בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0227 – הפחתת שכר עקב מעצר וריצוי עונש – מתן פיצוי לאחר זיכוי או מסיבות אחרות

35.0227 – הפחתת שכר עקב מעצר וריצוי עונש – מתן פיצוי לאחר זיכוי או מסיבות אחרות

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. התקופות, שעבורן אין חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים, זכאי לכל שכר, והתקופות בהן מופחת שכרו הרגיל, מפורטות בהפ"ע 3.0506.

בשירות חובה תוקף סעיף 2  מה20- אוק´ 87 2. חייל בשירות חובה, אשר נמצא במעצר לפני משפט או עד לסיום משפטו, יהיה זכאי לשכר בשיעור 50 אחוז משכרו הרגיל, שהיה זכאי לו לפני מעצרו, אלא אם כן הורה ראש אכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו על הפחתת שיעור השכר או על הגדלתו. 3. הוחלט שלא להביא את החייל לדין או זוכה החייל בדין, ופסה"ד הפך לחלוט, יוחזרו לו הפרשי השכר עבור תקופת המעצר, בדיעבד. 4. לעניין פקודה זו רואים פסק שניתן בדין משמעתי ולא הוגש עליו ערר, או במקרה שהוגש ערר, פסק שניתן בערר - כפס"ד חלוט.

שירות קבע

5. נעדר חייל בשירות קבע משירותו, או נגזר עליו עונש של מחבוש או מאסר, יפסיק מת"ש את תשלומי השכר לחייל. תוקף סעיפים 6 ו7-  מה20- אוק´ 87 6. ראש אכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו רשאי להורות, במקרים מיוחדים, בהתאם לסמכותו לפי הפ"ע 3.0506, כי לחייל בשירות קבע המוזכר בסעיף 3 לעיל תשולם משכורת חלקית, בשיעור כפי שייקבע על ידו. החלטתו תועבר למת"ש, אשר יפעל בהתאם לה. 7. נעצר חייל בשירות קבע לפני משפט או עד לסיום משפטו, בין אם בוטל מינויו ובין אם לא, יודיע על כך מנה"ס או מקשל"ר-ענף קבע, לפי המקרה, למינהל התשלומים. 8. עם קבלת הודעה על מעצרו של החייל, יקפיא מת"ש תשלום 50 אחוז משכרו, החל מתום שבועיים ימים מיום המעצר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר. תוקף סעיפים 9 ו10-  מה20- אוק´ 87 9. חייל שנעצר, כאמור, רשאי לפנות לראש אכ"א או למי שהוסמך לכך על ידו בבקשה לאשר לו תשלום שכר בתקופת ההדחה או המעצר, בשיעור העולה על 50 אחוז. הבקשה תועבר בצינורות הפיקוד בצירוף הערות מפקד יחידתו. 10. הורה ראש אכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו על שיעור שכר שונה, בהתאם לסמכותו עפ"י הפ"ע 3.0506, תועבר הודעה על כך למינהל התשלומים, אשר יפעל בהתאם. 11. חויב החייל בדין ופסה"ד הפך לחלוט, ותקופת המעצר שלפני פסה"ד הובאה ע"י הסמכות השופטת בחשבון תקופת העונש, לא יזוכה החייל ביתרת השכר עבור תקופת ההדחה או המעצר. 12. חויב החייל בדין ופסה"ד הפך לחלוט, אולם לא נגזר עליו עונש של מאסר או מחבוש, או לא נלקחה בחשבון תקופת המעצר שלפני פסה"ד בתקופת העונש, יקבעו הרשויות המפורטות להלן, אם לזכות או לא לזכות את החייל ביתרת השכר עבור תקופת ההדחה או המעצר:- א. לגבי קצינים - ראש מינהל הסגל. תוקף סעיף משנה ב´  מה20- אוק´ 87 ב. לגבי חוגרים - קשל"ר. 13. הותרה התחייבותו לשירות קבע של חייל, בעקבות מעצרו, לא יהיה זכאי לתשלום הפרשי שכרו המוקפא. 14. הוחלט שלא להעמיד את החייל לדין, יוחזרו לו הפרשי השכר עבור תקופת מעצרו. ההודעה על אי ההעמדה לדין והחזרת התשלום תועבר למת"ש ע"י:- א. מינהל הסגל - לגבי קצינים. תוקף סעיף משנה ב´  מה20- אוק´ 87 ב. קשל"ר - לגבי חוגרים. 15. זוכה החייל בדין ופסה"ד הפך לחלוט, יוחזרו לו הפרשי השכר עבור תקופת המעצר, אשר הוקפא, בהתאם לסעיף 8 לעיל.

