35.0233 – תשלומים בשעת חירום לחיילים בשירות סדיר ובשירות מילואים מיוחד

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

הגדרות

1. שעת חירום – התקופה שבה מופעל סעיף 34 (א) לחוק שירות ביטחון לצורך עיכוב שחרורם של חיילים משירות חובה ומשירות קבע.
היום הקובע – היום שבו מוכרזת שעת חירום.
מעוכב שחרור – חייל בשירות חובה או בשירות קבע, שסיים את שירותו הצבאי עפ"י חוק או עפ"י התנדבותו, אולם נקרא לשירות נוסף עפ"י סעיף 34 לחוק שירות הביטחון.


תשלומים לחיילי קבע

2. חיילים, שהתחייבותם לשירות קבע הסתיימה ביום הקובע או בשעת חירום, ימשיכו לקבל את שכרם בשעת החירום, כפי שקיבלו ערב הכרזת שעת חירום, אם הגישו בקשה להארכת שירותם הצבאי וגם אם לא הגישו בקשה כזאת.
תשלומים לחיילים המועמדים לשירות קבע
3. חייל, שהליכי גיוסו לשירות קבע הסתיימו לפני היום הקובע, וגיוסו לשירות קבע אושר בתוקף ממועד שלפני היום הקובע או אחריו, יקבל שכר קבע מיום המעבר לשירות קבע.
4. חייל בשירות חובה, שלא השלים עד ליום הקובע את הליכי גיוסו לשירות קבע, יקבל שכר כאמור לגבי חיילים, שעוכב שחרורם משירות חובה. אם תאושר, לאחר זמן, התחייבותו לשירות קבע, יקבל החייל שכר שירות קבע בדיעבד מן המועד שאושרה התחייבותו. משכר זה יקוזזו כל הסכומים שקיבל בפרק הזמן שהיה מעוכב שחרור, למעט תשלומי משפחה, שקיבלה משפחתו בהתאם לחוקת תשמ"ש, פרט לתשלומי משפחה, שקיבל בן זוגו.


תשלומים לחיילים בשירות חובה

5. חיילים בשירות חובה, שהוחלט, כי שירותם הצבאי יימשך, ייקראו לשירות מילואים עפ"י צו מיוחד של שר הביטחון, ותוזן להם קידומת "ל" ברישומת הממוכנת.
6. בתקופה זו יזוכה חייל כנ"ל בתשלום בגובה של 45 אחוזים מהשכר הממוצע במשק, שהוא מינימום התגמול המשולם למשרתים במילואים, לפי חוק הביטוח הלאומי.
7. בתום החודש, שבו סיים החייל את שירות החובה, יעביר מת"ש לחשבון הבנק של החייל את מענק השחרור ואת מענק השס"ן (שירות סדיר נוסף), שהחייל זכאי להם.
8. התשלום החודשי בגובה של 45 אחוזים מהשכר הממוצע במשק יועבר ע"י מת"ש לחשבון הבנק של החייל, ב10- בכל חודש בעבור החודש הקודם.
9. התשלום יחושב לפי תשלום יומי (מינימום התגמול המשולם ע"י הביטוח הלאומי) כפול מספר ימי השירות בחודש החולף.
10.  התשלום הנ"ל יהיה ע"ח המוסד לביטוח לאומי כתגמול מילואים. אכ"א-פרט – ענף ת"ש חו"מ יעביר לביטוח לאומי תביעה מרוכזת מידי חודש לקבלת התשלום.
11. היועץ הכספי לרמטכ"ל יודיע לאכ"א-פרט את הסעיף התקציבי, שלזכותו יועבר החזר התשלום.
12. חיילים, הזכאים לתשמ"ש, יזוכו בתמיכה. התמיכה תהיה בגובה ההפרש שבין התגמולים שקיבלו מהביטוח הלאומי ובין גובה שכר החובה בתוספת התשמ"ש, שהיו מקבלים לו המשיכו לשרת בשירות חובה.


תשלום לחיילים שהוחזרו משל"ת

13. חיילי של"ת, שהוחזרו לשירות סדיר בתשלום, זכאים לתשלומי שכר רגילים לחיילים בשירות חובה ללא תשלום שס"ן.
14. חיילים, שהוחזרו משל"ת וסיימו 30 חודשי שירות בתשלום, זכאים לתשלום שס"ן.
15. חיילים, שהוחזרו משל"ת וסיימו 36 חודשי שירות בתשלום, זכאים לתשלום, שזכאים לו מעוכבי שס"ן.


תשלומים לחיילים בשירות מילואים מיוחד

16. חיילים בשירות מילואים מיוחד יקבלו תשלומים בהתאם לעקרונות פרק ו4- לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח1968-, כמפורט בפ"מ 35.0228.


תשלום לחיילי מילואים שחזרו מחו"ל או שהוחזרו מחו"ל

17. חיילי מילואים, שחזרו מחו"ל או שהוחזרו מחו"ל וגויסו לשירות מילואים בשעת חירום, יקבלו תשלומים בהתאם למפורט בהוראות קבע למתקני אכ"א.


תשלומים לנעדרים ולשבויים

18. חיילים, שהוכרזו נעדרים או שבויים ימשיכו לקבל את שכרם, כמפורט בפ"מ 35.0218.
19. חייל שנהרג או שנפטר – יזוכו שאריו בתשלום כאמור בפ"מ 35.0218.
20. חייל שנהרג או שנפטר בהיותו בשירות קבע – ימשיך צה"ל לשלם את משכורתו במשך 3 חודשים נוספים מתום החודש שבו נהרג או נפטר. לדוגמה: אם החייל נהרג ב16- בדצמבר, ישולם לו שכר בעבור החודשים דצמבר עד מרס ועד בכלל.
21. חייל שנהרג או שנפטר ושירת בשירות חובה או בשירות מילואים – ימשיך צה"ל לשלם את שכרו חודש נוסף מתום החודש שבו נהרג או נפטר.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים