ"מ 33.1125 חלק א (ימולא על ידי המערער) 1. אני הח"ם מבקש לערער על התליית רישיון נהיגה צבאי מספר ___________, שבוצעה בבסיס חמ"צ _________ בגין עבירת תנועה מסוג ______________, שביצעתי ברכב צ _______________ מסוג _____________, בתאריך _________ בשעה _______________ ובמקום ________________. 2. הנימוקים לערר הינם:- ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. אודה לתשובתך.

__________ (חתימה) ______________________________________________________ (מספר אישי)     (דרגה)     (שם פרטי)      (שם משפחה)    (יחידה)

חלק ב - המלצת ממצ"פ/רע"ן שיטור ומבצעים במקמצ"ר 1. ממליץ*/לא ממליץ לקבל הערר ולהחזיר הרישיון.

2. נימוקים_______________________________________________________________________. ___________________ (חתימה) ___________________________________________________________ (מספר אישי)  (דרגה)   (שם פרטי)  (שם משפחה)     (יחידה) * מחק את המיותר.

השארת תגובה

Leave a Message