פציעה עצמית תוקף סעיף 16  מה20- אוק´ 87 16. חייל בשירות סדיר, אשר פצע את עצמו - יודיע על כך מפקד יחידתו ללשכת ראש אכ"א או למי שהוסמך לכך על ידו ולראש מינהל התשלומים. 17. חייל כנ"ל יחדל להיות זכאי לתשלומי שכר כלשהם, החל מיום הפציעה. תוקף סעיפים 18 ו19-  מה20- אוק´ 87 18. זכותו של החייל לפנות לראש אכ"א או למי שהוסמך לכך על ידו בבקשה להמשך תשלום השכר. 19. ראש אכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו יקבע, בכל מקרה, אם זכאי החייל לתשלומי שכר ואת שיעורם, עד למועד שחרורו מהשירות או החזרתו לתפקיד. החלטת ראש אכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו תועבר למקשל"ר ולמת"ש.

בשירות מילואים

20. חייל בשירות מילואים, אשר היה כלוא עפ"י פסק-דין של בית-דין צבאי, בית משפט אזרחי או קצין שיפוט בכיר, אינו זכאי לקבלת תשלומים ותגמולים עבור תקופה זו. 21. קבע בית-הדין הצבאי, בית המשפט האזרחי או קצין השיפוט הבכיר, כי תקופת המעצר תיחשב כתקופת שמ"פ, יהיה זכאי החייל לתשלומים ולתגמולים.

פיצוי לאחר זיכוי בדין 22. פיצוי לאחר זיכוי בדין משמעתי - תוקף סעיף משנה א´  מה20- אוק´ 87 א. חייל, אשר ריצה עונש מחבוש, שהוטל עליו בדין משמעתי, או חלקו של עונש, כאמור, וזוכה לאחר מכן בערר בפני קש"ב, או אשר ריצה עונש מחבוש שהוטל עליו עפ"י פסק, שבוטל לאחר מכן ע"י פצ"ר, וזוכה ע"י קש"ב במשפטו המחודש - רשאי קצין השיפוט הבכיר שזיכהו בדין, להורות, כי תוענק לו תקופת חופשה מיוחדת בתשלום, כפיצוי על תקופת היותו חבוש, וזאת בתנאי שהחופשה לא תעלה על התקופה שבה ישב החייל במחבוש לפני הערר; הוראת קצין השיפוט תועבר למקשל"ר ולמת"ש. ב. לאחר זיכויו של חייל כנ"ל, יוחזר לו תשלום השכר עבור תקופת המחבוש. ג. לגבי חייל מילואים, שזוכה כנ"ל, רשאי קצין השיפוט שזיכה את החייל להמליץ על תשלום שכר, בתנאי שירות מילואים נוסף, עבור תקופת המחבוש. העתק טופס 630, אשר בו רשום הפסק שניתן בערר, יועבר לאכ"א-פרט לאישור ההמלצה. לטופס יצורף מכתב המלצה של הקש"ב שדן בערר. 23. פיצוי לאחר זיכוי בבית הדין - א. חייל, אשר ריצה עונש מאסר שהוטל עליו ע"י בית דין וזוכה לאחר מכן בערעור בפני ביה"ד הצבאי לערעורים - יוחזר לו מלוא השכר או ההפרשים (במידה וקיבל תשלום חלקי), עבור כל התקופה שעבורה לא קיבל שכר. ב. ראש אכ"א רשאי להורות, כי יוענק פיצוי כספי לחייל, אשר לאחר שחרורו מן השירות ריצה עונש מאסר, שהוטל עליו ע"י בית דין צבאי, וזוכה לאחר מכן בערעור בפני בית הדין הצבאי לערעורים. פיצוי זה יינתן עבור ימי המאסר שריצה החייל עד למועד שחרורו מן הכלא ויהיה בגובה המשכורת שהיתה משולמת לו, אילו היה משרת בצה"ל בתנאי שירות קבע בתקופת כליאתו. תוקף סעיפי משנה ג´ ו-ד´ מה20- אוק´ 87 ג. חייל, שריצה עונש מאסר, מחבוש או ריתוק למחנה או לאנייה, כולו או מקצתו, ובערעור על פסק הדין שהטיל עליו אותו עונש זוכה מאשמה - רשאי בית הדין הצבאי לערעורים לצוות, שתינתן לנאשם חופשה מיוחדת בתשלום או פיצוי דומה, הכל כפי שיורה בית הדין. הוראת בית הדין תועבר ע"י הקבי"ד למקשל"ר ולמת"ש. ד. אם לא ציווה על כך בית הדין הצבאי לערעורים, רשאי ראש אכ"א להורות על מתן חופשה מיוחדת בתשלום, כפיצוי, בתנאי שתקופת החופשה לא תעלה על תקופת המאסר, המחבוש או הריתוק, לפי המקרה. הוראת ראש אכ"א תועבר למקשל"ר ולמת"ש. 24. מעצר לפני משפט -

בכפוף לאמור בסעיף 27 להלן, לא יינתן פיצוי על ימי מעצר סגור או פתוח לפני המשפט.

פיצוי עפ"י הוראת פרקליט צבאי

25. ביטל הפרקליט הצבאי הראשי פסק בדין משמעתי, שהוצא נגד חייל, ולא הורה להעמיד את החייל לדין מחדש, רשאי הוא להורות על מתן פיצוי לחייל, אם ריצה החייל עונש מחבוש לפי הפסק האמור. 26. ביטל הפרקליט הצבאי הראשי הוראה להפעיל עונש מחבוש על תנאי, שהופעל שלא כדין, רשאי הוא להורות על מתן פיצוי לחייל אם עקב ההפעלה האמורה ריצה החייל עונש מחבוש. 27. פרקליט צבאי יהא רשאי להורות על מתן פיצוי לחייל, אשר היה עצור, אם נקבע על ידיו שהמעצר כאמור היה שלא כדין, או שביטל התלונה שבקשר אליה היה החייל עצור. 28. פיצוי כאמור בסעיף זה - יכול שיהא בהוראה למתן חופשה מיוחדת בתשלום.

חנינה או מחילה תוקף סעיפים  29 ו30-  מה20- אוק´ 87 29. ניתנה חנינה או מחילה לחייל, אשר נגזר עליו עונש או מאסר, אין החייל זכאי לשכר עבור התקופה, שבה היה עצור, חבוש או אסור עד למתן החנינה או המחילה. לחייל כנ"ל לא יינתן כל פיצוי עבור תקופת היותו במחבוש או במאסר, אלא אם כן הורה ראש אכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו אחרת. 30. בנספח א´ לפקודה זו ניתן  כתב הסמכה, שנחתם ע"י ראש אכ"א.

תוקף נספח א´ מה- 20 אוק´ 87

נספח א´ לפקודה 35.0227

אצילת סמכויות 1. בתוקף סמכותי הנני אוצל בזה למפקדים: א. סגן ראש אכ"א. ב. רמ"ח פרט באכ"א.

את סמכויותי כמפורט בהפ"ע 3.0506 ובפ"מ 35.0227. 2. תוקף אצילת סמכויותי אלה מיום כז´ אייר תשמ"ז (26 מאי 87).

כז´ אייר תשמ"ז                                                                                                 מתן וילנאי,    אלוף (26 מאי 1987)                                                                                                  ראש  אגף  כוח אדם

השארת תגובה

Leave a Message