בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0205 – תשלומים – חיילים משתחררים או מפוטרים משירות חובה

35.0205 – תשלומים – חיילים משתחררים או מפוטרים משירות חובה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים 1 עד 8 מה- 29 פבר´ 96 1. חייל בשירות חובה, הנשלח לבקו"ם לשם שחרור או לשם פיטור, זכאי לקבל הוצאות נסיעה ודמי כלכלה למשתחרר, בשיעור שייקבע מעת לעת על ידי אכ"א-פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל. התשלום יועבר ישירות למשכורתו האחרונה. 2. חיילת בשירות חובה תשוחרר משירות סדיר בתוך עשרה ימים, לכל היותר, מיום נישואיה, כמפורט בפ"מ 31.0109. חיילת כנ"ל זכאית לתשלום שכר וכן לתשלום משפחתי עד ליום נישואיה, אם הייתה זכאית לתשלום זה. 3. חייל בשירות חובה, המשתחרר משירות סדיר או מפוטר משירות ביטחון, וכן חייל, שבגמר שירות החובה ממשיך לשרת בשירות קבע או לתקופה מוגבלת בשכר מקביל לשכרם של חיילים בשירות קבע, זכאי לתשלום המורכב מאלה:- א. מענק שירות סדיר נוסף, אם הוא זכאי לו - כמפורט בפ"מ 35.0213. ב. חיסכון החייל בתקופת שירותו. 4. לעניין חישוב התשלומים לפי פקודה זו - חישוב התשלומים ייעשה לפי תקופת שירותו התקין של החייל בצה"ל, למעט תקופות שאינן במניין זמן השירות, לפי סעיף 18 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשנ"ד1986-. 5. שיעור מענק שירות סדיר נוסף ושיעור דמי החיסכון ייקבעו מעת לעת על ידי אכ"א-פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל. 6. מענק שירות סדיר נוסף ודמי החיסכון צמודים למדד יוקר המחיה, וסכומיהם מתעדכנים בכל פעם שמשולמת תוספת יוקר במדינה. 7. תחילת תוקפה של  הפקודה מיום 1 אפר´ 94. 8. א. הקרן לקליטת החייל המשוחרר תקזז מן המענק, שלו זכאי חייל משוחרר על פי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד1994-, כל סכום ששולם לו אחרי 1 אפר´ 94 כמענק שחרור וכמענק שירות סדיר מיוחד, מכוח פקודה זו ומכוח פ"מ 35.0213. ב. אין לקזז כל סכום מהסכומים, הנזקפים על ידי הקרן לקליטת החייל המשוחרר לזכות פיקדון של חייל משוחרר, לפי סעיף 9 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד1994-.

השארת תגובה

Leave a Message