35.0228 – תשלומים לחיילי מילואים בשירות חירום

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי

1. חיילי מילואים, שנקראו לשירות, יהיו זכאים לתשלומים לפי פקודה זו, רק אם יורה שר הביטחון, כי השירות יהיה שירות חירום לעניין פרק ו´ סעיף 4, לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח1968-.
תוקף סעיף 2  מה25- יוני 81
2. חיילי מילואים, המשרתים שירות חירום כאמור, לא יהיו זכאים לתשלומים לפי פ"מ 35.0206.
3. הוראות פקודה זו יחולו גם על מי שהתנדב לשירות מילואים לפי פקודות מטכ"ל 31.0108 ו31.0311-.
תוקף סעיפים 4 עד 14  מה5- ספט´ 89
4. פקודה זו אינה חלה על חיילי מילואים, שהתייצבו לשירות מחוץ לארץ, שתנאי שירותם ושיעורי התשלום לגביהם מפורטים בהוראת קבע למיתקני אכ"א מב3-.


שיעורי התשלום

5. מת"ש ישלם לכל חייל מילואים תשלום מינימלי, שהוא 45 אחוז מהשכר הממוצע במשק ("מינימום התגמול" לפי חוק הביטוח הלאומי). התשלום ישולם בתאריך 10 בכל חודש, בעבור החודש שחלף. התשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק, שאת מספרו מסר החייל עם גיוסו לשירות מילואים, או שישולם באמצעות המחאה לפקודת החייל. ניתן לפדות את ההמחאה בכל סניף בנק הדואר או בסניף, שבו מנוהל חשבונו של המוטב.
6. ספח, שישמש אישור על שירות המילואים והמעיד על גובה הסכום, שקיבל החייל כמקדמה מצה"ל, יישלח לכתובתו של החייל (אם התשלום בוצע דרך חשבון הבנק), או שיצורף להמחאה.
7. בספח האמור תצוין התקופה שבעבורה  בוצע התשלום ובאמצעותו יהיה ניתן לקבל את השלמת התגמולים ממעבידו של החייל או מן המוסד לביטוח לאומי, עפ"י פרק 41 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשכ"ח1968-.
8. במקרים שבהם לא ציין החייל את שם המוטב, שאליו תישלח ההמחאה, או שלא מסר את מצב חשבון הבנק שלו בטופס 429 יפעל מת"ש כמפורט:
א. לגבי חייל נשוי – תישלח ההמחאה על שם האשה המופיע ב"רב קובץ" רישום אישי. אם שם האשה אינו מופיע ב"רב קובץ" רישום אישי, תישלח ההמחאה לפקודת גב´ (שם הבעל ושם משפחתו של הבעל), לפי כתובתו האזרחית.
ב. לחייל רווק, לגרוש או לאלמן תישלח המחאה לפקודתו בלבד.
9. לחיילים, שביום הכרזת שירות החירום שירתו בשירות מילואים פעיל, ינפק ממכ"א אישור ממוכן, שבאמצעותו יוכלו בני משפחתם לקבל את התגמולים מן המוסד לביטוח לאומי, (ראה פ"מ 35.0206).


דמי כלכלה

10. חייל מילואים בשירות חירום זכאי לדמי כלכלה בתנאים שנקבעו בפ"מ 35.0206.
11.    תשלום דמי כלכלה טעון אישור מוקדם של מת"ש.

נפקדים, עריקים וכלואים – אי תשלום

12. חייל מילואים בשירות חירום אינו זכאי לתשלום ותגמול עבור תקופת נפקדות ועריקות וכן אינו זכאי לתשלום עבור תקופת כליאה עפ"י פסק-דין של בית-דין צבאי, בית-משפט אחר או עפ"י פסק דין של קצין שיפוט בכיר, אלא אם כן הורה בית הדין הצבאי, בית-המשפט או קצין השיפוט הבכיר, כי תקופת כליאתו תבוא במניין ימי שירותו.


החזקת מלאי של טפסים ביחידות המילואים

13. אופן התשלום לאוכלוסיות מיוחדות-
א. לחללים – כמפורט בהוראת קבע אכ"א 35-02-04.
ב. לשבויים – כמפורט בפ"מ 35.0211.
ג. לנעדרים ונעלמים – כמפורט בפ"מ 35.0218.


תשלומים לחיילי מילואים בעת חירום, שלא בשירות חירום

14. אם לא הורה שר הביטחון, כי השירות יהיה שירות חירום לעניין פרק ו´ סעיף 4 לחוק הביטוח הלאומי, יהיה מוסמך ראש אכ"א להורות על שיטת דיווח ומתן אישורים על שירות, כמפורט להלן:-
א. חייל, שהיה בשמ"פ ביום שבו הורה ראש אכ"א על הפעלת הנוהל עפ"י סעיף זה, יקבל לביתו אישור על שירותו מתחילת השמ"פ עד למועד, שעליו הורה ראש אכ"א.
ב. החל ממועד זה יישלח לכל חייל לביתו, ב10- בחודש, אישור על שירותו בחודש הקודם ללא דיווח היחידה על טופס 3010.
ג. עם שחרורו של החייל מן השירות, יקבל החייל ביחידתו טופס 3010 – אישור על שירותו החל מה1- בחודש השחרור ועד ליום השחרור.
ד. אם תוך כדי הפעלת נוהל זה הורה שר הביטחון, כי השירות יהיה שירות חירום לעניין פרק ו´ סעיף 4 לחוק הביטוח הלאומי, יפעלו עפ"י פקודה זו.
חוזר מס´ 43 ? ב – 6

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים