35.0213 – תנאי שירות ותשלומים לחיילים בשירות סדיר נוסף

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

תוקף סעיפים 1 עד 5 מה- 29 פבר´ 96
1. לעניין פקודה זו -
"שירות סדיר נוסף" – שירות סדיר בתנאי חובה של חייל, לאחר שהשלים שלושים ושישה חודשי שירות, לפחות, ושאליו התנדב לפי סעיף 17 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-, ושירות סדיר בתנאי חובה של חיילת, לאחר שהשלימה עשרים ואחד חודשי שירות, לפחות, ושאליו התנדבה לפי סעיף 17 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-.
תקופת השירות ללא תשלום (של"ת), כהגדרתה בהפ"ע 3.0107, לא תימנה כתקופת שירות בחישוב תקופת השירות הסדיר לעניין זה.
2. חיילים, המשרתים שירות סדיר נוסף, יהיו זכאים בתקופת השירות הסדיר הנוסף לתשלומים אלה:-
א. תשלום שכר חודשי ותוספת תפקיד – כמפורט בפ"מ 35.0201.
ב. תוספת תשלום חודשית, בשיעור שייקבע על ידי אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל. התשלום יועבר לחשבונו של החייל בבנק, עם שכרו החודשי.
ג. מענק שירות עבור כל יום שירות סדיר נוסף – בשיעור שייקבע על ידי אכ"א-מחלקת פרט בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל. מענק זה ישולם לחייל בעת סיום השירות הסדיר הנוסף.
ד. על התשלומים הנ"ל יחולו הוראות פ"מ 35.0221 והוראות פ"מ 35.0227.

הודעה אישית לחיילים על הזכות לתוספת תשלום ולמענק שירות בגין שירות סדיר נוסף

3. מת"ש יודיע לכל חייל, על תלוש המשכורת, את זכותו לתוספת שירות סדיר נוסף. ההודעה תפורסם בתלוש השכר של החודש הראשון של תקופת המעבר לשירות סדיר נוסף.
4. בסיום השירות הסדיר הנוסף, יקבל כל חייל מענק כספי עבור כל יום של שירות סדיר נוסף, כמפורט בסעיף 3 לעיל. המענק יועבר לחשבונו של החייל בבנק.
5. חיילים, המשרתים שירות סדיר נוסף, וזקוקים, עקב מצוקה כלכלית מיוחדת, לסיוע כספי, יפנו לקצין הת"ש הזרועי, לקצין הת"ש הפיקודי או לקצין הת"ש החילי, כדי לקבל תשלום מפרעה על חשבון מענק השירות, שהם זכאים לקבל עם תום השירות הסדיר הנוסף. קצין הת"ש יורה את מת"ש לזכות את חשבונו של החייל במקדמה על חשבון מענק השירות.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים