35.0229 – לשכות קישור לטיפול במשפחות מגויסים בשע"ח

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי

1. עם הכרזה על מצב וגיוס חיילי מילואים, יפעלו "הלשכות לשירותים חברתיים" המופעלות דרך קבע ברשויות המקומיות, גם כלשכות סיוע למשפחות המגויסים. מטרת הסיוע: למצוא פיתרון לבעיות הנובעות משירותו של אב המשפחה או אחד מבני המשפחה. הלשכות יתואמו ע"י קציני ערים ויתוגברו באמצעות מפקדת פיקוד הגדנ"ע ומפקדת מינהל השתלמויות.

הפקודה מפרטת נוהל פנייה של חיילים מגויסים בשעת חירום ללשכות אלו, לשם קבלת עזרה.
2. בכל רשות מקומית יפעלו בשעת חירום הלשכות לשירותים חברתיים כ"לשכה לטיפולים במשפחות מגויסים". הלשכה תאויש ותתבסס על הגופים הפועלים גם בימי רגיעה: משרד הרווחה, משרד הפנים, ארגוני מתנדבים ותתוגבר בעתודאיות וגדנ"עים. בערים הגדולות יוקמו גם תחנות שכונתיות בהתאם לצרכים המקומיים.
3. בכל לשכה כאמור יהיה נציג קצין העיר שיקשר בין הלשכה לצה"ל ולגדנ"ע ויסייע בתיגבור כ"א העומד לרשותו לצורך מתן עזרה למשפחות המגויסים.
4. עם הכרזת שע"ח יפיץ אכ"א-פרט ליחידות צה"ל את רשימת הלשכות, בציון כתובותיהן ומספרי הטלפון.


תפקידי הלשכה לטיפול במשפחות המגויסים

5. עזרה וטיפול בילדים או שמרטף.
6. סיוע כספי.
7. סיוע באשפוז בבתי-חולים.
8. טיפול בבני משפחה נכים.
9. סיוע בלימודים.
10. ייעוץ והדרכה בפיתרון בעיות יום יומיות.
11. ביקורים אצל משפחת המגויס.
12. סיוע משפטי או נפשי.


נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן

13. חיילים, המבקשים סיוע למשפחתם, ימלאו ביחידתם טופס (דוגמת הטופס בתוספת א´ לפקודה זו), ב3- העתקים. הטופס יועבר לקצין תנאי השירות או השליש היחידתי.
14. קצין תנאי השירות או השליש יעביר העתק אחד ללשכה לשירותים חברתיים במקום מגוריו של החייל. העתק שני לקצין העיר המתאים למקום מגוריו של החייל, והעתק שלישי יישאר בידי קצין תנאי השירות או השליש, לשם מעקב אחר תוצאות הטיפול בבקשה.

נציג קצין העיר המקומי יעמוד בקשר עם הלשכה המתאימה ויעקוב אחר הטיפול ומתן תשובה לבקשה. קצין העיר ידווח ליחידת החייל על תוצאות הטיפול בבקשה.
15. מלאי מספיק של טופסי בקשה יוחזק במשרד קצין תנאי השירות או שליש היחידה ובמשרדי קציני הערים, לשימוש החייל ובני משפחתו.
16. הלשכה לטיפול במשפחות מגויסים תקבל גם פניות ישירות ממשפחות מגויסים. נציג קצין העיר יבדוק, אם אכן בן המשפחה משרת במילואים. תוצאות הטיפול תועברנה ע"י קצין העיר לידיעת יחידת החייל.
17. במקביל תשיב הלשכה ישירות לפניית החייל או ממשפחת המגויס ע"ג טופס, שדוגמתו ניתנת בתוספת ב´ לפקודה זו.
תפקיד נציג הגדנ"ע בלשכות
18. נציג הגדנ"ע יסייע ללשכות בתגבור כוח עזר של הגדנ"עים ממרחבו או חיילות, שיועמדו לרשותו ממקורות של אכ"א למטרה זו.
19. פקודה זו תובא לידיעת חיילי המילואים עם גיוסם בשעת חירום.

נספח א´ לפקודה 35.0229


לכבוד
לשכת קישור לטיפול במשפחות מגויסים
__________________________________

                                             ______________________
עיר,     מועצה    או יישוב

                הנדון: פניית חייל מילואים מגויס

1. פרטים אישיים


 

 

 

 

 

 


 

שם פרטי

 


 

שם משפחה

 


 

מס´ ת"ז

 


 

תאריך גיוס למיל´

 


 

ד"צ


 


 

 

 


 

מס´ אישי

 


2.         פרטים לגביהם מבוקשת העזרה:


 

 

 

 

 

 


 

עיר, כפר או מקום

 


 

שכונה

 


 

רחוב

 


 

מס´ בית

 


 

שם האשה


כתובת אזרחית בה נמצאים האישה והילדים

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

עיר, כפר או מקום

 


 

שכונה

 


 

רחוב

 


 

מס´ בית

 


 

שם האב או האם


כתובת הורים (אם הפנייה היא ביחס להורים)

 

 
3. הריני מבקש סיוע (סמן בעיגול):-
א. עוזרת בית, שמרטף.
ב. עזרה לילדים (לימודים, התנהגות וכד´).
ג. עזרה הקשורה במחלת אחד מבני המשפחה.
ד. ייעוץ והדרכה בפיתרון בעיות יום יום.
ה. ביקורים אצל משפחת החייל.
ו. בעיה אחרת.


פירוט הבקשה:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

         ________________           ____________________
(תאריך)                                        (חתימת החייל)

נספח ב´ לפקודה 35.0229


ט"ז / 11
שם הרשות המקומית_____________________
הודעה על החלטת הלשכה לשירותים חברתיים
תאריך________________________________


לכבוד
____________________

____________________

א.ג.נ.,

הנדון:  פנייתך ללשכה לשירותים חברתיים מתאריך___________
בעניין________________________________________
_____________________________________________

לאחר עיון בבקשתך ובירור עניינך החליטה הלשכה לשירותים חברתיים:-

ם להיענות לבקשתך:___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ם לדחות את בקשתך מהטעמים הר"מ:______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

  הינך רשאי להגיש ערעור על החלטה זו מהיום ועד חצי שנה מעת קבלת הודעה
זו, בפני ועדת ערר שמענה:
__________________________________________________________________


ם סמן X במקום המתאים.
העתק: נציבות קצין העיר
.
בכבוד רב,
מנהל הלשכה לשירותים חברתיים


35.0230   בוטלה
35.0231   בוטלה (בחוזר מס´ 145)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים